Tìm Kiếm

7 tháng 3, 2021

LHS Thứ Hai Sau CN III Mùa Chay: THIÊN CHÚA CỨU SỐNG TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPFourth Sunday of Lent, Year B (March 14, 2021)

loinhapthe.comFirst Reading (2 Chr 36:14-16, 19-23)

A reading from the second Book of Chronicles

In those days, all the princes of Judah, the priests, and the people 
added infidelity to infidelity, 
practicing all the abominations of the nations 
and polluting the LORD’s temple 
which he had consecrated in Jerusalem.

Early and often did the LORD, the God of their fathers, 
send his messengers to them, 
for he had compassion on his people and his dwelling place.
But they mocked the messengers of God, 
despised his warnings, and scoffed at his prophets, 
until the anger of the LORD against his people was so inflamed 
that there was no remedy.
Their enemies burnt the house of God,
tore down the walls of Jerusalem, 
set all its palaces afire, 
and destroyed all its precious objects.
Those who escaped the sword were carried captive to Babylon, 
where they became servants of the king of the Chaldeans and his sons
until the kingdom of the Persians came to power.
All this was to fulfill the word of the LORD spoken by Jeremiah: 
“Until the land has retrieved its lost sabbaths, 
during all the time it lies waste it shall have rest 
while seventy years are fulfilled.”

In the first year of Cyrus, king of Persia, 
in order to fulfill the word of the LORD spoken by Jeremiah, 
the LORD inspired King Cyrus of Persia 
to issue this proclamation throughout his kingdom, 
both by word of mouth and in writing: 
“Thus says Cyrus, king of Persia: 
All the kingdoms of the earth
the LORD, the God of heaven, has given to me, 
and he has also charged me to build him a house 
in Jerusalem, which is in Judah.
Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, 
let him go up, and may his God be with him!”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: 2 Sb 36, 14-16. 19-23

“Cơn thịnh nộ và lòng từ bi của Chúa được tỏ bày qua sự lưu đày và giải phóng của dân tộc”.

Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các dân ngoại. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hoá tại Giêrusalem.

Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ, đã luôn luôn đêm ngày sai sứ giả đến với họ, vì Người thương xót dân Người và đền thờ của Người. Nhưng họ nhạo báng các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa, và nhạo báng các tiên tri, đến nỗi, sau hết, cơn thịnh nộ của Chúa đã đổ lên dân Người, và vô phương cứu chữa. Quân thù đã đốt đền thờ Chúa, phá huỷ tường thành Giêrusalem, phóng hoả tất cả các lâu đài và thiêu huỷ mọi đồ vật quý giá. Nếu có ai thoát khỏi lưỡi gươm, thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua, cho đến thời vua nước Ba-tư thống trị; như thế ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia mà phán, cho đến khi đất nước được mừng ngày Sabbat; vì trong tất cả những ngày xáo trộn, họ sẽ không giữ được ngày Sabbat trọn bảy mươi năm trường.

Năm thứ nhất triều đại Cyrô, vua xứ Ba-tư, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Giêrêmia phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước, và ban chiếu chỉ rằng: “Ðây hoàng đế Cyrô, vua xứ Ba-tư tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho trẫm mọi nước trên mặt đất, và chính Người đã ra lệnh cho trẫm xây cất cho Người một đền thờ ở Giêrusalem trong xứ Giuđa. Ai trong các ngươi thuộc về dân Chúa? Thiên Chúa sẽ ở với nó, và nó hãy tiến lên”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (137:1-2, 3, 4-5, 6)


R. (6ab)  Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
By the streams of Babylon
    we sat and wept
    when we remembered Zion.
On the aspens of that land
    we hung up our harps.
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
For there our captors asked of us
    the lyrics of our songs,
And our despoilers urged us to be joyous:
    “Sing for us the songs of Zion!”
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
How could we sing a song of the LORD
    in a foreign land?
If I forget you, Jerusalem,
    may my right hand be forgotten!
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!
May my tongue cleave to my palate
    if I remember you not,
If I place not Jerusalem
    ahead of my joy.
R. Let my tongue be silenced, if I ever forget you!

