Tìm Kiếm

27 tháng 11, 2018

Hymns for Advent & Christmas Season


ES #30 - O COME, O COME, EMMANUEL


ES #33 - WAITING IN SILENCE


ES #35 - JESUS, COME TO US

ES #38 - THE WHOLE WORLD IS WAITING FOR LOVE
Listen to the audio, click here

25 tháng 11, 2018

Homily for Christ The King Sunday - Year B (Nov 25, 2018)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HỒNG ÂN

Viếng thánh tích  Anrê Phú Yên, vị Thánh TĐVN tiên khởi.


Lối vào viếng Thánh Tích Á Thánh Anrê Phú Yên

Cung Thánh Giáo Xứ Mằng Lăng

Giáo Xứ Mằng Lăng

22 tháng 11, 2018

Christ The King Sunday - Year B (Nov 25, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. On this last Sunday of the Liturgical Year 2018, we solemnly offer this Holy Mass in honor of Christ, King of the Universe.
Christ came into the world to conquer death and restore life for a fallen humanity. We, the new people, freed from slavery to sin, are deeply grateful to our Savior and King Who by his blood cleansed us and gave us new life in Him.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of deserving His faithful people by working ever dedicatedly for His Kingdom of love and peace.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dn 7:13-14
The Prophet Daniel saw a spectacular scene of enthronement granted to the Son of Man. The event is in reality the preparation for the final victory over the world by our Lord and Savior.

- Second Reading: Rv 1:5-8
The Book of Revelation shows us how all peoples of the earth will one day recognize the saving power of Christ over the whole world. Salvation includes those having conducted a life hostile to the Gospel values as far as they repent of their wrongdoings.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #368 - “The King Of Glory”
b) EM page 232
c) ES #161 - “The Supper Of The Lord”
d) ES #370 - “The King Of Kings, Christ Jesus Reigns”
e) ES #369 - “Rejoice, The Lord Is King”

20 tháng 11, 2018

Hymns for Christ The King Sunday - Year B (Nov 25, 2018)

a) Entrance: ES #368 - “The King Of Glory”b) Responsorial Psalm: EM page 232
Psalm 93:1, 1-2, 5

R. The LORD is king; he is robed in majesty.
R. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.


The LORD is king, in splendor robed; robed is the LORD and girt about with strength. R.
   Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. R.

And he has made the world firm, not to be moved. Your throne stands firm from of old; from everlasting you are, O LORD. R.
   Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa; Ngài hiện hữu tự muôn muôn ngàn đời. R.

Your decrees are worthy of trust indeed; holiness befits your house, O LORD, for length of days. R.
   Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực rỡ toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời. R.

c) Offertory: ES #161 - “The Supper Of The Lord”d) Communion: ES #370 - “The King Of Kings, Christ Jesus Reigns”e) Recessional: ES #369 - “Rejoice, The Lord Is King”


The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (Nov 25, 2018)


FIRST READING: Dn 7:13-14

A reading from the Book of the Prophet Daniel
As the visions during the night continued, I saw one like a Son of man coming, on the clouds of heaven; when he reached the Ancient One and was presented before him, the one like a Son of man received dominion, glory, and kingship; all peoples, nations, and languages serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away, his kingship shall not be destroyed.

BÀI ĐỌC I: Đn 7,13-14

(13) Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện.
(14) Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 93:1, 1-2, 5

R. The LORD is king; he is robed in majesty.
R. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.


The LORD is king, in splendor robed; robed is the LORD and girt about with strength. R.
   Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai. R.

And he has made the world firm, not to be moved. Your throne stands firm from of old; from everlasting you are, O LORD. R.
   Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa; Ngài hiện hữu tự muôn muôn ngàn đời. R.

Your decrees are worthy of trust indeed; holiness befits your house, O LORD, for length of days. R.
   Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng rực rỡ toàn thánh thiện triền miên qua mọi thời. R.

18 tháng 11, 2018

Homily for XXXIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)


Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

12 tháng 11, 2018

XXXIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. We celebrate the 33rd Sunday today with profound gratitude to the Lord God for so many blessings we have received from His great love.
The end of the 2018 liturgical year is coming nearer. The Gospel reports what our Lord told the audience about being aware of the signs of the times. That means their readiness for the second coming of Christ.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of being awake in hope, strong in faith, and active in charity, while waiting for the Lord.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dn 12:1-3
The Prophet Daniel depicts the Last Judgment as the day of vindication when the just will live forever and the wicked shall be an everlasting horror and disgrace.

