Tìm Kiếm

9 tháng 6, 2024

Hymns for the Eleventh Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 16, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 162 “JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE”


-Responsorial Psalm (Ps 92:2-3, 13-14, 15-16) - EM pages 198-199

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.
Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

It is good to give thanks to the LORD,
to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
and your faithfulness throughout the night.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

The just one shall flourish like the palm tree,
like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta.

They shall bear fruit even in old age;
vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
my rock, in whom there is no wrong.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

-Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
The seed is the word of God, Christ is the sower.
All who come to him will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 19, 38)

Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữa lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

PRAYER OF THE FAITHFUL 

Priest Celebrant

Let us call upon God, our hope and our strength, 
and rejoice in the faith that draws us together. 

Chúng ta hãy kêu cầu lên Chúa, nguồn hy vọng và sức mạnh của chúng ta, và hãy mừng vui trong đức tin quy tụ chúng ta với nhau. 

Deacon or Lector 

A. For our Holy Father,
that his prayers for Christian unity and renewal be quickly fulfilled.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho Đức Thánh Cha, xin cho lời cầu nguyện hiệp nhất và canh tân Ki-tô hữu của Ngài mau chóng được thực hiện. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

B. For our president, governor, mayor, and members of congress,
that the Holy Spirit inspire and strengthen them in their service.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các vị lãnh đạo, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và thêm sức cho họ trong sứ mệnh phục vụ. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

C. For students and teachers finishing the school year,
that prayer, Eucharist and charity
remain on their schedule throughout the summer.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các em học sinh và giáo viên hoàn thành năm học, xin cho họ luôn sống trong lời cầu nguyện, Bí Tích Thánh Thể và Đức ái suốt mùa hè này. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

D. For stability in both the family and society,
that fathers cherish their wives, protect their children,
and act as a source of strength in their neighborhoods and communities.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho sự ổn định trong gia đình và xã hội, xin cho người cha yêu thương vợ và bảo vệ con cái của họ, và là nguồn sức mạnh cho xóm giềng và cộng đồng. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

E. For this body of believers, 
that we always aspire to please God and do his will. 
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho cộng đoàn tín hữu này, xin cho chúng ta luôn khao khát làm đẹp lòng Chúa và thực thi ý của Chúa. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

Priest Celebrant 

Heavenly Father, hear our voice when we call to you, 
and grant these prayers in the name of Jesus, your Son. 

Lạy Cha Trên Trời, xin nghe tiếng chúng con kêu cầu lên Cha, và nhậm lời chúng con nhân danh Chúa Gie-su, con Cha. 

-Offertory Hymn: ES # 320 “THE GOD OF ALL GRACE”


-Communion Hymn: ES # 232 “THERE IS A LONGING”


-Recessional Hymn: ES # 384 “BE WITH US, MARY”The Holy Spirti Choir

Eleventh Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 16, 2024)
First Reading (Ez 17:22-24)

A reading from the Book of the Prophet Ezekiel

Thus says the Lord GOD:
I, too, will take from the crest of the cedar,
from its topmost branches tear off a tender shoot,
and plant it on a high and lofty mountain;
on the mountain heights of Israel I will plant it.
It shall put forth branches and bear fruit,
and become a majestic cedar.
Birds of every kind shall dwell beneath it,
every winged thing in the shade of its boughs.
And all the trees of the field shall know
that I, the LORD,
bring low the high tree,
lift high the lowly tree,
wither up the green tree,
and make the withered tree bloom.
As I, the LORD, have spoken, so will I do.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Ed 17, 22-24)

“Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”.

Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 92:2-3, 13-14, 15-16) - EM pages 198-199

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.
Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

It is good to give thanks to the LORD,
to sing praise to your name, Most High,
To proclaim your kindness at dawn
and your faithfulness throughout the night.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. 

The just one shall flourish like the palm tree,
like a cedar of Lebanon shall he grow.
They that are planted in the house of the LORD
shall flourish in the courts of our God.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta.