Ðáp Ca: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Ðáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).

Xướng: Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ đến núi Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi.

Xướng: Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: “Hãy vui mừng; hãy hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion!”.

Xướng: Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét.

Xướng: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả.

Second Reading (Eph 2:4-10)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
God, who is rich in mercy, 
because of the great love he had for us, 
even when we were dead in our transgressions, 
brought us to life with Christ — by grace you have been saved —, 
raised us up with him, 
and seated us with him in the heavens in Christ Jesus, 
that in the ages to come 
He might show the immeasurable riches of his grace 
in his kindness to us in Christ Jesus.
For by grace you have been saved through faith, 
and this is not from you; it is the gift of God; 
it is not from works, so no one may boast.
For we are his handiwork, created in Christ Jesus for the good works 
that God has prepared in advance,
that we should live in them.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: Ep 2, 4-10

“Anh em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Ðức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Ðức Giêsu Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Ðiều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Ðức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành.

Ðó là lời Chúa.

Verse Before the Gospel (Jn 3:16)

God so loved the world that he gave his only Son,
so everyone who believes in him might have eternal life.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: (Ga 3, 16)

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, 
để tất cả những ai tin Con Ngài, sẽ được sống đời đời.

Gospel (Jn 3:14-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to Nicodemus:
“Just as Moses lifted up the serpent in the desert, 
so must the Son of Man be lifted up, 
so that everyone who believes in him may have eternal life.”

For God so loved the world that he gave his only Son, 
so that everyone who believes in him might not perish 
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world, 
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned, 
but whoever does not believe has already been condemned, 
because he has not believed in the name of the only Son of God.
And this is the verdict,
that the light came into the world, 
but people preferred darkness to light,
because their works were evil.
For everyone who does wicked things hates the light
and does not come toward the light, 
so that his works might not be exposed.
But whoever lives the truth comes to the light, 
so that his works may be clearly seen as done in God.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 3, 14-21

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

https://bible.usccb.org/bible/readings/031421-YearB.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-iv-mua-chay-nam-b/

LHS Chúa Nhật III Mùa Chay: LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI BƯỚC CHÂN CON - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP28 tháng 2, 2021

Third Sunday of Lent Year B ( March 7, 2021)

loinhapthe.comFirst Reading (Ex 20:1-17)

A reading from the Book of Exodus

In those days, God delivered all these commandments:
"I, the LORD, am your God,
who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery.
You shall not have other gods besides me.
You shall not carve idols for yourselves
in the shape of anything in the sky above
or on the earth below or in the waters beneath the earth;
you shall not bow down before them or worship them.
For I, the LORD, your God, am a jealous God,
inflicting punishment for their fathers' wickedness
on the children of those who hate me,
down to the third and fourth generation;
but bestowing mercy down to the thousandth generation
on the children of those who love me and keep my commandments.

"You shall not take the name of the LORD, your God, in vain.
For the LORD will not leave unpunished
the one who takes his name in vain.

"Remember to keep holy the sabbath day.
Six days you may labor and do all your work,
but the seventh day is the sabbath of the LORD, your God.
No work may be done then either by you, or your son or daughter,
or your male or female slave, or your beast,
or by the alien who lives with you.
In six days the Lord made the heavens and the earth,
the sea and all that is in them;
but on the seventh day he rested.
That is why the LORD has blessed the sabbath day and made it holy.

"Honor your father and your mother,
that you may have a long life in the land
which the LORD, your God, is giving you.
You shall not kill.
You shall not commit adultery.
You shall not steal.
You shall not bear false witness against your neighbor.
You shall not covet your neighbor's house.
You shall not covet your neighbor's wife,
nor his male or female slave, nor his ox or ass,
nor anything else that belongs to him."

The word of the Lord.

