Tìm Kiếm

28 tháng 11, 2021

Blessing Of The Advent Wreath-First Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)


Hôm nay Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C, Gia đình Bạn Minh Uyên dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

The Holy Spirit ChoirFirst Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)

 

FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYERThe Holy Spirit Choir


27 tháng 11, 2021

Third Sunday of Advent, Year C (December 12, 2021)


 • First Reading: (Zep 3:14-18A)

A reading from the Book of the Prophet Zephaniah

Shout for joy, O daughter Zion!
Sing joyfully, O Israel!
Be glad and exult with all your heart,
O daughter Jerusalem!
The LORD has removed the judgment against you
he has turned away your enemies;
the King of Israel, the LORD, is in your midst,
you have no further misfortune to fear.
On that day, it shall be said to Jerusalem:
Fear not, O Zion, be not discouraged!
The LORD, your God, is in your midst,
a mighty savior;
he will rejoice over you with gladness,
and renew you in his love,
he will sing joyfully because of you,
as one sings at festivals.

The word of the Lord.

 • Bài đọc I: (Zep 3:14-18A)

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.
15 Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.
16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
"Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời."
17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong ngày lễ hội.

 • Responsorial Psalm (Is 12:2-3, 4, 5-6)

R. Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel.
R. Hãy nhảy mừng và hãy ca ngợi: vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.


God indeed is my savior; I am confident and unafraid. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation. R.
Đức Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi; tôi tin tưởng và chẳng còn sợ hãi chi. Đức Chúa là chính sức mạnh tôi, Ngài là Đấng Cứu muôn loài. Nước suối người sẽ múc hỷ hoan nơi nguồn mạch cứu độ. R.

Give thanks to the LORD, acclaim his name; among the nations make known his deeds, proclaim how exalted is his name. R.
Hãy tụng ca khen Ngài, hãy khấn cầu danh thánh Ngài luôn; hãy loan truyền khắp các dân tộc kỳ công và danh thánh Ngài lạ lùng ngất cao. R.

Sing praise to the LORD for his glorious achievement; let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel! R.
Hãy hát mừng Đức Chúa của ta bởi bao viêc Chúa đã làm; hãy truyền đi khắp gian trần được biết. Hãy ngợi ca, Si-on hỡi, một vị Thánh của Is-ra-el rất cao vời Ngài ở giữa ngươi. R.

 • Second Reading: (Phil 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters:
Rejoice in the Lord always.
I shall say it again: rejoice!
Your kindness should be known to all.
The Lord is near.
Have no anxiety at all, but in everything,
by prayer and petition, with thanksgiving,
make your requests known to God.
Then the peace of God that surpasses all understanding
will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

The word of the Lord.

 • Bài đọc II: (Phil 4:4-7)

4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!
5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến.
6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.
7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giê-su Ki-tô.


Alleluia (Is 61:1 (cited in Lk 4:18) )

R. Alleluia, alleluia.
The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to bring glad tidings to the poor.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Is 61:1 (cited in Lc 4:18) )

Alleluia, alleluia! “Thần Khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn”. – Alleluia.

 • Gospel (Lk 3:10-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The crowds asked John the Baptist,
“What should we do?”
He said to them in reply,
“Whoever has two cloaks
should share with the person who has none.
And whoever has food should do likewise.”
Even tax collectors came to be baptized and they said to him,
“Teacher, what should we do?”
He answered them,
“Stop collecting more than what is prescribed.”
Soldiers also asked him,
“And what is it that we should do?”
He told them,
“Do not practice extortion,
do not falsely accuse anyone,
and be satisfied with your wages.”

Now the people were filled with expectation,
and all were asking in their hearts
whether John might be the Christ.
John answered them all, saying,
“I am baptizing you with water,
but one mightier than I is coming.
I am not worthy to loosen the thongs of his sandals.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
His winnowing fan is in his hand to clear his threshing floor
and to gather the wheat into his barn,
but the chaff he will burn with unquenchable fire.”
Exhorting them in many other ways,
he preached good news to the people.

The Gospel of the Lord.

 • Phúc âm: (Lc 3:10-18)

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?"
11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh."
14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."
15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!
16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.
17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.
Second Sunday of Advent, Year C (December 5, 2021)


 • First Reading (Bar 5:1-9)

A reading from the Book of the Prophet Baruch

Jerusalem, take off your robe of mourning and misery;
put on the splendor of glory from God forever:
wrapped in the cloak of justice from God,
bear on your head the mitre
that displays the glory of the eternal name.
For God will show all the earth your splendor:
you will be named by God forever
the peace of justice, the glory of God’s worship.

Up, Jerusalem! stand upon the heights;
look to the east and see your children
gathered from the east and the west
at the word of the Holy One,
rejoicing that they are remembered by God.
Led away on foot by their enemies they left you:
but God will bring them back to you
borne aloft in glory as on royal thrones.
For God has commanded
that every lofty mountain be made low,
and that the age-old depths and gorges
be filled to level ground,
that Israel may advance secure in the glory of God.
The forests and every fragrant kind of tree
have overshadowed Israel at God’s command;
for God is leading Israel in joy
by the light of his glory,
with his mercy and justice for company.

