Tìm Kiếm

26 tháng 9, 2021

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time B (October 3, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org

Reading I (Gn 2:18-24)

A reading from the Book of Genesis

The LORD God said: "It is not good for the man to be alone.
I will make a suitable partner for him."
So the LORD God formed out of the ground
various wild animals and various birds of the air,
and he brought them to the man to see what he would call them;
whatever the man called each of them would be its name. 
The man gave names to all the cattle,
all the birds of the air, and all wild animals;
but none proved to be the suitable partner for the man.

So the LORD God cast a deep sleep on the man,
and while he was asleep,
he took out one of his ribs and closed up its place with flesh.
The LORD God then built up into a woman the rib
that he had taken from the man.
When he brought her to the man, the man said:
    "This one, at last, is bone of my bones
        and flesh of my flesh;
    this one shall be called 'woman, '
        for out of 'her man’ this one has been taken."
That is why a man leaves his father and mother
and clings to his wife,
and the two of them become one flesh.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (St 2, 18-24)

“Cả hai nên một thân thể”.

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.

Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6)

R. (cf. 5)  May the Lord bless us all the days of our lives.
Ðáp: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con! (x. c. 5).


Blessed are you who fear the LORD,
    who walk in his ways!
For you shall eat the fruit of your handiwork;
    blessed shall you be, and favored.
R. May the Lord bless us all the days of our lives.
Xướng: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Your wife shall be like a fruitful vine
    in the recesses of your home;
your children like olive plants
    around your table.
R. May the Lord bless us all the days of our lives.
Xướng: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. 

Behold, thus is the man blessed
    who fears the LORD.
The LORD bless you from Zion:
    may you see the prosperity of Jerusalem
    all the days of your life.
R. May the Lord bless us all the days of our lives.
Xướng: Ðó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn. 

May you see your children's children.
    Peace be upon Israel!
R. May the Lord bless us all the days of our lives.
Xướng: Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Nguyện xin bình an đến trên đất Israel.

Reading II (Heb 2:9-11)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
He "for a little while" was made "lower than the angels, "
that by the grace of God he might taste death for everyone.

For it was fitting that he,
for whom and through whom all things exist,
in bringing many children to glory,
should make the leader to their salvation perfect through suffering.
He who consecrates and those who are being consecrated
all have one origin.
Therefore, he is not ashamed to call them “brothers.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 2, 9-11)

“Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Ðấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên Thần, là Ðức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Ðấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Ðấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (1 Jn 4:12)

R. Alleluia, alleluia.
If we love one another, God remains in us
and his love is brought to perfection in us.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (1 Ga 4, 12)

Alleluia, alleluia! – Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. – Alleluia.

Gospel (Mk 10:2-16 or 10:2-12)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

The Pharisees approached Jesus and asked,
"Is it lawful for a husband to divorce his wife?" 
They were testing him.
He said to them in reply, "What did Moses command you?" 
They replied,
"Moses permitted a husband to write a bill of divorce
and dismiss her."
But Jesus told them,
"Because of the hardness of your hearts
he wrote you this commandment. 
But from the beginning of creation, God made them male and female. 
For this reason a man shall leave his father and mother
and be joined to his wife,
and the two shall become one flesh.
So they are no longer two but one flesh. 
Therefore what God has joined together,
no human being must separate." 
In the house the disciples again questioned Jesus about this. 
He said to them,
"Whoever divorces his wife and marries another
commits adultery against her;
and if she divorces her husband and marries another,
she commits adultery."

And people were bringing children to him that he might touch them,
but the disciples rebuked them.
When Jesus saw this he became indignant and said to them,
"Let the children come to me;
do not prevent them, for the kingdom of God belongs to
such as these. 
Amen, I say to you,
whoever does not accept the kingdom of God like a child
will not enter it."
Then he embraced them and blessed them,
placing his hands on them.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 10, 2-12)

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.}

Ðó là lời Chúa.22 tháng 9, 2021

PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN

 Ca Đoàn Thánh Linh vừa được tin Chị Maria Nguyễn Hoàn Mỹ, là cháu của Bác Chuyên và là em họ của Chị Phượng và Anh Chương vừa được Chúa gọi về.
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Chuyên và Chị Phượng và Anh Chương.