Bài đọc 1: (Xh 20, 1-17)

“Luật do Môsê đã ban ra”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Ðừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta.
Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.
Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat.
Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Ngươi chớ giết người, chớ phạm tội ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối hại anh em mình, chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm    (Ps 19:8, 9, 10, 11.)


R. Lord, you have the words of everlasting life.

The law of the LORD is perfect,
refreshing the soul;
The decree of the LORD is trustworthy,
giving wisdom to the simple.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

The precepts of the LORD are right,
rejoicing the heart;
the command of the LORD is clear,
enlightening the eye.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

The fear of the LORD is pure,
enduring forever;
the ordinances of the LORD are true,
all of them just.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

They are more precious than gold,
than a heap of purest gold;
sweeter also than syrup
or honey from the comb.
R. Lord, you have the words of everlasting life.

Đáp ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69).

Xướng: Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.
Xướng: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
Xướng: Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.
Xướng: Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng, ngọt hơn mật và hơn cả mật tàng ong.

Second Reading (1 Cor 1:22-25)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Jews demand signs and Greeks look for wisdom,
but we proclaim Christ crucified,
a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles,
but to those who are called, Jews and Greeks alike,
Christ the power of God and the wisdom of God.
For the foolishness of God is wiser than human wisdom,
and the weakness of God is stronger than human strength.

The word of the Lord.

Bài đọc 2:  (1 Cr 1, 22-25)

“Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được gọi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Đó là Lời Chúa.
 
Verse Before the Gospel  (Jn 3:16)

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might have eternal life.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:(Ga 3:16)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Gospel   (Jn 2:13-25)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Since the Passover of the Jews was near,
Jesus went up to Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves,
as well as the money changers seated there.
He made a whip out of cords
and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen,
and spilled the coins of the money changers
and overturned their tables,
and to those who sold doves he said,
"Take these out of here,
and stop making my Father's house a marketplace."
His disciples recalled the words of Scripture,
Zeal for your house will consume me.
At this the Jews answered and said to him,
"What sign can you show us for doing this?"
Jesus answered and said to them,
"Destroy this temple and in three days I will raise it up."
The Jews said,
"This temple has been under construction for forty-six years,
and you will raise it up in three days?"
But he was speaking about the temple of his body.
Therefore, when he was raised from the dead,
his disciples remembered that he had said this,
and they came to believe the Scripture
and the word Jesus had spoken.

While he was in Jerusalem for the feast of Passover,
many began to believe in his name
when they saw the signs he was doing.
But Jesus would not trust himself to them because he knew them all,
and did not need anyone to testify about human nature.
He himself understood it well.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 2, 13-25

“Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bầy giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

Đó là Lời Chúa.

Danh mục các bài thánh ca mới sẽ học hỏi:

 1. ES  #237 “I Have Loved You”


2. ES #339 “Give Me Jesus”


3. ES #340 “Where My Father Lives”


4. ES #341 “Shall We Gather at The River”


5. ES #342 "In The Day of The Lord”


25 tháng 2, 2021

BUỔI HỌP MẶT NGÀY 24/02/2021 - CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA CHA PHAN-XI-CO

Ảnh lưu niệm chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co

Ca Đoàn Thánh Linh kính lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co (23/02/2021)

Ca Đoàn Thánh Linh kính lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co (23/02/2021)
Phần chia sẻ của Cô Hạp


Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Cô Hạp

Phần chia sẻ của Bác Hòa

Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Bác Hòa

Phần chia sẻ của Cô Chi

Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Cô Chi

Phần chia sẻ của Cha Phan-xi-cô

Cha Phan-xi-co cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các học viên và ca viên tham dự buổi họp mặt


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp

CHIỀU HÀNH QUÂN.

 Cảm tạ Chúa đã cho đoàn chúng con bên Úc trở về Viêt Nam bình an. 

"Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi!"                

