Tìm Kiếm

13 tháng 6, 2021

Twelfth Sunday in Ordinary Time B (June 20, 2021)

 

loinhapthe.com


Reading I (Jb 38:1, 8-11)

A reading from the Book of Job

The Lord addressed Job out of the storm and said:
    Who shut within doors the sea,
        when it burst forth from the womb;
    when I made the clouds its garment
        and thick darkness its swaddling bands?
    When I set limits for it
        and fastened the bar of its door,
    and said: Thus far shall you come but no farther,
        and here shall your proud waves be stilled!

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: G 38, 1. 8-11

“Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31)R. (1b) Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Ðáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1).

They who sailed the sea in ships,
    trading on the deep waters,
These saw the works of the LORD
    and his wonders in the abyss.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên.

His command raised up a storm wind
    which tossed its waves on high.
They mounted up to heaven; they sank to the depths;
    their hearts melted away in their plight.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy.

They cried to the LORD in their distress;
    from their straits he rescued them,
He hushed the storm to a gentle breeze,
    and the billows of the sea were stilled.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. 

They rejoiced that they were calmed,
    and he brought them to their desired haven.
Let them give thanks to the LORD for his kindness
    and his wondrous deeds to the children of men.
R. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
Xướng: Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta!

Reading II (2 Cor 5:14-17)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
The love of Christ impels us,
once we have come to the conviction that one died for all;
therefore, all have died.
He indeed died for all,
so that those who live might no longer live for themselves
but for him who for their sake died and was raised.

Consequently, from now on we regard no one according to the flesh;
even if we once knew Christ according to the flesh,
yet now we know him so no longer.
So whoever is in Christ is a new creation:
the old things have passed away;
behold, new things have come.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 14-17

“Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Lk 7:16)

R.    Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst 
God has visited his people.
R.    Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. – Alleluia.

Gospel (Mk 4:35-41)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples:
“Let us cross to the other side.”
Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was.
And other boats were with him.
A violent squall came up and waves were breaking over the boat,
so that it was already filling up.
Jesus was in the stern, asleep on a cushion.
They woke him and said to him,
“Teacher, do you not care that we are perishing?”
He woke up,
rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet!  Be still!”
The wind ceased and there was great calm.
Then he asked them, “Why are you terrified?
Do you not yet have faith?”
They were filled with great awe and said to one another,
“Who then is this whom even wind and sea obey?”

The Gospel of the Lord.


6 tháng 6, 2021

Eleventh Sunday in Ordinary Time B (June 13, 2021)

 Reading I (Ez 17:22-24)

A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

Thus says the Lord GOD:
I, too, will take from the crest of the cedar,
    from its topmost branches tear off a tender shoot,
and plant it on a high and lofty mountain;
    on the mountain heights of Israel I will plant it.
It shall put forth branches and bear fruit,
    and become a majestic cedar.
Birds of every kind shall dwell beneath it,
    every winged thing in the shade of its boughs.
And all the trees of the field shall know
    that I, the LORD,
bring low the high tree,
    lift high the lowly tree,
wither up the green tree,
    and make the withered tree bloom.
As I, the LORD, have spoken, so will I do.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ed 17, 22-24)

“Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”.

Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 92:2-3, 13-14, 15-16)

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.
Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

It is good to give thanks to the LORD,
    to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
    and your faithfulness throughout the night.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

The just one shall flourish like the palm tree,
    like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
    shall flourish in the courts of our God.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta.

They shall bear fruit even in old age;
    vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
    my rock, in whom there is no wrong.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

Reading II (2 Cor 5:6-10)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
We are always courageous,
although we know that while we are at home in the body
we are away from the Lord,
for we walk by faith, not by sight.
Yet we are courageous,
and we would rather leave the body and go home to the Lord.
Therefore, we aspire to please him, 
whether we are at home or away.
For we must all appear before the judgment seat of Christ,
so that each may receive recompense,
according to what he did in the body, whether good or evil.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2Cr 5,6-10)

“Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
The seed is the word of God, Christ is the sower.
All who come to him will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 19, 38)

Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữa lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

Gospel (Mk 4:26-34)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to the crowds:

“This is how it is with the kingdom of God;

it is as if a man were to scatter seed on the land

and would sleep and rise night and day

and through it all the seed would sprout and grow,

he knows not how.

