Tìm Kiếm

31 tháng 1, 2024

Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Phanxicô Xaviê và Ca Viên trong Tháng Hai


23-02 Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt.
03-02 Vincent Nguyễn Văn Chuyên
10-02 Anna Chu Thị Thiếp
15-02 Tê-rê-sa Lưu Thu Hồng
15-02 Maria Liễu Thúy Hằng
19-02 Maria Nguyễn Thị Thu Thủy
27-02 Maria Nguyễn Thị Ánh Hằng

The Holy Spirit Choir

Hymns for the Fifth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (February 4, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 162 "JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE"


-Responsorial Psalm (Ps 147:1-2, 3-4, 5-6) - EM page 187

R. (cf. 3a) Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Ðáp: Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can.

Praise the LORD, for he is good;
sing praise to our God, for he is gracious;
it is fitting to praise him.
The LORD rebuilds Jerusalem;
the dispersed of Israel he gathers.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.

He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
He tells the number of the stars;
he calls each by name.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một.

Great is our Lord and mighty in power;
to his wisdom there is no limit.
The LORD sustains the lowly;
the wicked he casts to the ground.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 178 "TASTE AND SEE"


-Recessional Hymn: ES # 227 "OPEN MY EYES"The Holy Spirit Choir


29 tháng 1, 2024

Bài hát mới cho Ca Đoàn học trong Mùa Chay 2024

 ES # 345 "WHATSOEVER YOU DO"


ES # 375 "THERE IS NOTHING TOLD"The Holy Spirit Choir

28 tháng 1, 2024

Fifth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (February 4, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For February 4, 2024


First Reading (Jb 7:1-4, 6-7)

A reading from the Book of Job

Job spoke, saying:
Is not man's life on earth a drudgery?
Are not his days those of hirelings?
He is a slave who longs for the shade,
a hireling who waits for his wages.
So I have been assigned months of misery,
and troubled nights have been allotted to me.
If in bed I say, "When shall I arise?"
then the night drags on;
I am filled with restlessness until the dawn.
My days are swifter than a weaver's shuttle;
they come to an end without hope.
Remember that my life is like the wind;
I shall not see happiness again.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (G 7, 1-4. 6-7)

“Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ Gióp nói rằng: “Khổ dịch là đời sống của con người trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công. Cũng như người nô lệ khát khao bóng mát, như người làm công ước mong lãnh tiền công thế nào, thì tôi cũng có những tháng nhàn rỗi, có những đêm người ta bắt tôi làm việc cực nhọc. Nếu tôi đi ngủ, thì tôi lại nói: “Chừng nào tôi mới thức dậy, và chừng nào là đến chiều? Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào. Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 147:1-2, 3-4, 5-6)

R. (cf. 3a) Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Ðáp: Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can.

Praise the LORD, for he is good;
sing praise to our God, for he is gracious;
it is fitting to praise him.
The LORD rebuilds Jerusalem;
the dispersed of Israel he gathers.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Hãy ngợi khen Chúa, vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.

He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
He tells the number of the stars;
he calls each by name.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một.

Great is our Lord and mighty in power;
to his wisdom there is no limit.
The LORD sustains the lowly;
the wicked he casts to the ground.
R. Praise the Lord, who heals the brokenhearted.
Xướng: Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất.

Second Reading (1 Cor 9:16-19, 22-23)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
If I preach the gospel, this is no reason for me to boast,
for an obligation has been imposed on me,
and woe to me if I do not preach it!
If I do so willingly, I have a recompense,
but if unwillingly, then I have been entrusted with a stewardship.
What then is my recompense?
That, when I preach,
I offer the gospel free of charge
so as not to make full use of my right in the gospel.

Although I am free in regard to all,
I have made myself a slave to all
so as to win over as many as possible.
To the weak I became weak, to win over the weak.
I have become all things to all, to save at least some.
All this I do for the sake of the gospel,
so that I too may have a share in it.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 9, 16-19. 22-23)

“Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 8:17)

R. Alleluia, alleluia.
Christ took away our infirmities
and bore our diseases.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 8:17)

Alleluia, alleluia! – "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta". – Alleluia.

Gospel (Mk 1:29-39)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

On leaving the synagogue
Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John.
Simon's mother-in-law lay sick with a fever.
They immediately told him about her.
He approached, grasped her hand, and helped her up.
Then the fever left her and she waited on them.

When it was evening, after sunset,
they brought to him all who were ill or possessed by demons.
The whole town was gathered at the door.
He cured many who were sick with various diseases,
and he drove out many demons,
not permitting them to speak because they knew him.

