Tìm Kiếm

27 tháng 2, 2019

Eighth Sunday in Ordinary Time - Year C (Mar 3, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
As we celebrate the eighth Sunday in the Ordinary Time today, the Word of God teaches us to judge a tree through its fruit, and to know a person through his word and deeds. We pray to the Lord for the blessing of a sincere and clean heart from which will honest and kind word and deeds come out.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Sir 27:4-7
People speak out what they treasure in their hearts. It is wise, therefore, not to judge them before they speak.

- Second Reading: 1 Cor 15:54-58
According to Saint Paul, the Resurrection of our Lord, Jesus Christ, is the great and decisive victory over sin and death.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go To The Altar”
b) EM page 77
c) ES #153 - “Our Blessing Cup”
d) ES #282 - “O Beauty, Ever Ancient”
e) ES #263 - “Love Has Come”

Hymns for the Eighth Sunday in Ordinary Time - Year C (Mar 3, 2019)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”b) Responsorial Psalm: EM page 77
Psalm 92:2-3, 13-14, 15-16

R. Lord, it is good to give thanks to you.
R. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.


It is good to give thanks to the LORD, to sing praise to your name, Most High, To proclaim your kindness at dawn and your faithfulness throughout the night. R.
   Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. R.

The just one shall flourish like the palm tree, like a cedar of Lebanon shall he grow. They that are planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God. R.
   Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. R.

They shall bear fruit even in old age; vigorous and sturdy shall they be, Declaring how just is the LORD, my rock, in whom there is no wrong. R.
   Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà. R.

c) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”d) Communion: ES #282 - “O Beauty, Ever Ancient”e) Recessional: ES #263 - “Love Has Come”


25 tháng 2, 2019

Eighth Sunday in Ordinary Time - Year C (Mar 3, 2019)


FIRST READING: Sir 27:4-7

A reading from the Book of Sirach
When a sieve is shaken, the husks appear; so do one's faults when one speaks. As the test of what the potter molds is in the furnace, so in tribulation is the test of the just. The fruit of a tree shows the care it has had; so too does one's speech disclose the bent of one's mind. Praise no one before he speaks, for it is then that people are tested.

BÀI ĐỌC I: Hc 27:4-7

(4) Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. (5) Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. (6) Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. (7) Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 92:2-3, 13-14, 15-16

R. Lord, it is good to give thanks to you.
R. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.


It is good to give thanks to the LORD, to sing praise to your name, Most High, To proclaim your kindness at dawn and your faithfulness throughout the night. R.
   Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. R.

The just one shall flourish like the palm tree, like a cedar of Lebanon shall he grow. They that are planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God. R.
   Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. R.

They shall bear fruit even in old age; vigorous and sturdy shall they be, Declaring how just is the LORD, my rock, in whom there is no wrong. R.
   Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Feb 25 - Mar 2, 2019)


24 tháng 2, 2019

Seventh Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 24, 2019)

Be Merciful Just As Your Father Is Merciful”( Lk 6:36).

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Facing injustices, people in our today’s society do their best to demand that justice be done.  But what type of justice do they want to ask for?  Very often, we understand justice as the synonym with revenge or vindication. We mean punishment for the perpetrator and restoration of the victim’s rights.  In other words, we only practice retributive or punitive justice.

For this reason, lawmakers create more severe legal measures, and government authorities build more harsh prisons, thinking that by so doing they can get rid of crimes and make this world a paradise.

Realities have taught us painful lessons.

Most severe punishments such as death penalty sometimes can curb evildoings but the killing of the evildoer by itself proves to be a failure in terms of being a remedy for social illness and a healing for both the criminal and the victim.  Not mentioning evil and corrupt human legal systems that only provide justice to the rich and the powerful and deprive the poor and the voiceless their due rights to equal and just treatment.

In fact, when we deal with people, we should not mistake for doing business with mere objects like machine and animals this person-to-person relation. A human person, no matter who he or she may be, has a name, a family background, a story to tell.  They are like an iceberg of which we only see the tip.  We all fall short of knowing about the truth hidden under the appearance.  Finally, a human person is a mystery so profound, so great that only God who has made him can understand fully and correctly.

The Holy Bible teaches us that God created the human person after His image.  Saint John the Apostle whom Jesus loved teaches us that God is love.  So, as people often say, “Like father like son.  We are God’s children.  We bear in our hearts the image of God, our Father in heaven, Who is love.

God is holy, He does not like sin.  But God loves sinners and forgives sinners when they repent of their sins and go back to God.  God as the supreme judge of humanity, Who loves justice and will not leave any wrongdoing unpunished.  But God is first and above all a merciful Father, slow to anger and rich in forgiveness.  To save us sinners from death God sent Jesus, His Beloved Son to die on the cross.  The suffering and death of Jesus is the proof of God’s merciful justice.  In other words, human justice is vindictive, meant for taking revenge on the criminal.  Divine justice, on the contrary, is educative and reformative, meant for the education of the wrongdoer, for teaching them the way to truth and for the reform of the criminal, for giving the sinner a second chance, an opportunity, to stand up and get out of the darkness of evil and embrace the light of the day of salvation.

Aware of the reality that we were sinners, deserving death penalty by God, the most holy and just judge.  But we were forgiven our sins because of God’s merciful love.  We all owe God’s forgiveness for which we can only make a return by being merciful to those who do wrong to us.  Let us leave the task of judging and punishing to God, and practice forgiveness without reserve, so that we may be as merciful as God, our Father in heaven Who is merciful. Amen.

Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.The Holy Spirit Choir

23 tháng 2, 2019

22 tháng 2, 2019

Thư từ Osaka

Con kính chào Cha và cả nhà.

Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa năm từ lúc con lên đường du học,
con xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới gửi thư này.

Cha và cả nhà có khỏe không?

Con đang trải qua mùa đông ở đất nước mặt trời mọc,
nơi con đang sống không có tuyết rơi nhiều như những nơi khác
nhưng con vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nhờ công nghệ 4.0 con biết được nhiều thông tin và còn được tham gia từ xa vài hoạt động của ca đoàn. Con rất vui vì anh chị em luôn giữ liên lạc và chia sẻ thông tin với nhau, đặc biệt là các bạn trẻ.

Con viết đôi dòng thăm hỏi Cha và cả nhà,
con kính chúc Cha và cả nhà sức khỏe,
con luôn cầu nguyện Chúa sẽ làm cho những ước nguyện của Cha cho gia đình Thánh Linh, cho công lý và hòa bình, cho dân tộc và đất nước, sớm trở thành hiện thực.

Xin Chúa luôn ban bình an cho Cha và gia đình Thánh Linh.

Quận Osaka, Nhật Bản tháng 2 năm 2019.
--
Kim Dinh

====//====

Con thân mến,
Cha rất vui nhận được thư Con.
Cảm ơn Con đã thăm hỏi và cầu nguyện cho cha và anh chị em trong ca đoàn Thánh Linh.
Xin Chúa thương ban cho Con sức khỏe và nghị lực để học hành thành công.
Xin Chúa chúc phúc cho Con.
P.X. Nhứt

Seventh Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 24, 2019)A. Introduction

a) To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.

Today, we celebrate the seventh Sunday in the Ordinary Time, Year C.   

The message of God’s Word challenges us Christians to embrace the new way of life built on Christian moral values which can be summarized as thus: love of God becomes visible in love of neighbor.  Love is more credible with compassion and forgiveness.

Let us pray in this Holy Mass for the blessing of charity with which we Christians can bear true witness to the Gospel of God’s merciful love.

Please all stand for the entrance hymn. 

b) To the Readings

- First Reading: 1 Sm 26:2.7-9.12-13.22-23

Saul was blessed by the Lord God for his good example when he overcame his desire of taking revenge on David and forgave him.

- Second Reading: 1 Cor 15:45-49

Saint Paul in his First Letter to the Corinthians urges Christians to live up to the new life in Christ, so they are worthy of being heavenly persons.   