They shall bear fruit even in old age;
vigorous and sturdy shall they be,
Declaring how just is the LORD,
my rock, in whom there is no wrong.
R. Lord, it is good to give thanks to you.
Xướng: Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

Second Reading (2 Cor 5:6-10)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
We are always courageous,
although we know that while we are at home in the body
we are away from the Lord,
for we walk by faith, not by sight.
Yet we are courageous,
and we would rather leave the body and go home to the Lord.
Therefore, we aspire to please him,
whether we are at home or away.
For we must all appear before the judgment seat of Christ,
so that each may receive recompense,
according to what he did in the body, whether good or evil.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (2Cr 5,6-10)

“Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
The seed is the word of God, Christ is the sower.
All who come to him will live forever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 19, 38)

Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

Gospel (Mk 4:26-34)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to the crowds:
“This is how it is with the kingdom of God;
it is as if a man were to scatter seed on the land
and would sleep and rise night and day
and through it all the seed would sprout and grow,
he knows not how.
Of its own accord the land yields fruit,
first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.
And when the grain is ripe, he wields the sickle at once,
for the harvest has come.”

He said,
“To what shall we compare the kingdom of God,
or what parable can we use for it?
It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,
is the smallest of all the seeds on the earth.
But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants
and puts forth large branches,
so that the birds of the sky can dwell in its shade.”
With many such parables
he spoke the word to them as they were able to understand it.
Without parables he did not speak to them,
but to his own disciples he explained everything in private.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 4, 26-34)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Ðó là lời Chúa.

PRAYER OF THE FAITHFUL 

Priest Celebrant

Let us call upon God, our hope and our strength, 
and rejoice in the faith that draws us together. 

Chúng ta hãy kêu cầu lên Chúa, nguồn hy vọng và sức mạnh của chúng ta, và hãy mừng vui trong đức tin quy tụ chúng ta với nhau. 

Deacon or Lector 

A. For our Holy Father,
that his prayers for Christian unity and renewal be quickly fulfilled.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho Đức Thánh Cha, xin cho lời cầu nguyện hiệp nhất và canh tân Ki-tô hữu của Ngài mau chóng được thực hiện. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

B. For our president, governor, mayor, and members of congress,
that the Holy Spirit inspire and strengthen them in their service.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các vị lãnh đạo, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và thêm sức cho họ trong sứ mệnh phục vụ. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

C. For students and teachers finishing the school year,
that prayer, Eucharist and charity
remain on their schedule throughout the summer.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho các em học sinh và giáo viên hoàn thành năm học, xin cho họ luôn sống trong lời cầu nguyện, Bí Tích Thánh Thể và Đức ái suốt mùa hè này. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

D. For stability in both the family and society,
that fathers cherish their wives, protect their children,
and act as a source of strength in their neighborhoods and communities.
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho sự ổn định trong gia đình và xã hội, xin cho người cha yêu thương vợ và bảo vệ con cái của họ, và là nguồn sức mạnh cho xóm giềng và cộng đồng. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

E. For this body of believers, 
that we always aspire to please God and do his will. 
Let us pray to the Lord: 

Cầu cho cộng đoàn tín hữu này, xin cho chúng ta luôn khao khát làm đẹp lòng Chúa và thực thi ý của Chúa. 
Chúng ta cầu xin Chúa. 

Priest Celebrant 

Heavenly Father, hear our voice when we call to you, 
and grant these prayers in the name of Jesus, your Son. 

Lạy Cha Trên Trời, xin nghe tiếng chúng con kêu cầu lên Cha, và nhậm lời chúng con nhân danh Chúa Gie-su, con Cha. 
Homily for the Tenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 9, 2024)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


5 tháng 6, 2024

Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh

 

Trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, ngày 23/5, Đức Thánh Cha đã uỷ quyền cho Bộ này công bố sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ nhờ lời cầu bầu của hai Chân phước, trong đó có Carlo Acutis, đồng thời phê chuẩn việc phong thánh cho 11 vị tử đạo ở Syria.

Vatican News

Sắc lệnh của Bộ Phong thánh liên quan trước hết đến phép lạ được nhìn nhận nhờ lời cầu bầu của Chân phước Carlo Acutis. Chân phước Acutis là một thiếu niên Công giáo Ý sinh ngày 3/5/1991, qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 ở tuổi 15. Ngài có lòng sùng kính nhiệt thành đối với bí tích Thánh Thể và có năng khiếu về mã hóa máy tính. Ngài đã chọn dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho Giáo hội.