The word of the Lord.

 • Bài đọc I: (Br 5:1-9)

1 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục,
và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi;
2 hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa;
và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.
3 Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi.
4 Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi là "Bình an xây dựng trên công chính,"
và "Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa."
5 Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông:
Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy.
Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.
6 Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng.
7 Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa.
8 Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en,
9 vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc,
dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.

 • Responsorial Psalm (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6)

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R/
Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng con dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng con cười vang, lưỡi chúng con thốt lên những tiếng hân hoan. R/

Then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.” The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R/
Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. R/

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those who sow in tears shall reap rejoicing. R/
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của chúng con như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. R/

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R/
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan và vai mang những bó lúa theo. R/

 • Second Reading (Phil 1:4-6, 8-11)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters:
I pray always with joy in my every prayer for all of you,
because of your partnership for the gospel
from the first day until now.
I am confident of this,
that the one who began a good work in you
will continue to complete it
until the day of Christ Jesus.
God is my witness,
how I long for all of you with the affection of Christ Jesus.
And this is my prayer:
that your love may increase ever more and more
in knowledge and every kind of perception,
to discern what is of value,
so that you may be pure and blameless for the day of Christ,
filled with the fruit of righteousness
that comes through Jesus Christ
for the glory and praise of God.

The word of the Lord.

 • Bài đọc II: (Pl 1:4-6, 8-11)

4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Alleluia (Lk 3:4, 6)

R. Alleluia, alleluia.
Prepare the way of the Lord, make straight his paths:
all flesh shall see the salvation of God.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 3, 4. 6)

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

 • Gospel (Lk 3:1-6)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,
when Pontius Pilate was governor of Judea,
and Herod was tetrarch of Galilee,
and his brother Philip tetrarch of the region
of Ituraea and Trachonitis,
and Lysanias was tetrarch of Abilene,
during the high priesthood of Annas and Caiaphas,
the word of God came to John the son of Zechariah in the desert.
John went throughout the whole region of the Jordan,
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins,
as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah:
A voice of one crying out in the desert:
“Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.
Every valley shall be filled
and every mountain and hill shall be made low.
The winding roads shall be made straight,
and the rough ways made smooth,
and all flesh shall see the salvation of God.”

The Gospel of the Lord.

 • Phúc âm: (Lc 3:1-6)

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.
3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
First Sunday of Advent - Year C (November 28, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-i-mua-vong-nam-c/


FIRST READING: (Jer 33:14-16)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

The days are coming, says the LORD, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and Judah. In those days, in that time, I will raise up for David a just shoot; he shall do what is right and just in the land. In those days Judah shall be safe and Jerusalem shall dwell secure; this is what they shall call her: “The LORD our justice.”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Gr 33:14-16)

(14) Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa.
(15) Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
(16) Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: "ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta!"

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14)

R. To you, O Lord, I lift my soul.
R. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.


Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior, and for you I wait all the day. R.
   Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R.

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and teaches the humble his way. R.
   Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. R.

All the paths of the LORD are kindness and constancy toward those who keep his covenant and his decrees. The friendship of the LORD is with those who fear him, and his covenant, for their instruction. R.
   Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người. R.

SECOND READING: (1 Thes 3:12-4:2)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters: May the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, just as we have for you, so as to strengthen your hearts, to be blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his holy ones. Amen.
Finally, brothers and sisters, we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus that, as you received from us how you should conduct yourselves to please God and as you are conducting yourselves you do so even more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (1 Tx 3:12-4:2)

(12) Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.
(13) Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
(1) Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa.
(2) Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

Alleluia (Ps 85:8)

R. Alleluia, alleluia.
Show us, Lord, your love;
and grant us your salvation.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Tv 84, 8)

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. – Alleluia.

GOSPEL: (Lk 21:25-28, 34-36)

A reaing from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus said to his disciples: “There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.
“Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man.”

The word of the Lord.

PHÚC ÂM: (Lc 21:25-28, 34-36)

(25) "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.
(26) Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.
(27) Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
(28) Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."
(34) "Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,
(35) vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
(36) Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
14 tháng 11, 2021

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (November 21, 2021)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-xxxiv-thuong-nien-chua-kito-vua-vu-tru-nam-b/Reading I (Dn 7:13-14)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

As the visions during the night continued, I saw
    one like a Son of man coming,
        on the clouds of heaven;
    when he reached the Ancient One
        and was presented before him,
    the one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
        all peoples, nations, and languages serve him.
    His dominion is an everlasting dominion
        that shall not be taken away,
        his kingship shall not be destroyed.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 7, 13-14)

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 93:1, 1-2, 5)

R. (1a) The Lord is king; he is robed in majesty.
Ðáp: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai (c. 1a).


The LORD is king, in splendor robed;
    robed is the LORD and girt about with strength.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai; Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai. 

And he has made the world firm,
    not to be moved.
Your throne stands firm from of old;
    from everlasting you are, O LORD.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa. 

