Tìm Kiếm

24 tháng 2, 2024

CHÚNG CON KÍNH CHÚC MỪNG NGÀY SINH NHẬT LẦN THỨ 73 - CHA P.X. NGUYỄN VĂN NHỨT KÍNH MẾN (23/2/2024)


Chúc mừng sinh nhật Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt 

Chúng con cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho ca đoàn chúng con một người Cha luôn rất yêu thương, nâng đỡ và dạy dỗ chúng con bằng trọn trái tim Người, Người dạy chúng con từ những việc đạo đức rất nhỏ bé thường ngày, học ăn học nói, và lớn lao hơn nữa là đời sống đức tin. Ngay cả những khi Cha không được khỏe, Cha vẫn không quản ngại mà luôn dành hết thời gian sự quan tâm ân cần chăm lo và yêu thương chúng con. 

Nhân dịp sinh nhật Cha, chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân và bình an để Cha giúp chúng con được kết nối với Thiên Chúa và dẫn dắt chúng con trên con đường yêu thương mà Chúa đã trao phó. 

Tấm lòng của chúng con xin Cha vui lòng đón nhận.
Thân mời gia đình chúng ta cùng liên hoan mừng sinh nhật Cha.

==//==

CON LÀ CON YÊU DẤU
Ngày 23 tháng 2

SINH NHẬT

Sinh nhật cần phải được ăn mừng. Tôi nghĩ rằng mừng sinh nhật quan trọng hơn mừng kỳ thi thành công, hay mừng thăng chức, hoặc mừng chiến thắng. Bởi vì, mừng sinh nhật có nghĩa là nói với ai đó rằng: “Cảm ơn bạn về con người bạn.” Mừng sinh nhật là tôn vinh sự sống và vui mừng vì sự sống. Vào ngày mừng sinh nhật, chúng ta không nói: “Cảm ơn vì những gì bạn đã làm, hoặc nói, hoặc hoàn thành.” Không, chúng ta nói: “Cảm ơn vì bạn đã được sinh ra và ở giữa chúng tôi.”
Vào ngày sinh nhật, chúng ta ăn mừng hiện tại. Chúng ta không phàn nàn về những gì đã xảy ra hoặc suy đoán về những gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta tôn ai đó lên và để cho mọi người nói: “Chúng tôi yêu mến bạn.”

ĐỌC SÁCH THIÊNG LIÊNG VỚI HENRI NOUWEN 
CON LÀ CON YÊU DẤU 
SUY NGẪM HÀNG NGÀY CHO ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 
CHUYỂN NGỮ: LM. TRẦN THIỆN THANH C.Ss.R.

………..Here and Now


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


22 tháng 2, 2024

Third Sunday of Lent, Liturgical Year B (March 3, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For March 3, 2024 Year B

First Reading (Ex 20:1-17)

A reading from the Book of Exodus

In those days, God delivered all these commandments:
“I, the LORD, am your God, 
who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.
You shall not have other gods besides me.
You shall not carve idols for yourselves 
in the shape of anything in the sky above 
or on the earth below or in the waters beneath the earth; 
you shall not bow down before them or worship them.
For I, the LORD, your God, am a jealous God, 
inflicting punishment for their fathers’ wickedness 
on the children of those who hate me, 
down to the third and fourth generation; 
but bestowing mercy down to the thousandth generation 
on the children of those who love me and keep my commandments.

“You shall not take the name of the LORD, your God, in vain.
For the LORD will not leave unpunished 
the one who takes his name in vain.

“Remember to keep holy the sabbath day.
Six days you may labor and do all your work, 
but the seventh day is the sabbath of the LORD, your God.
No work may be done then either by you, or your son or daughter, 
or your male or female slave, or your beast, 
or by the alien who lives with you.
In six days the LORD made the heavens and the earth, 
the sea and all that is in them; 
but on the seventh day he rested.
That is why the LORD has blessed the sabbath day and made it holy.