B. Hymns for Holy Mass

a) ES #138 “Now As We Gather”
b) EM page 75
c) ES # 298 “All Good Gifts”
d) ES #336 “Where Love Is Found”
e) ES #261 “Love Goes On”


Hymns for the Seventh Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 24, 2019)

a) Entrance: ES #138 “Now As We Gather”b) Responsorial Psalm: EM page 75
Psalm 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13

R. The Lord is kind and merciful.
R. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.


Bless the LORD, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. R.
   Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R.

He pardons all your iniquities, heals all your ills. He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. R.
   Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R.

Merciful and gracious is the LORD, slow to anger and abounding in kindness. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. R.
   Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. R.

As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him. R.
   Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. R.

c) Offertory: ES #298 “All Good Gifts”d) Communion: ES #336 “Where Love Is Found”e) Recessional: ES #261 “Love Goes On”20 tháng 2, 2019

Seventh Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 24, 2019)


FIRST READING: 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23

A reading from the first Book of Samuel
In those days, Saul went down to the desert of Ziph with three thousand picked men of Israel, to search for David in the desert of Ziph. So David and Abishai went among Saul’s soldiers by night and found Saul lying asleep within the barricade, with his spear thrust into the ground at his head and Abner and his men sleeping around him.
Abishai whispered to David: “God has delivered your enemy into your grasp this day. Let me nail him to the ground with one thrust of the spear; I will not need a second thrust!” But David said to Abishai, “Do not harm him, for who can lay hands on the LORD’s anointed and remain unpunished?” So David took the spear and the water jug from their place at Saul’s head, and they got away without anyone’s seeing or knowing or awakening. All remained asleep, because the LORD had put them into a deep slumber.
Going across to an opposite slope, David stood on a remote hilltop at a great distance from Abner, son of Ner, and the troops. He said: “Here is the king’s spear. Let an attendant come over to get it. The LORD will reward each man for his justice and faithfulness. Today, though the LORD delivered you into my grasp, I would not harm the LORD’s anointed.”

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23

(2) Vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-vít trong sa mạc Díp.
(7) Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm chung quanh. (8) Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít: "Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai." (9) Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai: "Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?"
(12) Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì ĐỨC CHÚA đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. (13) Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đàng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. (22) Ông Đa-vít trả lời: "Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy.” (23) Xin ĐỨC CHÚA thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và lòng trung thành của họ: hôm nay ĐỨC CHÚA đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13

R. The Lord is kind and merciful.
R. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.


Bless the LORD, O my soul; and all my being, bless his holy name. Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits. R.
   Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R.

He pardons all your iniquities, heals all your ills. He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. R.
   Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R.

Merciful and gracious is the LORD, slow to anger and abounding in kindness. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. R.
   Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. R.

As far as the east is from the west, so far has he put our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him. R.
   Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Feb 18 - 23, 2019)


13 tháng 2, 2019

Sixth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 17, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
As we celebrate the Sixth Sunday in Ordinary Time, Year C today, the word of God urges us to trust in the Lord God alone, in order that we are blessed with the gift of ever-happy life in God’s Kingdom. We pray hard in this Holy Mass for the grace of wisdom to build our life on strong foundation of heavenly values rather than on that of earthly ones.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Jer 17:5-8
The Prophet Jeremiah admonishes the people of Israel to trust in God as the source of all blessings.

- Second Reading: 1 Cor 15:12, 16-20
Saint Paul in his First Letter to the Corinthians teaches Christians the truth that the Resurrection of our Lord Jesus Christ is so essential to our faith that if Christ has not been raised we are the most pitiable people of all.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #184 - “He Is The Lord”
b) EM page 73
c) ES #219 - “Christify”
d) ES #212 - “There Is A Longing”
e) ES #347 - “Salve Regina”

Hymns for the Sixth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 17, 2019)

a) Entrance: ES #184 - “He Is The Lord”b) Responsorial Psalm: EM page 73
Psalm 1:1-2, 3, 4, 6

R. Blessed are they who hope in the Lord.
R. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.


Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the LORD and meditates on his law day and night. R.
   Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. R.

He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does, prospers. R.
   Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. R.