Of its own accord the land yields fruit,

first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.

And when the grain is ripe, he wields the sickle at once,

for the harvest has come.”


He said,

“To what shall we compare the kingdom of God,

or what parable can we use for it?

It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,

is the smallest of all the seeds on the earth.

But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants

and puts forth large branches,

so that the birds of the sky can dwell in its shade.”

With many such parables

he spoke the word to them as they were able to understand it.

Without parables he did not speak to them,

but to his own disciples he explained everything in private.

The Gospel of the Lord.


Phúc Âm: (Mc 4, 26-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Ðó là lời Chúa.

https://bible.usccb.org/bible/readings/061321.cfm

https://tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-xi-thuong-nien-nam-b/

HAPPY WEDDING - MỘNG HUYỀN & HOÀNG HẢI (THỨ BẢY-22-05-2021)

Hôn Lễ được cử hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Kỉnh Nhượng, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương vào lúc 09 giờ 30 ngày 22 tháng 05 năm 2021.

Gia đình và thân hữu của Mộng Huyền & Hoàng Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Giuse Lê Quang Uy và Cha Phanxico Xavie (Cha chủ tế Thánh Lễ Hôn Phối)

Cha Giuse Lê Quang Uy và Nhóm Fiat tặng quà mừng ngày Lễ hôn phối cho Mộng Huyền & Hoàng Hải

Chị Cúc và Chị Trúc  (đại diện Ca đoàn Thánh Linh) tặng quà mừng ngày Lễ hôn phối cho Mộng Huyền & Hoàng Hải

Cha Giuse Lê Quang Uy, Cha Phanxico Xavie, Ba Mẹ của Bình Em (cựu ca viên đang định cư tại Nhật), Chị Cúc và Chị Trúc chụp ảnh lưu niệm cùng Mộng Huyền & Hoàng Hải

Cha Phanxico Xavie chủ tế Thánh Lễ Hôn Phối


Mộng Huyền & Hoàng Hải đọc Sách Thánh trong Thánh Lễ Hôn Phối

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ CỨU THOÁT CẢ GIA ĐÌNH, DÒNG DÕI

- Một người đàn ông luôn thức dậy vào mỗi buổi sáng đến nhà thờ cầu nguyện. 

Một ngày nọ, sau khi mặc quần áo, ông đi bộ đến nhà thờ. Khi đến gần nhà thờ ông bị té và quần áo bị dơ.

Đứng lên, ông về nhà thay quần áo rồi lại đi bộ đến nhà thờ. Khi đến gần chỗ cũ ông lại bị té.

Cũng vậy, đứng lên quay về nhà thay quần áo rồi lại đi nhà thờ.

Lần này trên đường đi ông gặp một người đàn ông xa lạ cầm đèn đang chờ ông. Người đàn ông cầm đèn giải thích rằng: tôi nhìn thấy ông bị té hai lần trên đường đến nhà thờ, vì thế tôi đến để soi đường cho ông đi.

Người đàn ông cảm ơn và cả hai cùng đến nhà thờ. Đến nơi ông bảo người cầm đèn vào nhà thờ cầu nguyện với ông. Người cầm đèn từ chối.

Ngạc nhiên, người đàn ông hỏi

-Tại sao ông không muốn vào nhà thờ để cầu nguyện.

Người cầm đèn trả lời: 

- Bởi vì tôi là Satan.

Và Satan tiếp tục giải thích: 

"Tôi thấy ông đi đến nhà thờ vì thế tôi đã làm cho ông bị té. 

Khi ông quay về nhà, mặc lại quần áo và trở lại nhà thờ, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của ông. 

Tôi lại làm cho ông té lần thứ hai, và ngay cả điều này cũng không làm cho ông bỏ cuộc để ở nhà, nhưng thay vào đó ông lại về nhà thay quần áo rồi lại đến nhà thờ. 

Chính vì điều này mà Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của cả gia đình của ông. 

