Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2017

FIRST SUNDAY OF LENT (MARCH 5, 2017)First Reading (Gen 2:7-9; 3:1-7)

A reading from the Book of Genesis
The LORD God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. Then the LORD God planted a garden in Eden, in the east, and placed there the man whom he had formed. Out of the ground the LORD God made various trees grow that were delightful to look at and good for food, with the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. Now the serpent was the most cunning of all the animals that the LORD God had made. The serpent asked the woman, “Did God really tell you not to eat from any of the trees in the garden?” The woman answered the serpent: “We may eat of the fruit of the trees in the garden; it is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, ‘You shall not eat it or even touch it, lest you die.’” But the serpent said to the woman: “You certainly will not die! No, God knows well that the moment you eat of it your eyes will be opened and you will be like gods who know what is good and what is evil.” The woman saw that the tree was good for food, pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it; and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked; so they sewed fig leaves together
and made loincloths for themselves.

Bài đọc I (St 2:7-9; 3:1-7)

7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." 4 Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.

Responsorial Psalm (Ps 51:3-4, 5-6, 12-13, 17)

R/ Be merciful, O Lord, for we have sinned.
R/ Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân nghĩa Ngài.

Have mercy on me, O God, in your goodness; in the greatness of your compassion wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt and of my sin cleanse me.R.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

For I acknowledge my offense, and my sin is before me always: “Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight.”R.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me.R.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí Thánh của Ngài.

Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise.R.
Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

Second Reading (Rom 5:12-19)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans
Brothers and sisters: Through one man sin entered the world, and through sin, death, and thus death came to all men, inasmuch as all sinned for up to the time of the law, sin was in the world, though sin is not accounted when there is no law. But death reigned from Adam to Moses, even over those who did not sin after the pattern of the trespass of Adam, who is the type of the one who was to come. But the gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one, the many died, how much more did the grace of God and the gracious gift of the one man Jesus Christ overflow for the many. And the gift is not like the result of the one who sinned. For after one sin there was the judgment that brought condemnation; but the gift, after many transgressions, brought acquittal. For if, by the transgression of the one, death came to reign through that one, how much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of justification come to reign in life through the one Jesus Christ. In conclusion, just as through one transgression condemnation came upon all, so, through one righteous act, acquittal and life came to all. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so, through the obedience of the one, the many will be made righteous.

Bài đọc II (Rm 5:12-19)

12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội.
14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới. 15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. 16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. 17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. 18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

Gospel (Mt 4:1-11)

At that time Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. He fasted for forty days and forty nights, and afterwards he was hungry. The tempter approached and said to him, “If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread.” He said in reply, “It is written: One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God.” Then the devil took him to the holy city, and made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written: He will command his angels concerning you and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.” Jesus answered him, “Again it is written, You shall not put the Lord, your God, to the test.” Then the devil took him up to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their magnificence, and he said to him, "All these I shall give to you, if you will prostrate yourself and worship me.” At this, Jesus said to him, “Get away, Satan! It is written:
The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve.” Then the devil left him and, behold, angels came and ministered to him.

Phúc âm (Mt 4:1-11)

1 Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" 4 Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." 5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 7 Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." 8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." 10 Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." 11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA GIUSE và CA VIÊN THÁNG 3


Cha Giuse Lưu Công Chỉnh
Teresa Nguyễn thị Ngọc Linh (19/03)
Teresa Phạm Thị Ngọc Trong (23/03)
Maria Trần Thị Phượng Vy (25/03)
Giuse Đỗ Tiến Sinh (26/03)
Catarina Lê Thị Ngọc Huệ (27/03)
Maria Tống Thị Kim Ngân (28/03)
Catarina Nguyễn Thị Thu Cúc (29/03)

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG QUÝ CHA GIUSE và CA VIÊN THÁNG 3


19-03
Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa
Cha Giuse Lưu Công Chỉnh
Cha Giuse Phạm Quốc Văn