Ca Đoàn cùng nhau dâng Thánh Lễ, Kinh Mân Côi, cầu xin Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Hậu thương chúc phước cho Chị Maria được vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời và ban ơn nâng đỡ gia đình Bác Chuyên và Chị Phượng và Anh Chương.

 

Ngày 22 tháng 9, năm 2021


20 tháng 9, 2021

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time B (September 26, 2021)

 

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 26 USCCB Daily Mass Readings

Reading I (Nm 11:25-29)

A reading from the Book of Numbers

The LORD came down in the cloud and spoke to Moses.
Taking some of the spirit that was on Moses,
the LORD bestowed it on the seventy elders;
and as the spirit came to rest on them, they prophesied.

Now two men, one named Eldad and the other Medad,
were not in the gathering but had been left in the camp.
They too had been on the list, but had not gone out to the tent;
yet the spirit came to rest on them also,
and they prophesied in the camp.
So, when a young man quickly told Moses,
"Eldad and Medad are prophesying in the camp, "
Joshua, son of Nun, who from his youth had been Moses’ aide, said,
"Moses, my lord, stop them."
But Moses answered him,
"Are you jealous for my sake?
Would that all the people of the LORD were prophets!
Would that the LORD might bestow his spirit on them all!"

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ds 11, 25-29)

“Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”.
Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.

Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 19:8, 10, 12-13, 14)

R. (9a)    The precepts of the Lord give joy to the heart.
Ðáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).


The law of the LORD is perfect,
    refreshing the soul;
the decree of the LORD is trustworthy,
    giving wisdom to the simple.
R. The precepts of the Lord give joy to the heart.
Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. 

The fear of the LORD is pure,
    enduring forever;
the ordinances of the LORD are true,
    all of them just.
R. The precepts of the Lord give joy to the heart.
Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. 

Though your servant is careful of them,
    very diligent in keeping them,
Yet who can detect failings?
    Cleanse me from my unknown faults!
R. The precepts of the Lord give joy to the heart.
Xướng: Dù tôi tớ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hết sức ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lầm lỗi, nào ai hay? Xin rửa con sạch những lỗi lầm không nhận thấy. 

From wanton sin especially, restrain your servant;
    let it not rule over me.
Then shall I be blameless and innocent
    of serious sin. 
R. The precepts of the Lord give joy to the heart.
Xướng: Cũng xin ngăn ngừa tôi tớ Chúa khỏi tính kiêu căng, đừng để tính đó làm chủ trong mình con. Lúc đó con sẽ được tinh toàn và thanh khiết, khỏi điều tội lỗi lớn lao. 

Reading II (Jas 5:1-6)

A reading from the Letter of Saint James

Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries.
Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten,
your gold and silver have corroded,
and that corrosion will be a testimony against you;
it will devour your flesh like a fire.
You have stored up treasure for the last days.
Behold, the wages you withheld from the workers
who harvested your fields are crying aloud;
and the cries of the harvesters
have reached the ears of the Lord of hosts.
You have lived on earth in luxury and pleasure;
you have fattened your hearts for the day of slaughter.
You have condemned;
you have murdered the righteous one;
he offers you no resistance.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 5, 1-6)

“Của cải các ngươi bị mục nát”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Jn 17:17b, 17a)

R. Alleluia, alleluia.
Your word, O Lord, is truth;
consecrate us in the truth.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc. Ga 17:17b, 17a)

Alleluia, alleluia! – Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. – Alleluia.

Gospel (Mk 9:38-43, 45, 47-48)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

At that time, John said to Jesus,
"Teacher, we saw someone driving out demons in your name,
and we tried to prevent him because he does not follow us."
Jesus replied, "Do not prevent him.
There is no one who performs a mighty deed in my name
who can at the same time speak ill of me.
For whoever is not against us is for us.
Anyone who gives you a cup of water to drink
because you belong to Christ, 
amen, I say to you, will surely not lose his reward.

"Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin,
it would be better for him if a great millstone
were put around his neck
and he were thrown into the sea.
If your hand causes you to sin, cut it off.
It is better for you to enter into life maimed
than with two hands to go into Gehenna,
into the unquenchable fire.
And if your foot causes you to sin, cut if off.
It is better for you to enter into life crippled
than with two feet to be thrown into Gehenna.
And if your eye causes you to sin, pluck it out.
Better for you to enter into the kingdom of God with one eye
than with two eyes to be thrown into Gehenna,
where 'their worm does not die, and the fire is not quenched.'"

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 9, 37-42. 44. 46-47)

“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”.

Ðó là lời Chúa.17 tháng 9, 2021

PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN


Ca Đoàn Thánh Linh vừa được tin Cụ Ông Giu-se là ông ngoại của ca viên Trang Em vừa qua đời.
Anh Chị Em Ca Đoàn Thánh Linh chân thành phân ưu cùng bạn Trang và tang quyến, đồng thời cùng dâng Thánh Lễ, đọc kinh Mân Côi cầu xin Chúa thương đón nhận  Cụ Ông Giu-se vào quê hương bình an, vĩnh phúc.

Ngày 17 tháng 9, năm 2021.

Ca Đoàn Thánh Linh13 tháng 9, 2021

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time B (September 19, 2021)

 

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 19 USCCB Daily Mass Readings

Reading I (Wis 2:12, 17-20)

A reading from the Book of Wisdom

The wicked say:
    Let us beset the just one, because he is obnoxious to us;
        he sets himself against our doings,
    reproaches us for transgressions of the law
        and charges us with violations of our training.
    Let us see whether his words be true;
        let us find out what will happen to him.
    For if the just one be the son of God, God will defend him
        and deliver him from the hand of his foes.
    With revilement and torture let us put the just one to the test
        that we may have proof of his gentleness
        and try his patience.
    Let us condemn him to a shameful death;
        for according to his own words, God will take care of him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kn 2, 12. 17-20)

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.
Trích sách Khôn Ngoan

(Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!”

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 54:3-4, 5, 6 and 8)

R. (6b)    The Lord upholds my life.
Ðáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b).


O God, by your name save me,
    and by your might defend my cause.
O God, hear my prayer;
    hearken to the words of my mouth.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. 

For the haughty have risen up against me,
    the ruthless  seek my life;
    they set not God before their eyes.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Vì những kẻ kiêu căng nổi lên chống đối, và bọn người hung hãn tìm sát hại con, bọn chúng không nhớ Thiên Chúa ở trước mặt mình. 

Behold, God is my helper;
    the Lord sustains my life.
Freely will I offer you sacrifice;
    I will praise your name, O LORD, for its goodness.
R. The Lord upholds my life.
Xướng: Kìa, Thiên Chúa phù trợ con, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

Reading II (Jas 3:16—4:3)

A reading from the Letter of Saint James

Beloved:
Where jealousy and selfish ambition exist,
there is disorder and every foul practice. 
But the wisdom from above is first of all pure,
then peaceable, gentle, compliant,
full of mercy and good fruits,
without inconstancy or insincerity. 
And the fruit of righteousness is sown in peace
for those who cultivate peace.

Where do the wars
and where do the conflicts among you come from? 
Is it not from your passions
that make war within your members? 
You covet but do not possess. 
You kill and envy but you cannot obtain;
you fight and wage war. 
You do not possess because you do not ask. 
You ask but do not receive,
because you ask wrongly, to spend it on your passions.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 3, 16 – 4, 3)

“Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Thes 2:14)

R. Alleluia, alleluia.
God has called us through the Gospel
to possess the glory of our Lord Jesus Christ.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xc. 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:14)

Alleluia, alleluia! – Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. – Alleluia.