- Second Reading: Heb 10:11-14, 18
Christ having accomplished His sacrifice for sins went to His glorious throne at the right hand of God the Father where He still intercedes for our causes.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #138 - “Now As We Gather”
b) EM page 228
c) ES #168 - “Taste And See”
d) ES #209 - “These Alone Are Enough”
e) ES #273 - “Age To Age”

Hymns for The 33rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)

a) Entrance: ES #138 - “Now As We Gather”b) Responsorial Psalm: EM page 228
Psalm 16:5, 8, 9-10, 11

R. You are my inheritance, O Lord!
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   Lạy Chúa, chén phúc lộc Ngài dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt. Được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn; vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”d) Communion: ES #209 - “These Alone Are Enough”e) Recessional: ES #273 - “Age To Age”


33rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)


FIRST READING: Dn 12:1-3

A reading from the Book of the Prophet Daniel
In those days, I Daniel, heard this word of the Lord: "At that time there shall arise Michael, the great prince, guardian of your people; it shall be a time unsurpassed in distress since nations began until that time. At that time your people shall escape, everyone who is found written in the book. “Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake; some shall live forever, others shall be an everlasting horror and disgrace. “But the wise shall shine brightly like the splendor of the firmament, and those who lead the many to justice shall be like the stars forever."

BÀI ĐỌC I: Đn 12:1-3

(1) "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. (2) "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. (3) Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 16:5, 8, 9-10, 11

R. You are my inheritance, O Lord!
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   Lạy Chúa, chén phúc lộc Ngài dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt. Được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn; vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Nov 12 - 17, 2018)


11 tháng 11, 2018

Homily for XXXII Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

10 tháng 11, 2018

XXXII Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. Today we celebrate the 32nd Sunday in the Ordinary Time.
The topic of the Word of God for this Sunday is that the Lord God appreciates the quality more than the quantity of our service. In other words it is more meaningful how to serve than what to serve. It is the love of God and neighbor with which we are building a better home for our sisters and brothers would mean much more than all things else.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of working for God’s kingdom without reserve even if there is a shortage of resources on our part.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: 1 Kgs 17:10-16
The goodness with which the poor widow of Zarephath treated the Prophet Elijah brought her a miraculous blessing that she was granted an unlimited food provision.

- Second Reading: Heb 9:24-28
Christ is the true high priest Who offered once for all His life as the most efficient sacrifice for sin in order to obtain for humanity eternal happiness.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go To The Altar”
b) EM page 226
c) ES #219 - “Christify”
d) ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”
e) ES #206 - “To Praise You”

Hymns for The 32nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”b) Responsorial Psalm: EM page 226
Psalm 146:7, 8-9, 9-10

R. Praise the Lord, my soul!
R. Ca tụng Chúa đi, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!


The LORD keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free. R.
   Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind. The LORD raises up those who were bowed down; the LORD loves the just. The LORD protects strangers. R.
   Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa; Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính; Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
   Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. Alleluia. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”e) Recessional: ES #206 - “To Praise You”


CHÚC MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC GIOANKIM LÊ THANH HOÀNG


Vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai 5/11, Cha Phanxico Xavie cùng đoàn thể là đại diện Ca Đoàn Thánh Linh và Lớp Giáo Huấn Xã Hội đã đến thăm Cha Gioankim Lê Thanh Hoàng tại tư gia người thân của Cha Gioankim.
Cha Gioankim vừa trải qua thời gian ngắn nằm bệnh viện để điều trị bao tử và cái chân bên phải của Cha. Hôm chúng con được gặp gỡ Cha Gioankim thì Cha thông báo là tình hình sức khỏe của Cha đã khỏe hơn rồi.
Cha Gioankim còn chia sẻ như sau: "Hôm nay Cha rất cảm kích về việc Cha Phanxico Xavie cùng với Đoàn Thể đến thăm và biếu những món quà rất ý nghĩa. Và đặc biệt là Mừng Kim Khánh Linh Mục, cuộc đời Linh Mục quả là nhiều hồng ân của Chúa, rao giảng Tin Mừng, Chúa giao cả bản thân Ngài cho người Linh Mục sử dụng, tự do để ban ơn tông đồ cho nhân loại. Quá nhiều ân sủng được Chúa trao ban, mình chẳng xứng đáng gì cả, nhưng rồi Chúa cũng cho. Đời con 50 năm Linh Mục trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhứt cam go và thử thách. Từ 21/12/1968 đến năm 1975 là thời gian chiến tranh khói lửa. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1975 đến nay là thời gian chiến tranh không khói. Chúa quan phòng, Chúa chở che, Chúa giữ gìn cho đến lúc này. Chúa ban nhiều ơn lành cho Gia Đình, cho bản thân con, tất cả thân bằng quyến thuộc. Nhân dịp này, kể ra thật nhiều và không hết. Con cảm ơn và mời tất cả tham dự bữa tiệc hương hoa khai mở cho mùa hồng ân niềm vui, niềm vui được chia sẻ thì niềm vui được nhân lên."