Your decrees are worthy of trust indeed;
    holiness befits your house,
    O LORD, for length of days.
R. The Lord is king; he is robed in majesty.
Xướng: Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.


Reading II (Rv 1:5-8)

A reading from the Book of Revelation

Jesus Christ is the faithful witness,
the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth. 
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood,
who has made us into a kingdom, priests for his God and Father,
to him be glory and power forever and ever.  Amen.
Behold, he is coming amid the clouds,
and every eye will see him,
even those who pierced him.
All the peoples of the earth will lament him.
Yes.  Amen.

"I am the Alpha and the Omega, " says the Lord God,
"the one who is and who was and who is to come, the almighty."

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Kh 1, 5-8)

“Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Ðấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

Chúa là Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Ðấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Mk 11:9, 10)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed is he who comes in the name of the Lord!
Blessed is the kingdom of our father David that is to come!
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 11, 10)

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavít tổ phụ chúng ta đã đến! – Alleluia.


Gospel (Jn 18:33b-37)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Pilate said to Jesus,
"Are you the King of the Jews?" 
Jesus answered, "Do you say this on your own
or have others told you about me?" 
Pilate answered, "I am not a Jew, am I? 
Your own nation and the chief priests handed you over to me. 
What have you done?" 
Jesus answered, "My kingdom does not belong to this world.
If my kingdom did belong to this world,
my attendants would be fighting
to keep me from being handed over to the Jews. 
But as it is, my kingdom is not here." 
So Pilate said to him, "Then you are a king?" 
Jesus answered, "You say I am a king. 
For this I was born and for this I came into the world,
to testify to the truth. 
Everyone who belongs to the truth listens to my voice."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 18, 33b-37)

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

Ðó là lời Chúa.
PRAYER TO THE HOLY MARTYRS IN VIETNAM (NOVEMBER 14, 2021)The Holy Spirit Choir


SOLEMNITY HOLY MARTYRS IN VIETNAM (NOVEMBER 14, 2021)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. FRANCIS XAVIER NGUYỄN VĂN NHỨT , O.P.


PRAYERThe Holy Spirit  Choir


7 tháng 11, 2021

Thirty-third Sunday in Ordinary Time B (November 14, 2021)Reading I (Dn 12:1-3)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

In those days, I Daniel, 
    heard this word of the Lord:
"At that time there shall arise
    Michael, the great prince,
    guardian of your people;
it shall be a time unsurpassed in distress
    since nations began until that time.
At that time your people shall escape,
    everyone who is found written in the book.

“Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake;
    some shall live forever,
    others shall be an everlasting horror and disgrace.

“But the wise shall shine brightly
    like the splendor of the firmament,
and those who lead the many to justice
    shall be like the stars forever."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 12, 1-3)

“Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các vì tinh tú tồn tại muôn ngàn đời.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 16:5, 8, 9-10, 11)

R. (1) You are my inheritance, O Lord!
Ðáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa (c. 1).


O LORD, my allotted portion and my cup,
    you it is who hold fast my lot.
I set the LORD ever before me;
    with him at my right hand I shall not be disturbed.
R. You are my inheritance, O Lord!
Xướng: Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices,
    my body, too, abides in confidence;
because you will not abandon my soul to the netherworld,
    nor will you suffer your faithful one to undergo corruption.
R. You are my inheritance, O Lord!
Xướng: Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. 

You will show me the path to life,
    fullness of joys in your presence,
    the delights at your right hand forever.
R. You are my inheritance, O Lord!
Xướng: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! 


Reading II (Heb 10:11-14, 18)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Every priest stands daily at his ministry,
offering frequently those same sacrifices
that can never take away sins. 
But this one offered one sacrifice for sins,
and took his seat forever at the right hand of God;
now he waits until his enemies are made his footstool. 
For by one offering
he has made perfect forever those who are being consecrated.

Where there is forgiveness of these,
there is no longer offering for sin.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 10, 11-14. 18)

“Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, còn Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. Vì chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Lk 21:36)

R. Alleluia, alleluia.
Be vigilant at all times
and pray that you have the strength to stand before the Son of Man.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 21:36)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”. – Alleluia.


Gospel (Mk 13:24-32)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to his disciples:
"In those days after that tribulation
the sun will be darkened,
and the moon will not give its light,
and the stars will be falling from the sky,
and the powers in the heavens will be shaken.

"And then they will see 'the Son of Man coming in the clouds'
with great power and glory,
and then he will send out the angels
and gather his elect from the four winds,
from the end of the earth to the end of the sky.

"Learn a lesson from the fig tree.
When its branch becomes tender and sprouts leaves,
you know that summer is near.
In the same way, when you see these things happening,
know that he is near, at the gates. 
Amen, I say to you,
this generation will not pass away
until all these things have taken place. 
Heaven and earth will pass away,
but my words will not pass away.

"But of that day or hour, no one knows,
neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 13, 24-32)

“Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

“Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.

Ðó là lời Chúa.