Tìm Kiếm

13 tháng 9, 2021

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time B (September 19, 2021)

 

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 19 USCCB Daily Mass Readings

Reading I (Wis 2:12, 17-20)

A reading from the Book of Wisdom

The wicked say:
    Let us beset the just one, because he is obnoxious to us;
        he sets himself against our doings,
    reproaches us for transgressions of the law
        and charges us with violations of our training.
    Let us see whether his words be true;
        let us find out what will happen to him.
    For if the just one be the son of God, God will defend him
        and deliver him from the hand of his foes.
    With revilement and torture let us put the just one to the test
        that we may have proof of his gentleness
        and try his patience.
    Let us condemn him to a shameful death;
        for according to his own words, God will take care of him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kn 2, 12. 17-20)

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.
Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!”

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 54:3-4, 5, 6 and 8)

R. (6b)    The Lord upholds my life.
Ðáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b).


O God, by your name save me,
    and by your might defend my cause.
O God, hear my prayer;
    hearken to the words of my mouth.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. 

For the haughty have risen up against me,
    the ruthless  seek my life;
    they set not God before their eyes.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. 

Behold, God is my helper;
    the Lord sustains my life.
Freely will I offer you sacrifice;
    I will praise your name, O LORD, for its goodness.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

Reading II (Jas 3:16—4:3)

A reading from the Letter of Saint James

Beloved:
Where jealousy and selfish ambition exist,
there is disorder and every foul practice. 
But the wisdom from above is first of all pure,
then peaceable, gentle, compliant,
full of mercy and good fruits,
without inconstancy or insincerity. 
And the fruit of righteousness is sown in peace
for those who cultivate peace.

Where do the wars
and where do the conflicts among you come from? 
Is it not from your passions
that make war within your members? 
You covet but do not possess. 
You kill and envy but you cannot obtain;
you fight and wage war. 
You do not possess because you do not ask. 
You ask but do not receive,
because you ask wrongly, to spend it on your passions.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 3, 16 – 4, 3)

“Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Thes 2:14)

R. Alleluia, alleluia.
God has called us through the Gospel
to possess the glory of our Lord Jesus Christ.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc. 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:14)

Alleluia, alleluia! – Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. – Alleluia.

Gospel (Mk 9:30-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee,
but he did not wish anyone to know about it. 
He was teaching his disciples and telling them,
“The Son of Man is to be handed over to men
and they will kill him,
and three days after his death the Son of Man will rise.” 
But they did not understand the saying,
and they were afraid to question him.

They came to Capernaum and, once inside the house,
he began to ask them,
“What were you arguing about on the way?” 
But they remained silent.
They had been discussing among themselves on the way
who was the greatest. 
Then he sat down, called the Twelve, and said to them,
“If anyone wishes to be first,
he shall be the last of all and the servant of all.” 
Taking a child, he placed it in the their midst,
and putting his arms around it, he said to them,
“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;
and whoever receives me,
receives not me but the One who sent me.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 9, 29-36)

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.6 tháng 9, 2021

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time B (September 12, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 12 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 50:5-9a)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The Lord GOD opens my ear that I may hear;
and I have not rebelled,
    have not turned back.
I gave my back to those who beat me,
    my cheeks to those who plucked my beard;
my face I did not shield
    from buffets and spitting.

The Lord GOD is my help,
    therefore I am not disgraced;
I have set my face like flint,
    knowing that I shall not be put to shame.
He is near who upholds my right;
    if anyone wishes to oppose me,
    let us appear together.
Who disputes my right?
    Let that man confront me.
See, the Lord GOD is my help;
    who will prove me wrong?

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 50, 5-9a)

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9)

R. (9)    I will walk before the Lord, in the land of the living.
Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (c. 9).


I love the LORD because he has heard
    my voice in supplication,
Because he has inclined his ear to me
    the day I called.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.

The cords of death encompassed me;
    the snares of the netherworld seized upon me;
    I fell into distress and sorrow,
And I called upon the name of the LORD,
    “O LORD, save my life!”
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!”

Gracious is the LORD and just;
    yes, our God is merciful.
The LORD keeps the little ones;
    I was brought low, and he saved me.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi. 

For he has freed my soul from death,
    my eyes from tears, my feet from stumbling.
I shall walk before the LORD
    in the land of the living.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. 

Reading II (Jas 2:14-18)

A reading from the Letter of Saint James

What good is it, my brothers and sisters,
if someone says he has faith but does not have works? 
Can that faith save him? 
If a brother or sister has nothing to wear
and has no food for the day,
and one of you says to them,
“Go in peace, keep warm, and eat well, ”
but you do not give them the necessities of the body,
what good is it? 
So also faith of itself,
if it does not have works, is dead.

Indeed someone might say,
“You have faith and I have works.” 
Demonstrate your faith to me without works,
and I will demonstrate my faith to you from my works.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 2, 14-18)

“Ðức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?

Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Gal 6:14)

R. Alleluia, alleluia.
May I never boast except in the cross of our Lord
through which the world has been crucified to me and I to the world.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga-lát 6:14)

Alleluia, alleluia! – Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. – Alleluia.

Gospel (Mk 8:27-35)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus and his disciples set out
for the villages of Caesarea Philippi. 
Along the way he asked his disciples,
“Who do people say that I am?” 
They said in reply,
“John the Baptist, others Elijah,
still others one of the prophets.” 
And he asked them,
“But who do you say that I am?” 
Peter said to him in reply,
“You are the Christ.” 
Then he warned them not to tell anyone about him.

He began to teach them
that the Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed, and rise after three days. 
He spoke this openly. 
Then Peter took him aside and began to rebuke him. 
At this he turned around and, looking at his disciples,
rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. 
You are thinking not as God does, but as human beings do.”

He summoned the crowd with his disciples and said to them,
“Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me. 
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake
and that of the gospel will save it.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 8, 27-35)

“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Ðó là lời Chúa.