Chúng con xin cảm ơn Cha Gioakim Lê Thanh Hoàng. 
Chúng con xin kính chúc và chung vui cùng Cha nhân dịp Mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha rất đáng quý này.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và gìn giữ Cha trong ân sủng tình yêu của Ngài.

The Holy Spirit Choir

CA ĐOÀN THÁNH LINH VIẾNG NGHĨA TRANG GIÁO XỨ ĐAMINH

Sau Thánh lễ Chúa Nhật ngày 04.11.2018, Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt cùng ca đoàn Thánh Linh đã viếng nghĩa trang giáo xứ Đaminh theo truyền thống hàng năm.

Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh và trong tinh thần hiệp thông, Giáo Hội đặc biệt dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời - những người luôn mong chờ những lời nguyện cầu của chúng ta. Điều này thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn và yêu thương của chúng ta dành cho họ, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc của mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời cũng là cách để mỗi người nhớ đến thân phận chính bản thân mình.

Con người nơi dương thế sống khá vội vàng trong guồng xoáy của cuộc sống hiện đại. Theo lời dặn dò của Cha Nhứt, trong tháng này chúng ta nên sống chậm lại. Đó là cách để chúng ta nhìn lại mình, để được mời gọi sống tốt hơn trong tình yêu Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta sẽ có đời sống đức tin trưởng thành và trọn vẹn hơn. “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5, 10).

Với lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, xin Ngài thương đến những tín hữu đã qua đời, và cho họ được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Đồng thời, xin giúp chúng con luôn biết sống xứng đáng trong tình yêu của Ngài.

Một số hình ảnh tại nghĩa trang:

The Holy Spirit Choir

9 tháng 11, 2018

Người Việt ở Mỹ du lịch Thái Lan, bất ngờ bị đưa vào bệnh viện, phải trả $16,000

May 10, 2018

Anh Jonathan Nguyễn, người vừa có một trải nghiệm tệ hại hơn là ác mộng trong chuyến du lịch Thái Lan mới đây. (Hình: Facebook Jonathan Nguyễn)

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Giờ thì tôi đang chờ để lấy hẹn vào bệnh viện ở Mỹ kiểm tra lại xem họ đã chích gì vô người tôi, hy vọng không phải thuốc độc. Thiệt là không ngờ chuyện như vậy mà lại có thể xảy ra ở năm 2018,” anh Jonathan Nguyễn nói với phóng viên Người Việt qua điện thoại sau khi vừa từ Thái Lan trở về Mỹ được một ngày.

Anh Jonathan, hiện đang ở San Francisco, vừa trải qua một kinh nghiệm anh nghĩ là “tệ hại hơn cả ác mộng;” và anh muốn câu chuyện của anh được nhiều người biết đến, như một lời cảnh báo để tất cả đề phòng khi đi du lịch ở Thái Lan hay một quốc gia nào khác.

Bất ngờ ‘phải vào bệnh viện’
Theo lời anh Jonathan, người vượt biên sang Mỹ từ năm 1980, thì Thái Lan là nơi anh đi đến hằng năm, mỗi năm đôi ba lần.

Anh kể, “Sáng hôm đó là Thứ Tư, 2 Tháng Năm, tôi ra phi trường Bangkok ‘check in’ với hãng ANA để trở về Mỹ. 
Tôi vốn ra vô Thái Lan hằng năm nên mọi chuyện đều rất bình thường. Tuy nhiên, tôi có cái chân bên phải hay bị sưng từ nhiều năm nay, nên lúc ‘check in’ bao giờ tôi cũng xin chỗ ngồi ở hàng ghế trên cùng, có thì họ cho không thì thôi, chuyện rất bình thường chứ không phải là điều gì đặc biệt, bất thường hết.”
“Sau đó tôi vô nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì tôi thấy có một nhóm người làm ở sân bay chờ sẵn, họ nói tôi cần kiểm tra sức khỏe, rồi họ cho tôi lên cái xe đẩy vô phòng y tế. Khi đẩy vô thì có một người chích cái gì đó vô tay tôi,” anh kể tiếp.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi này cho rằng, “Thật sự lúc đó tôi không hề nghĩ có chuyện lừa gạt hay gì bí hiểm hết. Không nghĩ gì hết.”