“Honor your father and your mother, 
that you may have a long life in the land 
which the LORD, your God, is giving you.
You shall not kill.
You shall not commit adultery.
You shall not steal.
You shall not bear false witness against your neighbor.
You shall not covet your neighbor’s house.
You shall not covet your neighbor’s wife, 
nor his male or female slave, nor his ox or ass, 
nor anything else that belongs to him.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 20, 1-17)

“Luật do Mô-sê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.

Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.

Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sa-bat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sa-bat.

Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 19:8, 9, 10, 11) - EM page 94

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!”

The law of the LORD is perfect,
    refreshing the soul;
The decree of the LORD is trustworthy,
    giving wisdom to the simple.
R. Save Your People, O Lord!
Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

The precepts of the LORD are right,
    rejoicing the heart;
the command of the LORD is clear,
    enlightening the eye.
R. Save Your People, O Lord!
Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

The fear of the LORD is pure,
    enduring forever;
the ordinances of the LORD are true,
    all of them just.
R. Save Your People, O Lord!
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.

They are more precious than gold,
    than a heap of purest gold;
sweeter also than syrup
    or honey from the comb.
R. Save Your People, O Lord!
Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

Second Reading (1 Cor 1:22-25)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Jews demand signs and Greeks look for wisdom, 
but we proclaim Christ crucified, 
a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, 
but to those who are called, Jews and Greeks alike, 
Christ the power of God and the wisdom of God.
For the foolishness of God is wiser than human wisdom, 
and the weakness of God is stronger than human strength.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 1, 22-25)

“Chúng tôi rao giảng Chúa Ki-tô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Ðức Ki-tô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Jn 3:16)

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might have eternal life.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Ga 3:16)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Gospel (Jn 2:13-25)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Since the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, 
as well as the money changers seated there.
He made a whip out of cords
and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, 
and spilled the coins of the money changers
and overturned their tables, 
and to those who sold doves he said,
“Take these out of here, 
and stop making my Father’s house a marketplace.”
His disciples recalled the words of Scripture, 
Zeal for your house will consume me.
At this the Jews answered and said to him,
“What sign can you show us for doing this?”
Jesus answered and said to them, 
“Destroy this temple and in three days I will raise it up.”
The Jews said, 
“This temple has been under construction for forty-six years, 
and you will raise it up in three days?”
But he was speaking about the temple of his body.
Therefore, when he was raised from the dead, 
his disciples remembered that he had said this, 
and they came to believe the Scripture 
and the word Jesus had spoken.

While he was in Jerusalem for the feast of Passover, 
many began to believe in his name 
when they saw the signs he was doing.
But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, 
and did not need anyone to testify about human nature.
He himself understood it well.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 2, 13-25)

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giê-su trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

Trong thời gian Người ở lại Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giê-su không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Ðó là lời Chúa.
20 tháng 2, 2024

Xin Cha cầu nguyện

 Thưa Cha,

Con là Teresa Trâm Em, con xin kính chúc Cha năm mới tràn đầy Hồng Ân Chúa Thánh Thần. 
Hôm mồng 2 Tết vừa rồi ba con bị nhồi máu cơ tim và nhập viện ở Đồng Nai ạ. Sau hơn 1 tuần chữa trị ba con đang được theo dõi ở bệnh viện 115 tại Sài Gòn ạ. Vì con ở xa nên cũng chỉ biết dâng lời cầu nguyện cho ba con được Chúa và Mẹ nâng đỡ, gìn giữ khỏi ngã lòng ạ. Mẹ con vì chăm ba cũng mệt mỏi suy sụp nhiều. Nay con xin Cha thêm lời cầu nguyện cho gia đình con vững tin vào Chúa, cùng nhau vượt qua thử thách này.
Con xin gửi Cha một số hình ảnh gia đình con ở Đà Nẵng Tết vừa rồi ạ. Chúng con được cô dì chú bác hàng xóm ở đây rất yêu thương và đỡ đần ạ. 

Con xin cảm ơn Cha.
Teresa Trâm Em.

==//==

Chúng con thân mến,
Cha cầu xin Chúa ban cho ba của chúng con mau bình phục.
Cha xin Chúa chúc lành cho gia đình nhỏ của chúng con luôn mạnh khoẻ, bình an.
Chúng con cùng với anh chị em ca đoàn Thánh Linh và cha cầu xin gia đình Thánh Chứng nhân Ulma giúp chuyển cầu cho ba của chúng con và cho gia đình bé nhỏ của chúng con.
P.X. Nhứt


Ca đoàn Thánh Linh
19 tháng 2, 2024

CA ĐOÀN THÁNH LINH CHÚNG CON CHÚC TẾT QUÝ CHA VÀ CÔ NGUYỆT - XUÂN GIÁP THÌN 2024

CHÚC TẾT CHA GIOAKIM HOÀNG

Mùng 8 Tết, ca đoàn Thánh Linh chúng con cùng quý Cô Chú lớp Giáo Huấn Xã Hội đã đến thăm và chúc Tết Cha Gioakim Hoàng tại tư gia.


Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Gioakim, quý Cô Chú và Cha Phan-xi-cô

Chúng con được Cô Chú cho bánh đem về dùng sau giờ tập hát nữa ạ!

Chúng con cầu nguyện cho quý Tổ Tiên Ông Bà đã qua đời 


Cô Chi chúc Tết Cha Gioakim

CHÚC TẾT CHA XỨ - GIU-SE CƯỜNG

Mùng 6 Tết, ca đoàn Thánh Linh chúng con được gặp gỡ và chúc Tết Cha Xứ Giu-se Cường.
Cha Giu-se Cường cho chúng con bao "lì xì". Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều ạ!
Cha luôn thương chúng con ạ!

CHÚC TẾT CHA PHAN-XI-CÔ

 
Sau khi kết thúc Thánh Lễ Chúa Nhựt VI Mùa Thường Niên (Mùng 2 Tết - Xuân Giáp Thìn 2024), chúng con ca đoàn Thánh Linh quy tụ bên Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu, kính lời chúc Tết.


Chị Liễu, đại diện ca đoàn kính lời Chúc Tết.

LỜI CHÚC NĂM MỚI CỦA CA ĐOÀN THÁNH LINH 
DÀNH CHO CHA PHAN-XI-CÔ KÍNH YÊU

MỒNG 2 TẾT NĂM GIÁP THÌN 2024

Kính thưa cha Phan-xi-cô, chúng con xin gởi đến Cha lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn, mượn ý của Thánh Vịnh 71, nói về tuổi xuân của người được Chúa chọn.

(5) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. ( Tv 71,5)
(17) Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. (Tv 71,17)

Xuân về trên khắp thế gian
Muôn hoa khoe sắc, muôn chim lượn vòng
Trời xanh mây trắng trong trong
Tâm con thao thức một lòng ngóng trông
Ơn Thiên ban xuống muôn lòng
Người trần vui hưởng thong dong an lành.
Thánh vịnh bảy mốt ( 71) rành rành
Nói về Thiên Chúa, Chí Lành Chí Nhân
Người hằng nhìn xuống gian trần
Yêu thương dạy dỗ ân cần bảo ban
Ngài tuôn ân phúc ngập tràn
Ngay từ tấm bé muôn vàn giỏi giang
Đường đời Chàng bước hiên ngang
Mặc cho bắt bớ, mặc cho thế quyền
Lời vàng Chàng vẫn rao truyền
Cho người cơ khổ, cho người đau thương
Người già trẻ nhỏ Chàng thương
Chẳng chê chẳng bỏ một đường chân tâm
Ngàn ngàn lời nguyện âm thầm
Nhiều đêm Chàng khóc như tầm tã mưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Mong trời rạng sáng cày bừa trang viên
Hồng trần giả dối đảo điên
Lòng Chàng vững chãi tựa triền núi cao
Thiên Chúa giữa muôn vì sao
Người hằng nhìn xuống với bao phúc lành
Cho Chàng trai ấy tinh anh
Giúp muôn người thế vượt ngàn hiểm nguy.
Xuân về xuân lại ra đi
Mà lòng Chàng ấy không gì đổi thay
Xin cho Người mãi đong đầy
Yêu thương gieo khắp mọi ngày Chàng qua./.


Chúc Tết Cha Phê-rô HùngCha Hùng mời chúng con dùng kẹo sô-cô-la Italy

Cha Hùng "lì xì" cho chúng con có Lộc Thánh - Lời Chúa hướng dẫn chúng con một năm mới sống theo Lời Chúa và quà tặng hiện kim vui Tết

Cha ưu tiên phát "lì xì" từ người Bé nhất đến quý Bà, sau đó là quý Ông 

Cha còn giúp chúng con giải thích ý nghĩa của Lộc Thánh Lời Chúa mà chúng con nhận được

Chúng con được chụp ảnh cùng với Cha nữa ạ!

Chúng con xin cảm ơn Cha Phê-rô Hùng rất nhiều ạ!

CHÚC TẾT CÔ NGUYỆT - CẦU NGUYỆN CHO ÔNG BÀ CỐCa đoàn Thánh Linh tổng hợp


Hymns for the Second Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 25, 2024)

   -Entrance Hymn: ES # 84 "FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS"


-Responsorial Psalm (Ps 116:10, 15, 16-17, 18-19) - EM page 92

Em BCB/AGFE

"Save Your People, O Lord!"

I believed, even when I said,
"I am greatly afflicted."
Precious in the eyes of the LORD
is the death of his faithful ones.
Xướng: Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!” Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.

O LORD, I am your servant;
I am your servant, the son of your handmaid;
you have loosed my bonds.
To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
and I will call upon the name of the LORD.
Xướng: Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

My vows to the LORD I will pay
in the presence of all his people,
In the courts of the house of the LORD,
in your midst, O Jerusalem.
Xướng: Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi! .

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord”

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 229 "IN HIM ALONE"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir


Second Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 25, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For February 25, 2024


First Reading (Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18)

A reading from the Book of Genesis

God put Abraham to the test.
He called to him, "Abraham!"
"Here I am!" he replied.
Then God said:
"Take your son Isaac, your only one, whom you love,
and go to the land of Moriah.
There you shall offer him up as a holocaust
on a height that I will point out to you."

When they came to the place of which God had told him,
Abraham built an altar there and arranged the wood on it.
Then he reached out and took the knife to slaughter his son.
But the LORD's messenger called to him from heaven,
"Abraham, Abraham!"
"Here I am!" he answered.
"Do not lay your hand on the boy," said the messenger.
"Do not do the least thing to him.
I know now how devoted you are to God,
since you did not withhold from me your own beloved son."
As Abraham looked about,
he spied a ram caught by its horns in the thicket.
So he went and took the ram
and offered it up as a holocaust in place of his son.

Again the LORD's messenger called to Abraham from heaven and said:
"I swear by myself, declares the LORD,
that because you acted as you did
in not withholding from me your beloved son,
I will bless you abundantly
and make your descendants as countless
as the stars of the sky and the sands of the seashore;
your descendants shall take possession
of the gates of their enemies,
and in your descendants all the nations of the earth
shall find blessing—
all this because you obeyed my command."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

“Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”.

Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Ðừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 116:10, 15, 16-17, 18-19) - EM page 92

Em BCB/AGFE

"Save Your People, O Lord!"

I believed, even when I said,
"I am greatly afflicted."
Precious in the eyes of the LORD
is the death of his faithful ones.
Xướng: Tôi đã tin cậy ngay cả trong lúc tôi nói: “Tấm thân tôi trăm phần khổ cực!” Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.

O LORD, I am your servant;
I am your servant, the son of your handmaid;
you have loosed my bonds.
To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
and I will call upon the name of the LORD.
Xướng: Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.

My vows to the LORD I will pay
in the presence of all his people,
In the courts of the house of the LORD,
in your midst, O Jerusalem.
Xướng: Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giê-rusalem hỡi! .

Second Reading (Rom 8:31b-34)

A reading from the Letterof Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
If God is for us, who can be against us?
He who did not spare his own Son
but handed him over for us all,
how will he not also give us everything else along with him?

Who will bring a charge against God's chosen ones?
It is God who acquits us, who will condemn?
Christ Jesus it is who died—or, rather, was raised—
who also is at the right hand of God,
who indeed intercedes for us.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 8, 31b-34)

“Thiên Chúa không dung tha chính Con mình”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Ðấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Cf. Mt 17:5)

From the shining cloud the Father's voice is heard:
This is my beloved Son, listen to him.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Mt 17, 5)

Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

Gospel (Mk 9:2-10)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus took Peter, James, and John
and led them up a high mountain apart by themselves.
And he was transfigured before them,
and his clothes became dazzling white,
such as no fuller on earth could bleach them.
Then Elijah appeared to them along with Moses,
and they were conversing with Jesus.
Then Peter said to Jesus in reply,
"Rabbi, it is good that we are here!
Let us make three tents:
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
He hardly knew what to say, they were so terrified.
Then a cloud came, casting a shadow over them;
from the cloud came a voice,
"This is my beloved Son. Listen to him."
Suddenly, looking around, they no longer saw anyone
but Jesus alone with them.

As they were coming down from the mountain,
he charged them not to relate what they had seen to anyone,
except when the Son of Man had risen from the dead.
So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 9, 1-9)

“Ðây là Con Ta rất yêu dấu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: “Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”

Ðó là lời Chúa.
18 tháng 2, 2024

BLESSING OF THE LENTEN WREATH - FIRST SUNDAY OF LENT, LITURGICAL YEAR B (February 18, 2024)

 

CHÚA NHỰT THỨ I MÙA CHAY, NĂM PHỤNG VỤ B (18/02/2024)  
GIA ĐÌNH CHÚ LÂM-CÔ KHANH-BÉ ĐỨC DÂNG VÒNG HOA MÙA CHAY
The Holy Spirit ChoirHomily for the First Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 18, 2024)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


12 tháng 2, 2024

Hymns for the First Sunday of Lent, Liturgical Year B (February 18, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 87 "SAVE YOUR PEOPLE"


-Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9) - EM page 90
Em BCB/AGFE

"Save Your People, O Lord!"

Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior.
R. "Save Your People, O Lord!"
Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.
R. "Save Your People, O Lord!"
Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

Good and upright is the LORD,
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice,
and he teaches the humble his way.
R. "Save Your People, O Lord!"
Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord”

-Offertory Hymn: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion Hymn: ES # 375 "THERE IS NOTHING TOLD"


-Recessional Hymn: ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"The Holy Spirit Choir


11 tháng 2, 2024

Homily for the Sixth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (February 11, 2024)


Fr. Francis Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


The Holy Spirit Choir


9 tháng 2, 2024

CÁC NHÓM LỚP HỌC GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO_SÀI GÒN THAM DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN NĂM CŨ, CẦU PHƯỚC NĂM MỚI - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

 Vào lúc 16 giờ Thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024, tại Nhà Thờ Giáo Xứ Phú Hạnh, số 121 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn, các nhóm lớp học Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo_Sài Gòn tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn Năm Cũ, Cầu Phước Năm Mới - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024.


Thánh Lễ do Cha chánh xứ Giu-se Ma-ri-a Lê Quốc Thăng chủ tế, có quý Cha đồng tế là Cha Vinh-sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R. và Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
Cha chánh xứ Giu-se Ma-ri-a Lê Quốc Thăng giảng LễChúng con chụp ảnh lưu niệm cùng quý Cha


Sau khi kết thúc Thánh Lễ Tạ Ơn, chúng con quy tụ tại Hội Trường chúc Tết quý Cha, quý Anh Chị Em và nhận Mừng Tuổi từ quý Cha.
Quý Cô Chú đại diện các nhóm lớp học, đọc Sớ Táo Quân


Chúng con chụp ảnh lưu niệm cùng quý Cha


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp