Tìm Kiếm

28 tháng 6, 2013

13th Sunday in Ordinary Time C (Eng - Vie)

13th Sunday in Ordinary Time

1Kgs 19:16b, 19-21; Gal 5;1,13-18


Gospel Luke 9:51-62

51 When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem.

52 And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him;

53 but the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem.

54 And when his disciples James and John saw it, they said, "Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?"

55 But he turned and rebuked them.

56 And they went on to another village.

57 As they were going along the road, a man said to him, "I will follow you wherever you go."

58 And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man has nowhere to lay his head."

59 To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father."

60 But he said to him, "Leave the dead to bury their own dead; but as for you, go and proclaim the kingdom of God."

61 Another said, "I will follow you, Lord; but let me first say farewell to those at my home."

62 Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God."

Phúc Âm Luca 9:51-62

51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.

52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến.

53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem.

54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?"

55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông.

56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

57 Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo".

58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".

59 Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã".

60 Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa".

61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã".

62 Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".

Interesting Details

This passage begins the journey that leads Jesus to Jerusalem. Luke's journey narrative (9:51-19:27) presents a captivating portrait of Jesus, the faithful and the resolute Son (9:35), who in word and deed teaches the way that leads to life with God.
(v.51) At the transfiguration, Jesus conversed with Moses and Elijah about his exodus, a reference to the death, resurrection and ascension that he was to fulfill in Jerusalem (9:31). With great solemnity, Jesus now sets out on his journey to Jerusalem, the city that symbolizes the continuity between the old and the new in God's plan; and from there the words will be preached to all the nations (24:47).
(vv.52-53) Samaria was the territory between Judea and Galilee. The journey from Galilee to Jerusalem in Judea must pass through Samaria. For ethnic and historic reasons, Samaritans were not friendly to the Jews (Jn 4:9), especially when the Jews were passing through their territory on the way to the holy city, Jerusalem. The Samaritans to this day believe that God should be worship on Mount Gerizim and Jerusalem represents a heresy.
(v.54) "Fire from heaven" alludes to 2Kings 1:10-12 where the prophet Elijah twice called down fire from to destroy his enemies. (v.55) Jesus lives out in deed his teaching about non-retaliation against enemies.
(vv.59-60) "Let the dead bury their dead" is commonly interpreted as those who do not respond to the Gospel will be spiritually dead; they will have time to bury the physically dead. Jesus' demand even overrides the most important filial obligation to the Jews, which is to bury one's father. At that time the eldest son would stay with his parents, manage their properties, and bury them. This may take almost 30 years. Jesus challenged the people to follow him now, not years later.
(v.61) Elijah gave permission to his disciple Elisha to bid good-bye to his family (1Kgs 19:19-21), but the call of the reign of God is more urgent.
(v.62) The farming practice at that time was very primitive. A farmer guided a plow by one hand while his other hand drove the unruly oxen. If he looked back, the new furrow became crooked.

Chi Tiết Hay

Đoạn Phúc Âm này khởi đầu cuộc hành trình của Đức Giêsu về Giêrusalem. Trong cuộc hành trình này (9:51-19:27), Thánh Luca diễn tả một hình ảnh rất lôi cuốn về Đức Giêsu, người con trung thành và nhất quyết, qua lời nói và qua hành động dạy chúng ta con đường dẫn đến cuộc sống với Thiên Chúa.
(c.51) Trong đoạn Phúc Âm Đức Giêsu biến hình (9:31), Ngài đã trò chuyện với Môsê và Elia về cuộc xuất hành, tức là về sự chết, sự sống lại và lên trời, mà Người sẽ hoàn tất ở Giêrusalem. Trong trang nghiêm, Đức Giêsu bắt đầu cuộc hành trình đi Giêrusalem, thành phố biểu tượng cho sự liên tục giữa cũ và mới trong chương trình của Thiên Chúa, và cũng từ đó lời Chúa sẽ được rao giảng cho mọi dân nước (24:27).
(cc.52-53) Samaria là vùng đất ở giữa Giudêa và Galilê. Cuộc hành trình từ Galilê tới Giêrusalem thuộc Giudêa buộc phải đi ngang Samaria. Vì lý do sắc tộc và lịch sử, người Samaria không thân thiện với người Do thái (như trong Gioan 4:9, Đức Giêsu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng), nhất là đối với những người Do thái phải băng qua xứ của người Samaria trên đường đi đất thánh Giêrusalem. Cho tới bây giờ, người Samaria vẫn tin là phải thờ phượng Chúa ở núi Gerizim, còn Giêrusalem tượng trưng cho tà giáo.
(c.54) "Lửa từ trời xuống" như trong 2Kings 1:10-12, tiên tri Êlia đã hai lần gọi lửa từ trời xuống tiêu diệt kẻ thù. (c.55) Nhưng Đức Giêsu đã hành động như lời Người dạy là không trả thù kẻ thù địch mình.
(cc.59-60) "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ" thường được hiểu là những kẻ không dáp trả lời Chúa sẽ bị chết về mặt thiêng liêng, họ còn thời giờ để đi chôn người chết về thể lý. Đòi hỏi của Đức Giêsu còn hơn cả nghĩa vụ hiếu thảo quan trọng nhất của người Do thái là chôn cất tiêm tất cho người cha của mình. Vào thời đó, người con trai cả phải ở với cha mẹ, lo ruộng vườn và lo chôn cất cho cha mẹ. Làm như vậy cũng mất ngót 30 năm. Đức Giêsu thách thức dân chúng đi theo Ngài ngay bây giờ chứ không phải đợi hết bao nhiêu năm sau.
(c.61) Trong 1Kings 19:19-21, Êlia cho phép môn đệ của mình là Êlisa thời giờ để giã biệt những người trong gia đình, nhưng lời gọi về nước Thiên Chúa còn khẩn thiết hơn.
(c.62) Phương pháp canh nông thời đó còn rất thô thiển, người nhà nông dùng một tay để giữ cày, còn tay kia để điều khiển trâu. Nếu anh ta quay lại thì luống cày sẽ không được thẳng.

One Main Point

To be a follower of Jesus, the priority is always the kingdom of God. It supercedes a comfortable life and family relationships without hesitation or regret.

Một Điểm Chính

Là người theo Đức Giêsu, điều ưu tiên nhất luôn là Nước Trời. Nó phải vượt trên đời sống thoải mái và mọi liên hệ gia đình không chút do dự hoặc hối tiếc.

Reflections

1. What is my reaction when I feel unwelcome in a group, a society or a new land? How do I tolerate diversity? Feel the anger of James and John, but listen to the words and the deed from Jesus.

2. Imagine the journey of Jesus from Galilee to Jerusalem as the journey of my life. Do I have a destination? What is it? What is my priority in life? How do I follow the way?

Suy Niệm

1. Phản ứng của tôi thế nào khi tôi bị chối từ trong một nhóm, trong một xã hội hay một quốc gia mới? Tôi làm gì để trung dung trong một xã hội đa chủng? Cảm nghiệm sự khó chịu của Giacôbê và Gioan, nhưng hãy lắng nghe lời nói và hành động của Đức Giêsu lúc ấy.

2. Hãy tưởng tượng cuộc hành trình của Đức Giêsu từ Galilêa tới Giêrusalem là cuộc hành trình của cuộc đời. Tôi có cùng đích không? Nếu có, cùng đích đó là gì? Ưu tiên trong cuộc sống hiện tại của tôi là gì? Tôi phải đi theo con đường này thế nào?

