Tìm Kiếm

23 tháng 6, 2024

Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 30, 2024)

TGP Hà Nội · Chúa Nhật 13 Thường niên - Năm B


Daily Mass Reading Podcast For June 30, 2024


First Reading (Wis 1:13-15; 2:23-24)

A reading from the Book of Wisdom

God did not make death,
nor does he rejoice in the destruction of the living.
For he fashioned all things that they might have being;
and the creatures of the world are wholesome,
and there is not a destructive drug among them
nor any domain of the netherworld on earth,
for justice is undying.
For God formed man to be imperishable;
the image of his own nature he made him.
But by the envy of the devil, death entered the world,
and they who belong to his company experience it.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Kn 1: 13-15; 2:23-25)

“Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian.

Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13) - EM page 202

R. (2a) I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

I will extol you, O LORD, for you drew me clear
and did not let my enemies rejoice over me.
O LORD, you brought me up from the netherworld;
you preserved me from among those going down into the pit.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Xướng: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ; Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. 

Sing praise to the LORD, you his faithful ones,
and give thanks to his holy name.
For his anger lasts but a moment;
a lifetime, his good will.
At nightfall, weeping enters in,
but with the dawn, rejoicing.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Xướng: Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

Hear, O LORD, and have pity on me;
O LORD, be my helper.
You changed my mourning into dancing;
O LORD, my God, forever will I give you thanks.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Xướng: Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

Second Reading (2 Cor 8:7, 9, 13-15)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
As you excel in every respect, in faith, discourse,
knowledge, all earnestness, and in the love we have for you,
may you excel in this gracious act also.

For you know the gracious act of our Lord Jesus Christ,
that though he was rich, for your sake he became poor,
so that by his poverty you might become rich.
Not that others should have relief while you are burdened,
but that as a matter of equality
your abundance at the present time should supply their needs,
so that their abundance may also supply your needs,
that there may be equality.
As it is written:
Whoever had much did not have more,
and whoever had little did not have less.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (2 Cr 8:7, 9, 13-15)

“Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của những anh em nghèo khó”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi trong việc phúc đức này.

Vì anh em biết lòng quảng đại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: “Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Tm 1:10)

R. Alleluia, alleluia.
Our Savior Jesus Christ destroyed death
and brought life to light through the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi 2 Tm 1:10)

Alleluia, alleluia! – Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. – Alleluia.

Gospel (Mk 5:21-43)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

When Jesus had crossed again in the boat
to the other side,
a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea.
One of the synagogue officials, named Jairus, came forward.
Seeing him he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying,
"My daughter is at the point of death.
Please, come lay your hands on her
that she may get well and live."
He went off with him,
and a large crowd followed him and pressed upon him.

There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years.
She had suffered greatly at the hands of many doctors
and had spent all that she had.
Yet she was not helped but only grew worse.
She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd
and touched his cloak.
She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured."
Immediately her flow of blood dried up.
She felt in her body that she was healed of her affliction.
Jesus, aware at once that power had gone out from him,
turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?"
But his disciples said to Jesus,
"You see how the crowd is pressing upon you,
and yet you ask, 'Who touched me?'"
And he looked around to see who had done it.
The woman, realizing what had happened to her,
approached in fear and trembling.
She fell down before Jesus and told him the whole truth.
He said to her, "Daughter, your faith has saved you.
Go in peace and be cured of your affliction."

While he was still speaking,
people from the synagogue official's house arrived and said,
"Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?"
Disregarding the message that was reported,
Jesus said to the synagogue official,
"Do not be afraid; just have faith."
He did not allow anyone to accompany him inside
except Peter, James, and John, the brother of James.
When they arrived at the house of the synagogue official,
he caught sight of a commotion,
people weeping and wailing loudly.
So he went in and said to them,
"Why this commotion and weeping?
The child is not dead but asleep."
And they ridiculed him.
Then he put them all out.
He took along the child's father and mother
and those who were with him
and entered the room where the child was.
He took the child by the hand and said to her, "Talitha koum,"
which means, "Little girl, I say to you, arise!"
The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around.
At that they were utterly astounded.
He gave strict orders that no one should know this
and said that she should be given something to eat.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 5: 21-43)

“Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

{Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi ‘Ai chạm đến Ta?’!” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: “Hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”.}

Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Ðó là lời Chúa.
Homily for the Twelfth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 23, 2024)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.


The Holy Spirit Choir

"Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella

 


TGPSG / Aleteia -- Cha Vito d'Amato, linh mục dòng Phanxicô người Ý, thổ lộ với Aleteia về những kỷ niệm với Chiara Corbella Petrillo (1984-2012) và niềm vui đặc trưng cho những tháng cuối cùng của cô ở trần thế.

Ngày 21/9/2018, cách đây đúng 5 năm, hồ sơ phong thánh của Chiara Corbella Petrillo đã được mở. Vài tháng trước, cô đã được Đức Hồng Y Angelo de Donatis công bố là Tôi Tớ Chúa.

Suốt cuộc đời, Chiara (1984-2012), một phụ nữ Ý trẻ, đã phải cùng chồng, Enrico, trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, với cái chết của hai đứa con đầu sau khi sinh.