Not so the wicked, not so; they are like chaff which the wind drives away. For the LORD watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. R.
   Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”e) Recessional: ES #347 - “Salve Regina”


11 tháng 2, 2019

Sixth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 17, 2019)


FIRST READING: Jer 17:5-8

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
Thus says the LORD: Cursed is the one who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the LORD. He is like a barren bush in the desert that enjoys no change of season, but stands in a lava waste, a salt and empty earth. Blessed is the one who trusts in the LORD, whose hope is the LORD. He is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream: it fears not the heat when it comes; its leaves stay green; in the year of drought it shows no distress, but still bears fruit.

BÀI ĐỌC I: Gr 17:5-8

(5) Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! (6) Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. (7) Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. (8) Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 1:1-2, 3, 4, 6

R. Blessed are they who hope in the Lord.
R. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.


Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the LORD and meditates on his law day and night. R.
   Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. R.

He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does, prospers. R.
   Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. R.

Not so the wicked, not so; they are like chaff which the wind drives away. For the LORD watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. R.
   Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Feb 11 - 16, 2019)


10 tháng 2, 2019

7 tháng 2, 2019

Fifth Sunday in Ordinary Time—Year C (February 10, 2019)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  The Gospel for the Fifth Sunday in the Ordinary Time tells us how the first disciples were called by Christ and how they reacted to His call.  It was the Lord Who encouraged the fishermen to leave everything behind and go preaching the Good News of salvation.

We pray in this Holy Mass for more positive responses from our Christian communities to the service of God’s Kingdom, in particular in the consecrated life of religious sisters and brothers, and in the priesthood.

Please all stand for the entrance hymn.  

b)     To the Readings

-          First Reading: Is 6:1-2a.3-8

Acknowledging his unworthiness and confessing his sinfulness was the reaction by the Prophet Isaiah to God’s call.  The Lord, however, purified human beings from sin and made them witnesses of His merciful love.  

-          Second Reading: 1 Cor 15:1-11

The Great Apostle of the Gentiles, Saint Paul, proudly tells us how the love and mercy of God helped change his life, from being persecutor of the Church to its defender.

B. Hymns For Holy Mass

ES # 200: “Here I Am, Lord”
EM Page 70
ES #153: “Our Blessing Cup”
ES #284: “Prayer of Saint Francis”
ES #293: “Companions on The Journey” 

Hymns For The Fifth Sunday In Ordinary Time - Year C (Feb 10, 2019)

a) Entrance: ES ## 200: “Here I Am, Lord”b) Responsorial Psalm: EM page 70
(Ps 138:1-2, 2-3, 4-5, 7-8)


R. In the sight of the angels I will sing your praises, Lord.
R. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ danh Ngài. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me; you built up strength within me. R.
Xin cảm tạ danh Chúa và lời hứa của Ngài, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Khi con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực trong con. R.

All the kings of the earth shall give thanks to you, O LORD, when they hear the words of your mouth; and they shall sing of the ways of the LORD: “Great is the glory of the LORD.” R.
Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.” R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
Tay uy quyền Ngài giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

c) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”d) Communion: ES #284: “Prayer of Saint Francis”


e) Recessional: ES #293: “Companions on The Journey” 5 tháng 2, 2019

Fifth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 10, 2019)First Reading (Is 6:1-2A, 3-8)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
In the year King Uzziah died,
I saw the Lord seated on a high and lofty throne,
with the train of his garment filling the temple.
Seraphim were stationed above.

They cried one to the other,
“Holy, holy, holy is the LORD of hosts!
All the earth is filled with his glory!”
At the sound of that cry, the frame of the door shook
and the house was filled with smoke.

Then I said, “Woe is me, I am doomed!
For I am a man of unclean lips,
living among a people of unclean lips;
yet my eyes have seen the King, the LORD of hosts!”
Then one of the seraphim flew to me,
holding an ember that he had taken with tongs from the altar.

He touched my mouth with it, and said,
“See, now that this has touched your lips,
your wickedness is removed, your sin purged.”

Then I heard the voice of the Lord saying,
“Whom shall I send? Who will go for us?”
“Here I am,” I said; “send me!”

Bài đọc I (Is 6:1-2A, 3-8)
1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu.
3 Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!" 4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!" 6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội." 8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: "Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 4-5, 7-8)
R. In the sight of the angels I will sing your praises, Lord.
R. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ danh Ngài. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me; you built up strength within me. R.
Xin cảm tạ danh Chúa và lời hứa của Ngài, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Khi con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực trong con. R.

All the kings of the earth shall give thanks to you, O LORD, when they hear the words of your mouth; and they shall sing of the ways of the LORD: “Great is the glory of the LORD.” R.
Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.” R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
Tay uy quyền Ngài giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

GX ĐA MINH BA CHUÔNG - LỚP GHXH CÔNG GIÁO - THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN MẬU TUẤT - MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

NĂM 2019- ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂNCa Đoàn Thánh Linh

CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI 2019

Kính thưa bác Tôma Khánh và các anh chị em nhóm GHXHCG Huế,

Con xin thay mặt các anh chị em Ca viên Ca đoàn Thánh Linh và thân hữu kính gửi đến Bác và nhóm GHXHCG Huế lời chúc mừng đặc biệt nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Con xin kính chúc Bác và quý anh chị em trong nhóm được Chúa Ba Ngôi ban cho nhiều sức khỏe, niềm vui trong năm mới Kỷ Hợi sắp đến. Chúng con hy vọng Bác và nhóm có thêm nhiều hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ trong năm Kỷ Hợi 2019.
Chúng con rất mong đợi được gặp lại Bác, Cha cố, cũng như quý anh chị em trong nhóm vào một dịp thuận tiện nào đó trong năm mới Kỷ Hợi sắp đến.

Kính thư,
Bùi Phương Anh

==//==

Cảm ơn Phương Anh.
Nhờ Phương Anh chuyển đến anh chị em ca viên lời chúc mừng Năm mới.
Khoảng 25/2/2019 bác Khánh và o Thảo vào Sài Gòn họp. Hy vọng gặp được anh chị em vào dịp này.
Thân mến!

Thư Chúc Tết Cha và Ca ĐoànKính chào cha Nhứt,

Dạ con là Dung ạ. Đã lâu rồi con chưa ghé về Ba Chuông, Cha vẫn khoẻ chứ ạ?
Tết năm nay con ở Hàn Quốc, trong ảnh là sau buổi tổ chức tết cổ truyền của Hàn với lớp học cùng các giáo sư. Hàn Quốc cũng có tết nguyên đán nhưng chỉ nghỉ 3 ngày chứ không ăn tết dài và to như ở Việt Nam.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi con kính chúc Cha và Cộng đoàn một năm mới an bình thánh thiện, sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc.
Con mong nhanh đến năm 2020 để có thể về cùng bạn con đi lễ nhà thờ Ba Chuông và gặp được Cha để trò chuyện nhiều hơn.

Con kính chúc Cha những ngày an lành,

Kính thư,
Thuỳ Dung.

==//==

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã cho tin tức của Con và chúc Tết cha và anh chị em ca đoàn Thánh Linh.
Cha xin Chúa ban cho Con trong Năm Mới ơn sức khỏe, học giỏi, được cảm thấy hạnh phúc được phục vụ Chúa và giúp đỡ mọi người.
Con vào thăm ca đoàn Thánh Linh tại địa chỉ: www.cadoanthanhlinh.net

P.X. Nhứt

4 tháng 2, 2019

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Feb 4 - 9, 2019)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI


Kính chúc Cha,
Bs Phương Anh
và tất cả các Anh Chị trong ca đoàn Thánh Linh
VẠN PHÚC CỦA CHÚA THÁNH LINH
Và giọng ca của Mẹ Lavang

Lm Gioakim Lê Thanh Hoàng

3 tháng 2, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚIKÍNH CHÚC

QUÝ CHA,

QUÝ TU SĨ,

QUÝ ÂN NHÂN,

QUÝ THÂN HỮU,

QUÝ ANH CHỊ CA VIÊN

VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN,

NĂM MỚI KỶ HỢI 2019

DỒI DÀO MUÔN PHƯỚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA:

SỨC KHỎE, BÌNH AN, HẠNH PHÚC!

CA ĐOÀN THÁNH LINH

Homily For The Fourth Sunday in Ordinary Time , Year C (Feb 3, 2019)


Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.