Tìm Kiếm

31 tháng 5, 2023

THE HOLY SPIRIT CHOIR AT TEN

HAPPY FEAST DAY TO CHOIR'S MEMBERS IN JUNE


Jun-29 Fr. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.

Jun-13 Antôn Trần Xuân Thành
Jun-24 Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tuấn
Jun-24 Gioan Baotixita Trần Xuân Thiện
Jun-29 Phaolô Lã Quang Bình
Jun-29 Phêrô Hồ Trung Đoàn
Jun-29 Phêrô Lê Văn Giàu
Jun-29 Phêrô Mai Văn Trí
Jun-29 Phêrô Nguyễn Hữu Dũng
Jun-29 Phêrô Bùi Công Duy
Jun-29 Phêrô Nguyễn Văn Chiến
Jun-29 Phêrô Ngô Minh Châu

HAPPY BIRTHDAY TO FR. JOHN & CHOIR'S MEMBERS IN JUNE

Kết quả hình ảnh cho happy birthday

Jun-8 Cha John Nguyễn Thiên Minh
Jun-3 Maria Phan Hoàng Kim
Jun-13 Teresa Lâm Thái Hằng
Jun-26 Maria Cecilia Phạm Ngọc Minh Uyên

The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary (May 28, 2023)

Ca đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Giuse và Cha Phanxico

Kỷ Niệm Ngày Bổn Mạng & Sinh Nhật lần thứ XI của Ca Đoàn Thánh Linh (28/05/2023) - 
Hành trình 11 năm

Kỷ Niệm Ngày Bổn Mạng & Sinh Nhật lần thứ XI của CĐ Thánh Linh-
Tâm tình của các ca viên từ phương xa


Hình ảnh Thánh Lễ Bổn Mạng & Sinh Nhật Lần thứ 11 và Tiệc Mừng
29 tháng 5, 2023

The Solemnity of the Most Holy Trinity, Year A (June 4, 2023)

loi-nhap-the.com

Daily Mass Reading Podcast For June 4, 2023


First Reading (Ex 34:4b-6, 8-9)

A reading from the Book of Exodus

Early in the morning Moses went up Mount Sinai
as the LORD had commanded him,
taking along the two stone tablets.

Having come down in a cloud, the LORD stood with Moses there
and proclaimed his name, "LORD."
Thus the LORD passed before him and cried out,
"The LORD, the LORD, a merciful and gracious God,
slow to anger and rich in kindness and fidelity."
Moses at once bowed down to the ground in worship.
Then he said, "If I find favor with you, O Lord,
do come along in our company.
This is indeed a stiff-necked people; yet pardon our wickedness and sins,
and receive us as your own."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 34, 4b-6. 8-9)

“Thiên Chúa là Ðấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môsê đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa.

Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môsê vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Dn 3:52, 53, 54, 55, 56) - EM page 243

R. (52b) Glory and praise for ever!
Ðáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời


Blessed are you, O Lord, the God of our fathers,
praiseworthy and exalted above all forever;
And blessed is your holy and glorious name,
praiseworthy and exalted above all for all ages.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you in the temple of your holy glory,
praiseworthy and glorious above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you on the throne of your kingdom,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Blessed are you who look into the depths
from your throne upon the cherubim,
praiseworthy and exalted above all forever.
R. Glory and praise for ever!
Xướng: Chúc tụng Chúa, Ðấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. – Ðáp.

Second Reading (2 Cor 13:11-13)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters, rejoice.
Mend your ways, encourage one another,
agree with one another, live in peace,
and the God of love and peace will be with you.
Greet one another with a holy kiss.
All the holy ones greet you.

The grace of the Lord Jesus Christ
and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2 Cr 13, 11-13)

“Ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Rv 1:8)

R. Alleluia, alleluia.
Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit;
to God who is, who was, and who is to come.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin xem Kh 1, 8)

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Gospel (Jn 3:16-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might not perish
but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world,
but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned,
but whoever does not believe has already been condemned,
because he has not believed in the name of the only Son of God.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 3, 16-18)

“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.
28 tháng 5, 2023

Tìm Hiểu Về Ảnh Hưởng Của Rượu Đối Với Sức Khoẻ

 Người Rô-ma xưa có 2 lời nói về rượu:
- "In vino veritas" (tạm dịch: "Rượu vào lời ra";
- "Vinum laetificet cor hominum" (tạm dịch: " Nam vô tửu như kỳ vô phong", nghĩa là "đàn ông mà không có rượu thì chẳng khác gì cờ không có gió".
Xin mời xem 2 đề tài sau để rông đường bàn bạc.
Homily for Pentecost Sunday (May 28, 2023)

 The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


21 tháng 5, 2023

Hymns for Pentecost Sunday (May 28, 2023)

 (May 28, 2023: The Holy Spirit Choir’s XI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)

-Entrance: ES # 265 "VENI, CREATOR SPIRITUS" 
(Verses 1,2 both Latin and English text)


-Responsorial Psalm (104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM page 175  
DM   ABA/GFE

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).


Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. 

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. 

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD.
R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Xướng:  Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.

-Sequence

(Verses 3,4 both Latin and English text)


1.
Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Implesupérna grátia
Quae tu creásti péctora.

Creator Spirit, Lord of grace,
Come, make in us your dwelling place!
O purest Light, in darkness shine;
Full loveless hearts, O Love divine!

Xin Thần Khí sáng tạo,
Chúa muôn ơn lành,
Xin hãy đến, làm cho chúng con
trở nên nơi Ngài cư ngụ.
Ôi ánh sáng thuần khiết, hãy chiếu rọi nơi u tối.
Ôi tình yêu thánh thiêng,
xin ban trái tim chúng con tràn đầy tình thương mến.

2.
Qui diceris Paráclitus,
Donum Dei altíssimi,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritális únctio.

O Spirit, hear your people’s cry!
Come down, O Gift of God most high!
Descend in peace, O heavenly Dove;
Come, fount of life; come, flame of love!

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin nghe tiếng dân kêu cầu!
Xin ngự xuống, Ân Sủng Chúa tối cao!
Lạy Thánh Thần từ trời cao,
Xin ngự xuống cùng bình an.
Này nguồn sự sống, xin hãy đến.
Này ngọn lửa tình yêu, xin hãy đến. 

3.
Tu septifórmis múnere,
Dextrae Dei tu dígitus,
Tu rite promíssum Patris,
sermóneditans gúttura.

 As once on Christ the Servant’s head
The oil of sevenfold grace you shed,
So now anoint from love’s deep springs
Your chosen prophets, priest, and kings!

Như Ngài đã tuôn đổ
Dầu bảy ơn lành trên Đức Kitô,
Xin hãy sức dầu từ suối nguồn tình yêu
Cho các tiên tri, các tư tế
và quốc vương Ngài đã tuyển chọn.

4.
Accénde lumen sénsibus,
Ingundeamórem córdibus,
Infírma nóstri córporis
Virtúte firmanss pérpeti.

Of every gift the living source, Of mighty deeds the unseen force,
The Father sends his Promised One
To speak for all who serve his Son!

Là ân sủng từ nguồn hằng sống
Là những việc diệu kỳ
của Đấng quyền năng vô hình
Chính Chúa Cha đã sai đến
Đấng Ngài đã hứa ban
Để nói thay cho những ai tin vào Chúa Con!
 
5. Hostem repéllas lóngius
Pacémque dones prótinus;
Ductóre sic te práevio
Vitémus omne nóxium.

Keep far all those who wish us ill!
O Dove of peace, be with us still!
In every danger at our side,
O Friend, befriend us; be our guide!

 Xin giữ chúng con tránh xa kẻ bất hảo
Ôi Bồ Câu Hòa Bình,
hãy ở lại cùng chúng con!
Trong mọi nỗi hiểm nguy,
xin hãy là bạn đường;
xin dẫn lối chúng con.

6.
Per te sciámus da Patrem,
Noscámus atque Fílium,
Te utriúsque Spíritum
Credámus omni témpore.

Reveal to us the Father’s love,
Reveal his Son, who reigns above!
To truth, O Truth, make all souls true;
In love, O Love, make all things new!

Xin tỏ cho chúng con thấy
tình yêu của Chúa Cha
Xin mặc khải cho chúng con về Chúa Con,
Đấng trị vì trên cao
Lạy Thánh Thần Chân lý,
xin làm cho tâm hồn chúng con nên chân chính.
Lạy Thánh Thần Tình Yêu,
xin canh tân chúng con. 

7.
Deo Patri sit glória,
Et Fílio, quia mórtuis
Surrécxit, ac paráclito,
In saeculórum sáecula.
Amen.

To God the Father glory be,
And to the Son from death set free;
And to the Holy Spirit raise
Our praise to God for endless days.
Amen.

Kính dâng lên Chúa Cha đầy vinh quang
Và Chúa Con phục sinh từ cõi chết
Cùng Chúa Thánh Thần
Lời chúc tụng tôn vinh muôn đời. Amen.


-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Recessional: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir


Homily for The Ascension of the Lord (May 21, 2023)


Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


The Holy Spirit Choir


20 tháng 5, 2023

Hymns for The Ascension of the Lord (May 21, 2023)

  -Entrance: ES # 192  "ALL THE ENDS OF THE EARTH"


Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM page 165  
Am  ABA/AGAGE 


R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang

All you peoples, clap your hands,
shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
is the great king over all the earth.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

God mounts his throne amid shouts of joy;
the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
sing praise to our king, sing praise.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

For king of all the earth is God;
sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
God sits upon his holy throne.
R. God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Xướng:  Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

-Prayer of the Faithful: Halleluia!Halleluia! Halleluia! 
(see ES #128 "YE SONS AND DAUGHTERS) 

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 261 "ONLY A SHADOW"


-Recessional: ES # 124 "REGINA CAELI"The Holy Spirit Choir


19 tháng 5, 2023

Kể chuyện nhà Mẹ Teresa (Mother Teresa’s House) nghe nha mọi người!

 Nhà Mẹ Teresa thực ra là một tăng đoàn của Kito giáo dưới sự điều hành của giáo hội Vatican, và người sáng lập ra tăng đoàn này chính là Mẹ Teresa (bây giờ được gọi là Thánh Mẹ Teresa, vì tháng 9/2016 tại Vatican đã diễn ra buổi lễ long trọng phong Thánh cho Mẹ Teresa.)

Nhà Mẹ Teresa có tổng hành dinh tại thành phố Calcutta, thuộc bang West Bengal ở Trung Ấn và hàng trăm nhà tại khắp nơi trên đất Ấn độ. Ngoài ra nhà Mẹ Teresa có hàng ngàn nhà tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Túm lại khắp nơi đâu đâu cũng có nhà Mẹ Teresa ngoại trừ một số nước trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc bắt buộc Mẹ Teresa phải mặc đồ………. Trung Quốc thì mới cho phép thành lập nhà tại đây nhưng Mẹ Teresa nhất quyết không thay đổi biểu tượng của tăng đoàn mình, đó là bộ saree trắng bằng vải cotton thô có viền màu xanh thiên thanh ở xung quanh. Do nhà Mẹ Teresa là tổ chức tôn giáo từ thiện phi chính phủ nên họ không có quảng cáo rầm rộ trên internet. Ai biết thì đến đó đóng góp và làm tình nguyện viên. Nhà Mẹ Teresa có vẻ rất xa lạ đối với người Việt Nam vì ở Việt Nam có cái nhà nào đâu mà biết nhưng lại cực kì thân quen và thân thương đối với các dân tộc khác. Nhà Mẹ Teresa chứa hết tất cả các loại người bị cả gia đình lẫn xã hội xem là phế thải là rác rưởi và chỉ muốn vứt bỏ đi mà thôi. Ví dụ người già, người cùi hủi, người tàn tật, người tâm thần, trẻ mồ côi,…. Túm lại nhà Mẹ Teresa như biển cả mênh mông sẳn sàng dung chứa tất cả, như biển dung chứa mọi con sông. Cứ ai cần sự giúp đỡ mà tìm đến nhà Mẹ Teresa là sẽ được giúp, bất chấp tất cả. Đối với Mẹ Teresa, không ai được sinh ra trên đời mà vô dụng cả, tất cả đều được tạo ra bởi bàn tay của Chúa nên tất cả đều hữu dụng. Vấn đề là mình không thấy được sự hữu dụng của họ mà thôi.