Khi mang thai lần thứ ba, người ta chẩn đoán cô bị ung thư, nhưng cô từ chối một số phương thức điều trị để bảo vệ tính mạng của đứa con thứ ba. Con trai cô, Francesco, sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh vào tháng Năm 2011. Lúc đó Chiara mới chịu điều trị bằng hóa chất, nhưng bệnh vẫn còn đó và không lành được. Cuối cùng cô lìa đời năm 2012, ở tuổi 28, để lại một chứng tá về tình yêu đối với tha nhân và hy sinh chính bản thân mình.

Aleteia đã gặp cha linh hướng của Chiara, linh mục Vito d'Amato, ngài đã có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời Chiara. Qủa vậy, cha đã làm phép hôn phối cho Chiara và Enrico, rửa tội cho ba đứa con của họ và cử hành lễ tang cho Chiara.

Aleteia: Thưa Cha Vito, Cha có thể cho biết hồ sơ phong thánh của Chiara Corbella Petrillo tới đâu rồi?

Cha Vito d'Amaro: Năm 2018, Chiara đã được công bố là Tôi Tớ Chúa. Cô có thể được công bố là Đấng Đáng Kính nếu những phẩm chất anh hùng của cô được công nhận. Sau đó cô tiếp tục được công bố là Chân Phước nếu một phép lạ được thừa nhận. Hiện chúng ta đang ở phần cuối giai đoạn giáo phận.

Tiếp theo, chúng ta phải qua giai đoạn gọi là "Rôma", nghĩa là giai đoạn của Vatican.

Cha gặp Chiara như thế nào và làm sao mà cha lại trở thành cha linh hướng của cô?

Tôi gặp Chiara năm 2006. Cô đến một trong những lớp dành cho giới trẻ của chúng tôi tại Vương cung Thánh đường ‘Đức Mẹ của các Thiên Thần’ ở Assisi. Tôi gặp cô nhân một buổi xưng tội và chính ở đó cô đã chọn tôi làm cha linh hướng của cô.

Cha có thể nói gì về đời sống đức tin của Chiara?

Chiara đã đi con đường đức tin của mình qua công cuộc canh tân đoàn sủng. Từ thời niên thiếu, cô đã học cách cầu nguyện hằng ngày với Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Kitô. Nhưng trong thời gian đính hôn với Enrico, cô không còn tìm thấy ở công cuộc canh tân đó những câu trả lời mà cô đang tìm kiếm. Lúc đó cô bèn tìm đến chúng tôi, các tu sĩ Phanxicô và linh đạo Phanxicô. Cô thật sự gắn bó với linh đạo này và điều đó trở thành một bước ngoặt tinh thần cho cô. Cô bắt đầu phó mình hết cho Chúa. Ngay cả trong bức thư duy nhất viết cho con trai, cô đã trích lời Thánh Phanxicô nhiều lần. Cô từng nói Thánh Phanxicô đã thay đổi đời cô. Đó cũng là lý do cô đặt tên con trai mình là Francesco (Phanxicô).

Cùng Chiara, chúng tôi đã cười cho đến phút chót. Cô làm chúng tôi cười cả trong những lúc bi thảm.

Chiara cũng đi hành hương nhiều. Một trong những nơi cô thường đến là Mễ Du. Khi còn bé thơ, cô đã nghe nói về những trẻ em nói chuyện với Mẹ Maria và đã rất ấn tượng trước mối liên hệ rất trực tiếp đã có thể được thiết lập giữa các trẻ em này với Đức Trinh Nữ. Cô đã gặp Enrico ở Mễ Du, và khi cô bị những hoài nghi hay những lần khủng hoảng tinh thần, cô bám víu vào Enrico vì cô cho rằng ơn huệ mà người đàn ông đó có được là từ Đức Mẹ Maria. Ngay cả khi cô biết mình mắc bệnh, cô vẫn tổ chức chuyến hành hương tới Mễ Du với toàn bộ bạn bè và người thân của cô. Ý định của mọi người là van xin Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho cô, nhưng ý định của Chiara lại là xin Đức Trinh Nữ giúp cho chúng ta có thể hiểu được thánh ý của Chúa là gì.

Kỷ niệm đẹp nhất của cha với Chiara và Enrico là gì?

Tôi còn nhớ rất nhiều buổi trò chuyện và những tình huống qua đó chúng tôi đã nhìn thấy công trình của Chúa thông qua Chiara. Đặc biệt trong đêm cuối cùng của cô: cô đã rất hạnh phúc, cô nhìn thấy cuộc đời viên mãn của mình như thể thấy mình đã tìm được một chỗ trong lịch sử Ơn Cứu Độ. Nhìn thấy cô hân hoan như vậy quả là một đặc ân đối với tôi. Hai tháng cuối đời của Chiara giống như là thiên đàng: qua cô, chúng tôi đã được nếm mùi vị thiên đàng và chúng tôi tiếp tục được nếm mùi vị đó cả trong những lúc khó khăn và đau đớn nhất trong hai tháng cuối này. Chúng tôi như sống trong một chiều kích khác. Mỗi phút giây đều quý báu.

Cha giải thích thế nào về niềm vui của Chiara bất chấp những đau đớn kinh khủng đó?

Chiara đau đớn vô cùng vì cơ thể cô đầy những di căn. Cô hoàn toàn ý thức được về tình trạng của mình, nhưng giờ chót, cô đã bùng nổ trong một niềm vui khó tả. Cô ôm hết mọi người trong vòng tay và thốt lên: "Tôi yêu quý mọi người! Ơn Chúa ban cho ta thật lớn lao biết bao! Đẹp làm sao cuộc đời ta đang sống!" Cùng Chiara, chúng tôi đã cười cho đến phút chót. Cô làm chúng tôi cười cả trong những lúc bi thảm như vậy.

Cô đã hiểu chỉ nhờ kết hiệp với Đức Kitô, cô mới có thể vượt qua được những đau đớn này.

Trong những lúc đó, cô cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, của Đức Kitô. Cô cũng mong có mặt tôi để cầu nguyện. Cô không dám xin tôi điều đó, nhưng chính Enrico đã xin. Cô đã hiểu chỉ nhờ kết hiệp với Chúa Kitô, cô mới vượt qua được những đau đớn này. Trước hôm cô lìa trần, Enrico đã hỏi cô: "Thánh giá em mang có thật sự êm dịu không?" Chiara trả lời: "Vâng, nó thật êm dịu".

Enrico, chồng cô, đã sống hoàn cảnh đó thế nào?

Thời gian đính hôn và việc sinh những đứa con đã nối kết Chiara và Enrico ngày càng bền chặt, và trong thời gian cô bệnh, lại càng bền chặt hơn. Enrico đã rất đau khổ, nhưng một hôm anh nói: "Nếu Chiara đang đến với Người yêu em hơn tôi, tại sao tôi lại phải buồn?"

Chúng ta có thể học được nơi Chiara điều gì hôm nay?

Tôi tin rằng Chiara có thể là một nguồn cảm hứng thật sự cho tương lai của Giáo Hội. Bằng chính cuộc sống của mình, các Kitô hữu có thể biểu lộ một sự hiện diện khác, một tình yêu khác: Qua Chiara, tất cả đã cho thấy có một Đấng khác. Cô đã cho thấy Đấng Kitô, cô đã cảm thấy mình được Đấng Kitô yêu thương và cô cũng yêu thương người khác. Tôi cho rằng đó là thông điệp trung tâm của cuộc đời Chiara, có thể tạo cảm hứng cho tất cả chúng ta hôm nay.

Aline Iaschine (Aleteia) / Lê Hưng (TGPSG) chuyển ngữ


16 tháng 6, 2024

Hymns for the Twelfth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 23, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 165 “GATHER US TOGETHER”


-Responsorial Psalm (Ps 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31) - EM page 200

R. (1b) Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Ðáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1).

They who sailed the sea in ships,
    trading on the deep waters,
These saw the works of the LORD
    and his wonders in the abyss.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên.

His command raised up a storm wind
    which tossed its waves on high.
They mounted up to heaven; they sank to the depths;
    their hearts melted away in their plight.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. 

They cried to the LORD in their distress;
    from their straits he rescued them,
He hushed the storm to a gentle breeze,
    and the billows of the sea were stilled.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng.

They rejoiced that they were calmed,
    and he brought them to their desired haven.
Let them give thanks to the LORD for his kindness
    and his wondrous deeds to the children of men.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta!

-Alleluia (Lk 7:16)

R.    Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst 
God has visited his people.
R.    Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". – Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

Priest Celebrant (Cha Chủ Tế)

God can do all things and eagerly wishes to answer our prayers.
Thiên Chúa làm được mọi sự và Ngài luôn mong muốn đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta.

A. That the work of the Church touch all humanity with healing and nourishment,
let us pray to the Lord.
Cầu cho công việc của Giáo hội chạm đến toàn thể nhân loại bằng sự chữa lành và nuôi dưỡng (tâm hồn).
Chúng ta cầu xin Chúa.

B. That nations compete with one another to bring peace instead of war,
let us pray to the Lord.
Cầu cho các quốc gia đang cạnh tranh với nhau biết đem đến hòa hình thay vì chiến tranh.
Chúng ta cầu xin Chúa.

C. That those whose lives have been disrupted by natural disaster find the strength and assistance they need to rebuild,
let us pray to the Lord
Cầu cho những ai gặp khó khăn do thiên tai (cuộc sống bị gián đoạn do thiên tai) tìm thấy sức mạnh và sự trợ giúp cần thiết để tái thiết cuộc sống.
Chúng ta cầu xin Chúa.

D. That those oppressed by any kind of need experience gracious relief granted by the Lord,
let us pray to the Lord.
Cầu cho những người bị áp bức bởi bất kỳ loại nhu cầu nào được Chúa trợ giúp và nâng đỡ.
Chúng ta cầu xin Chúa.

E. That members of this holy community renounce all prejudice in the spirit of justice,
Let us pray to the Lord.
Cầu cho các thành viên của cộng đoàn thánh thiện này từ bỏ mọi thành kiến trong tinh thần công bằng.
Chúng ta cầu xin Chúa.
"Hear Us, O Lord!"

-Offertory Hymn: ES # 240 “CHRISTIFY”


-Communion Hymn: ES # 231 “THESE ALONE ARE ENOUGH”


-Recessional Hymn: ES # 382 “O HOLY MARY”The Holy Spirit Choir

Twelfth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 23, 2024)
Daily Mass Reading Podcast For June 23, 2024


First Reading (Jb 38:1, 8-11)

A reading from the Book of Job

The Lord addressed Job out of the storm and said:
    Who shut within doors the sea,
        when it burst forth from the womb;
    when I made the clouds its garment
        and thick darkness its swaddling bands?
    When I set limits for it
        and fastened the bar of its door,
    and said: Thus far shall you come but no farther,
        and here shall your proud waves be stilled!

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (G 38:1, 8-11)

“Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31) - EM page 200

R. (1b) Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Ðáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1).

They who sailed the sea in ships,
    trading on the deep waters,
These saw the works of the LORD
    and his wonders in the abyss.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên.

His command raised up a storm wind
    which tossed its waves on high.
They mounted up to heaven; they sank to the depths;
    their hearts melted away in their plight.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. 

They cried to the LORD in their distress;
    from their straits he rescued them,
He hushed the storm to a gentle breeze,
    and the billows of the sea were stilled.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng.

They rejoiced that they were calmed,
    and he brought them to their desired haven.
Let them give thanks to the LORD for his kindness
    and his wondrous deeds to the children of men.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta!

Second Reading (2 Cor 5:14-17)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
The love of Christ impels us,
once we have come to the conviction that one died for all;
therefore, all have died.
He indeed died for all,
so that those who live might no longer live for themselves
but for him who for their sake died and was raised.

Consequently, from now on we regard no one according to the flesh;
even if we once knew Christ according to the flesh,
yet now we know him so no longer.
So whoever is in Christ is a new creation:
the old things have passed away;
behold, new things have come.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (2 Cr 5: 14-17)

“Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Lk 7:16)

R.    Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst 
God has visited his people.
R.    Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". – Alleluia.

Gospel (Mk 4:35-41)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples:
“Let us cross to the other side.”
Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was.
And other boats were with him.
A violent squall came up and waves were breaking over the boat,
so that it was already filling up.
Jesus was in the stern, asleep on a cushion.
They woke him and said to him,
“Teacher, do you not care that we are perishing?”
He woke up,
rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet!  Be still!”
The wind ceased and there was great calm.
Then he asked them, “Why are you terrified?
Do you not yet have faith?”
They were filled with great awe and said to one another,
“Who then is this whom even wind and sea obey?”

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 4: 35-40)

“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

Ðó là lời Chúa.

Prayers of the Faithful – Lời Nguyện Tín Hữu

Priest Celebrant (Cha Chủ Tế)
God can do all things and eagerly wishes to answer our prayers.
Thiên Chúa làm được mọi sự và Ngài luôn mong muốn đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta.

A. That the work of the Church touch all humanity with healing and nourishment,
let us pray to the Lord.
Cầu cho công việc của Giáo hội chạm đến toàn thể nhân loại bằng sự chữa lành và nuôi dưỡng (tâm hồn).
Chúng ta cầu xin Chúa.

B. That nations compete with one another to bring peace instead of war,
let us pray to the Lord.
Cầu cho các quốc gia đang cạnh tranh với nhau biết đem đến hòa hình thay vì chiến tranh.
Chúng ta cầu xin Chúa.

C. That those whose lives have been disrupted by natural disaster find the strength and assistance they need to rebuild,
let us pray to the Lord
Cầu cho những ai gặp khó khăn do thiên tai (cuộc sống bị gián đoạn do thiên tai) tìm thấy sức mạnh và sự trợ giúp cần thiết để tái thiết cuộc sống.
Chúng ta cầu xin Chúa.

D. That those oppressed by any kind of need experience gracious relief granted by the Lord,
let us pray to the Lord.
Cầu cho những người bị áp bức bởi bất kỳ loại nhu cầu nào được Chúa trợ giúp và nâng đỡ.
Chúng ta cầu xin Chúa.

E. That members of this holy community renounce all prejudice in the spirit of justice,
Let us pray to the Lord.
Cầu cho các thành viên của cộng đoàn thánh thiện này từ bỏ mọi thành kiến trong tinh thần công bằng.
Chúng ta cầu xin Chúa.
Homily for the Eleventh Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 16, 2024)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir

9 tháng 6, 2024

Hymns for the Eleventh Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 16, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 162 “JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE”


-Responsorial Psalm (Ps 92:2-3, 13-14, 15-16) - EM pages 198-199

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.
Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

It is good to give thanks to the LORD,
to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
and your faithfulness throughout the night.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

The just one shall flourish like the palm tree,
like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta.

They shall bear fruit even in old age;
vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
my rock, in whom there is no wrong.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

-Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
The seed is the word of God, Christ is the sower.
All who come to him will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 19, 38)

Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữa lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

PRAYER OF THE FAITHFUL 

Priest Celebrant

Let us call upon God, our hope and our strength, 
and rejoice in the faith that draws us together. 

Chúng ta hãy kêu cầu lên Chúa, nguồn hy vọng và sức mạnh của chúng ta, và hãy mừng vui trong đức tin quy tụ chúng ta với nhau. 