Phép lạ được nhìn nhận liên quan đến Valeria Valverde, thiếu nữ 21 tuổi, đến từ Costa Rica, đang học ở Firenze của Ý, bị ngã xe đạp vào tháng 7/2022. Cô bị chấn thương nặng ở đầu trong tình trạng rất nguy kịch. Sáu ngày sau vụ tai nạn, mẹ của Valeria hành hương đến Assisi để cầu nguyện tại mộ Chân phước Carlo cho con gái bà được chữa lành. Cùng ngày hôm đó, Valeria bắt đầu tự thở được, và 10 ngày sau cô được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Ngược với những dự đoán của y học, Valeria chỉ cần một tuần để tập vật lý trị liệu và vào ngày 02/9/2022, hai tháng sau tai nạn, cô đã hành hương đến mộ của Carlo Acutis ở Assisi cùng với mẹ, tạ ơn việc cô đã hoàn toàn bình phục.

Trong sắc lệnh được công bố hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha tuyên bố ngài sẽ triệu tập một Công nghị Hồng y để cân nhắc việc phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis, cũng như cho các Chân phước Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis, và Elena Guerra.

Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của Chân phước Giuseppe Allamano (1851-1926), linh mục người Ý, vị sáng lập Dòng Truyền giáo Consolata;  Bậc Đáng Kính Giovanni Merlini (1795-1873), linh mục người Ý của Dòng Truyền Giáo Máu Châu Báu Chúa Kitô.

Đối với các vị chịu tử đạo vì thù ghét đức tin, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự tử đạo của Tôi tớ Chúa Stanislaus Kostka Streich, linh mục người Ba Lan (1902-1938); và Tôi tớ Chúa Maria Maddalena Bódi, giáo dân người Hungary (1921-1945).

Sắc lệnh còn nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Tôi Tớ Chúa Guglielmo Gattiani, linh mục Dòng Capuchino người Ý (1914-1999); Tôi tớ Chúa Ismaele Molinero Novillo, giáo dân người Tây Ban Nha (1917-1938); và Tôi tớ Chúa Enrico Medi, giáo dân, người Ý (1911-1974).

Đức Thánh Cha đã phê chuẩn số phiếu thuận trong phiên họp thường kỳ của các hồng y và giám mục đối với việc phong thánh cho Chân phước Emanuele Ruiz và bảy bạn, thuộc Dòng Anh em Hèn mọn, và các giáo dân Francesco, Abdel Mooti và Raffaele Massabki, tử đạo vì thù ghét đức tin ở Damascus (Syria) trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 10/7/1860.


4 tháng 6, 2024

Thánh lễ phong chân phước cho một gia đình Ba Lan 9 người, gồm một thai nhi 7 tháng tuổi

 Đây là một lễ phong chân phước chưa từng có khi Giáo hội tôn phong chân phước cho cả gia đình: cha mẹ và các con, bao gồm cả thai nhi 7 tháng tuổi đang ở trong bụng mẹ. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, nói: "chưa từng thốt ra một lời, hôm nay vị chân phước nhỏ bé này kêu gọi thế giới hiện đại đón nhận, yêu thương và bảo vệ sự sống, đặc biệt là sự sống của những người không có khả năng tự vệ và bị gạt ra ngoài lề xã hội, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên."

Vatican News

Gia đình Ulma

Câu chuyện tử đạo của gia đình Ulma

Sẽ không thể hiểu hết câu chuyện về gia đình Ulma nếu không hiểu bối cảnh cuộc tử đạo của họ. Nằm ở phía đông nam Ba Lan, đặc trưng bởi nhiều ngôi làng nhỏ và các gia đình làm nông nghiệp, thị trấn Markowa không giàu của cải nhưng nuôi dưỡng một xã hội sống động cùng chung sống với người Do Thái như bạn bè, hàng xóm và đôi khi là họ hàng.