Tôi sợ rằng nếu làm cho ông té thêm một lần nữa, Chúa Giêsu sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của cả giáo xứ của ông nên để bảo đảm điều này không thể xảy ra tôi phải dẫn ông đến nhà thờ một cách an toàn."

~~~~~

Kiên trì trong cầu nguyện chúng ta sẽ nhìn thấy sự chiến thắng của Chúa Giêsu.

Đừng từ bỏ những việc làm tốt mà chúng ta muốn làm bởi vì chúng ta không biết được phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được từ những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong khi cố gắng để đạt được điều tốt đó. 

Sự công chính của chúng ta có thể cứu gia đình và ngay cả dòng họ và quốc gia của mình.

Nguồn: SƯU TẦM.

Thư Mục Vụ ĐTGM Sài Gòn


TGP Sài Gòn: Thư mục vụ trong hoàn cảnh giãn cách ngày 31-5-2021

Trường đại học . . . đểu

  Tội nghiệp bà con VN: tiền mất tật mang

Giới chức giáo dục Hoa Kỳ tố cáo

21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA KỲ MẠO DANH ở Việt Nam.

Mới đây, dựa trên kết quả của Hội đồng kiểm định các trường Đại học, và trường học độc lập từ Mỹ, Tiến sĩ Mark A.Ashwill, người Mỹ đang làm việc tại Việt Nam, đã nêu đích danh 21 trường Đại học hiện có mặt tại Việt Nam CS 

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền TỪ HOA KỲ. 

Hay nói một cách khác, CS Việt Nam ĐANG BỊ TỐ CÁO dựng nên 21 trường Đại học, MẠO DANH ĐẠI HỌC HOA KỲ để thu tiền bất hợp pháp.

Tiến sĩ Mark A.Ashwill, hiện là Giám đốc quản lý của Capstone Việt Nam, một Công ty có trụ sở Hà Nội, và chuyên về việc phát triển nguồn nhân lực. Việc ông cho công bố danh sách này, đã không khác gì bom nổ trong giới giáo dục CS Việt Nam.

Lâu nay, tình trạng lo ngại chất lượng đào tạo của các trường Đại học trong nước, đã khiến rất nhiều phụ huynh dành dụm tiền bạc để tìm cách cho em mình đi DU HỌC ở nước ngoài. Tuy nhiên, chi phí lớn cũng như điều kiện được các nước Tây Âu chấp nhận cho du học cũng không phải dễ dàng gì.

Chính vì vậy mà các trường Đại học mang tên đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu... được rất nhiều người ghi danh cho con em mình vào học, hy vọng sẽ có một nền kiến thức tốt đẹp hơn những gì mà nhà trường CS Việt Nam đang nhồi nhét vô đầu .

Học phí của những trường Đại học Quốc tế như vậy KHÔNG RẺ, thậm chí nhiều trường còn hứa hẹn nếu tốt nghiệp, có thể được gửi đi học cao hơn ở các quốc gia gốc của trường. Chính vì vậy mà số lượng Sinh viên trong nước tham gia học rất đông.

Hiện danh sách 21 trường Đại học giả mạo danh tiếng của Hoa Kỳ được Tiến sĩ Mark A.Ashwill phát đi công khai

Nhưng chưa thấy thái độ đáp lại nào từ Bộ Giáo Dục CSVN. Đáng lưu ý

Trong đó có Trường đại học mang tên Southern Pacific University – Nơi cấp bằng Tiến sĩ giả cho khứa Nguyễn Văn Ngọc, phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Trước đây cũng đã có nhiều sự kiện bị phanh phui như vậy:

Chẳng hạn như trường Đào tạo Quốc tế Raffles, GIẢ DANH ĐẾN TỪ SINGAPORE. 

Hàng trăm Sinh viên đã tốt nghiệp tại trường này đang có những chứng chỉ quốc tế vô giá trị, nhưng không biết kiện ai. Phải mất 6 năm, trường này mới bị lật mặt, sau khi hốt hàng đống tiền của từ phụ huynh.

Dĩ nhiên, ai cũng biết, việc mở một trường học ở Việt Nam không hề đơn giản. Chắc chắn là phải lo lót nhiều, hoặc được hậu thuẫn từ một chóp bu cao cấp nào đó. Có lẽ vì vậy mà cho tới nay Bộ Giáo Dục vẫn im lặng.

DANH SÁCH 21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG ĐƯỢC MỸ CÔNG NHẬN

Trên trang web cá nhân mới đây (đầu tháng 7), TS Mark A.Ashwill đã nêu đích danh 21 trường Đại Học hiện có mặt tại VN KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN bởi các cơ quan kiểm định giáo dục có thẩm quyền từ Hoa Kỳ.

1. ĐH quốc tế Adam (Adam International University) thuộc Tiểu bang Georgia.

2. ĐH quốc tế Washington (Washington International University) thuộc Tiểu bang Pennsylvania.

3.ĐH Pebble Hills (Pebble Hills University) thuộc Tiểu bang Pennsylvania.

4.ĐH Akamai (Akamai University) thuộc Tiểu bang Hawaii.

5.ĐH quốc tế Đại Tây Dương (Alantic International University) thuộc Tiểu bang Hawaii.

6.ĐH Honolulu (Honolulu University) thuộc Tiểu bang Hawaii.

7.ĐH Nam Thái Bình Dương (Southern Pacific University) thuộc Tiểu bang Delaware.

8. ĐH quốc tế Berkeley (Berkeley International University), thuộc Tiểu bang Delaware.

9.ĐH Cosmopolitan (Cosmopolitan University).

10.ĐH American Pacific (American Pacific University). Đây là ĐH được đặt tại TP  Sài Gòn.

11.ĐH American City (American City University) thuộc Tiểu bang California.

12. ĐH Di sản Mỹ (American Heritage University) nằm ở phía Nam California.

13. ĐH quốc tế American Pacific (American Pacific University – International) thuộc Tiểu bang New Mexico/ California.

14. ĐH Apollo (Apollo University) Tiểu bang California.

15.ĐH Capstone (Capstone University) Tiểu bang California.

16.ĐH Frederick Taylor (Frederick Taylor University) thuộc Tiểu  bang California.

17.ĐH Irvine (Irvine University) thuộc Tiểu bang California.

18. ĐH Quốc tế Mỹ (International American University) thuộc Tiểu bang California.

19. ĐH Kỹ thuật Paramount (Paramount University of Technology) thuộc Tiểu bang California.

20.ĐH Preston (Preston University) thuộc Tiểu bang California.

21. ĐH Tây Nam Mỹ (Southwest American University) thuộc Tiểu bang California.

31 tháng 5, 2021

The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (June 6, 2021)

 

www.giaophanbaria.org

Click here, listen to the audio

Reading I (Ex 24:3-8)

A reading from the Book of Exodus

When Moses came to the people

and related all the words and ordinances of the LORD,

they all answered with one voice,

"We will do everything that the LORD has told us."

Moses then wrote down all the words of the LORD and,

rising early the next day,

he erected at the foot of the mountain an altar

and twelve pillars for the twelve tribes of Israel.

Then, having sent certain young men of the Israelites

to offer holocausts and sacrifice young bulls

as peace offerings to the LORD,

Moses took half of the blood and put it in large bowls;

the other half he splashed on the altar.

Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people,

who answered, "All that the LORD has said, we will heed and do."

Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying,

"This is the blood of the covenant

that the LORD has made with you

in accordance with all these words of his."

The word of the Lord.


Bài Ðọc I: (Xh 24, 3-8)

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 116:12-13, 15-16, 17-18)

R. (13)    I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.
Ðáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa

How shall I make a return to the LORD

    for all the good he has done for me?

The cup of salvation I will take up,

    and I will call upon the name of the LORD.

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Precious in the eyes of the LORD

    is the death of his faithful ones.

I am your servant, the son of your handmaid;

    you have loosed my bonds.

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Xướng: Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.

To you will I offer sacrifice of thanksgiving,

    and I will call upon the name of the LORD.

My vows to the LORD I will pay

    in the presence of all his people.

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Xướng: Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. 


Reading II (Heb 9:11-15)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:

When Christ came as high priest

of the good things that have come to be,

passing through the greater and more perfect tabernacle

not made by hands, that is, not belonging to this creation,

he entered once for all into the sanctuary,

not with the blood of goats and calves

but with his own blood, thus obtaining eternal redemption.

For if the blood of goats and bulls

and the sprinkling of a heifer's ashes

can sanctify those who are defiled

so that their flesh is cleansed,

how much more will the blood of Christ,

who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God,

cleanse our consciences from dead works

to worship the living God.

For this reason he is mediator of a new covenant:

since a death has taken place for deliverance

from transgressions under the first covenant,

those who are called may receive the promised eternal inheritance.

The word of the Lord.


Bài Ðọc II: (Dt 9, 11-15)

“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.

Ðó là lời Chúa.


Sequence - Lauda Sion

Laud, O Zion, your salvation,

Laud with hymns of exultation,

Christ, your king and shepherd true:

Bring him all the praise you know,

He is more than you bestow.

Never can you reach his due.

Special theme for glad thanksgiving

Is the quick’ning and the living

Bread today before you set:

From his hands of old partaken,

As we know, by faith unshaken,

Where the Twelve at supper met.

Full and clear ring out your chanting,

Joy nor sweetest grace be wanting,

From your heart let praises burst:

For today the feast is holden,

When the institution olden

Of that supper was rehearsed.

Here the new law’s new oblation,

By the new king’s revelation,

Ends the form of ancient rite:

Now the new the old effaces,

Truth away the shadow chases,

Light dispels the gloom of night.

What he did at supper seated,

Christ ordained to be repeated,

His memorial ne’er to cease:

And his rule for guidance taking,

Bread and wine we hallow, making

Thus our sacrifice of peace.

This the truth each Christian learns,

Bread into his flesh he turns,

To his precious blood the wine:

Sight has fail’d, nor thought conceives,

But a dauntless faith believes,

Resting on a pow’r divine.

Here beneath these signs are hidden

Priceless things to sense forbidden;

Signs, not things are all we see:

Blood is poured and flesh is broken,

Yet in either wondrous token

Christ entire we know to be.

Whoso of this food partakes,

Does not rend the Lord nor breaks;

Christ is whole to all that taste:

Thousands are, as one, receivers,

One, as thousands of believers,

Eats of him who cannot waste.

Bad and good the feast are sharing,

Of what divers dooms preparing,

Endless death, or endless life.

Life to these, to those damnation,

See how like participation

Is with unlike issues rife.

When the sacrament is broken,

Doubt not, but believe ‘tis spoken,

That each sever’d outward token

doth the very whole contain.

Nought the precious gift divides,

Breaking but the sign betides

Jesus still the same abides,

still unbroken does remain.


The shorter form of the sequence begins here.


Lo! the angel’s food is given

To the pilgrim who has striven;

see the children’s bread from heaven,

which on dogs may not be spent.

Truth the ancient types fulfilling,

Isaac bound, a victim willing,

Paschal lamb, its lifeblood spilling,

manna to the fathers sent.

Very bread, good shepherd, tend us,

Jesu, of your love befriend us,

You refresh us, you defend us,

Your eternal goodness send us

In the land of life to see.

You who all things can and know,

Who on earth such food bestow,

Grant us with your saints, though lowest,

Where the heav’nly feast you show,

Fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia.


Ca Tiếp Liên

"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen"

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca!

2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người.

3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi.

4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ.

5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ!

6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra.

7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ.

8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa.

9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người.

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ.

11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người.

12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên.

13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu.

14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình.

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân.

16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao.

17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết.

18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy.

19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau.

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên trong.

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.

24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh của nước trời. Amen. Alleluia.


Alleluia (Jn 6:51)

R. Alleluia, alleluia.

I am the living bread that came down from heaven,

says the Lord;

whoever eats this bread will live forever.

R. Alleluia, alleluia.


Alleluia: (Ga 6, 51)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.


Gospel (Mk 14:12-16, 22-26)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

On the first day of the Feast of Unleavened Bread,

when they sacrificed the Passover lamb,

Jesus’ disciples said to him,

"Where do you want us to go

and prepare for you to eat the Passover?"