Deacon or Lector 

A. For our Holy Father,
that his prayers for Christian unity and renewal be quickly fulfilled.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho Đức Thánh Cha, xin cho lời cầu nguyện hiệp nhất và canh tân Ki-tô hữu của Ngài mau chóng được thực hiện. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

B. For our president, governor, mayor, and members of congress,
that the Holy Spirit inspire and strengthen them in their service.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các vị lãnh đạo, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và thêm sức cho họ trong sứ mệnh phục vụ. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

C. For students and teachers finishing the school year,
that prayer, Eucharist and charity
remain on their schedule throughout the summer.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các em học sinh và giáo viên hoàn thành năm học, xin cho họ luôn sống trong lời cầu nguyện, Bí Tích Thánh Thể và Đức ái suốt mùa hè này. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

D. For stability in both the family and society,
that fathers cherish their wives, protect their children,
and act as a source of strength in their neighborhoods and communities.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho sự ổn định trong gia đình và xã hội, xin cho người cha yêu thương vợ và bảo vệ con cái của họ, và là nguồn sức mạnh cho xóm giềng và cộng đồng. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

E. For this body of believers, 
that we always aspire to please God and do his will. 
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho cộng đoàn tín hữu này, xin cho chúng ta luôn khao khát làm đẹp lòng Chúa và thực thi ý của Chúa. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

Priest Celebrant 

Heavenly Father, hear our voice when we call to you, 
and grant these prayers in the name of Jesus, your Son. 

Lạy Cha Trên Trời, xin nghe tiếng chúng con kêu cầu lên Cha, và nhậm lời chúng con nhân danh Chúa Gie-su, con Cha. 

-Offertory Hymn: ES # 320 “THE GOD OF ALL GRACE”


-Communion Hymn: ES # 232 “THERE IS A LONGING”


-Recessional Hymn: ES # 384 “BE WITH US, MARY”The Holy Spirti Choir

Eleventh Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 16, 2024)
First Reading (Ez 17:22-24)

A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

Thus says the Lord GOD:
I, too, will take from the crest of the cedar,
from its topmost branches tear off a tender shoot,
and plant it on a high and lofty mountain;
on the mountain heights of Israel I will plant it.
It shall put forth branches and bear fruit,
and become a majestic cedar.
Birds of every kind shall dwell beneath it,
every winged thing in the shade of its boughs.
And all the trees of the field shall know
that I, the LORD,
bring low the high tree,
lift high the lowly tree,
wither up the green tree,
and make the withered tree bloom.
As I, the LORD, have spoken, so will I do.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Ed 17, 22-24)

“Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”.

Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 92:2-3, 13-14, 15-16) - EM pages 198-199

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.
Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

It is good to give thanks to the LORD,
to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
and your faithfulness throughout the night.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

The just one shall flourish like the palm tree,
like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta.

They shall bear fruit even in old age;
vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
my rock, in whom there is no wrong.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

Second Reading (2 Cor 5:6-10)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
We are always courageous,
although we know that while we are at home in the body
we are away from the Lord,
for we walk by faith, not by sight.
Yet we are courageous,
and we would rather leave the body and go home to the Lord.
Therefore, we aspire to please him,
whether we are at home or away.
For we must all appear before the judgment seat of Christ,
so that each may receive recompense,
according to what he did in the body, whether good or evil.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (2Cr 5,6-10)

“Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
The seed is the word of God, Christ is the sower.
All who come to him will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 19, 38)

Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

Gospel (Mk 4:26-34)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to the crowds:
“This is how it is with the kingdom of God;
it is as if a man were to scatter seed on the land
and would sleep and rise night and day
and through it all the seed would sprout and grow,
he knows not how.
Of its own accord the land yields fruit,
first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.
And when the grain is ripe, he wields the sickle at once,
for the harvest has come.”

He said,
“To what shall we compare the kingdom of God,
or what parable can we use for it?
It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,
is the smallest of all the seeds on the earth.
But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants
and puts forth large branches,
so that the birds of the sky can dwell in its shade.”
With many such parables
he spoke the word to them as they were able to understand it.
Without parables he did not speak to them,
but to his own disciples he explained everything in private.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 4, 26-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Ðó là lời Chúa.

PRAYER OF THE FAITHFUL 

Priest Celebrant

Let us call upon God, our hope and our strength, 
and rejoice in the faith that draws us together. 

Chúng ta hãy kêu cầu lên Chúa, nguồn hy vọng và sức mạnh của chúng ta, và hãy mừng vui trong đức tin quy tụ chúng ta với nhau. 

Deacon or Lector 

A. For our Holy Father,
that his prayers for Christian unity and renewal be quickly fulfilled.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho Đức Thánh Cha, xin cho lời cầu nguyện hiệp nhất và canh tân Ki-tô hữu của Ngài mau chóng được thực hiện. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

B. For our president, governor, mayor, and members of congress,
that the Holy Spirit inspire and strengthen them in their service.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các vị lãnh đạo, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và thêm sức cho họ trong sứ mệnh phục vụ. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

C. For students and teachers finishing the school year,
that prayer, Eucharist and charity
remain on their schedule throughout the summer.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các em học sinh và giáo viên hoàn thành năm học, xin cho họ luôn sống trong lời cầu nguyện, Bí Tích Thánh Thể và Đức ái suốt mùa hè này. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

D. For stability in both the family and society,
that fathers cherish their wives, protect their children,
and act as a source of strength in their neighborhoods and communities.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho sự ổn định trong gia đình và xã hội, xin cho người cha yêu thương vợ và bảo vệ con cái của họ, và là nguồn sức mạnh cho xóm giềng và cộng đồng. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

E. For this body of believers, 
that we always aspire to please God and do his will. 
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho cộng đoàn tín hữu này, xin cho chúng ta luôn khao khát làm đẹp lòng Chúa và thực thi ý của Chúa. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

Priest Celebrant 

Heavenly Father, hear our voice when we call to you, 
and grant these prayers in the name of Jesus, your Son. 

Lạy Cha Trên Trời, xin nghe tiếng chúng con kêu cầu lên Cha, và nhậm lời chúng con nhân danh Chúa Gie-su, con Cha. 
Homily for the Tenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 9, 2024)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


5 tháng 6, 2024

Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh

 

Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ngày 23/5, Đức Thánh Cha đã uỷ quyền cho Bộ này công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ nhờ lời cầu bầu của hai Chân phước, trong đó có Carlo Acutis, đồng thời phê chuẩn việc phong thánh cho 11 vị tử đạo ở Syria.

Vatican News

Sắc lệnh của Bộ Phong thánh liên quan trước hết đến phép lạ được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của Chân phước Carlo Acutis. Chân phước Acutis là một thiếu niên Công giáo Ý sinh ngày 3/5/1991, qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 ở tuổi 15. Ngài có lòng sùng kính nhiệt thành đối với bí tích Thánh Thể và có năng khiếu về mã hóa máy tính. Ngài đã chọn dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội.

Phép lạ được nhìn nhận liên quan đến Valeria Valverde, thiếu nữ 21 tuổi, đến từ Costa Rica, đang học ở Firenze của Ý, bị ngã xe đạp vào tháng 7/2022. Cô bị chấn thương nặng ở đầu trong tình trạng rất nguy kịch. Sáu ngày sau vụ tai nạn, mẹ của Valeria hành hương đến Assisi để cầu nguyện tại mộ Chân phước Carlo cho con gái bà được chữa lành. Cùng ngày hôm đó, Valeria bắt đầu tự thở được, và 10 ngày sau cô được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ngược với những dự đoán của y học, Valeria chỉ cần một tuần để tập vật lý trị liệu và vào ngày 02/9/2022, hai tháng sau tai nạn, cô đã hành hương đến mộ của Carlo Acutis ở Assisi cùng với mẹ, tạ ơn việc cô đã hoàn toàn bình phục.

Trong sắc lệnh được công bố hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha tuyên bố ngài sẽ triệu tập một Công nghị Hồng y để cân nhắc việc phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis, cũng như cho các Chân phước Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis, và Elena Guerra.

Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của Chân phước Giuseppe Allamano (1851-1926), linh mục người Ý, vị sáng lập Dòng Truyền giáo Consolata;  Bậc Đáng Kính Giovanni Merlini (1795-1873), linh mục người Ý của Dòng Truyền Giáo Máu Châu Báu Chúa Kitô.

Đối với các vị chịu tử đạo vì thù ghét đức tin, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự tử đạo của Tôi tớ Chúa Stanislaus Kostka Streich, linh mục người Ba Lan (1902-1938); và Tôi tớ Chúa Maria Maddalena Bódi, giáo dân người Hungary (1921-1945).

Sắc lệnh còn nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Guglielmo Gattiani, linh mục Dòng Capuchino người Ý (1914-1999); Tôi tớ Chúa Ismaele Molinero Novillo, giáo dân người Tây Ban Nha (1917-1938); và Tôi tớ Chúa Enrico Medi, giáo dân, người Ý (1911-1974).

Đức Thánh Cha đã phê chuẩn số phiếu thuận trong phiên họp thường kỳ của các hồng y và giám mục đối với việc phong thánh cho Chân phước Emanuele Ruiz và bảy bạn, thuộc Dòng Anh em Hèn mọn, và các giáo dân Francesco, Abdel Mooti và Raffaele Massabki, tử đạo vì thù ghét đức tin ở Damascus (Syria) trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 10/7/1860.


4 tháng 6, 2024

Thánh lễ phong chân phước cho một gia đình Ba Lan 9 người, gồm một thai nhi 7 tháng tuổi

 Đây là một lễ phong chân phước chưa từng có khi Giáo hội tôn phong chân phước cho cả gia đình: cha mẹ và các con, bao gồm cả thai nhi 7 tháng tuổi đang ở trong bụng mẹ. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, nói: "chưa từng thốt ra một lời, hôm nay vị chân phước nhỏ bé này kêu gọi thế giới hiện đại đón nhận, yêu thương và bảo vệ sự sống, đặc biệt là sự sống của những người không có khả năng tự vệ và bị gạt ra ngoài lề xã hội, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên."

Vatican News

Gia đình Ulma

Câu chuyện tử đạo của gia đình Ulma

Sẽ không thể hiểu hết câu chuyện về gia đình Ulma nếu không hiểu bối cảnh cuộc tử đạo của họ. Nằm ở phía đông nam Ba Lan, đặc trưng bởi nhiều ngôi làng nhỏ và các gia đình làm nông nghiệp, thị trấn Markowa không giàu của cải nhưng nuôi dưỡng một xã hội sống động cùng chung sống với người Do Thái như bạn bè, hàng xóm và đôi khi là họ hàng.

Thị trấn Markowa cũng đã hòa nhập nhiều người Do Thái vào cơ cấu xã hội của nó, bằng chứng là những bức ảnh, tài liệu và hiện vật hiện được trưng bày trong Bảo tàng Ulma, một bảo tàng vinh danh tất cả những người Ba Lan đã bảo vệ và hỗ trợ người Do Thái thoát khỏi sự tàn bạo của Đức Quốc xã.

Lịch sử đó đã để lại một di sản không thể xóa nhòa được viết bằng máu của nhiều gia đình Ba Lan, những người đã phải trả cái giá đắt nhất khi đứng về phía người Do Thái bằng cách giấu họ trên gác xép, hầm rượu hoặc những địa điểm bí mật khác.

Ở Markowa, trong số 120 cư dân Do Thái trong Thế chiến thứ hai, 21 người đã sống sót sau cuộc tiêu diệt nhờ lòng hảo tâm này. Số phận bi thảm của những cư dân Do Thái khác trong thị trấn là một phần không thể thiếu trong lịch sử đau khổ lớn hơn của người Do Thái. Tuy nhiên, lòng dũng cảm của nhiều người Ba Lan đã bất chấp sự kinh hoàng do luật pháp được Đức Quốc xã áp đặt vào tháng 10/1941, theo đó bất kỳ ai giúp đỡ người Do Thái sẽ phải đối mặt với án tử.

Sau một trong những vụ thảm sát người Do Thái lớn nhất ở Markowa vào nửa cuối năm 1942, gia đình Do Thái Goldman và Szall đã tìm nơi ẩn náu tại gia đình người Ba Lan Ulma. Và kết quả là quân Đức đã phát hiện việc họ che dấu những người Do Thái. Quân Đức quốc xã đã bắn chết 8 người Do Thái trước khi sát hại cả gia đình Ulma.

Các tín hữu viếng mộ của gia đình Ulma

Một lễ tuyên phong chân phước chưa từng có

Thị trấn Markowa vào Chúa Nhật ngày 10/9/2023 dường như là trung tâm của thế giới mà Giáo hội hoàn vũ hướng tới bằng cách tôn vinh 9 người dân của thị trấn: ông Józef 44 tuổi, một nông dân, một nhà hoạt động Công giáo và nhiếp ảnh gia nghiệp dư, người đã ghi lại các hình ảnh của gia đình và ngôi làng Markowa; bà Wiktoria 31 tuổi; các con: Stanisława 7 tuổi, Barbara 6, Władysław 5, Franciszek 3, Antoni 2, Maria 18 tháng, và người con bé nhất, thai nhi 7 tháng tuổi, đã chào đời vào thời điểm người mẹ tử đạo.

Đây là một lễ phong chân phước chưa từng có khi Giáo hội tôn phong chân phước cho cả gia đình: cha mẹ và các con, bao gồm cả thai nhi 7 tháng tuổi đang ở trong bụng mẹ. Trong cuộc phỏng vấn được ghi trong cuốn sách “Họ cũng đã giết các trẻ em”, Đức Hồng y Semeraro cho biết rằng lời thỉnh cầu tuyên phong chân phước được trình lên Đức Thánh Cha bao gồm cả thai nhi trong bụng mẹ; có lẽ người mẹ đã bắt đầu chuyển dạ sinh con vì sợ hãi trong cuộc tàn sát của Đức quốc xã. Trong ngôi mộ tập thể sau vụ thảm sát, đầu và một phần cơ thể của hài nhi đã "chào đời"). Cả hài nhi này cũng xứng đáng được xem là đã tử đạo.

"Được rửa tội bằng máu”

Làm thế nào hài nhi chưa được rửa tội, được tuyên phong chân phước? Trong một thông cáo hôm 5/9 vừa qua, Đức Hồng y Semeraro đã giải thích rằng hài nhi thực sự được sinh ra trong thời điểm kinh hoàng của vụ tàn sát và đã được “rửa tội bằng máu” của người mẹ tử đạo của em.

Cha Robert Gahl, một giáo sư về luân lý ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Roma, nhận xét rằng việc tuyên phong chân phước cho gia đình Ulma đưa ra một số khái niệm thần học mới của Giáo hội Công giáo về các thánh và các vị tử đạo. Những quan niệm này cũng có ý nghĩa đối với phong trào chống phá thai vì những trẻ em còn trong bụng mẹ. Theo cha, khi Vatican tuyên bố rằng em bé được “sinh ra” vào thời điểm người mẹ bị hành quyết, Vatican cũng khẳng định rằng những kẻ giết người có ý định giết đứa trẻ vì lòng căm thù đức tin, và đây là một yếu tố để tuyên bố em tử đạo và được tuyên phong chân phước.

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước

Rèn luyện tâm hồn bằng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước vào sáng ngày 10/9, với 7 Hồng y, khoảng 80 Giám mục và 1.000 linh mục đồng tế đến từ khắp Ba Lan và nước ngoài, trước sự hiện diện của 32.000 tín hữu đăng ký.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nhận xét rằng ông bà Jozef và Wiktoria, tuy khác nhau về tính cách nhưng có một quan điểm chung, rèn luyện trái tim họ và con cái họ bằng cách suy niệm hàng ngày, cầu nguyện và đón nhận Lời Chúa. “Họ đã sống một sự thánh thiện không chỉ trong chiều kích hôn nhân mà hoàn toàn có tính gia đình”, được soi sáng và hỗ trợ bởi ân sủng thánh hóa của Bí tích Rửa tội, Bí tích Thánh Thể và các bí tích khác. Chỉ bằng cách này “vẻ đẹp và sự cao cả của bí tích hôn nhân" mới có thể nổi bật.

Kêu gọi thế giới hiện đại đón nhận, yêu thương và bảo vệ sự sống

Nói về người trẻ nhất trong số những tân chân phước, hài nhi mà bà Wiktoria mang trong bụng và được sinh ra sau cuộc tử đạo của người mẹ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nói rằng, "chưa bao giờ thốt ra một lời, hôm nay vị chân phước nhỏ bé này kêu gọi thế giới hiện đại đón nhận, yêu thương và bảo vệ sự sống, đặc biệt là sự sống của những người không có khả năng tự vệ và bị gạt ra ngoài lề xã hội, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Chính tiếng nói ngây thơ của ngài muốn lay chuyển lương tâm của một xã hội đang lan tràn nạn phá thai, trợ tử và coi thường sự sống như một gánh nặng chứ không phải như một món quà. Gia đình Ulma khuyến khích chúng ta phản ứng lại nền văn hóa vứt bỏ đó, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô lên án.”

Trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình

Một yếu tố khác nảy sinh từ sự thực tế của thông điệp của gia đình Ulma, gia đình đã thực hiện cử chỉ hướng tới những người đang cần giúp đỡ nhất, nhu cầu cấp bách được chào đón. Đức Hồng Y Semeraro không quên sự dấn thân đáng khâm phục của Ba Lan trong việc giúp đỡ thường dân chạy trốn chiến tranh - cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina: “Xin cho sự chuyển cầu của các tân chân phước và chứng tá bác ái Tin Mừng của các ngài khuyến khích mọi người có thiện chí trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình.”

Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cũng chân thành cảm ơn nhiều người Ba Lan khác đã cho người Do Thái tị nạn trong Thế chiến thứ hai và phải trả giá cho sự lựa chọn có ý thức này bằng mạng sống của họ. Ngài cũng hy vọng mạnh mẽ rằng “chứng tá tử đạo của gia đình Ulma sẽ khơi dậy trong tất cả chúng ta ước muốn chân thành được tuyên xưng và sống đức tin một cách can đảm.”

Thánh lễ phong chân phước gia đình Ulma

Gia đình Ulma là một mẫu mực của đời sống Kitô hữu cho mọi người 

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật ngày 10/9/2023, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh lễ tuyên phong chân phước diễn ra cùng ngày tại Ba Lan và ca ngợi sự anh hùng của gia đình Ulma khi chấp nhận hy sinh mạng sống để cứu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao các hành động của gia đình Ulma như một mẫu mực của đời sống Kitô hữu cho mọi người noi theo. Ngài gọi gia đình này là “một hình mẫu để chúng ta bắt chước trong nỗ lực làm điều tốt và phục vụ những người đang cần giúp đỡ”. Ngài nói: “Để đáp lại sự hận thù và bạo lực đặc trưng vào thời đó, họ đã đón nhận tình yêu Tin Mừng”. Ngài nói thêm rằng gia đình Ba Lan “đại diện cho một tia sáng trong bóng tối của Thế chiến thứ hai”. Ngài kêu gọi các Kitô hữu noi gương các tân chân phước bằng cách “chống lại sức mạnh của vũ khí bằng lòng bác ái, và những lời hùng biện bạo lực bằng lời cầu nguyện kiên cường”.

Thánh lễ phong chân phước gia đình Ulma

Lòng trung thành với những giá trị 

Trước đó, trong lá thư gửi đến Cha Miroslaw Kalinowski, Viện trưởng Đại học Công giáo Lublin, nơi đã xuất bản cuốn sách “Được tử đạo và được phong chân phước cùng nhau: Câu chuyện phi thường của Gia đình Ulma”, Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng "Chớ gì sự hy sinh của gia đình Józef và Wiktoria Ulma cùng con cái của họ, những người đã không ngần ngại cống hiến mạng sống của mình để giúp đỡ 8 người gốc Do Thái, đối với chúng ta và các thế hệ tương lai, sẽ là biểu tượng của lòng trung thành với những giá trị không bao giờ bị phản bội ngay cả đứng trước sự đe dọa phải hy sinh mạng sống."

Cuốn sách về gia đình Ulma được viết bởi Manuela Tulli, một nhà báo người Ý của hãng tin ANSA, và Cha Pawel Rytel-Andrianik, phụ trách chương trình tiếng Ba Lan của Vatican News, và phó giám đốc Trung tâm Heschel của Đại học Công giáo Lublin.

Cuốn sách khám phá cuộc đời và sự tử đạo của gia đình Ulma trong Thế chiến thứ hai và trong cuộc diệt chủng Do Thái. Nó cũng cung cấp cái nhìn thoáng qua về những người Do Thái đã thiệt mạng cùng với gia đình Ulma: Shaul Goldman và bốn người con trai của ông, Lea Dider và con gái Reszla, và Golda Grünfeld. Nó bao gồm những bức ảnh được chụp bởi ông Józef Ulma và được xuất bản bằng ba thứ tiếng.

Trong thư, suy tư về các cuộc khủng hoảng trong quá khứ và hiện tại, Đức Tổng Giám mục Peña Parra cho biết Đức Thánh Cha hy vọng rằng “việc nhắc nhớ lại các sự kiện của Thế chiến II, sự kiện đã dẫn đến việc tiêu diệt hàng triệu người, bao gồm cả trẻ em vô tội và nạn diệt chủng Holocaust mà người Do Thái đã trải qua, sẽ khuyến khích việc suy tư về tình hình thế giới hiện nay.” Ngài lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên than thở rằng thế giới của chúng ta đang bị xâu xé bởi “một Thế chiến thứ ba diễn ra từng phần”.