Tìm Kiếm

28 tháng 9, 2017

XXVI Sunday in Ordinary Time, Year A (October 1, 2017)


A.    Introduction

a)     To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass observance.

As we celebrate the 26th Sunday in the Ordinary Time, Year A, the Word of God reminds us that it is both important, on the one hand, to listen to what the Lord teaches and to put it in practice.  On the other, we must be consistent in what we say and in what we do.

We pray to the Lord of love and mercy to bless us in our endeavor to become authentic Christians, true believers in Christ Who Himself considers His food doing the will of God the Father.  
  
b)    To the Readings

-         First Reading Ez 18:25-28

The Prophet Ezekiel describes the Lord God as the just and fair Master Who deals with humans in accordance with His law of great justice and boundless mercy.

-         Second Reading Phil 2:1-11

The summit of the Christian Way of Life, according to Saint Paul, is to become conformed to the image of Christ in the service of God and of neighbors, even at the cost of suffering and death.  

B.    Hymns for Holy Mass

a) Entrance: Gather Us Together (ES #141)
b) Responsorial Psalm: EM Page 198
c) Offertory: Worthy is the Lamb (ES #109)
d) Communion: Where Love is Found (ES #336)
e)  Recessional: Be With Us, Mary (ES #348)


Hymns for XXVI Sunday in Ordinary Time – Year A (Oct 1, 2017)


a) Entrance: Gather Us Together (ES #141)b) Responsorial Psalm: EM Page 198

  • Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9)
R/ Remember your mercies, O Lord.
R/ Lạy Chúa, xin nhớ lại lượng từ bi của Chúa.

Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, guide me in your truth and teach me, for you are God my savior. R/
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R/

Remember that your compassion, O LORD, and your love are from of old. The sins of my youth and my frailties remember not; in your kindness remember me, because of your goodness, O LORD. R/
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. R/

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the humble his way. R/
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R/


c) Offertory: Worthy is the Lamb (ES #109)d) Communion: Where Love is Found (ES #336)e)  Recessional: Be With Us, Mary (ES #348)


24 tháng 9, 2017

GIỜ THÁNH LỄ TẠI NGUYỆN ĐƯỜNG ĐAN VIỆN CÁT MINH

Địa chỉ: 33 Tôn Đức Thắng - Quận 1


01 Tháng 10 Năm 2017
THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

SÁNG

5 giờ:      Thánh Lễ - Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ S.J

7 giờ:      Thánh Lễ - Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị
                                 Giám mục GP.Kontum

9 giờ 30: THÁNH LỄ - DÒNG BA CÁT MINH
                Lm. Felix Nguyễn Văn Thiện

CHIỀU

2 giờ 30: Thánh Lễ - Lm. Giuse Đỗ Quang Khang

5 giờ:      Thánh Lễ - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
                                 Giám mục GP. Mỹ Tho

7 giờ:      Thánh Lễ - Lm. Giuse Bùi Công Trác
                                 Giám đốc Đại Chủng Viện      

Daily Readings – Audio (September 25-30, 2017)Homily for XXV Sunday in Ordinary Time-Year A (Sep 24, 2017)


Fr. John Apostle Nguyen Thien Minh, O.P.

22 tháng 9, 2017

XXV Sunday in Ordinary Time-Year A (Sep 24, 2017)


A.   Introduction
a)    To the Holy Mass
Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
As we come on this 25th Sunday to worship God, Our heavenly Father, we listen to His call urging each and one of us to work for His Kingdom.
The focal point of this Sunday message, to our big surprise, is not about how much we have contributed in God’s project, but rather about how generously God treats all of us, His children.
We thank the Lord God for the honor to take part in the building of His Kingdom by accomplishing our everyday responsibilities, looking for not ours but His great glory.
Please all stand for the entrance hymn.     

b)   To the Readings
-       First Reading: Is 55:6-9
Confronting God’s love and mercy, man’s wrongdoings of different forms and natures cannot cause any trouble to prevent saving power from reaching sinners, only if they repent of their sins and turn to Him.   
-       Second Reading: Phil 1: 20c-24.27  
Between worshipping God and serving neighbors, Christians should find a close interrelation and interaction.  In the Last Judgment, Christ acknowledges good deeds done to those in needs as being done to Himself.

B.   Hymns for Holy Mass
a) Entrance: Let Us Go To The Altar (ES #140)
b) Responsorial Psalm: EM Page 196
c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d) Communion: O God, You Search Me (ES #230)
e)  Recessional: Hail, Holy Queen (ES #354)

Hymns for XXV Sunday in Ordinary Time – Year A (September 24, 2017)


a) Entrance: Let Us Go To The Altar (ES #140)b) Responsorial Psalm: EM Page 196


  • Responsorial Psalm (Ps 145:2-3, 8-9, 17-18)

R/ The Lord is near to all who call upon him.
R/ Chúa ở gần những ai cầu khẩn Chúa.

Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the LORD and highly to be praised; his greatness is un-search-a-ble. R/
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu. R/

The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward - all - his - works. R/
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R/

The LORD is just in all his ways and holy in all his works. The LORD is near to all who call upon him, to all who call upon - him - in - truth. R/
Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. R/


c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)d) Communion: O God, You Search Me (ES #230)e)  Recessional: Hail, Holy Queen (ES #354)


19 tháng 9, 2017

THƯ MỜI

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9 - 2017
16 tháng 9, 2017

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time - Year A (September 17, 2017)


A.  Introduction

a)    To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Welcome to Saint Dominic’s Church for the celebration of the XXIV Sunday Holy Mass.

The topic from the Readings of this Sunday is that we Christians should become witnesses to God’s merciful love in our relationships.  Only by forgiving one other’s wrongdoings without condition and without limit can we deserve God’s forgiveness.

Let us pray hard in this Holy Mass for the blessing of being willing to forgive those who hurt us.

Please all stand for the entrance hymn.

b)   To the Readings

-   First Reading: Sir 27:30-28:7

The Book of Sirach teaches us to be merciful and forgiving in order to deserve God’s mercy and forgiveness.

-   Second Reading: Rom 14:7-9

Saint Paul in his Letter to the Romans admonishes Christians to consider as the reason for their existence on earth to live and die for Jesus Christ the Lord and Savior alone.

B. Hymns for Holy Mass

a)    ES #138
b)   EM page 194
c)    ES #219
d)   ES #160
e)    ES #284 

15 tháng 9, 2017

Hymns for XXIV Sunday in Ordinary Time – Year A (September 17, 2017)


a) Entrance: Now As We Gather (ES #138)b) Responsorial Psalm: EM Page 194


  • Responsorial Psalm (PS 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12)
R. (8) The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
R. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân

Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all - his -  be - nefits. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R

He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and - com - pas - sion. R.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R

He will not always chide,
nor does he keep his wrath forever.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according - to - our - crimes. R.
Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.R.

For as the heavens are high above the earth,
so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far has he put our trans - gres - sions - from us. R
Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. R.


c) Offertory: Christify (ES#219)d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)e)  Recessional: Prayer of St. Francis (ES #284)


11 tháng 9, 2017

Daily Readings – Audio (September 11-17, 2017)


http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm

Homily for XXIII Sunday in Ordinary Time - Year A (September 10, 2017)


A Great Debt of Gratitude
(see Mt 18:15-20)

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Saint Paul, in the Second Reading, taken from the Letter to the Romans, gives us Christians his morally profound advice that we should owe nobody anything except a great debt of gratitude.

We, as children, owe our parents a great debt of gratitude for the gift of life.  This is a happy life in a loving and caring family.  It is in this family that we have grown up and become fully human, fully conscious of our dignity as human persons, enjoying our rights and duties.

The most significant among human rights is the right to religious freedom, freedom to worship God, our Creator and Savior.  The worship of God is the very human act of profound gratitude to the Father in heaven Who made us in His image and Who saved us from sin and death by sending Jesus Christ His Beloved Son to suffer and die on the Cross and rise to life again.

Our duties mean that we are responsible for what we owe to God, to our friends and to society.  We are duty-bound to render the best service of God, of family and of society.  We should be committed citizens in the building of the kingdom of the earth, making it a clean and green home for the human family to live in.  We should also be active builders of the kingdom of heaven where all peoples come and sing praises to God for ever for His great merciful love.

We are also duty-bound to help one another in living up to our Christian moral life.  This duty consists of the two missions: first, the proclamation of Gospel-based values of which love is the heart and the soul; and second, the denunciation of all forms of violation of these values.

“Charity begins from home”, this means that we are charity-bound to proclaim Gospel-based values to our sisters and brothers, and to denounce wrongdoings that happen in our Christian family and community.

Correction of sisters and brothers who have done something wrong should not be merely angry or vindictive reactions, but it should on the contrary be an act of good intention to bring the wayward members back to God, and to the community.

Even when we have failed in our efforts to help our sisters and brothers to admit their wrongs and to repent of their sins, we should not cease praying for them and entrust them to the merciful love of God.

We just try to do our best and let the Lord God do the rest. Amen.        

Fr. Francis Nguyen Van Nhut, O.P.