Nếu Chúa muốn

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,3)


Suy niệm: Nhu cầu của con người thì bất tận, không bao giờ hết, mà đã có nhu cầu thì luôn mong muốn được thỏa mãn. Vì thế mà con người luôn đi tìm kiếm mọi cách để lấp đầy những nhu cầu ấy. Không những thế, người ta còn coi thần linh như một thứ công cụ để đáp ứng những nhu cầu đời sống của mình. Cứ nhìn cảnh cả rừng người chen lấn, xô đẩy, thậm chí dẫm đạp cả lên nhau để “cướp ấn” “giành lộc” tại các đền chùa trong những dịp đầu năm, lễ hội sẽ thấy rõ. Lời Chúa hôm nay kể lại thái độ của người bị bệnh phong cho biết phải cầu xin thế nào cho đúng đắn. Anh ta rất muốn được khỏi bệnh phong, anh cũng cầu xin cho được khỏi bệnh nhưng với một điều kiện: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm tôi được sạch.”

Mời Bạn: Có lẽ bạn và tôi cũng có thói quen “xin bằng được” nhưng không phải cho ý Chúa được thể hiện mà là xin cho được như ý của mình. Bạn cứ cầu xin vì Chúa muốn như thế (x. Mt 7.7-11; 18,19; Ga 14,13-14; 16,24-26), nhưng khi cầu xin bạn hãy nói như anh bị bệnh phong: “Nếu Chúa muốn” và bạn hãy xin: “Xin cho ý Chúa được thể hiện.”

Chia sẻ: Điều gì bạn đang cần mà bạn nghĩ rằng cũng hợp với ý Chúa? Bạn hãy cầu xin Chúa về điều đó.

Sống Lời Chúa: Sau giờ kinh tối gia đình, bạn thinh lặng cầu xin Chúa cho gia đình mình điều mà bạn nghĩ hợp với ý Chúa nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con thấy thánh ý Chúa trong những lúc gặp khó khăn, để con luôn biết nói với Chúa ‘nếu Chúa muốn’ trong mọi lúc. Nhưng cũng xin thêm cho con lòng can đảm để có thể trung thành với thánh ý Chúa suốt đời con. Amen.

(gxdaminh.net)

27 tháng 6, 2013

Heart of Jesus, Meek and Mild


Heart of Jesus meek and mild,
Hear, oh hear thy feeble child,
When the tempest's most severe,
Heart of Jesus hear.

Sweetly we'll rest on thy Sacred Heart,
Never from Thee, oh, let us part,
Hear then thy loving children's pray'r,
Heart of Jesus hear.

Make me Jesus wholly thine,
Change this wayward heart of mine,
Lead me through this world so drear,
Heart of Jesus hear!

Sweetly we'll rest on thy Sacred Heart,
Never from Thee, oh, let us part,
Hear then thy loving children's pray'r,
Heart of Jesus hear.

When I draw my latest breath,
When my eyes shall close in death,
Then sweet Jesus be Thou near,
Heart of Jesus hear!

Sweetly we'll rest on thy Sacred Heart,
Never from Thee, oh, let us part,
Hear then thy loving children's pray'r,
Heart of Jesus hear.

Blest are you, Lord

25 tháng 6, 2013

13th Sunday in Ordinary Time (C)


First Reading (1 Kings 19, 16b, 19 – 21)

Also, anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Yet I reserve seven thousand in Israel—all whose knees have not bowed down to Baal and all whose mouths have not kissed him.”

So Elijah went from there and found Elisha son of Shaphat. He was plowing with twelve yoke of oxen, and he himself was driving the twelfth pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. “Let me kiss my father and mother good-by,” he said, “and then I will come with you.” “Go back,” Elijah replied. “What have I done to you?”

So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his attendant

Second Reading (Gal 5, 1, 13 – 18)

It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.

Mark my words! I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ; you have fallen away from grace. But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love.

You were running a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth? That kind of persuasion does not come from the one who calls you. “A little yeast works through the whole batch of dough.”  I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion will pay the penalty, whoever he may be. Brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case the offense of the cross has been abolished. As for those agitators, I wish they would go the whole way and emasculate themselves!

