Tìm Kiếm

30 tháng 11, 2021

Happy Feast Day To Our Fathers and Members of The Holy Spirit Choir in December3-12  Fr. Francis Xavier Nguyễn Văn Nhứt, O.P.

27-12  Fr. John Nguyễn Thiên Minh, O.P.

3-12 Francis Xavier Nguyễn Văn Chương

8-12 Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Nguyễn An Kim Loan

8-12 Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Nguyễn Thiên An

8-12 Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Phan Hoàng Kim

8-12 Maria Phan Quang Bảo Trâm

25-12 Emmanuel Nguyễn Công Định


Happy Birthday To Members of The Holy Spirit Choir in December


8-12 Maria Raphael Trương Thị Mai Hương

12-12 Maria Huỳnh Hồng Anh Thư

14-12 Maria Dương Thị Hồng Thu

17-12 Giuse Huỳnh Công Tâm

19-12 Maria Vũ Anh Thư

29-12 Michael  Tống Vĩnh Lộc

29-12 Maria Nguyễn Thị Ngọc Loan


28 tháng 11, 2021

Blessing Of The Advent Wreath-First Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)


Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C, Gia đình Bạn Minh Uyên dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

The Holy Spirit ChoirFirst Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)

 

FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYERThe Holy Spirit Choir


27 tháng 11, 2021

Third Sunday of Advent, Year C (December 12, 2021)


 • First Reading: (Zep 3:14-18A)

A reading from the Book of the Prophet Zephaniah

Shout for joy, O daughter Zion!
Sing joyfully, O Israel!
Be glad and exult with all your heart,
O daughter Jerusalem!
The LORD has removed the judgment against you
he has turned away your enemies;
the King of Israel, the LORD, is in your midst,
you have no further misfortune to fear.
On that day, it shall be said to Jerusalem:
Fear not, O Zion, be not discouraged!
The LORD, your God, is in your midst,
a mighty savior;
he will rejoice over you with gladness,
and renew you in his love,
he will sing joyfully because of you,
as one sings at festivals.

The word of the Lord.

 • Bài đọc I: (Zep 3:14-18A)

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.
15 Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.
16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
"Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời."
17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong ngày lễ hội.

 • Responsorial Psalm (Is 12:2-3, 4, 5-6)

R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel.
R. Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi: vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.


God indeed is my savior; I am confident and unafraid. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation. R.
Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi; tôi tin tưởng và chẳng còn sợ hãi chi. Đức Chúa là chính sức mạnh tôi, Ngài là Đấng Cứu muôn loài. Nước suối người sẽ múc hỷ hoan nơi nguồn mạch cứu độ. R.

Give thanks to the LORD, acclaim his name; among the nations make known his deeds, proclaim how exalted is his name. R.
Hãy tụng ca khen Ngài, hãy khấn cầu danh thánh Ngài luôn; hãy loan truyền khắp các dân tộc kỳ công và danh thánh Ngài lạ lùng ngất cao. R.

Sing praise to the LORD for his glorious achievement; let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel! R.
Hãy hát mừng Đức Chúa của ta bởi bao viêc Chúa đã làm; hãy truyền đi khắp gian trần được biết. Hãy ngợi ca, Si-on hỡi, một vị Thánh của Is-ra-el rất cao vời Ngài ở giữa ngươi. R.

 • Second Reading: (Phil 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters:
Rejoice in the Lord always.
I shall say it again: rejoice!
Your kindness should be known to all.
The Lord is near.
Have no anxiety at all, but in everything,
by prayer and petition, with thanksgiving,
make your requests known to God.
Then the peace of God that surpasses all understanding
will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

The word of the Lord.

 • Bài đọc II: (Phil 4:4-7)

4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!
5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.
6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.
7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giê-su Ki-tô.


Alleluia (Is 61:1 (cited in Lk 4:18) )

R. Alleluia, alleluia.
The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to bring glad tidings to the poor.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Is 61:1 (cited in Lc 4:18) )

Alleluia, alleluia! “Thần Khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn”. – Alleluia.

 • Gospel (Lk 3:10-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The crowds asked John the Baptist,
“What should we do?”
He said to them in reply,
“Whoever has two cloaks
should share with the person who has none.
And whoever has food should do likewise.”
Even tax collectors came to be baptized and they said to him,
“Teacher, what should we do?”
He answered them,
“Stop collecting more than what is prescribed.”
Soldiers also asked him,
“And what is it that we should do?”
He told them,
“Do not practice extortion,
do not falsely accuse anyone,
and be satisfied with your wages.”

Now the people were filled with expectation,
and all were asking in their hearts
whether John might be the Christ.
John answered them all, saying,
“I am baptizing you with water,
but one mightier than I is coming.
I am not worthy to loosen the thongs of his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor
and to gather the wheat into his barn,
but the chaff he will burn with unquenchable fire.”
Exhorting them in many other ways,
he preached good news to the people.

The Gospel of the Lord.

 • Phúc âm: (Lc 3:10-18)

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?"
11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."
14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."
15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!
16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.
17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.
Second Sunday of Advent, Year C (December 5, 2021)


 • First Reading (Bar 5:1-9)

A reading from the Book of the Prophet Baruch

Jerusalem, take off your robe of mourning and misery;
put on the splendor of glory from God forever:
wrapped in the cloak of justice from God,
bear on your head the mitre
that displays the glory of the eternal name.
For God will show all the earth your splendor:
you will be named by God forever
the peace of justice, the glory of God’s worship.

Up, Jerusalem! stand upon the heights;
look to the east and see your children
gathered from the east and the west
at the word of the Holy One,
rejoicing that they are remembered by God.
Led away on foot by their enemies they left you:
but God will bring them back to you
borne aloft in glory as on royal thrones.
For God has commanded
that every lofty mountain be made low,
and that the age-old depths and gorges
be filled to level ground,
that Israel may advance secure in the glory of God.
The forests and every fragrant kind of tree
have overshadowed Israel at God’s command;
for God is leading Israel in joy
by the light of his glory,
with his mercy and justice for company.

The word of the Lord.

 • Bài đọc I: (Br 5:1-9)

1 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục,
và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi;
2 hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa;
và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.
3 Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi.
4 Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi là "Bình an xây dựng trên công chính,"
và "Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa."
5 Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông:
Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy.
Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.
6 Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng.
7 Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa.
8 Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en,
9 vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc,
dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.

 • Responsorial Psalm (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6)

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R/
Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng con dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng con cười vang, lưỡi chúng con thốt lên những tiếng hân hoan. R/

Then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.” The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R/
Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. R/

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those who sow in tears shall reap rejoicing. R/
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của chúng con như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. R/

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R/
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan và vai mang những bó lúa theo. R/

 • Second Reading (Phil 1:4-6, 8-11)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters:
I pray always with joy in my every prayer for all of you,
because of your partnership for the gospel
from the first day until now.
I am confident of this,
that the one who began a good work in you
will continue to complete it
until the day of Christ Jesus.
God is my witness,
how I long for all of you with the affection of Christ Jesus.
And this is my prayer:
that your love may increase ever more and more
in knowledge and every kind of perception,
to discern what is of value,
so that you may be pure and blameless for the day of Christ,
filled with the fruit of righteousness
that comes through Jesus Christ
for the glory and praise of God.

The word of the Lord.

 • Bài đọc II: (Pl 1:4-6, 8-11)

4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Alleluia (Lk 3:4, 6)

R. Alleluia, alleluia.
Prepare the way of the Lord, make straight his paths:
all flesh shall see the salvation of God.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 3, 4. 6)

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

 • Gospel (Lk 3:1-6)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,
when Pontius Pilate was governor of Judea,
and Herod was tetrarch of Galilee,
and his brother Philip tetrarch of the region
of Ituraea and Trachonitis,
and Lysanias was tetrarch of Abilene,
during the high priesthood of Annas and Caiaphas,
the word of God came to John the son of Zechariah in the desert.
John went throughout the whole region of the Jordan,
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,
as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah:
A voice of one crying out in the desert:
“Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.
Every valley shall be filled
and every mountain and hill shall be made low.
The winding roads shall be made straight,
and the rough ways made smooth,
and all flesh shall see the salvation of God.”

The Gospel of the Lord.

 • Phúc âm: (Lc 3:1-6)

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.
3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
First Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-i-mua-vong-nam-c/


FIRST READING: (Jer 33:14-16)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

The days are coming, says the LORD, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and Judah. In those days, in that time, I will raise up for David a just shoot; he shall do what is right and just in the land. In those days Judah shall be safe and Jerusalem shall dwell secure; this is what they shall call her: “The LORD our justice.”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Gr 33:14-16)

(14) Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa.
(15) Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
(16) Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: "ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta!"

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14)

R. To you, O Lord, I lift my soul.
R. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.


Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior, and for you I wait all the day. R.
   Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R.

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the humble his way. R.
   Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R.

All the paths of the LORD are kindness and constancy toward those who keep his covenant and his decrees. The friendship of the LORD is with those who fear him, and his covenant, for their instruction. R.
   Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người. R.

SECOND READING: (1 Thes 3:12-4:2)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters: May the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, just as we have for you, so as to strengthen your hearts, to be blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen.
Finally, brothers and sisters, we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that, as you received from us how you should conduct yourselves to please God and as you are conducting yourselves you do so even more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (1 Tx 3:12-4:2)

(12) Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
(13) Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
(1) Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
(2) Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Alleluia (Ps 85:8)

R. Alleluia, alleluia.
Show us, Lord, your love;
and grant us your salvation.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Tv 84, 8)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 21:25-28, 34-36)

A reaing from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus said to his disciples: “There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.
“Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man.”

The word of the Lord.

PHÚC ÂM: (Lc 21:25-28, 34-36)

(25) "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
(26) Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
(27) Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
(28) Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
(34) "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
(35) vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
(36) Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
14 tháng 11, 2021

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (November 21, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-xxxiv-thuong-nien-chua-kito-vua-vu-tru-nam-b/Reading I (Dn 7:13-14)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

As the visions during the night continued, I saw
    one like a Son of man coming,
        on the clouds of heaven;
    when he reached the Ancient One
        and was presented before him,
    the one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
        all peoples, nations, and languages serve him.
    His dominion is an everlasting dominion
        that shall not be taken away,
        his kingship shall not be destroyed.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 7, 13-14)

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 93:1, 1-2, 5)

R. (1a) The Lord is king; he is robed in majesty.
Ðáp: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a).


The LORD is king, in splendor robed;
    robed is the LORD and girt about with strength.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai; Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai. 

And he has made the world firm,
    not to be moved.
Your throne stands firm from of old;
    from everlasting you are, O LORD.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. 

Your decrees are worthy of trust indeed;
    holiness befits your house,
    O LORD, for length of days.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.


Reading II (Rv 1:5-8)

A reading from the Book of Revelation

Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth. 
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood,
who has made us into a kingdom, priests for his God and Father,
to him be glory and power forever and ever.  Amen.
Behold, he is coming amid the clouds,
and every eye will see him,
even those who pierced him.
All the peoples of the earth will lament him.
Yes.  Amen.

"I am the Alpha and the Omega, " says the Lord God,
"the one who is and who was and who is to come, the almighty."

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Kh 1, 5-8)

“Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Mk 11:9, 10)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed is he who comes in the name of the Lord!
Blessed is the kingdom of our father David that is to come!
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 11, 10)

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavít tổ phụ chúng ta đã đến! – Alleluia.


Gospel (Jn 18:33b-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Pilate said to Jesus,
"Are you the King of the Jews?" 
Jesus answered, "Do you say this on your own
or have others told you about me?" 
Pilate answered, "I am not a Jew, am I? 
Your own nation and the chief priests handed you over to me. 
What have you done?" 
Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world.
If my kingdom did belong to this world,
my attendants would be fighting
to keep me from being handed over to the Jews. 
But as it is, my kingdom is not here." 
So Pilate said to him, "Then you are a king?" 
Jesus answered, "You say I am a king. 
For this I was born and for this I came into the world,
to testify to the truth. 
Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 18, 33b-37)

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Ðó là lời Chúa.
PRAYER TO THE HOLY MARTYRS IN VIETNAM (NOVEMBER 14, 2021)The Holy Spirit Choir


SOLEMNITY HOLY MARTYRS IN VIETNAM (NOVEMBER 14, 2021)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. FRANCIS XAVIER NGUYỄN VĂN NHỨT , O.P.


PRAYERThe Holy Spirit  Choir


13 tháng 11, 2021

SAINT ANDREW DŨNG LẠC, PRIEST, AND COMPANIONS, MARTYRS -SOLEMNITY, NOVEMBER 14, 2021


First Reading (Wisdom 3:1-9)

A reading from the Book of Wisdom

The souls of the righteous are in the hand of God, and no torment shall touch them.
They seemed, in the view of the foolish, to be dead;
and their passing away was thought an affliction and their going forth from us, utter destruction.
But they are in peace. For if to others, indeed, they seem punished, yet is their hope full of immortality;
Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings* he took them to himself. In the time of their judgment* they shall shine and dart about as sparks through stubble; They shall judge nations and rule over peoples, and the LORD shall be their King forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love: Because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with the elect.

The word of the Lord.


Bài đọc I: Kn 3, 1-9

"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

Ðó là Lời Chúa.


Responsorial Psalm (Psalm 126:1-2ab.2cd-3.4-5.6)

R. Those who sow in tears will reap with cries of joy.
Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

When the LORD brought back the captives of Zion,
we were like men dreaming.
Then our mouths were filled with laughter;
our tongues with rejoicing. R
Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.Đ

Then they said among the nations,
“The LORD had done great things for them.”
The LORD has done great things for us;
we are glad indeed. R
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay!”
Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Đ

Restore our fortunes, LORD,
like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
shall reap rejoicing. R
 Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đ

Although they go forth weeping,
carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
carrying their sheaves. R
Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng. Đ


Second Reading (Romans 8:31b-39)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters: If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him? Who will bring a charge against God’s chosen ones? It is God who acquits us. Who will condemn? It is Christ [Jesus] who died, rather, was raised, who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? As it is written:“For your sake we are being slain all the day; we are looked upon as sheep to be slaughtered.” No, in all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things,* nor future things, nor powers, nor height, nor depth,* nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.

The word of the Lord.


Bài Đọc II (Rm 8:31b-39)

Anh em thân mến: Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha [tiếc], nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa.


Alleluia (MT 5:10)

R. Alleluia, alleluia.

Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the Kingdom of heaven.

R. Alleluia, alleluia.


Alleluia: Mt 5, 10

Alleluia, alleluia! 

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. 

Alleluia.


Gospel (Luke 9:23-26)

A reading from the holy Gospel according to Luke.

Jesus said to all, “If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily* and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself? Whoever is ashamed of me and of my words, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels.

The Gospel of the Lord.


Phúc Âm (Lc 9:23-26)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Đó là Lời Chúa.