Giuse Nguyễn Trường Sơn
Giuse Đào Anh Tuấn
Giuse Hoàng Ngọc Đức

29-03 Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân

26 tháng 2, 2017

TÂM THƯ


Thân chào gia đình Thánh Linh,

Sắp tới đây chúng ta sẽ Mừng Ngày Lễ Bổn Mạng cũng là Mừng Sinh Nhật Lần thứ V của ca đoàn Thánh Linh chúng ta. Theo thông lệ chúng ta sẽ có các bài viết từ ca viên trong dịp này. Nhưng vì là Năm thứ V nên Cha Phanxicô Xaviê rất tha thiết mời gọi chúng ta sẽ ra mắt một tập san với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và tập hợp được nhiều bài viết từ các ca viên đã từng sinh hoạt hay vẫn còn đang sinh hoạt ở Ca đoàn Thánh Linh! 
Với những mong muốn và hy vọng đó, hôm nay, em xin thay mặt nhóm biên tập gửi đến các anh chị em lời ngỏ này, những mong các anh chị em ca viên và cựu ca viên dành cho Ca đoàn chúng ta những bài viết phong phú và sống động để góp phần chung cho thành công của Ngày Lễ Bổn Mạng và Mừng Sinh Nhật lần thứ V này.
Các anh chị em có thể tham gia với các bài viết, bài cảm nhận - nhận xét, thơ, nhạc, biếm họa, tranh ảnh, chuyện tiếu lâm vui cười....
Chủ đề: các hoạt động liên quan đến Ca đoàn và gia đình các ca viên, tình yêu - tình bạn - tình bằng hữu trong ca đoàn...
Các bài viết xin vui lòng sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman
Ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh
Hạn chót nhận bài 05.05.2017
Địa chỉ nhận bài:
Ms. Ngọc Linh: ngoclinhnguyen.nnl@gmail.com
Mr. Phương Anh: drphuonganh@gmail.com
Hoặc nhận trực tiếp vào các buổi sinh hoạt hàng tuần của Ca đoàn.
Em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các anh chị em ca viên! 
Kính chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy nhiệt huyết trong Chúa Thánh Linh!

Kính thư
Phương Anh - Ngọc Linh

Homily for Eighth Sunday in Ordinary Time A (February 26, 2017)


What Does Jesus Mean by “In God We Trust”?
(Spiritual Reflection on Mt 6:24-34)

On the bank note of the United States of America we find this amazing declaration: “In God We Trust.”

In today’s Gospel, Jesus our Lord strongly urges us to put our trust in God’s love and care.

The question is whether these are two identical statements or they may contain certain differences, even they are fundamentally in sharp contrast.

Let us start from the very thought of the American society.  Fr. Richard Rohr, a well known American Franciscan theologian, wrote in his book, entitled “Job and The Mystery of Suffering”:
The church in the West has looked at the Gospel and history from that superior position for more than sixteen hundred years.  We became, not the church of the poor; at our best we were the church for the poor from our privileged position of the rich.
We became a middle-class and even upper middle-class church that largely avoids much that Jesus preached about riches and wealth.  The church saw no problem, as most Christians see no problem today, with being fabulously wealthy, amassing huge securities and insurance and properties, and still believing that we trust in God.[1]
The world in general and the church in the West in particular have achieved a living standard high enough, secure enough that the citation of Jesus’ words “In God We Trust” has little to do with what the Good News Message really wants to convey to Christian listeners who in other parts of the developing world only find out that they do not stand on the same social, economic, cultural, and political platform.
“In God We Trust” from mouth of the wealthy and powerful sounds very close and similar to what was uttered by the Pharisee who was praising God—or rather he was praising himself—for his privileged life, much better than and superior to that of the tax-collector and the rest in society:
O God, I thank you that I am not like the rest of humanity—greedy, dishonest, adulterous—or even like this tax-collector.  I fast twice a week, and I pay tithes on my own income.”[2]  

“In God We Trust” from the mouth of those who trust in banks millions of dollars with printed declaration “In God We Trust” appears simply tantamount to a holier than thou attitude. 

“In God We Trust” preached by Jesus means that we, human beings, aware of our humble and weak nature and life, just like wild flowers growing in the morning and fading in the evening, put all our hopes and dreams in God, our heavenly Father, Who loves and cares for each and one of us, His children, more and better than our parents do us.

“In God We Trust” sounds more profound when it is proudly proclaimed by Christians in times of extremely hard challenges and persecutions: when not because of your own fault you are jobless, you are barred from taking parts in the building and defense of your own society.

“In God We Trust” resounds as shaking as a 9.9 Richter magnitude scale earthquake when you speak it out without a second thought in the darkness of suffering and loneliness and when you have a thousand times cried out to God for help but not even a ‘yes’ or ‘no’ could be heard from above.

“In God We Trust” becomes undeniably as great as a profession of faith in the faithful God Who always keeps His promises even with so high a cost, that of the blood of His Only Begotten Son.

“In God We Trust” remains forever the love song loudly offered to the loving caring God by children with grateful hearts, along the way of this pilgrimage on earth leading to the heavenly home prepared for them from eternity.

“In God We Trust”: Saint Paul also encourages us to say it again and again when he writes in his Letter to the Romans:
I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed to us.[3]     
 [1] Pasay: Paulines Publishing House, 1998, page 102.
[2] Lk 18:11-12.
[3] Rm 8:18.
Fr. Francis Nguyen, O.P.

25 tháng 2, 2017

Eighth Sunday in Ordinary Time A (February 26, 2017)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Sunday Holy Mass. We celebrate today the VIII Sunday in the Ordinary Time, Year A.
The message of the Lord God this Sunday tells us to trust in His love and care for us, His children. God loves and cares for His creation.  But He loves and cares for us more than anything else.
Confident in divine goodness, we should focus more on working for God’s kingdom and let Him do the rest for us. 
Please all stand for the entrance hymn.  

b)     To the Readings

-          First  Reading Is 49:14-15

The Prophet Isaiah teaches us that God loves us more than parents love their children. Even though a mother could have abandoned her child, God would never forsake us.

-          Second Reading 1 Cor 4:1-5

For Saint Paul Christian believers should consider as the first priority living up to the Commandment of love established by Christ Our Lord, and leave making judgment to God alone.

B.      Hymns for the Holy Mass

a) Entrance: All Good Gifts (ES #289)
b) Responsorial: EM page 68
c) Offertory: Taste And See (ES #168)
d) Communion: Where There is Love (ES #338)
e) Recessional: To Praise You (ES #206)

24 tháng 2, 2017

Hymns for Eighth Sunday in Ordinary Time A (February 26, 2017)


a/ Entrance:ES #298 - All Good Gifts


b/ Respondsorial: EM page 68


Responsorial Psalm (Ps 62:2-3, 6-7, 8-9)

R/ (6a) Rest in God alone, my soul.
R/ Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới nghỉ ngơi yên hàn.

Only in God is my soul at rest; from him comes my salvation. He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be disturbed at all. R/
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến. Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

Only in God be at rest, my soul, for from him comes my hope. He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be disturbed at all. R/
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

With God is my safety and my glory, he is the rock of my strength; my refuge is in God. Trust in him at all times, O my people! Pour out your hearts before him. R/
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

c/ Offertory: ES #168 - Taste And Seed/ Communion: ES #338 - Where There Is Love


e/ Recessional: ES #206 - To Praise You

20 tháng 2, 2017

Eighth Sunday in Ordinary Time A (February 26, 2017)


First Reading (Is 49:14-15)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Zion said, “The LORD has forsaken me;
my LORD has forgotten me.”
Can a mother forget her infant,
be without tenderness for the child of her womb?
Even should she forget,
I will never forget you.

Bài đọc I (Is 49:14-15)

14 Xi-on từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,
Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!"
15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

Responsorial Psalm (Ps 62:2-3, 6-7, 8-9)

R/ (6a) Rest in God alone, my soul.
R/ Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới nghỉ ngơi yên hàn.

Only in God is my soul at rest; from him comes my salvation. He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be disturbed at all. R/
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến. Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

Only in God be at rest, my soul, for from him comes my hope. He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be disturbed. R/
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

With God is my safety and my glory, he is the rock of my strength; my refuge is in God. Trust in him at all times, O my people! Pour out your hearts before him. R/
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

Second Reading (1 Cor 4:1-5)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
Brothers and sisters:
Thus should one regard us: as servants of Christ
and stewards of the mysteries of God.
Now it is of course required of stewards
that they be found trustworthy.
It does not concern me in the least
that I be judged by you or any human tribunal;
I do not even pass judgment on myself;
I am not conscious of anything against me,
but I do not thereby stand acquitted;
the one who judges me is the Lord.
Therefore do not make any judgment before the appointed time,
until the Lord comes,
for he will bring to light what is hidden in darkness
and will manifest the motives of our hearts,
and then everyone will receive praise from God.

Bài đọc II (1 Cr 4:1-5)

1 Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa.
2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành.
3 Đối với tôi, dù có bị anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình.
4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa.
5 Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.