Thị trấn Markowa cũng đã hòa nhập nhiều người Do Thái vào cơ cấu xã hội của nó, bằng chứng là những bức ảnh, tài liệu và hiện vật hiện được trưng bày trong Bảo tàng Ulma, một bảo tàng vinh danh tất cả những người Ba Lan đã bảo vệ và hỗ trợ người Do Thái thoát khỏi sự tàn bạo của Đức Quốc xã.

Lịch sử đó đã để lại một di sản không thể xóa nhòa được viết bằng máu của nhiều gia đình Ba Lan, những người đã phải trả cái giá đắt nhất khi đứng về phía người Do Thái bằng cách giấu họ trên gác xép, hầm rượu hoặc những địa điểm bí mật khác.

Ở Markowa, trong số 120 cư dân Do Thái trong Thế chiến thứ hai, 21 người đã sống sót sau cuộc tiêu diệt nhờ lòng hảo tâm này. Số phận bi thảm của những cư dân Do Thái khác trong thị trấn là một phần không thể thiếu trong lịch sử đau khổ lớn hơn của người Do Thái. Tuy nhiên, lòng dũng cảm của nhiều người Ba Lan đã bất chấp sự kinh hoàng do luật pháp được Đức Quốc xã áp đặt vào tháng 10/1941, theo đó bất kỳ ai giúp đỡ người Do Thái sẽ phải đối mặt với án tử.

Sau một trong những vụ thảm sát người Do Thái lớn nhất ở Markowa vào nửa cuối năm 1942, gia đình Do Thái Goldman và Szall đã tìm nơi ẩn náu tại gia đình người Ba Lan Ulma. Và kết quả là quân Đức đã phát hiện việc họ che dấu những người Do Thái. Quân Đức quốc xã đã bắn chết 8 người Do Thái trước khi sát hại cả gia đình Ulma.

Các tín hữu viếng mộ của gia đình Ulma

Một lễ tuyên phong chân phước chưa từng có

Thị trấn Markowa vào Chúa Nhật ngày 10/9/2023 dường như là trung tâm của thế giới mà Giáo hội hoàn vũ hướng tới bằng cách tôn vinh 9 người dân của thị trấn: ông Józef 44 tuổi, một nông dân, một nhà hoạt động Công giáo và nhiếp ảnh gia nghiệp dư, người đã ghi lại các hình ảnh của gia đình và ngôi làng Markowa; bà Wiktoria 31 tuổi; các con: Stanisława 7 tuổi, Barbara 6, Władysław 5, Franciszek 3, Antoni 2, Maria 18 tháng, và người con bé nhất, thai nhi 7 tháng tuổi, đã chào đời vào thời điểm người mẹ tử đạo.

Đây là một lễ phong chân phước chưa từng có khi Giáo hội tôn phong chân phước cho cả gia đình: cha mẹ và các con, bao gồm cả thai nhi 7 tháng tuổi đang ở trong bụng mẹ. Trong cuộc phỏng vấn được ghi trong cuốn sách “Họ cũng đã giết các trẻ em”, Đức Hồng y Semeraro cho biết rằng lời thỉnh cầu tuyên phong chân phước được trình lên Đức Thánh Cha bao gồm cả thai nhi trong bụng mẹ; có lẽ người mẹ đã bắt đầu chuyển dạ sinh con vì sợ hãi trong cuộc tàn sát của Đức quốc xã. Trong ngôi mộ tập thể sau vụ thảm sát, đầu và một phần cơ thể của hài nhi đã "chào đời"). Cả hài nhi này cũng xứng đáng được xem là đã tử đạo.

"Được rửa tội bằng máu”

Làm thế nào hài nhi chưa được rửa tội, được tuyên phong chân phước? Trong một thông cáo hôm 5/9 vừa qua, Đức Hồng y Semeraro đã giải thích rằng hài nhi thực sự được sinh ra trong thời điểm kinh hoàng của vụ tàn sát và đã được “rửa tội bằng máu” của người mẹ tử đạo của em.