Tổng hành dinh của nhà Mẹ Teresa tại Calcutta HẰNG NGÀY có hằng trăm tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về để làm việc, nên có thể nói là quá tải. Ngoài ra nơi này có ngôi mộ của Mẹ Teresa nên cũng được xem là thánh địa. Có thể vì vậy mà mọi người cứ đổ về đấy. Trong khi nhà Mẹ Teresa ở những nơi khác thì vô cùng cần tình nguyện viên nhưng ít có người biết đến, ngoại trừ người bản địa. Họ cần tình nguyện viên làm gì? Có vô số việc để làm.

Ví dụ:
1. Mỗi sáng, họ tắm cho cư dân trong nhà. Mỗi cư dân mà tắm thì cần  đến 2-3 người phụ giúp, vì họ không tự tắm được nên phải để họ lên xe lăn, lăn đến nhà tắm, rồi cởi đồ ra rồi tắm cho họ, mà họ có chịu ngồi yên cho mình tắm đâu, có người quậy kinh dị luôn, họ chửi bới, họ xé quần xé áo, họ càu họ cấu,……….đủ trò. Cho nên có khi tắm xong một người mệt bởi hơi tai. Ở những nhà nữ toàn là các sơ và chị em phụ nữ không hà. Khiêng họ lên xuống rất là mệt. Đặc biệt là tắm cho nữ thì đàn ông đâu có được phép rớ vào. Phụ nữ mà phải làm những công việc nặng nhọc ấy thì thấy thương lắm!

2. Do ở chung nhau nên một người bị chí là nguyên cả nhà lây chí cho nhau. Trị chí cho họ cũng là vấn đề nan giải. Tôi có lần đảm trách công việc này, cái tôi bị lây chí luôn. Nhưng nhờ vậy tôi phát hiện ra một phương pháp trị chí độc đáo rẻ tiền mà hiệu quả. Tôi trị cho tôi trước, thành công thì mới áp dụng cho họ. Tôi lấy muối pha vào nước và dùng nước muối gội đầu. Sau đó dùng lược chải tóc, do gặp muối nên chí bị đơ hay sao ấy mọi người, hổng chạy đi đâu được, vậy là chải đến đâu là chí rơi xuống đến nấy, trứng chí cũng rơi ra luôn. Tôi chỉ áp dụng một lần thôi mà thành công. Vậy là tôi giới thiệu rộng rãi cho mọi người, để họ khỏi mua hóa chất, thay vào đó, chỉ cần mua muối thôi, hoặc nếu gần biển thì ra biển múc nước về gội đầu. Gội đầu bằng nước muối khác với dùng nước muối tắm tóc nha. Tắm thì chỉ ở ngoài tóc thôi nên tóc bị xơ xác, còn gội đầu thì phải cào vào da đầu, cho nước muối thấm vào trị viêm da đầu luôn đó, chẳng những vậy còn sạch gàu nữa nè!
3. Cho họ ăn. Đến giờ ăn là cần người đút. Có người ứ chịu ăn, núng nẩy miết, nên rất mất thời gian người đút. Vì vậy cần có người cho ăn giúp.
4. Hỗ trợ họ trong các trị liệu như tập họ đi, hoặc đẩy xe cho họ đi dạo hoặc nói chuyện với họ,…..
5. Đối với trẻ sơ sinh thì tụi nó cần hơi ấm nên cần có người ẳm bồng trên tay để truyền hơi ấm, cần người đút sữa, cần người nâng niu dỗ dành nói lời yêu thương dịu dàng. Bé con mừ cho nên rất rất rất là cần hơi ấm từ người. Có khi mình ghé qua mình cho đồ rồi mình đi mà không hiểu rằng chỉ cần bồng đứa bé lên trong vài phút là quan trọng với nó đến mức nào, huống chi là nâng niu vỗ về tâng tiu nựng nịu nó.
6. Dọn dẹp giặt giũ
7. Dạy học cho những đứa trẻ hoặc dạy người lớn làm kỹ năng này nọ cho ngày của họ trôi qua một cách có ý nghĩa.

Túm lại là có vô số việc để làm mà những nhà ở những nơi ít người biết đến thì rất cần tình nguyện viên phụ giúp họ. Trong khi những nơi nổi tiếng như tổng hành dinh hoặc ở các thành phố lớn hay những địa điểm du lịch danh tiếng thì có khi lại ………quá tải tình nguyện viên.

Tôi có mò đến tổng hành dinh ở Calcutta rủ họ về Việt Nam mở nhà bởi ở Việt Nam số người phá thai rất rất cao, số lượng trẻ em bị giết hằng năm là rất lớn. Trong khi đó Mẹ Teresa có mở những nhà chuyên nuôi những đứa con gái lỡ dại hay những phụ nữ lỡ có thai nhưng lại không muốn có con. Nuôi họ đến khi họ đẻ thì họ có thể để em bé lại cho nhà và quay về cuộc sống thường ngày. Mỗi bà mẹ có thể ở tại nhà đến cả mấy tháng để chờ cho em bé ra đời. Cho nên có khi họ bức bối nghĩ quẩn này nọ, vì có nhiều đứa bị phụ tình lắm, nên họ cũng cần tình nguyện đến dạy họ làm cái này cái nọ hoặc khuyên nhủ nói chuyện cho họ vơi bớt nỗi buồn. Ôi Mẹ ơi, Việt Nam cần cái nhà như thế này dữ lắm! Nhưng khi tôi nói chuyện với mấy sơ ở tổng hành dinh tại Calcutta thì họ bảo họ phải có thư mời từ giáo hội Việt Nam và chính phủ Việt Nam thì họ mới có thể sang Việt Nam mà mở nhà được chớ. Cái nào tôi cũng bó tay rồi. Tôi có biết giáo hội và chính phủ Việt Nam đâu. Nhưng mà tôi gieo một ý nghĩ vào vũ trụ và biết chắc rằng khi nào đủ duyên thì cái hạt giống ấy nẩy mầm thôi. Cho nên nhiệm vụ là cứ gieo, còn khi nào nó nảy thì đó là việc của nó hihi.

Ở Việt Nam mà muốn làm tình nguyện viên cho nhà mẹ Teresa thì có thể sang các nước trong khu vực Đông Nam Á đặc biệt là Philippines có rất nhiều nhà của Mẹ. Nhưng gần nhất là Cambodia, mọi người lội sang đó bằng xe buýt rồi tìm nhà Mẹ Teresa thôi. Tìm bằng cách nào? Kinh nghiệm của tôi là kiếm nhà thờ rồi tìm cha xứ mà hỏi. Dĩ nhiên là cha xứ biết rồi, nếu khu vực đó không có nhà Mẹ Teresa thì họ sẽ chỉ cho nơi có nhà ấy. Có khi họ vẽ bản đồ cho mình đi luôn đó, rồi chỉ đi xe buýt như thế nào, thậm chí có khi còn điện thoại cho nhà Mẹ Teresa để họ biết là mình đang đến luôn ấy. Tùy tình huống. Nhưng nếu đi đâu mà muốn tìm nhà Mẹ Teresa thì cứ tìm cha xứ mà hỏi. Cha xứ mà không biết thì tìm nhà thờ bự hơn để hỏi, hoặc tìm Vương cung thánh đường là tổng hành dinh của cả khu vực là thế nào cũng ra thôi hà! Dễ hơm? Túm lại muốn tìm nhà Mẹ Teresa thì cứ tìm nhà thờ tìm cha xứ để hỏi. Nhiệm vụ của cha xứ là phải biết để thông tin cho mình. Cứ đinh ninh vậy đi nha mọi người hehehehe. Cha xứ mà hổng biết là tôi lăn ra ăn vạ ráng chịu à nha hahahahahaha.

P.s 1 Làm việc ở nhà Mẹ Teresa cái tôi phát hiện ra một điều rằng: Có một số người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để làm công việc tình nguyện cho nhà thôi đấy mọi người. Có khi họ đến làm việc ban ngày rồi chiều thì về nhà mình. Có khi họ ở lại tại nhà ấy như một cư dân luôn đấy nhưng họ không phải là cư dân mà là tình nguyện viên, ăn ngủ sinh hoạt cùng người trong nhà. Có lần tôi gặp một con bé có thâm niên làm tình nguyện viên ở nhà ấy đến cả 10 năm trời luôn đấy! Wow, quá nể!
P.s 2: Một trong những câu nói bất hủ của Mẹ Teresa: Không phải ai cũng có thể làm điều vĩ đại nhưng ai cũng có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.


18 tháng 5, 2023

BUỔI ĐỌC KINH MÂN CÔI CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE NGUYỄN ĐỨC HOÀ, O.P.

 Hôm nay, ngày 18/05/2023, sau buổi tập hát, Cha Phan-xi-cô và chúng con đã viếng thăm và đọc Kinh Mân Côi, chúng con nhờ Đức Mẹ chuyển cầu "Chúng con cầu xin Chúa thương Cha cố Giuse".Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


17 tháng 5, 2023

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ GIUSE NGUYỄN ĐỨC HOÀ, O.P.

 

Cha Cố Giuse là vị sáng lập Ca đoàn Thánh Linh của chúng con (Holy Spirit Choir), chúng con phục vụ Thánh Lễ tiếng Anh từ ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2012 đến hiện nay.
Chúng con xin tri ân Cha cố Giuse và chúng con luôn nhớ và cầu nguyện cho Cha cố kính yêu của chúng con.
Hôm nay ngày 16/05/2023, Cha cố đã về với Chúa, chúng con được Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê quy tụ cùng hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha cố vào lúc 20 giờ.
Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, đại diện ca đoàn chúng con là 10 vị dâng hương lên Cha cố và lãng hoa để biểu lộ tâm tình con thảo kính dâng lên Cha cố Giuse kính yêu của chúng con.

Cha Phan-xi-cô chia sẻ tâm tình với Cha cố Giuse trước khi bắt đầu Thánh Lễ.


Anh Chương, đọc bài I trong Thánh Lễ.Phần Đáp Ca - "Save Your People"


Bài giảng của Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ, Cha chia sẻ những kỷ niệm thân thương cùng Cha cố Giuse và ca đoàn Thánh Linh

Trước khi ban phép lành kết lễ, Cha Vinh Sơn đã thay lời quý Cha để nói lời chia sẻ và cảm ơn Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cùng ca đoàn Thánh Linh.

Trong khi ca đoàn hát bài kết lễ thì Cha Phan-xi-cô đã đứng bên Cha cố Giuse tâm sự cùng Ngài.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp14 tháng 5, 2023

CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ

 Hôm nay, Chúa Nhựt VI Mùa Phục Sinh, năm A, ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chúa Nhựt II trong tháng Năm, cũng là Ngày Của Mẹ.

Ca đoàn Thánh Linh chúng con cùng quý cộng đoàn hiệp dâng Thánh Lễ, kính dâng Đức Mẹ Maria những bông hoa hồng tươi, chúng con xin tạ ơn Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ cũng là Mẹ kính yêu của chúng con. Chúng con xin Đức Mẹ Maria nhận tấm lòng của chúng con kính dâng.
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp