Tìm Kiếm

3 tháng 8, 2015

Nghi thức Rửa tội + Thêm sức Anh John Baptist Lê Quốc Anh (Audio)

Cha Phan-xi-cô đang cử hành nghi thức.
Chi tiết vui lòng bấm nghe đoạn video sau:
Sau Lễ, cùng nhau lưu lại hình ảnh kỷ niệm trong ngày trọng đại...