Cha Robert Gahl, một giáo sư về luân lý ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đại học Giáo hoàng Thánh Giá ở Roma, nhận xét rằng việc tuyên phong chân phước cho gia đình Ulma đưa ra một số khái niệm thần học mới của Giáo hội Công giáo về các thánh và các vị tử đạo. Những quan niệm này cũng có ý nghĩa đối với phong trào chống phá thai vì những trẻ em còn trong bụng mẹ. Theo cha, khi Vatican tuyên bố rằng em bé được “sinh ra” vào thời điểm người mẹ bị hành quyết, Vatican cũng khẳng định rằng những kẻ giết người có ý định giết đứa trẻ vì lòng căm thù đức tin, và đây là một yếu tố để tuyên bố em tử đạo và được tuyên phong chân phước.

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước

Rèn luyện tâm hồn bằng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa

Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước vào sáng ngày 10/9, với 7 Hồng y, khoảng 80 Giám mục và 1.000 linh mục đồng tế đến từ khắp Ba Lan và nước ngoài, trước sự hiện diện của 32.000 tín hữu đăng ký.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nhận xét rằng ông bà Jozef và Wiktoria, tuy khác nhau về tính cách nhưng có một quan điểm chung, rèn luyện trái tim họ và con cái họ bằng cách suy niệm hàng ngày, cầu nguyện và đón nhận Lời Chúa. “Họ đã sống một sự thánh thiện không chỉ trong chiều kích hôn nhân mà hoàn toàn có tính gia đình”, được soi sáng và hỗ trợ bởi ân sủng thánh hóa của Bí tích Rửa tội, Bí tích Thánh Thể và các bí tích khác. Chỉ bằng cách này “vẻ đẹp và sự cao cả của bí tích hôn nhân" mới có thể nổi bật.

Kêu gọi thế giới hiện đại đón nhận, yêu thương và bảo vệ sự sống

Nói về người trẻ nhất trong số những tân chân phước, hài nhi mà bà Wiktoria mang trong bụng và được sinh ra sau cuộc tử đạo của người mẹ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong thánh nói rằng, "chưa bao giờ thốt ra một lời, hôm nay vị chân phước nhỏ bé này kêu gọi thế giới hiện đại đón nhận, yêu thương và bảo vệ sự sống, đặc biệt là sự sống của những người không có khả năng tự vệ và bị gạt ra ngoài lề xã hội, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Chính tiếng nói ngây thơ của ngài muốn lay chuyển lương tâm của một xã hội đang lan tràn nạn phá thai, trợ tử và coi thường sự sống như một gánh nặng chứ không phải như một món quà. Gia đình Ulma khuyến khích chúng ta phản ứng lại nền văn hóa vứt bỏ đó, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô lên án.”

Trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình

Một yếu tố khác nảy sinh từ sự thực tế của thông điệp của gia đình Ulma, gia đình đã thực hiện cử chỉ hướng tới những người đang cần giúp đỡ nhất, nhu cầu cấp bách được chào đón. Đức Hồng Y Semeraro không quên sự dấn thân đáng khâm phục của Ba Lan trong việc giúp đỡ thường dân chạy trốn chiến tranh - cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina: “Xin cho sự chuyển cầu của các tân chân phước và chứng tá bác ái Tin Mừng của các ngài khuyến khích mọi người có thiện chí trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình.”

Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cũng chân thành cảm ơn nhiều người Ba Lan khác đã cho người Do Thái tị nạn trong Thế chiến thứ hai và phải trả giá cho sự lựa chọn có ý thức này bằng mạng sống của họ. Ngài cũng hy vọng mạnh mẽ rằng “chứng tá tử đạo của gia đình Ulma sẽ khơi dậy trong tất cả chúng ta ước muốn chân thành được tuyên xưng và sống đức tin một cách can đảm.”

Thánh lễ phong chân phước gia đình Ulma

Gia đình Ulma là một mẫu mực của đời sống Kitô hữu cho mọi người 

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật ngày 10/9/2023, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Thánh lễ tuyên phong chân phước diễn ra cùng ngày tại Ba Lan và ca ngợi sự anh hùng của gia đình Ulma khi chấp nhận hy sinh mạng sống để cứu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cao các hành động của gia đình Ulma như một mẫu mực của đời sống Kitô hữu cho mọi người noi theo. Ngài gọi gia đình này là “một hình mẫu để chúng ta bắt chước trong nỗ lực làm điều tốt và phục vụ những người đang cần giúp đỡ”. Ngài nói: “Để đáp lại sự hận thù và bạo lực đặc trưng vào thời đó, họ đã đón nhận tình yêu Tin Mừng”. Ngài nói thêm rằng gia đình Ba Lan “đại diện cho một tia sáng trong bóng tối của Thế chiến thứ hai”. Ngài kêu gọi các Kitô hữu noi gương các tân chân phước bằng cách “chống lại sức mạnh của vũ khí bằng lòng bác ái, và những lời hùng biện bạo lực bằng lời cầu nguyện kiên cường”.

Thánh lễ phong chân phước gia đình Ulma

Lòng trung thành với những giá trị 

Trước đó, trong lá thư gửi đến Cha Miroslaw Kalinowski, Viện trưởng Đại học Công giáo Lublin, nơi đã xuất bản cuốn sách “Được tử đạo và được phong chân phước cùng nhau: Câu chuyện phi thường của Gia đình Ulma”, Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô viết rằng "Chớ gì sự hy sinh của gia đình Józef và Wiktoria Ulma cùng con cái của họ, những người đã không ngần ngại cống hiến mạng sống của mình để giúp đỡ 8 người gốc Do Thái, đối với chúng ta và các thế hệ tương lai, sẽ là biểu tượng của lòng trung thành với những giá trị không bao giờ bị phản bội ngay cả đứng trước sự đe dọa phải hy sinh mạng sống."

Cuốn sách về gia đình Ulma được viết bởi Manuela Tulli, một nhà báo người Ý của hãng tin ANSA, và Cha Pawel Rytel-Andrianik, phụ trách chương trình tiếng Ba Lan của Vatican News, và phó giám đốc Trung tâm Heschel của Đại học Công giáo Lublin.

Cuốn sách khám phá cuộc đời và sự tử đạo của gia đình Ulma trong Thế chiến thứ hai và trong cuộc diệt chủng Do Thái. Nó cũng cung cấp cái nhìn thoáng qua về những người Do Thái đã thiệt mạng cùng với gia đình Ulma: Shaul Goldman và bốn người con trai của ông, Lea Dider và con gái Reszla, và Golda Grünfeld. Nó bao gồm những bức ảnh được chụp bởi ông Józef Ulma và được xuất bản bằng ba thứ tiếng.

Trong thư, suy tư về các cuộc khủng hoảng trong quá khứ và hiện tại, Đức Tổng Giám mục Peña Parra cho biết Đức Thánh Cha hy vọng rằng “việc nhắc nhớ lại các sự kiện của Thế chiến II, sự kiện đã dẫn đến việc tiêu diệt hàng triệu người, bao gồm cả trẻ em vô tội và nạn diệt chủng Holocaust mà người Do Thái đã trải qua, sẽ khuyến khích việc suy tư về tình hình thế giới hiện nay.” Ngài lưu ý rằng Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên than thở rằng thế giới của chúng ta đang bị xâu xé bởi “một Thế chiến thứ ba diễn ra từng phần”.
2 tháng 6, 2024

Hymns for the Tenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 9, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 159 “NOW AS WE GATHER”


-Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8) - EM page 196

R. (7bc) With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Ðáp: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. (c. 7bc)

Out of the depths I cry to you, O LORD;
LORD, hear my voice!
Let your ears be attentive
to my voice in supplication.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

If you, O LORD, mark iniquities,
LORD, who can stand?
But with you is forgiveness,
that you may be revered.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.

I trust in the LORD;
my soul trusts in his word.
More than sentinels wait for the dawn,
let Israel wait for the LORD.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi.

For with the LORD is kindness
and with him is plenteous redemption
and he will redeem Israel
from all their iniquities.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

-Alleluia (Jn 12:31b-32)

R. Alleluia, alleluia.
Now the ruler of the world will be driven out, says the Lord;
and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.
R. Alleluia, alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

-Offertory Hymn: ES # 173 “OUR BLESSING CUP”


-Communion Hymn: ES # 363 “WHERE LOVE IS FOUND”


-Recessional Hymn: ES # 322/504 “COMPANIONS ON THE JOURNEY”The Holy Spirit Choir

Tenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 9, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For June 9, 2024


First Reading (Gn 3:9-15)

A reading from the Book of Genesis

After the man, Adam, had eaten of the tree,
the LORD God called to the man and asked him, "Where are you?"
He answered, "I heard you in the garden;
but I was afraid, because I was naked,
so I hid myself."
Then he asked, "Who told you that you were naked?
You have eaten, then,
from the tree of which I had forbidden you to eat!"
The man replied, "The woman whom you put here with me—
she gave me fruit from the tree, and so I ate it."
The LORD God then asked the woman,
"Why did you do such a thing?"
The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it."

Then the LORD God said to the serpent:
"Because you have done this, you shall be banned
from all the animals
and from all the wild creatures;
on your belly shall you crawl,
and dirt shall you eat
all the days of your life.
I will put enmity between you and the woman,
and between your offspring and hers;
he will strike at your head,
while you strike at his heel."

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (St 3,9-15)

“Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”.

Trích sách Sáng thế.

Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẫn trốn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất

trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8) - EM page 196

R. (7bc) With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Ðáp: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. (c. 7bc)

Out of the depths I cry to you, O LORD;
LORD, hear my voice!
Let your ears be attentive
to my voice in supplication.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. 

If you, O LORD, mark iniquities,
LORD, who can stand?
But with you is forgiveness,
that you may be revered.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài.

I trust in the LORD;
my soul trusts in his word.
More than sentinels wait for the dawn,
let Israel wait for the LORD.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi.

For with the LORD is kindness
and with him is plenteous redemption
and he will redeem Israel
from all their iniquities.
R. With the Lord there is mercy, and fullness of redemption.
Xướng: Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. 

Second Reading (2 Cor 4:13—5:1)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Since we have the same spirit of faith,
according to what is written, I believed, therefore I spoke,
we too believe and therefore we speak,
knowing that the one who raised the Lord Jesus
will raise us also with Jesus
and place us with you in his presence.
Everything indeed is for you,
so that the grace bestowed in abundance on more and more people
may cause the thanksgiving to overflow for the glory of God.
Therefore, we are not discouraged;
rather, although our outer self is wasting away,
our inner self is being renewed day by day.
For this momentary light affliction
is producing for us an eternal weight of glory
beyond all comparison,
as we look not to what is seen but to what is unseen;
for what is seen is transitory, but what is unseen is eternal.
For we know that if our earthly dwelling, a tent,
should be destroyed,
we have a building from God,
a dwelling not made with hands, eternal in heaven.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (2 Cr 4,13 – 5,1)

“Chúng tôi tin, nên chúng tôi mới nói”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng: Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 12:31b-32)

R. Alleluia, alleluia.
Now the ruler of the world will be driven out, says the Lord;
and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 12,31b-32)

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. – Alleluia.

Gospel (Mk 3:20-35)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus came home with his disciples.
Again the crowd gathered,
making it impossible for them even to eat.
When his relatives heard of this they set out to seize him,
for they said, "He is out of his mind."
The scribes who had come from Jerusalem said,
"He is possessed by Beelzebul,"
and "By the prince of demons he drives out demons."

Summoning them, he began to speak to them in parables,
"How can Satan drive out Satan?
If a kingdom is divided against itself,
that kingdom cannot stand.
And if a house is divided against itself,
that house will not be able to stand.
And if Satan has risen up against himself
and is divided, he cannot stand;
that is the end of him.
But no one can enter a strong man's house to plunder his property
unless he first ties up the strong man.
Then he can plunder the house.
Amen, I say to you,
all sins and all blasphemies that people utter will be
forgiven them.
But whoever blasphemes against the Holy Spirit
will never have forgiveness,
but is guilty of an everlasting sin."
For they had said, "He has an unclean spirit."

His mother and his brothers arrived.
Standing outside they sent word to him and called him.
A crowd seated around him told him,
"Your mother and your brothers and your sisters
are outside asking for you."
But he said to them in reply,
"Who are my mother and my brothers?"
And looking around at those seated in the circle he said,
"Here are my mother and my brothers.
For whoever does the will of God
is my brother and sister and mother."

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 3,20-35)

“Xatan đã tận số”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

Ðó là lời Chúa.


Homily for the Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Liturgical Year B (June 2, 2024)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

The Holy Spirit Choir