Ngày về không định trước, một cuộc lữ hành chưa từng có trong chuyến bay gần 400 người, ai cũng sợ mình bị dính Corona, người nầy sợ người kia (trong đoàn). Khi được về nhà, dù bạn bè hay người thân cũng không dám đến gần mình, một mình cô độc trong ngôi nhà vắng vẻ! Nhưng đâu đây lại có tiếng gọi của Thiên Chúa "Con hãy làm hết sức mình và Thiên Chúa sẽ ban thêm cho". Thật vậy, Ngài đã ban cho con tất cả...  đâu vào đấy. Chiều qua là đủ thời gian cách ly tại nhà... và Chúa đã gọi con đến với Ngài để Tạ ơn Chúa,  qua Thánh lễ cùng các anh chị em trong nhóm. Chúng con gặp nhau để mừng Sinh nhật cha và con cũng có dịp chia sẻ sơ sơ về chuyến đi vừa qua. Thật nhiệm mầu vì Chúa đã chọn con trong những người hèn mọn và rốt hết.                                                

Nguyên xin Chúa ban ơn lành cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.


Elizabeth Lữ Kim Hạp

24 tháng 2, 2021

Bốn bà cháu thiệt mạng vì hỏa hoạn

Trong cơn bão tuyết khủng khiếp ở Texas, nhiều khu vực dân cư bị mất

điện, mất nước.  Bốn bà cháu đang đốt lò sưởi ấm thì bị hỏa hoạn bùng

lên làm thiệt mạng cả bốn.

Xin Chúa thương bốn bà cháu và tang quyến.


Three children and their grandmother died in a Texas fire after trying to stay warm during power outages. Their mom survived


By Hollie Silverman, CNN
Updated 0258 GMT (1058 HKT) February 22, 2021

Loan Le and her grandchildren, Colette, Edison, and Olivia.

(CNN)When the power went out at Loan Le's house in the Houston suburb of Sugar Land, Texas, on Monday, she headed over to her daughter's home about five miles away.

Jackie Pham Nguyen and her three kids, Olivia, 11, Edison, 8, and Colette, 5, affectionately nicknamed Coco by her family, still had power and were happy to have more time with their Ba Ngoai, which means maternal grandmother in Vietnamese.

Power and water outages plagued the state of Texas last week amid an unusual deep freeze that sent many families like the Nguyen's into survival mode.

"We thought we were really lucky because we still had power until the early evening," Nguyen said.
When their power went out a few hours later, the family hunkered down, lit the fireplace and played board games and card games, she said.

The kids tried to teach their grandmother some card games and the family had tired themselves out by around 9:30 p.m.

"Tucked my kids into bed and really the next thing I know I'm in the hospital," Nguyen told CNN. "A few hours later the fireman and police officer came and said that no one else made it."

The cause of the fire may never be known


Nguyen doesn't fully remember what happened, she said, but recalls being on her first floor where her bedroom is and being unable to get upstairs to the children's bedrooms. She yelled for her kids.

"I was just standing there screaming and screaming and screaming their names hoping they would come out of their rooms and basically jump over so that we could get out," she said. "I just remember feeling like it was so dark and I can still kind of hear everything crackling around me."

Coco, Edison and Olivia Nguyen died in the fire.While Nguyen said she doesn't remember much else of the night, Doug Adolph, a spokesperson for the city of Sugar Land, told CNN the mother of three "had to be physically restrained from running back into the house."

He said it took an hour or more to get the fire fully under control. The fire department arrived around 2 a.m. Tuesday.

"The family had posted on social media that they were attempting to stay warm by using a fireplace inside the home," Adolph said, adding that the cause of the fire has not yet been determined and may never be.

"We can't say for sure that was the cause of the fire. We just don't know yet," he explained. "It's possible that the investigation may never identify an exact cause."

Adolph said the neighborhood had been without power for at least eight hours.

While Nguyen suffered burns on her hands, she says the loss of her children and her mother is immeasurable.

"My heart is broken," she said, pausing to catch her thoughts. "I'm never gonna be the same."