You, my brothers, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the sinful nature[a]; rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command: “Love your neighbor as yourself.”[b] If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other.

So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under law.

The Gospel (Lk 9, 51 – 62)

As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. And he sent messengers on ahead, who went into a Samaritan village to get things ready for him; but the people there did not welcome him, because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, “Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them[c]?” But Jesus turned and rebuked them, and[d] they went to another village.

As they were walking along the road, a man said to him, “I will follow you wherever you go.” Jesus replied, “Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.” He said to another man, “Follow me.” But the man replied, “Lord, first let me go and bury my father.”

Jesus said to him, “Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God.” Still another said, “I will follow you, Lord; but first let me go back and say good-by to my family.” Jesus replied, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God.”

24 tháng 6, 2013

Hãy làm cho người khác...

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”. (Mt 7,12)

Suy niệm: Khoa xử thế khôn ngoan trong cuộc sống dạy ta phải tránh không làm cho người khác những gì mình không muốn họ làm cho mình. Tôi không muốn người ta chửi rủa, đánh đập, lường gạt hay lên án mình, thì tôi cũng phải tránh không làm những điều này với họ. Đây chỉ là nguyên tắc ứng xử trong tương quan với nhau, chứ không phải là chuyện tôn giáo hay niềm tin. Thế nhưng, khi Đức Giêsu chuyển nguyên tắc ứng xử tiêu cực ấy sang hình thức tích cực, thì ta đã bước sang một lãnh vực hoàn toàn mới: lãnh vực đức tin. Thật vậy, ta chỉ có thể nỗ lực nâng đỡ, thông cảm, quảng đại, yêu mến hay tha thứ cho người khác khi ta thật sự yêu mến Đức Giêsu.
Mời Bạn: Bạn chỉ cần dùng chút trí tưởng tượng để hình dung mình muốn người lân cận đối xử thế nào với mình: muốn được yêu thương, tôn trọng, quý mến, giúp đỡ, quan tâm, săn sóc... Rồi bạn đi bước trước, thực hiện những điều ấy cho họ, bạn sẽ thấy cuộc đời mình có những biến đổi bất ngờ và có ý nghĩa.

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ nỗ lực thông cảm cho người thân như mình muốn được thông cảm; tôi sẽ cố gắng tha thứ cho người khác như mình muốn được tha thứ; tôi sẽ khen ngợi người khác cách chân thành như chính mình muốn được khen ngợi cách chân thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không dạy chúng con sống tiêu cực để tìm sự an toàn khôn ngoan, nhưng dạy sống tích cực để sống tâm tình yêu mến của người môn đệ Chúa. Xin giúp chúng con nỗ lực thực hiện cho người khác những gì mình muốn họ làm cho mình. Amen.

22 tháng 6, 2013

12th Sunday in Ordinary Time C (Eng - Vie)

11th Sunday in Ordinary Time C (Eng - Vie)

Đức tin sống động

Đức tin sống động 
“Ôi những kẻ kém tin!” (Mt 6,30)

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay dạy ta ba điều:
Đừng làm tôi hai chủ;
Chớ lo lắng thái quá về vật chất;
Tìm kiếm Nước Chúa trước hết.

“Đức tin không có hành động là đức tin chết (Gc 2,17). Dấu chỉ cho biết ta có lòng tin sâu xa, mạnh sẽ và sống động vào Chúa, đó là ta thực hành Lời Chúa dạy trên đây trong cuộc sống hàng ngày. Thật không dễ làm theo Lời Chúa đâu, bởi chúng ta luôn bị giằng co giữa Thiên Chúa và Thần Tài, giữa Thiện và Ác, chúng ta dễ bị những lo lắng vật chất bóp nghẹt niềm tin, và bám víu vào trần thế này.

Mời Bạn: Là Kitô hữu, bạn “đừng tìm kiếm những sự dưới đất, nhưng hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1), nơi đó chúng ta “có một gia tài không thể hư nát, không bị vẩn đục và tàn phai” (1 P 1,4).