Rising very early before dawn, he left
and went off to a deserted place, where he prayed.
Simon and those who were with him pursued him
and on finding him said, "Everyone is looking for you."
He told them, "Let us go on to the nearby villages
that I may preach there also.
For this purpose have I come."
So he went into their synagogues,
preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 1, 29-39)

“Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Ðó là lời Chúa.
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN BẠN MICAE ĐẶNG VĂN THẮNG ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA

Vừa qua, ngày 21/1/2024, Chúa Nhựt III Mùa Thường Niên, Năm B, Bạn Micae Đặng Văn Thắng đã được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm, Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Hôm nay, ngày 28/1/2024, Chúa Nhựt IV Mùa Thường Niên, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cùng các thành viên ca đoàn Thánh Linh và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ đã chúc mừng cho Bạn Micae Đặng Văn Thắng và đại diện ca đoàn Thánh Linh có một món quà nhỏ dành tặng cho Bạn.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
-Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi
-Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành và ban phước lành cho Bạn và gia đình của Bạn.
Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, là Chúa chúng con. Amen.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp

 

Homily for the Fourth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 28, 2024)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


21 tháng 1, 2024

Hymns for the Fourth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 28, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 165 "GATHER US TOGETHER"


-Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 7-9) - EM page 185

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng

Come, let us sing joyfully to the LORD;
let us acclaim the rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! 
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Come, let us bow down in worship;
let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. 
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
"Harden not your hearts as at Meribah,
as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
they tested me though they had seen my works."
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mê-ri-ba, như hôm ở Ma-xa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 232 "THERE IS A LONGING"


-Recessional Hymn: ES # 384 "BE WITH US, MARY"The Holy Spirit Choir


Fourth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 28, 2024)

 
dongcatminh.org

Daily Mass Reading Podcast For January 28, 2024


First Reading (Dt 18:15-20)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses spoke to all the people, saying:
"A prophet like me will the LORD, your God, raise up for you
from among your own kin;
to him you shall listen.
This is exactly what you requested of the LORD, your God, at Horeb
on the day of the assembly, when you said,
'Let us not again hear the voice of the LORD, our God,
nor see this great fire any more, lest we die.'
And the LORD said to me, 'This was well said.
I will raise up for them a prophet like you from among their kin,
and will put my words into his mouth;
he shall tell them all that I command him.
Whoever will not listen to my words which he speaks in my name,
I myself will make him answer for it.
But if a prophet presumes to speak in my name
an oracle that I have not commanded him to speak,
or speaks in the name of other gods, he shall die.'"

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Ðnl 18, 15-20)

“Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Khô-rếp khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 7-9) - EM page 185

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng

Come, let us sing joyfully to the LORD;
let us acclaim the rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! 
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Come, let us bow down in worship;
let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. 
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
"Harden not your hearts as at Meribah,
as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
they tested me though they had seen my works."
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mê-ri-ba, như hôm ở Ma-xa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

Second Reading (1 Cor 7:32-35)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
I should like you to be free of anxieties.
An unmarried man is anxious about the things of the Lord,
how he may please the Lord.
But a married man is anxious about the things of the world,
how he may please his wife, and he is divided.
An unmarried woman or a virgin is anxious about the things of the Lord,
so that she may be holy in both body and spirit.
A married woman, on the other hand,
is anxious about the things of the world,
how she may please her husband.
I am telling you this for your own benefit,
not to impose a restraint upon you,
but for the sake of propriety
and adherence to the Lord without distraction.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 7, 32-35)

“Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 4:16)

R. Alleluia, alleluia.
The people who sit in darkness have seen a great light;
on those dwelling in a land overshadowed by death,
light has arisen.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 4:16)

Alleluia, alleluia! – Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. – Alleluia.

Gospel (Mk 1:21-28)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Then they came to Capernaum,
and on the sabbath Jesus entered the synagogue and taught.
The people were astonished at his teaching,
for he taught them as one having authority and not as the scribes.
In their synagogue was a man with an unclean spirit;
he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth?
Have you come to destroy us?
I know who you are—the Holy One of God!"
Jesus rebuked him and said,
"Quiet! Come out of him!"
The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him.
All were amazed and asked one another,
"What is this?
A new teaching with authority.
He commands even the unclean spirits and they obey him."
His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 1, 21-28)

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

(Ðến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a.

Ðó là lời Chúa.
BIÊN BẢN HỌP BAN ĐẠI DIỆN CA ĐOÀN THÁNH LINH

    Thời gian: 20h30 18.01.2024

    Nội dung chính: Buổi họp thảo luận về

    Chương trình Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

    Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay (5 tuần)

    Chương Trình Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh Năm 12

 

1.   Chương trình Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

     Mùng 1 Tết Nguyên Đán: Thứ 7 - 10.02.2024

     Thánh Lễ Chúa Nhật: Mùng 2 Tết 11.02.2024

     Chương trình Họp Mặt Tất Niên mừng năm mới:

     Thời gian: Thánh Lễ Chúa Nhật thứ 5 Mùa Thường Niên 04.02.2024 (Nhằm ngày 25 Tháng Chạp)

     Nội dung:

     Cha Phanxico dâng Thánh lễ Tạ Ơn Chúa

     Liên Hoan sau Thánh Lễ tại Nhà Nguyện

     Tặng quà cho các bé của ca đoàn (khoảng 10 bé)

     Chủ Trương năm nay: Tiết Kiệm để dành ủng hộ quỹ cho bé Giuse Antoni Ulma Minh Huy nên ca đoàn sẽ không đi chúc Tết và cũng không đốt tết như mọi năm. Khuyến khích ca viên đem theo ít bánh trái có sẵn ở nhà thêm để cùng liên hoan cho vui.

     Công Tác Chuẩn bị:

     Đồ ăn: chị Cúc

     Chuẩn bị quà tặng cho các bé ca viên: Thủy

 

 

2.   Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024

     Do vừa rồi ca đoàn bận chuẩn bị phục vụ nên ko tham gia trọn vẹn được Hồi Tâm Mùa Vọng, nên Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay năm sẽ dành riêng cho ca đoàn

     Chương trình:

     Địa điểm: Giáo xứ Ba Chuông

     Thời gian: Bắt đầu từ Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay 10h30 17.03.2024 và kết thúc lúc 16h30

     Chủ Đề: Chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Phục Sinh

     Sau Thánh Lễ ca đoàn dùng bữa trưa tại giáo xứ và bắt đầu chia nhóm thảo luận.

 

3.   Chương trình Mừng Bổn Mạng Lần Thứ 12 Ca Đoàn Thánh Linh

     Địa điểm: Giáo xứ Ba Chuông

     Thời gian: Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 19.05.2024

     Quy mô: Đơn giản gọn nhẹ vẫn tiếp tục chủ chương tiết kiệm để ủng hộ cho bé Minh Huy

     Chương Trình:

     Cha Phanxico tiếp tục phỏng vấn ca viên mới.

     Công tác chuẩn bị: Bạn Liễu sẽ gởi Cha danh sách các ca viên mới đủ điều kiện phỏng vấn và Cha Phanxico sẽ sắp xếp lịch để phỏng vấn.

     Bầu Ban Đại Diện mới:

     Thời gian: Sau Thánh Lễ Chúa Nhật 21.04.2024 (1 tháng trước ngày Bổn Mạng)

     Nội quy sẽ được phổ biến lại, các ca viên đủ điều kiện ứng cử sẽ là các ca viên chính thức và đã qua phỏng vấn của Cha Phanxico. Chỉ các ca viên chính thức được bỏ phiếu bầu cử


Ban Đại Diện Ca Đoàn Thánh LinhHomily for the Third Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 21, 2024)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


15 tháng 1, 2024

Body Language

 Body Language Signs That Have a Hidden Meaning

by Sarah Barber

#14: Excessive Nodding

Have you ever found yourself nodding along to someone’s conversation, even though you’ve completely lost interest? It’s a common scenario, and one that can be easily detected through body language. Excessive nodding can be a sign that a person has lost interest in the conversation or topic, but is trying to be polite and avoid appearing rude.


So what can you do if you find yourself nodding excessively? One strategy is to actively listen and engage with the conversation. Ask questions, offer your own opinions, and show genuine interest in what the other person is saying. This will not only keep you engaged, but also signal to the other person that you’re truly interested in what they have to say.

#15: Tilted Heads

Tilting one’s head to the side is a common body language gesture that can often be seen as a sign of sympathy or empathy. But why do we tilt our heads when we’re feeling sympathetic? One theory is that it’s an instinctual response that dates back to our early ancestors.


When a person tilts their head to the side, it exposes the neck and vulnerable areas of the body, which is a sign of submission and non-aggression. This may have helped to diffuse potentially dangerous situations and build trust between individuals.Interestingly, dogs are also known for tilting their heads in a similar way when they’re trying to understand or empathize with their owners.

#16: Making a Negative Evaluation

Have you ever found yourself closing your eyes or pinching the bridge of your nose when someone asks you a difficult question or presents you with a challenging problem? You’re not alone! This common body language gesture is often used as a way to signal negative evaluation or disapproval.


When we close our eyes or pinch our noses, we’re essentially trying to shut out or block the information that’s being presented to us. It’s a natural instinct to avoid things that we find unpleasant or challenging, and this gesture is a way of physically manifesting that instinct.

#17: Showing Defiance

You’ve probably seen it before: someone juts out their chin towards another person as a way of showing defiance or challenging them. This body language gesture is often seen in confrontational situations, and it’s a way of asserting dominance or asserting oneself in the conversation.


By sticking out their chin, a person is making themselves appear taller and more imposing, which can be intimidating to the other person. It’s a subtle way of communicating that they’re not backing down, and they’re not going to be pushed around. However, it’s important to note that this body language gesture can also be seen as aggressive or hostile, depending on the context.

#18: Feeling Secure

Ah, the infamous “manspread.” We’ve all seen it before – a person sitting with their legs open and apart, taking up more space than necessary. But why do some people sit like this? One reason is that it can make a person feel more secure in their surroundings. By taking up more space, they’re creating a physical barrier between themselves and the world around them.


This can be especially true in crowded or uncomfortable environments, where people might feel the need to protect themselves. Additionally, sitting with one’s legs open can be seen as a way of asserting dominance or confidence. It’s a subtle way of saying, “I’m here, and I’m not afraid to take up space.”

14 tháng 1, 2024

Hymns for the Third Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 21, 2024)

   -Entrance Hymn: ES # 164 "LET US GO TO THE ALTAR"


-Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9) - EM page 183

R. (4a) Teach me your ways, O Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.

Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior.
R. Teach me your ways, O Lord.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.
R. Teach me your ways, O Lord.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Good and upright is the LORD;
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice
and teaches the humble his way.
R. Teach me your ways, O Lord.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion Hymn: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Recessional Hymn: ES # 504 (322) "COMPANIONS ON THE JOURNEY"The Holy Spirit Choir


Third Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 21, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For January 21, 2024


First Reading (Jon 3:1-5, 10)

A reading from the Book of the Prophet Jonah

The word of the LORD came to Jonah, saying:
"Set out for the great city of Nineveh,
and announce to it the message that I will tell you."
So Jonah made ready and went to Nineveh,
according to the LORD'S bidding.
Now Nineveh was an enormously large city;
it took three days to go through it.
Jonah began his journey through the city,
and had gone but a single day's walk announcing,
"Forty days more and Nineveh shall be destroyed, "
when the people of Nineveh believed God;
they proclaimed a fast
and all of them, great and small, put on sackcloth.

When God saw by their actions how they turned from their evil way,
he repented of the evil that he had threatened to do to them;
he did not carry it out.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gn 3, 1-5. 10)

“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.

Trích sách Tiên tri Giô-na.

Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giô-na chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Ni-ni-vê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giô-na tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9) - EM page 183

R. (4a) Teach me your ways, O Lord.
Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.

Your ways, O LORD, make known to me;
teach me your paths,
Guide me in your truth and teach me,
for you are God my savior.
R. Teach me your ways, O Lord.
Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Remember that your compassion, O LORD,
and your love are from of old.
In your kindness remember me,
because of your goodness, O LORD.
R. Teach me your ways, O Lord.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Good and upright is the LORD;
thus he shows sinners the way.
He guides the humble to justice
and teaches the humble his way.
R. Teach me your ways, O Lord.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

Second Reading (1 Cor 7:29-31)

A reading  from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

I tell you, brothers and sisters, the time is running out.
From now on, let those having wives act as not having them,
those weeping as not weeping,
those rejoicing as not rejoicing,
those buying as not owning,
those using the world as not using it fully.
For the world in its present form is passing away.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 7, 29-31)

“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mk 1:15)

R. Alleluia, alleluia.
The kingdom of God is at hand.
Repent and believe in the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mc 1, 15)

Alleluia, alleluia! – Nước Chúa đã gần đến, hãy sám hối và tin tưởng vào Phúc Âm. – Alleluia.

Gospel (Mk 1:14-20)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
"This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel."

As he passed by the Sea of Galilee,
he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea;
they were fishermen.
Jesus said to them,
"Come after me, and I will make you fishers of men."
Then they abandoned their nets and followed him.
He walked along a little farther
and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.
They too were in a boat mending their nets.
Then he called them.
So they left their father Zebedee in the boat
along with the hired men and followed him.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 1, 14-20)

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

Homily for the Second Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 14, 2024)


Fr. Francis Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


The Holy Spirit Choir


7 tháng 1, 2024

Hymns for the Second Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 14, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 157 "SING TO THE MOUNTAINS"


Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM page 181 

R. (8a and 9a) Here am I, Lord; I come to do your will.
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me and heard my cry.
And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Sacrifice or offering you wished not,
but ears open to obedience you gave me.
Holocausts or sin-offerings you sought not;
then said I, "Behold I come."
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

"In the written scroll it is prescribed for me,
to do your will, O my God, is my delight,
and your law is within my heart!"
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

I announced your justice in the vast assembly;
I did not restrain my lips, as you, O LORD, know.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion Hymn: ES # 182 "ANG KATAWAN NI KRISTO"


-Recessional Hymn: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"The Holy Spirit Choir


Second Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (January 14, 2024)

Daily Mass Reading Podcast For January 14, 2024


First Reading (1 Sm 3:3b-10, 19)

A reading from the first Book of Samuel

Samuel was sleeping in the temple of the LORD
where the ark of God was.
The LORD called to Samuel, who answered, "Here I am."
Samuel ran to Eli and said, "Here I am. You called me."
"I did not call you, " Eli said. "Go back to sleep."
So he went back to sleep.
Again the LORD called Samuel, who rose and went to Eli.
"Here I am, " he said. "You called me."
But Eli answered, "I did not call you, my son. Go back to sleep."

At that time Samuel was not familiar with the LORD,
because the LORD had not revealed anything to him as yet.
The LORD called Samuel again, for the third time.
Getting up and going to Eli, he said, "Here I am. You called me."
Then Eli understood that the LORD was calling the youth.
So he said to Samuel, "Go to sleep, and if you are called, reply,
Speak, LORD, for your servant is listening."
When Samuel went to sleep in his place,
the LORD came and revealed his presence,
calling out as before, "Samuel, Samuel!"
Samuel answered, "Speak, for your servant is listening."

Samuel grew up, and the LORD was with him,
not permitting any word of his to be without effect.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (1 Sm 3, 3b-10. 19)

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Sa-mu-en ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Sa-mu-en; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Sa-mu-en lần nữa, và Sa-mu-en chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li trả lời: “Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li biết Chúa đã gọi Sa-mu-en, nên nói với Sa-mu-en: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: ‘Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'”. Sa-mu-en trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Sa-mu-en như những lần trước: “Sa-mu-en, Sa-mu-en!” Và Sa-mu-en thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Sa-mu-en ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM page 181 

R. (8a and 9a) Here am I, Lord; I come to do your will.
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa

I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me and heard my cry.
And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Sacrifice or offering you wished not,
but ears open to obedience you gave me.
Holocausts or sin-offerings you sought not;
then said I, "Behold I come."
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

"In the written scroll it is prescribed for me,
to do your will, O my God, is my delight,
and your law is within my heart!"
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.

I announced your justice in the vast assembly;
I did not restrain my lips, as you, O LORD, know.
R. Here am I, Lord; I come to do your will.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Second Reading (1 Cor 6:13c-15a, 17-20)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
The body is not for immorality, but for the Lord,
and the Lord is for the body;
God raised the Lord and will also raise us by his power.

Do you not know that your bodies are members of Christ?
But whoever is joined to the Lord becomes one Spirit with him.
Avoid immorality.
Every other sin a person commits is outside the body,
but the immoral person sins against his own body.
Do you not know that your body
is a temple of the Holy Spirit within you,
whom you have from God, and that you are not your own?
For you have been purchased at a price.
Therefore glorify God in your body.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Cr 6, 13c-15a, 17-20)

“Thân xác anh em là chi thể của Chúa Ki-tô”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại.

Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Ki-tô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Ðấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 1:41, 17b)

R. Alleluia, alleluia.
We have found the Messiah:
Jesus Christ, who brings us truth and grace.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 1:41, 17b)

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a, nghĩa là đấng Ki-tô, ân sủng và sự thật thì nhờ Người mà có. – Alleluia.

Gospel (Jn 1:35-42)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

John was standing with two of his disciples,
and as he watched Jesus walk by, he said,
"Behold, the Lamb of God."
The two disciples heard what he said and followed Jesus.
Jesus turned and saw them following him and said to them,
"What are you looking for?"
They said to him, "Rabbi" — which translated means Teacher —,
"where are you staying?"
He said to them, "Come, and you will see."
So they went and saw where Jesus was staying,
and they stayed with him that day.
It was about four in the afternoon.
Andrew, the brother of Simon Peter,
was one of the two who heard John and followed Jesus.
He first found his own brother Simon and told him,
"We have found the Messiah" — which is translated Christ —.
Then he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said,
"You are Simon the son of John;
you will be called Cephas" — which is translated Peter.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Ga 1, 35-42)

“Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Ráp-bi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giê-su. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a, nghĩa là Ðấng Ki-tô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Ðá”.

Ðó là lời Chúa.