"I'm in this crisis tactical mode now and I'm just really focused on all this final arrangements because this is the last sort of thing I'm going to do for my kids," Nguyen said.

'Amazing little humans'


When Nguyen talks about her kids, her stories about their big personalities in little bodies come to life.
"My kids were such phenomenal, amazing, little badass humans," she said of her three children.

Olivia and Coco would have celebrated back-to-back birthdays next month, on March 27 and 28. All three kids attended St. Laurence Catholic.

"Colette is just a little firecracker and she has so much charisma," Nguyen said. "She also, as a 5-year-old, had that level of confidence. She was never afraid, totally unapologetic, not intimidated."

Coco loved to dance and make TikTok videos. She loved Taylor Swift and Shawn Mendes, and wanted to be head cheerleader and class president. She was more like a teenager than a soon-to-be 6-year-old, her mother said.

She was also very affectionate. "I knew she was my last kid but ... she was just so affectionate and I just, you know, I took that in, like, every single minute I could get it because I knew ... those moments are so fleeting," Nguyen said.

Olivia Nguyen (right), 11, loved skiing with her mom, Jackie Nguyen.Olivia had a sarcastic sense of humor that got drier as she entered middle school.

"She was a kid, but not. She was so mature and so ahead of her peers," Nguyen said of her oldest.

She loved to ski, going on trips with her mom every year since the age of 7. Olivia and her mom baked cinnamon rolls for Santa every year, with the idea that he had enough cookies at the other homes and would remember their household because of their goodies.

The middle child, Edison, 8, was a "sweet boy" and an artist. He was extremely interested in modern art and architecture.

"He just had a very deep appreciation for any visual aesthetics," Nguyen said. "So kind and so caring and so thoughtful. ... You wouldn't think an 8-year-old had that level of depth."

Edison was mildly autistic and was very active, Nguyen told CNN, adding that he started running with his mom this past year.

"You just spent a minute with him you just knew how warm he was and that everything came from a kind place."

The grandmother who gave everything


Their grandmother, Le, had always taken care of them, dropping them off and picking them up from school and activities, to help Nguyen achieve her professional goals working in finance.

A refugee from Vietnam, Le arrived in Kansas with nothing, and Nguyen credits her mother for sacrificing to give her a better life.

"My parents did everything for their kids, like, as immigrants, and coming to this country and then, that love that they gave me, it was tenfold when it came to the grandkids," Nguyen said.

She added, "I think grandmas are unsung heroes and untold stories."

Nguyen's mother had never spent the night at her house, even riding out Hurricane Harvey in her own home. But, she said, "for some reason that day she decided to come over."

"I just feel like she was always schlepping the kids around, too, so maybe this was her last sort of thing, and you know, 'ubering' the kids up to heaven," Nguyen said.

Honoring the kids


Knowing those questions may never be answered, Nguyen said she will move forward in a way that honors her kids and their memory fittingly.

"Obviously I mourn losing them," Nguyen told CNN. "But I feel like it's honestly a tragic loss for the world that these kids don't get to like live up to their potential and contribute to society in the way that they could have."

A GoFundMe has already seen more than $275,000 in donations. She said she wants to make sure the money is used to build an organization or foundation.

"I want to do something lasting for them," Nguyen said. "I really want to be thoughtful about it because I want it to be lasting and meaningful. ... I owe it to everybody's support and their intentions to not be hasty about how those resources are used."


22 tháng 2, 2021

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG QUÝ CHA VÀ CÁC CA VIÊN TRONG THÁNG 3

19-03 THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 
CHA NGUYỄN ĐỨC HÒA
CHA PHẠM QUỐC VĂN
CHA ĐỖ TUẤN LINH
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
ĐÀO ANH TUẤN
HOÀNG NGỌC ĐỨC
HUỲNH CÔNG TÂM
29-03 CHÂN PHƯỚC LUDOVICO 
NGUYỄN THÀNH NHÂN

The Holy Spirit Choir