Tìm Kiếm

25 tháng 6, 2024

Hymns for the Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (June 30, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 157 “SING TO THE MOUNTAINS”


- Responsorial Psalm (Ps 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13) - EM page 202

R. (2a) I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

I will extol you, O LORD, for you drew me clear
and did not let my enemies rejoice over me.
O LORD, you brought me up from the netherworld;
you preserved me from among those going down into the pit.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Xướng: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ; Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. 

Sing praise to the LORD, you his faithful ones,
and give thanks to his holy name.
For his anger lasts but a moment;
a lifetime, his good will.
At nightfall, weeping enters in,
but with the dawn, rejoicing.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Xướng: Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

Hear, O LORD, and have pity on me;
O LORD, be my helper.
You changed my mourning into dancing;
O LORD, my God, forever will I give you thanks.
R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
Xướng: Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con; Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

-Alleluia (Cf. 2 Tm 1:10)

R. Alleluia, alleluia.
Our Savior Jesus Christ destroyed death
and brought life to light through the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi 2 Tm 1:10)

Alleluia, alleluia! – Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. – Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

PRAYER OF THE FAITHFUL

Priest Celebrant
We come to God with our concerns,
Confident that our petitions will be heard.
Deacon or Lector

A. For monks and nuns, monasteries and convents-
may they grow in holiness and numbers,
let us pray to the Lord:
B. For those who serve in public office-
may they uphold the law faithfully and  govern wisely,
let us pray to the Lord:
C. For summer travelers-
may they travel safely and find the Creator in the beauty of creation,
let us pray to the Lord:
D. For our nation, celebrating Independence Day-
may we live the Christian ideals on which it was founded
and remember our dependence on God,
let us pray to the Lord:
E. For the members of this assembly-
may they visit the sick and find healing themselves,
let us pray to the Lord:

-Offertory Hymn: ES # 326 “ALL GOOD GIFTS”


-Communion Hymn: ES # 305 “PRAYER OF ST. FRANCIS”


-Recessional Hymn: ES # 285 “LOVE GOES ON”The Holy Spirit Choir