Chia sẻ: Hai thánh Gioan Phisơ và Tôma Mo đã nêu gương trung thành đến cùng trong niềm tin dành cho một mình Chúa, dám từ khước mọi vinh quang trần thế và cả mạng sống, để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta vừa kỷ niệm 25 năm ngày được tôn vinh lên bậc hiển thánh (19/06/1988 - 19/6/2013) cũng đã trung thành trong đức tin vào Chúa.
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy can đảm làm chứng đức tin bằng cách khước từ một cám dỗ lôi kéo bạn xa Chúa hay bám víu vào những quyền lực vật chất chóng qua.

Cầu nguyện: Dành một vài phút trong ngày xếp lại mọi vướng bận, nâng tâm hồn lên, hướng về Chúa và thầm thĩ cầu nguyện: “Lạy Chúa, con xin tôn thờ một mình Chúa và kính mến Chúa trên hết mọi sự” (x. Tl 6,13-14). 

(Theo gxdaminh.net)

21 tháng 6, 2013

Đừng để ánh sáng trở thành bóng tối

Đừng để ánh sáng trở thành bóng tối

“Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” (Mt 6,23)

Suy niệm: Ánh sáng và bóng tối là hai thực thể thường được đặt đối lập nhau để diễn tả cái tốt cái xấu. Thực ra bóng tối cũng cần như khi ta phải ngủ đêm, hay khi ta ủ giống. Miên độ cần phải có để hạt giống có thể nẩy mầm. Và ánh sáng lắm lúc cũng cần phải hãm bớt để khỏi bị chói mắt, gây tác hại đến tầm nhìn... Ta không phủ nhận thực tế ấy, nhưng đem hai thực thể này áp dụng vào trong đời sống đạo đức và luân lý thì ánh sáng bao giờ cũng phản ánh cái tốt, cái đẹp và bóng tối phản ánh cái xấu, cái không hay. Vì thế, người đời thường nói “tốt khoe (đưa ra ánh sáng), xấu che (để trong bóng tối)”. Một người đang sống tốt (ánh sáng) mà không giữ được phong thái ấy, rồi sau đó làm gương xấu (bóng tối) thì không những phá bỏ điều tốt mình đã làm được mà còn khiến kẻ khác hoang mang, thắc mắc về việc tốt đã làm trước, gây dị nghị không hay cho người khác.

Mời Bạn: Đời sống đạo đòi hỏi mỗi người không ngừng nỗ lực vươn tới đỉnh cao hoàn thiện. Nếu ta chùn bước, thả tay thì sẽ bị tụt dốc thảm thương và khó có thể lấy lại nghị lực ban đầu. Cái đẹp rất khó duy trì, đòi hỏi ta phải đầu tư công sức, nỗ lực luôn mãi. Còn cái xấu lại rất dễ tiêm nhiễm vào cuộc sống ta.

Sống Lời Chúa: Muốn thế, người Kitô hữu phải xét mình, sám hối hằng ngày, phải tránh xa dịp tội, và năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ nhờ ơn Chúa ngọn đèn đức tin của chúng con mới có thể cháy sáng mãi; xa Chúa mọi sự sẽ rất mong manh, vì không có Chúa, chúng con sẽ chẳng làm được gì. Amen.

(Theo gxdaminh.net)

Give Thanks (With A Grateful Heart)

Sing to the mountains

Sing to the Mountains
by Bob Dufford, SJ


Ref. 
Sing to the mountains, sing to the sea.
Raise your voices, lift your hearts.
This is the day the Lord has made. 
Let all the earth rejoice.
1.
I will give thanks to you, my Lord.
You have answered my plea.
You have saved my soul from death.
You are my strength and my song. 
2. 
Holy, holy, holy Lord.
Heaven and earth are full of your glory.
3. 
This is the day that the Lord has made.
Let us be glad and rejoice.
Death has lost and all is life.
Sing of the glory of God.

ĐK.
Ca lên khắp dãy núi, ca lên khắp biển cả.
Hãy cất cao giọng lên, hãy nâng tâm hồn lên.
Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Nào toàn thể địa cầu hãy hoan hỷ.
1. 
Con sẽ cảm tạ Ngài, lạy Chúa.
Ngài đã đáp lại lời con nguyện cầu.
Ngài đã giải cứu hồn con khỏi sự chết.
Ngài chính là sức mạnh và tiếng hát của con.
2. 
Thánh, Thánh, Thiên Chúa Chí Thánh.
Trời và đất đầy vinh quang Ngài.
3. 
Đây là ngày Chúa đã làm ra.
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Sự chết đã mất đi và tất cả là sự sống.
Hãy ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa.

# 333 Thánh Ca Dân Chúa, English Missal

20 tháng 6, 2013

The Supper of the Lord

“Precious body, precious blood”
by Laurence Rosania

Hãy ký thác vào Chúa

“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” (Mt 6,11)


 Suy niệm: Sách Xuất Hành kể rằng khi bị đói trong hành trình sa mạc, dân Ít-ra-en cầu xin Chúa, và Ngài đã ban manna cho họ ăn. Nhưng Chúa bảo mỗi người lượm manna tùy theo sức mình ăn thôi, không được dư thừa, ai lượm để dành qua ngày khác thì nó hư thối (Xh 16,1-19). Như vậy, Chúa muốn dân Chúa  biết phó thác, tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Ngài. Chính khi phó thác cả con người, cuộc đời mình cho Chúa không một chút nghi ngờ hay lo âu sợ hãi, chúng ta được an bình, hạnh phúc. Chúa Giêsu hôm nay muốn chúng ta cầu nguyện với Chúa trong niềm tín thác ấy vì Ngài muốn chúng ta tiên vàn hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn tất cả những cái kia, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33).

Mời Bạn: Cuộc sống con người luôn gắn liền với cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, bạn đừng vì đó mà quên mất Chúa, thiếu tín thác nơi Ngài vì “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Vì vậy, hãy kiên trì ký thác vào Chúa và tin vào ý định tốt đẹp của Ngài dành cho cuộc đời bạn. Khi sống một cuộc đời đầy tin tưởng vào Ngài và Lời Ngài, bạn sẽ nhận ra vô vàn ơn lành Ngài đang tuôn đổ trên đời mình.

Chia sẻ: Bạn có thái độ nào khi xin Chúa điều gì đó nhưng Ngài chưa đáp ứng?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sống tin tưởng, phó thác vào Chúa vì xác tín Ngài là Cha nhân lành. Tôi sẽ luôn tâm niệm: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).

Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha thật chậm rãi và sốt sắng.

(Theo gxdaminh.net)

19 tháng 6, 2013

Worthy is the Lamb

Worthy is the Lamb
by Ricky Manalo, CSP


Ref. 
Worthy is the Lamb that was slain
to receive honor and glory.
Worthy are the ones who believe
to receive the goodness of God.

1. 

Worthy are you, O Paschal Lamb.
Wisdom and strength
belong now to you.
You laid down your life
and died upon the cross:
we've become a people of hope.

2. 

Worthy are you, O Bread of Life.
Salvation and joy belong now to us.
Be conquering death
and rising to new life,
we've become a people of praise.

3. 

Worthy are you, O Risen Christ.
Wonders and signs,
revealing your might.
Your power and glory shine
upon our lives:
we've become your light for the world.

Lời dịchĐiệp khúc

Vinh phúc thay Chúa Chiên đã chịu chết
để nhận lấy Danh Dự và Vinh Quang.
Vinh phúc thay những ai vững lòng tin
để nhận lãnh Phúc Ân của Thiên Chúa.

1. 

Ngài thật vinh phúc, Chúa Chiên Vượt Qua.
Sức Mạnh và Sự Khôn Ngoan
nay đã thuộc về Ngài.
Ngài đã hiến thân mình
và chết trên Thập Tự:
để chúng con trở thành Dân tộc của Niềm Hy Vọng.

2. 

Ngài thật vinh phúc, Bánh Thiêng Hằng Sống.
Sự giải thoát và niềm vui nay thuộc về chúng con.
Chúa chinh phục sự chết
và sống lại khải hoàn,
để chúng con trở thành dân tộc của Sự Tán Dương.

3. 

Ngài thật vinh phúc, Đấng Phục Sinh.
Những Kỳ công và Phép lạ,
Biểu hiện sức mạnh vô song của Ngài.
Quyền Uy và Vinh Quang Ngài
Chiếu giãi trên cuộc đời chúng con:
Để chúng con trở thành ánh sáng cho trần gian.

#163 Thánh Ca Dân Chúa; English Missal

Có Chúa là có tất cả!

“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh.” (Ga 14,26)

 

Suy niệm: Trong kinh Cám Ơn, chúng ta đọc: Con cám ơn Đức Chúa Trời... mà lại sinh ra con. Chúa dựng nên con, Chúa thương và che chở con. Chúa bồng ẵm con. Nhưng con không dám tin điều đó! Nếu tin, con đã cảm nghiệm được rằng đời con có Chúa là có tất cả. Và khi đọc Tin Mừng hôm nay, con đã hiểu: Tại sao khi cầu nguyện, phải “đóng kín” cửa lại? Thưa để ngỏ lời thân thương với một mình Cha mà thôi! Bởi vì bao nhiêu mối tương quan trong cuộc đời con vẫn chưa là tất cả. Chỉ khi con gắn bó mật thiết với Chúa thì con mới có tất cả. Vì Chúa dựng nên con, chứ người khác không dựng nên con. Sống tương quan thân mật với Chúa và Chúa là Đấng thấu suốt nơi kín đáo, sẽ trả công cho con. Chúa sẽ cho con cảm nghiệm như chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu “đời đời con ca ngợi tình thương hải hà của Chúa.” Kinh nghiệm được Chúa thương, đời con vui sống và hân hoan ca ngợi Chúa. Đó chẳng phải là ơn lành Chúa ban cho con sao?

Mời Bạn: Thật không vui vì lắm khi và lắm người trong chúng ta không có thói quen cầu nguyện. Bạn hãy tin vào lời hứa của Chúa, Chúa sẽ trả công cho bạn khi bạn dành thời gian cầu nguyện với Chúa. Có Chúa là có tất cả, ước gì tôi cũng như bạn siêng năng cầu nguyện. Chúng ta xem kết quả thế nào nhé!

Sống Lời Chúa: Tháng kính Trái tim yêu thương của Chúa, chúng ta dành thời gian quì trước Thánh Thể Chúa, để cảm nhận mình được yêu bởi Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, có Chúa là có tất cả. Xin cho con vững tin, để dù  con có mất tất cả, con cũng không để mất Chúa. Amen.

(Theo gxdaminh.net)

16 tháng 6, 2013

Welcome Sir Sky Page
The Holy Spirit Choir appreciates Sir Page’s help to improve our pronunciation of Holy Mass texts and lyrics of hymns in English so that we may serve God and the church congregation better.
 

Sir Sky Page has been falling in love with Vietnamese people since 2006 when he for the first time visited Viet Nam. Do you know that he comes here every year to meet his Vietnamese friends and students, teaches  them English unconditionally? His enthusiastic and joyful dedication makes our choir very happy.  Thank you for being a wonderful teacher to us, Sir. 
 

We  are also grateful for your life experiences that you shared with us sincerely. Those are really  meaningful and helpful lessons on how to deal with the most difficult situations .  Maybe, one should keep thinking positively and, above all, build his or her life on the eternal love of our Lord Jesus Christ. We thank Him for living with us to the end of the world.