8 tháng 11, 2018

32nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)


FIRST READING: 1 Kgs 17:10-16

A reading from the first Book of Kings
In those days, Elijah the prophet went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering sticks there; he called out to her, "Please bring me a small cupful of water to drink." She left to get it, and he called out after her, "Please bring along a bit of bread." She answered, "As the LORD, your God, lives, I have nothing baked; there is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now I was collecting a couple of sticks, to go in and prepare something for myself and my son; when we have eaten it, we shall die." Elijah said to her, "Do not be afraid. Go and do as you propose. But first make me a little cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourself and your son. For the LORD, the God of Israel, says, 'The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the LORD sends rain upon the earth.'" She left and did as Elijah had said. She was able to eat for a year, and he and her son as well; the jar of flour did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the LORD had foretold through Elijah.

BÀI ĐỌC I: 1 V 17,10-16

(10) Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." (11) Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!" (12) Bà trả lời: "Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." (13) Ông Ê-li-a nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. (14) Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: "Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày ĐỨC CHÚA đổ mưa xuống trên mặt đất." (15) Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. (16) Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 146:7, 8-9, 9-10

R. Praise the Lord, my soul!
R. Ca tụng Chúa đi, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!


The LORD keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free. R.
   Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind. The LORD raises up those who were bowed down; the LORD loves the just. The LORD protects strangers. R.
   Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa; Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính; Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
   Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. Alleluia. R.

5 tháng 11, 2018

Tuyệt chiêu thử mật ong thật - giả của ông cha ta
Mật ong luôn được xem như “thần dược” bởi những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mật ong giả. Bạn đã biết cách thử chưa? Ông ta đã có bí quyết phân biệt mật ong thật- giả chính xác 99%.

Tại Việt Nam, giới làm mật ong giả thường sử dụng đường, vỏ cây núc nác, nước lọc và phèn, hoặc chanh tươi, rất giống với mật ong thật, khiến người tiêu dùng hoang mang.

Thực ra, từ xưa, ông bà ta đã có nhiều cách rất đơn giản để phân biệt mật ong thật và giả. Cách đơn giản nhất vẫn được dùng đó chính là dùng hành lá.


Thật vậy, chị em chỉ cần nhúng cọng hành lá vào chén mật ong nguyên chất không pha, nếu thấy bị héo đi, có màu xanh đậm hơn sau từ 3 đến 7 phút thì yên tâm, bạn đã mua đúng mật ong thật.

Còn mật ong giả sẽ không làm hành héo đi. Lưu ý rằng hành càng héo nhiều, thời gian bị héo đi càng nhanh thì mật ong càng tốt.

Ngoài ra còn nhiều cách phân biệt mật ong thật- giả nữa:

1. Dùng que diêm nhúng vào mật ong rồi quẹt thử. Nếu diêm cháy thì đây chính là mật thật còn nếu diêm không cháy được thì đây là mật ong đã bị làm giả (vì có nhiều nước nên diêm mới không cháy được).

2. Lấy 1 phần mật ong và 5 phần nước quấy đều rồi đậy lại, để một ngày, nếu không thấy có chất lắng xuống thì đó là mật ong nguyên chất. Tạp chất lắng xuống càng nhiều, mật ong càng kém chất lượng.

3. Lấy một chút mật ong cho vào chảo nóng, để lửa nhỏ liu riu sên lên. Nếu mật ong giả có pha đường sau khi sên cạn sẽ thấy đường vón cục lại còn nếu là mật ong nguyên chất có sên cạn khô cũng không thấy vón đường.

4. Mật ong nguyên chất dùng đũa khuấy lên thấy rất mềm, dùng ngón tay sờ thử không có cảm giác sàn sạn, bỏ vào miệng thì tan rất nhanh. Còn mật ong giả khuấy lên có cảm giác hơi cứng, dùng ngón tay sờ thử có cảm giác sàn sạn và khi nếm thì rất khó tan trong miệng.

5. Cho chai mật vào ngăn đá tủ lạnh. Sau 2h-3h, nếu mật đông cứng lại như đá chứng tỏ mật toàn là nước đường. Nếu đông nửa chai thì đó là mật pha nước đường hoặc là mật ong nuôi cho ăn đường. Mật đông lại nhưng ở dạng gen, sờ vào dẻo quánh chứ không phải cứng đơ như đá là mật ong thật nhưng thu hoạch non, đại trà, ong thợ chưa quạt hết nước ra khỏi mật hoặc thu hoạch vào vụ mưa.

Mật không đông là mật ong nguyên chất, thu hoạch già ngày, ong thợ đã quạt hoàn toàn hết nước và đóng mũ ong lại. Hiện tại loại này khá hiếm vì trên thị trường phần lớn là ong nuôi nên được thu hoạch đại trà, tỉ lệ nước trong mật còn nhiều, nhưng nước đó hoàn toàn là nước nguyên chất nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Thư từ phương xa

Dear Father,

Thank you.  Yesterday morning I come to check and got my VRD visa well, so I got an air ticket to fly to Kuala Lumpur afternoon.

I just give my passport for company to get my working visa. I start to work from this Thursday with the contract is 24 months. But do the first period is 6 months, they call probation time.

Best wish to you and our choir. In Kuala Lumpur,  I have been joining the English choir at Saint. John Church,  Kuala Lumpur Chatheral Church,  I sing at 6pm Sunday Missal.

Thanks and regards
Thomas

===//===

Con thân mến,
Chúc mừng Con có việc làm tốt và ổn định.
Xin Chúa ban cho Con nghị lực và khôn ngoan để thực hiện ước mơ của Con.
P.X. Nhứt

===//===

Chào Cha và anh,

Chúc bình an năm mới. Ah Cha: một học trò của Cha đã dạy trước kia tại Học Viện Đa Minh tại Sài Gòn với danh thánh và danh gọi đầy đủ là Giu Se Mai Quốc Thông, thầy Thông cũng là người bạn tinh thần với con, thầy phục vụ xứ con vài năm và tiếp đó phục vụ tại giáo phận Phan Thiết đến giờ.

Thầy Thông vừa về nhà Cha chúng ta trên Thiên Quốc. Trong những lần trò chuyện với Thầy con có nói con là ca viên trong ca đoàn tiếng anh do Cha tập hát. Thầy Thông nói cho con biết, Cha từng dạy thầy và thầy gọi Cha là "anh Nhứt".

Nhà Thầy Thông trước nhà thờ Bắc Hà, Biên Hòa, trước kia thầy thuộc dòng Thánh Thể sau đó về phục vụ tại giáo phận Phan Thiết. An ninh tôn giáo đã từng đưa giấy ký để làm chỉ điểm cho họ nhưng Thầy từ chối và cộng sản VN đã không chấp nhận thầy làm Phó Tế dù thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Sài Gòn, có tại Học Viện Đa Minh nữa và buộc thầy phải học lại tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và Thầy cũng đã học xong vài năm trước.

Vì về có thể không được đi lại nên con đành chịu vậy.

Chúng ta hẹn gặp nhau trên Thiên Quốc.

Cảm ơn và chúc bình an
Thomas

===//===

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã thăm cha và cho thông tin.  Xin Chúa ban cho Con sức khỏe và nghị lực để đi tiếp con đường còn dài và trắc trở.
Cha sẽ cầu nguyện cho em Giu-se Thông.
Thân mến,
P.X. Nhứt

===//===

Chào Cha,

Hôm nay ngày 3 tháng 11 kỷ niệm 5 năm Mẹ con về Nhà Cha của chúng ta trên Thiên Quốc. Nhờ Cha dâng lễ tạ ơn cùng với Mẹ con đang trên Thiên Quốc.

Mỗi tháng 11 ca đoàn chúng ta thường đi viếng nghĩa trang vào một trưa Chúa Nhật nào đó sau thánh lễ tạ ơn sáng Chúa Nhật. Con rất vui nếu được đãi ca đoàn chúng ta buổi trưa sau Thánh Lễ và trước lúc khởi hành đi viếng nghĩa trang. Nếu Cha đồng ý con sẻ liên lạc với chị Khanh qua facebook và vởi kinh phí cho buổi trưa đó qua Western Union.( Canh bún và nước mía trước nhà thờ Bùi Phát như lúc con còn ở Sài Gòn).

Cảm ơn và chúc bình an Cha và Ca Đoàn chúng ta.
Toma Võ Duy Trung

===//===

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã hiệp thông với ca đoàn Thánh Linh.  Các bạn và cha vừa đi viếng nghĩa trang Giáo Xứ Đa Minh.
Trước khi đi có ăn phở Phú Vương.  Khi về, uống cà-phê Lâu Đài ở Tân Phú.
Cha sẽ dâng lễ cầu cho mẹ của Con lúc 5g45 ngày mai 5/11.

Con vui lòng cho cha địa chỉ bưu điện để cha gởi quà giáng sinh cho Con.

Mến chào.

P.X. Nhứt

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Nov 5 - 10, 2018)


4 tháng 11, 2018

Homily for XXXI Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)


Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

3 tháng 11, 2018

XXXI Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Sunday Holy Mass on the XXXI Sunday in Ordinary Time, Year B.
As we come to the closure of the liturgical year, the message of the Word of God ensures us believers of this truth that the Lord God always loves and cares for us who call upon His Holy Name for help with all our faith and hope.
Let us pray hard in this Holy Mass for the blessing of being awake and persevering in our service of God and neighbor while waiting for Christ’s Second Coming in glory.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dt 6:2-6
The first of all the commandments is this: we shall love and serve the Lord God, and Him alone, with all our mind and heart. This should be our top priority and greatest happiness.

- Second Reading: Heb 7:23-28
Jesus Christ is the true High Priest Who offers His own life as a sin sacrifice for us sinners. His saving power surpasses all other human prayer and offering in obtaining for humanity God’s merciful forgiveness.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #139 - “Gather Your People”
b) EM page 224
c) ES #195 - “Bread Of Life”
d) ES #242 - “Only A Shadow”
e) ES #217 - “I Have Loved You”

2 tháng 11, 2018

Hymns for The 31st Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)

a) Entrance: ES #139 - “Gather Your People”b) Responsorial Psalm: EM page 224
Psalm 18:2-3, 3-4, 47, 51

R. I love you, Lord, my strength.
R. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.


I love you, O LORD, my strength, O LORD, my rock, my fortress, my deliverer. R.
   Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. R.

My God, my rock of refuge, my shield, the horn of my salvation, my stronghold! Praised be the LORD, I exclaim, and I am safe from my enemies. R.
   Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. R.

The LORD lives! And blessed be my rock! Extolled be God my savior. You who gave great victories to your king and showed kindness to your anointed. R.
   Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã đã lập. R.

c) Offertory: ES #195 - “Bread Of Life”d) Communion: ES #242 - “Only A Shadow”e) Recessional: ES #217 - “I Have Loved You”


31st Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)


FIRST READING: Dt 6:2-6

A reading from the Book of Deuteronomy
Moses spoke to the people, saying: "Fear the LORD, your God, and keep, throughout the days of your lives, all his statutes and commandments which I enjoin on you, and thus have long life. Hear then, Israel, and be careful to observe them, that you may grow and prosper the more, in keeping with the promise of the LORD, the God of your fathers, to give you a land flowing with milk and honey.
   "Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD alone! Therefore, you shall love the LORD, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words which I enjoin on you today."

BÀI ĐỌC I: Đnl 6,2-6

(2) Như vậy anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. (3) Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, đã phán với anh em. (4) Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. (5) Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. (6) Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51

R. I love you, Lord, my strength.
R. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.


I love you, O LORD, my strength, O LORD, my rock, my fortress, my deliverer. R.
   Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. R.

My God, my rock of refuge, my shield, the horn of my salvation, my stronghold! Praised be the LORD, I exclaim, and I am safe from my enemies. R.
   Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. R.

The LORD lives! And blessed be my rock! Extolled be God my savior. You who gave great victories to your king and showed kindness to your anointed. R.
   Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã đã lập. R.

SECOND READING: Heb 7:23-28

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: The levitical priests were many because they were prevented by death from remaining in office, but Jesus, because he remains forever, has a priesthood that does not pass away. Therefore, he is always able to save those who approach God through him, since he lives forever to make intercession for them.
   It was fitting that we should have such a high priest: holy, innocent, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. He has no need, as did the high priests, to offer sacrifice day after day, first for his own sins and then for those of the people; he did that once for all when he offered himself. For the law appoints men subject to weakness to be high priests, but the word of the oath, which was taken after the law, appoints a son, who has been made perfect forever.

BÀI ĐỌC II: Dt 7,23-28

(23) Lại nữa, trong dòng tộc Lê-vi, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. (24) Còn Đức Giê-su, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. (25) Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. (26) Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. (27) Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. (28) Vì Luật Mô-sê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.

GOSPEL: Mk 12:28b-34

One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, 'He is One and there is no other than he.' And 'to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself' is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions.

PHÚC ÂM: Mc 12,28b-34

(28) Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" (29) Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. (30) Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (31) Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó" (32) Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. (33) Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." (34) Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 29 - Nov 3, 2018)


1 tháng 11, 2018

Văn Hóa Khoanh Tay: “Tôi là Người Việt Nam”


Tôi nhớ, năm đầu đặt chân đến Hoa Kỳ, phần muốn học hỏi về ngôn ngữ và văn hóa xứ người, phần muốn tìm lại không khí “sân trường, lớp học” và nối lại giấc mơ “cùng theo lũ em học hành như xưa” như lời bài hát nào, tôi đã lò dò cắp sách đi học lại ở một trường đại học cộng đồng.

Khoanh Tay Và Khoanh Tay Đứng Nhìn

Lớp học tiếng Anh gồm sinh viên đủ các sắc dân, người bản xứ có, người nhập cư có, nhiều nhất vẫn là người gốc Á châu. Một hôm, vào cuối giờ học, bà giáo người Mỹ bước lại gần bàn tôi, cười cười và hỏi:
   - “Anh là người Việt Nam, phải không?”.
   - “Đúng vậy” - tôi trả lời - “Sao bà biết?”.
   - “Chỉ là kinh nghiệm riêng thôi”.
Bà giáo cười, giải thích thêm:
“Sau nhiều năm dạy học, tôi tìm được cách phân biệt các sắc dân người châu Á với nhau, như người Tàu, Nhật, Hàn, Thái, Việt, Lào…”.    - “Phân biệt cách nào, bà chỉ cho tôi với?” - Tôi hỏi.
   - “Không khó lắm. Chẳng hạn, người Việt và người Tàu thoạt trông khá giống nhau, điểm khác biệt là người Việt có thói quen ngồi trong lớp thường khoanh tay lại. Tôi để ý thấy anh hay ngồi khoanh tay nên tôi chắc là anh đến từ Việt Nam”.

Tôi… giật mình. Chỉ đơn giản vậy sao?
Có đúng là động tác vô thức ấy của tôi đã vô tình “tố giác” với mọi người rằng “I’m from Viet Nam”. Cứ theo nhận xét của bà giáo ấy thì cử chỉ khoanh tay của tôi đã như một cách tự giới thiệu hay ngầm nói với mọi người rằng, “Tôi là người Việt Nam đây”.

Tôi không rõ liệu có những dân tộc nào khác có cùng thói quen khoanh tay như người Việt, chỉ biết là bà giáo người Mỹ ấy, một người ngoại cuộc rất khách quan, đã cho nhận xét như vậy. Hẳn bà phải quan sát trong nhiều ngày cái thói quen lặp đi lặp lại đó mới tìm ra được cái mẫu số chung để nhận diện người Việt qua cử chỉ khoanh tay ấy.

Kể từ hôm ấy, tôi để ý quan sát những bạn học người Việt của mình để thấy quả là bà giáo nói đúng, và phải cám ơn bà nữa vì đôi lúc tôi không chắc anh/cô sinh viên ấy có phải là người Việt cho đến khi tôi “bắt” được cử chỉ khoanh tay ấy.

Không những thế, tôi cũng nhiều lần “bắt quả tang” tôi đang ở tư thế khoanh tay khi ngồi trong lớp, khi ôn bài, khi chuyện trò, khi nghe nhạc, khi xem phim, khi đang suy nghĩ chuyện gì, khi đang nghỉ ngơi hoặc khi… không làm gì cả. Có vẻ tư thế này mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, thư thái và dễ chịu.

Tôi cũng đôi lần thử tìm cách loại bỏ thói quen này nhưng không có kết quả, tư thế khoanh tay sau cùng vẫn trở về với tôi. Hầu như, chỉ một chút lơ là thiếu “cảnh giác” là tôi lại bắt gặp tôi đang… khoanh tay. Thói quen kỳ cục này như đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ đời thuở nào.

Thói quen này thực sự mang ý nghĩa gì? Không chỉ là cử chỉ, điệu bộ, nó hình thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mình, phát xuất từ nền giáo dục về phép tắc, lễ nghĩa mà cha mẹ, thầy cô giáo đã dạy dỗ con cái và học trò mình như những bài học vỡ lòng, chẳng hạn:
   - Khoanh tay chào bố mẹ khi đi học về. Khoanh tay chào khách đến chơi nhà. Khoanh tay cúi đầu chào hỏi người lớn tuổi.
   - Khoanh tay trước ngực hay khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng, chăm chú lắng nghe lời giảng của thầy, cô.
   - Khoanh tay đứng lên chào thầy cô bước vào lớp hay chào khách đến thăm lớp học. Khoanh tay khi trả bài hay khi trả lời thầy cô giáo. Khoanh tay chào thầy cô ra về lúc tan học. Khoanh tay, úp mặt vào tường khi quậy phá bị bố mẹ hay thầy cô trách phạt.
   - Trong lớp học, giáo viên yêu cầu học trò khoanh tay lên bàn cũng là để “khóa” đôi tay nghịch ngợm của các em đang ở độ tuổi hiếu động, buộc các em chú tâm nghe thầy cô giảng bài.

Cử chỉ khoanh tay tỏ sự vâng phục, tôn kính các bậc trưởng thượng. Trẻ em biết khoanh tay chào hỏi, thưa gửi với người lớn tuổi được đánh giá là con nhà tử tế, có nề nếp, thừa hưởng nền giáo dục tốt, và bố mẹ cũng lấy đó làm điều hãnh diện.

   “Cháu ngoan quá! Anh chị khéo dạy cháu quá”.

Người Việt cũng thường được thấy đứng hay ngồi với tư thế khoanh tay khi tham dự các nghi thức tôn giáo ở nhà thờ, nhà nguyện, chùa chiền hay những lễ lạc, hội nghị, diễn đàn… mang không khí tôn nghiêm, trang trọng.

Có lần bước vào một nhà thờ của giáo xứ người Mỹ, nhìn quanh, tôi bắt gặp đâu đó những người cùng màu da với mình đứng khoanh tay trong lúc tham dự thánh lễ.
Nhớ lời bà giáo người Mỹ, tôi biết rằng đấy là những đồng hương của mình.

Cái văn hóa khoanh tay ấy hẳn đã có từ lâu đời. Các trường học ở miền Nam thời trước năm 1975 chỉ nối tiếp truyền thống mang bản sắc dân tộc ấy qua những bài học “dạy con từ thuở còn thơ” như là “thảo kính cha mẹ”, “gọi dạ, bảo vâng”, “đi thưa, về trình”, “khoanh tay, cúi đầu”…

Trẻ em, cho dù có được học đến dăm, bảy điều tốt (học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, vệ sinh tốt) nhưng cái khoản “hạnh kiểm tốt” chả thấy đâu cả thì cũng khó mà “tốt” được.
Cái gì cũng tốt, tốt, tốt mà khách khứa của bố mẹ đến chơi nhà, con cái cứ giương mắt ếch ra nhìn chả thèm chào hỏi thưa gửi chi cả thì vẫn gọi là… thiếu giáo dục.
Nói cho ngay, đấy chẳng phải lỗi của các em, vì có được ai dạy cho đâu mà biết. Giá mà học trò được thầy cô dạy cho những bài học “Có học phải có hạnh”, “Kính trên, nhường dưới”, “Kính thầy, yêu bạn” thì cũng bớt được những màn học sinh nam nữ đấm đá nhau tàn bạo như phim xã hội đen hoặc những màn “song đấu” kịch liệt giữa thầy và trò. Hơn thế nữa, cũng bớt được những biểu hiện của “hội chứng vô cảm” đang ngày càng có xu hướng phát triển khiến cho nền văn hóa “khoanh tay chào hỏi” từ bao đời được đổi thành “khoanh tay… đứng nhìn”.

Tôi thực tình không muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn, như làm một sự so sánh giữa các nền giáo dục ở miền Nam và miền Bắc trước năm 1975 cũng như luôn tin rằng vẫn có nhiều người thầy, cô giáo trong nước vẫn âm thầm tận tâm tận lực dạy dỗ học trò mình những điều hay lẽ phải, giúp các em trở thành những con người tử tế, có tầm nhận thức đúng đắn để biết sống một đời sống có ý nghĩa và có ích cho xã hội.