Gospel (Mt 6:24-34)

Jesus said to his disciples:
“No one can serve two masters.
He will either hate one and love the other,
or be devoted to one and despise the other.
You cannot serve God and mammon.

“Therefore I tell you, do not worry about your life,
what you will eat or drink,
or about your body, what you will wear.
Is not life more than food and the body more than clothing?
Look at the birds in the sky;
they do not sow or reap, they gather nothing into barns,
yet your heavenly Father feeds them.
Are not you more important than they?
Can any of you by worrying add a single moment to your life-span?
Why are you anxious about clothes?
Learn from the way the wild flowers grow.
They do not work or spin.
But I tell you that not even Solomon in all his splendor
was clothed like one of them.
If God so clothes the grass of the field,
which grows today and is thrown into the oven tomorrow,
will he not much more provide for you, O you of little faith?
So do not worry and say, ‘What are we to eat?’
or ‘What are we to drink?’or ‘What are we to wear?’
All these things the pagans seek.
Your heavenly Father knows that you need them all.
But seek first the kingdom of God and his righteousness,
and all these things will be given you besides.
Do not worry about tomorrow; tomorrow will take care of itself.
Sufficient for a day is its own evil.”

Phúc âm (Mt 6:24-34)

24 "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?
27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?
28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;
29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?
32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 02 - 2017


Daily Readings – Audio (February 20-28, 2017)

Listen to Readings by clicking on the date in the Audio Readings Files list below, an mp3 file will start playing:

(usccb.org)

19 tháng 2, 2017

Chào đón Cha Augustine ThompsonCa đoàn Thánh Linh chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha Augustine Thompson và Cha Giuse Văn.

Homily for Seventh Sunday in Ordinary Time A (February 19, 2017)


Fr. Joseph Pham, O.P.

18 tháng 2, 2017

Seventh Sunday in Ordinary Time A (February 19, 2017)


A.   Introduction

a)   To the Holy Mass


Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the VII Sunday in the Ordinary Time.
As we are taught that love is the most characteristic virtue of Christianity. We were created in God’s image.  Saint John writes that God is love.  So love must be the standard for the recognition of God’s likeness in His children.
Our Lord Jesus Christ wants Christians to live up to the New Commandment of Love by not only forgiving their enemy but showing them true and sincere affection as well.   
We pray in this Holy Mass that Christ’s love for us which led Him to death on the Cross also enables us to love our neighbor no matter what cost we have to pay for being His authentic believers.
Please all stand for the entrance hymn. 

b)   To the Readings

-      First Reading Lv 19:1-2.17-18

The Lord God orders His Chosen People to practice love of neighbor without any excuse so as to be worthy of Him Who is holy.  It was for the first time that man was taught by God to love others as himself.

-      Second Reading 1 Cor 3:16-23

Saint Paul teaches Christians to honor the image of God in their fellow men and women who are His living temple. Any attempt, therefore, to do harm to others would be a serious offense against the Lord God Himself.     

B.   Hymns for the Holy Mass

a)   ES #142 – Jesus Christ, You Are My Life
b)   EM page 66
c)   ES #298 – All Good Gifts
d)   ES #273 – Age To Age
e)   ES #284 – Prayer Of St. Francis

Hymns for Seventh Sunday in Ordinary Time A (February 19, 2017)


a/ Entrance:ES #142 – Jesus Christ, You Are My Life


b/ Respondsorial: EM page 66


Responsorial Psalm (Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34)

R/ (1b) Blessed are they who follow the law of the Lord!
R/ Hạnh phúc thay, ai tuân giữ luật pháp Chúa Trời.

Blessed are they whose way is blameless, who walk in the law of the LORD. Blessed are they who observe his decrees, who seek him with all their heart.R/
Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

You have commanded that your precepts be diligently kept. Oh, that I might be firm in the ways of keeping your statutes!R/
Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban.

Be good to your servant, that I may live and keep your words. Open my eyes, that I may consider the wonders of your law.R/
Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

Instruct me, O LORD, in the way of your statutes, that I may exactly observe them. Give me discernment, that I may observe your law and keep it with all my heart.R/
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh, để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

c/ Offertory: ES #298 – All Good Giftsd/ Communion: ES #273 – Age To Agee/ Recessional: ES #284 – Prayer Of St. Francis