Tìm Kiếm

24 tháng 2, 2017

Hymns for Eighth Sunday in Ordinary Time A (February 26, 2017)


a/ Entrance:ES #298 - All Good Gifts


b/ Respondsorial: EM page 68


Responsorial Psalm (Ps 62:2-3, 6-7, 8-9)

R/ (6a) Rest in God alone, my soul.
R/ Chỉ trong Thiên Chúa, tôi mới nghỉ ngơi yên hàn.

Only in God is my soul at rest; from him comes my salvation. He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be disturbed at all. R/
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến. Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

Only in God be at rest, my soul, for from him comes my hope. He only is my rock and my salvation, my stronghold; I shall not be disturbed at all. R/
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng.

With God is my safety and my glory, he is the rock of my strength; my refuge is in God. Trust in him at all times, O my people! Pour out your hearts before him. R/
Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang, Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân. Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

c/ Offertory: ES #168 - Taste And Seed/ Communion: ES #338 - Where There Is Love


e/ Recessional: ES #206 - To Praise You