He sent two of his disciples and said to them,

"Go into the city and a man will meet you,

carrying a jar of water.

Follow him.

Wherever he enters, say to the master of the house,

'The Teacher says, "Where is my guest room

where I may eat the Passover with my disciples?"'

Then he will show you a large upper room furnished and ready.

Make the preparations for us there."

The disciples then went off, entered the city,

and found it just as he had told them;

and they prepared the Passover.

While they were eating,

he took bread, said the blessing,

broke it, gave it to them, and said,

"Take it; this is my body."

Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them,

and they all drank from it.

He said to them,

"This is my blood of the covenant,

which will be shed for many.

Amen, I say to you,

I shall not drink again the fruit of the vine

until the day when I drink it new in the kingdom of God."

Then, after singing a hymn,

they went out to the Mount of Olives.

The Gospel of the Lord.


Phúc Âm: (Mc 14, 12-16. 22-26)

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Ðó là lời Chúa.


https://bible.usccb.org/bible/readings/060621.cfm

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-kinh-minh-va-mau-chua-ki-to-nam-b/


HAPPY FEAST DAY TO CHOIR'S MEMBERS IN JUNE


Jun-29 Fr. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.

Jun-13 Antôn Trần Xuân Thành
Jun-24 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tuấn
Jun-24 Gioan Baotixita Trần Xuân Thiện
Jun-29 Phaolô Lã Quang Bình
Jun-29 Phêrô Hồ Trung Đoàn
Jun-29 Phêrô Lê Văn Giàu
Jun-29 Phêrô Mai Văn Trí
Jun-29 Phêrô Nguyễn Hữu Dũng
Jun-29 Phêrô Bùi Công Duy
Jun-29 Phêrô Nguyễn Văn Chiến
Jun-29 Phêrô Ngô Minh Châu

HAPPY BIRTHDAY TO FR. JOHN & CHOIR'S MEMBERS IN JUNE

Kết quả hình ảnh cho happy birthday

Jun-8 Cha John Nguyễn Thiên Minh
Jun-3 Maria Phan Hoàng Kim
Jun-13 Teresa Lâm Thái Hằng
Jun-26 Maria Cecilia Phạm Ngọc Minh Uyên

28 tháng 5, 2021

TẠM NGƯNG MỌI SINH HOẠT MỤC VỤ CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

 


CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ ĐA MINH

Tạm thời từ ngày 27/05/2021 đến khi có thông báo mới

 

TẠM NGƯNG MỌI SINH HOẠT MỤC VỤ CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

Xin dự lễ Online tại nhà

 

NGÀY THƯỜNG & CHÚA NHẬT

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Lễ ONLINE:
05g45

Lễ ONLINE:
05g45

Lễ ONLINE:
05g45

Lễ ONLINE:
05g45

Lễ ONLINE:
05g45

Lễ ONLINE:
05g45

Lễ ONLINE:
05g45


SUSPENSION OF HOLY MASS IN ENGLISH AT ST. DOMINIC’S PARISH CHURCH


Dear Sisters and Brothers in Christ,

Following the announcement by St. Dominic’s Parish Church Pastor of the suspension of Holy Masses effectively on May 27, 2021 until the next announcement, we would like to inform you that our Sunday Holy Mass in English is also suspended from this Sunday May 30, 2021.

 

Let us pray to the Almighty and merciful Father for our safety and unwavering faith in the saving power his Son, Jesus Christ.

 

Thank you and God bless.

May 27, 2021

 

Fr. Francis Nguyen, O.P.


23 tháng 5, 2021

Hymns for the Solemnity of the Most Holy Trinity (May 30, 2021)

 a) Entrance ES #136 "This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22) - EM p. 175 - DM 565/432

R. (12b)  Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Upright is the word of the LORD,
    and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
    of the kindness of the Lord the earth is full.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

By the word of the LORD the heavens were made;
    by the breath of his mouth all their host.
For he spoke, and it was made;
    he commanded, and it stood forth.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
    upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
    and preserve them in spite of famine.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

Our soul waits for the LORD,
    who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
    who have put our hope in you.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

c) Response to universal prayer: d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #339 “Give Me Jesus”


f) Recessional  ES #305 "Prayer Of St. Francis"HÌNH ẢNH THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH LINH VÀ BỮA TIỆC ẤM ÁP
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp