Tìm Kiếm

5 tháng 1, 2024

Hymns for the Epiphany of the Lord, Liturgical Year B (January 7, 2024)

   -Entrance Hymn: ES # 69 "WE THREE KINGS"


-Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13.) - EM pages 81-82

Em     BCB/AGFE

Refrain: ES #69 "WE THREE KINGS"

“O Star of Wonder, Star of Night/ Star with Royal Beauty Bright/ Westward Leading Still Proceeding Guide Us to Thy Perfect Light!” 


O God, with your judgment endow the king,
and with your justice, the king’s son;
He shall govern your people with justice
and your afflicted ones with judgment.
Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.

Justice shall flower in his days,
and profound peace, till the moon be no more.
May he rule from sea to sea,
and from the River to the ends of the earth.
Xướng: Sự công chính và nền hoà bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất.

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts;
the kings of Arabia and Seba shall bring tribute.
All kings shall pay him homage,
all nations shall serve him.
Xướng: Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.

For he shall rescue the poor when he cries out,
and the afflicted when he has no one to help him.
He shall have pity for the lowly and the poor;
the lives of the poor he shall save.
Xướng: Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.

-Response to Prayer of the Faithful:

“Hear Us, O Lord!”

-Offertory Hymn: ES # 59 "JOY TO THE WORLD"
(verses 1&2)


-Communion Hymn: ES # 56 "O COME, ALL YE FAITHFUL"
(verses 4&1)


-Recessional Hymn: ES # 63 "HANG BÊLEM"
(verses 1&2)The Holy Spirit Choir