Gospel (Mk 9:30-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee,
but he did not wish anyone to know about it. 
He was teaching his disciples and telling them,
“The Son of Man is to be handed over to men
and they will kill him,
and three days after his death the Son of Man will rise.” 
But they did not understand the saying,
and they were afraid to question him.

They came to Capernaum and, once inside the house,
he began to ask them,
“What were you arguing about on the way?” 
But they remained silent.
They had been discussing among themselves on the way
who was the greatest. 
Then he sat down, called the Twelve, and said to them,
“If anyone wishes to be first,
he shall be the last of all and the servant of all.” 
Taking a child, he placed it in the their midst,
and putting his arms around it, he said to them,
“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;
and whoever receives me,
receives not me but the One who sent me.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 9, 29-36)

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.6 tháng 9, 2021

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time B (September 12, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org

2021 - 09 - 12 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 50:5-9a)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The Lord GOD opens my ear that I may hear;
and I have not rebelled,
    have not turned back.
I gave my back to those who beat me,
    my cheeks to those who plucked my beard;
my face I did not shield
    from buffets and spitting.

The Lord GOD is my help,
    therefore I am not disgraced;
I have set my face like flint,
    knowing that I shall not be put to shame.
He is near who upholds my right;
    if anyone wishes to oppose me,
    let us appear together.
Who disputes my right?
    Let that man confront me.
See, the Lord GOD is my help;
    who will prove me wrong?

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 50, 5-9a)

“Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9)

R. (9)    I will walk before the Lord, in the land of the living.
Ðáp: Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh (c. 9).


I love the LORD because he has heard
    my voice in supplication,
Because he has inclined his ear to me
    the day I called.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.

The cords of death encompassed me;
    the snares of the netherworld seized upon me;
    I fell into distress and sorrow,
And I called upon the name of the LORD,
    “O LORD, save my life!”
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Thừng chão tử thần đã quấn lấy tôi, và màng lưới âm phủ đã chụp trên người tôi; tôi đã rơi vào cảnh lo âu khốn khó. Và tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống con!”

Gracious is the LORD and just;
    yes, our God is merciful.
The LORD keeps the little ones;
    I was brought low, and he saved me.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng ta rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác; tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi. 

For he has freed my soul from death,
    my eyes from tears, my feet from stumbling.
I shall walk before the LORD
    in the land of the living.
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
Xướng: Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. 

Reading II (Jas 2:14-18)

A reading from the Letter of Saint James

What good is it, my brothers and sisters,
if someone says he has faith but does not have works? 
Can that faith save him? 
If a brother or sister has nothing to wear
and has no food for the day,
and one of you says to them,
“Go in peace, keep warm, and eat well, ”
but you do not give them the necessities of the body,
what good is it? 
So also faith of itself,
if it does not have works, is dead.

Indeed someone might say,
“You have faith and I have works.” 
Demonstrate your faith to me without works,
and I will demonstrate my faith to you from my works.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gc 2, 14-18)

“Ðức tin không có việc làm là đức tin chết”.

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?

Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Gal 6:14)

R. Alleluia, alleluia.
May I never boast except in the cross of our Lord
through which the world has been crucified to me and I to the world.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga-lát 6:14)

Alleluia, alleluia! – Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. – Alleluia.

Gospel (Mk 8:27-35)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus and his disciples set out
for the villages of Caesarea Philippi. 
Along the way he asked his disciples,
“Who do people say that I am?” 
They said in reply,
“John the Baptist, others Elijah,
still others one of the prophets.” 
And he asked them,
“But who do you say that I am?” 
Peter said to him in reply,
“You are the Christ.” 
Then he warned them not to tell anyone about him.

He began to teach them
that the Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed, and rise after three days. 
He spoke this openly. 
Then Peter took him aside and began to rebuke him. 
At this he turned around and, looking at his disciples,
rebuked Peter and said, “Get behind me, Satan. 
You are thinking not as God does, but as human beings do.”

He summoned the crowd with his disciples and said to them,
“Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me. 
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake
and that of the gospel will save it.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 8, 27-35)

“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Ðó là lời Chúa.