Tìm Kiếm

28 tháng 5, 2023

Tìm Hiểu Về Ảnh Hưởng Của Rượu Đối Với Sức Khoẻ

 Người Rô-ma xưa có 2 lời nói về rượu:
- "In vino veritas" (tạm dịch: "Rượu vào lời ra";
- "Vinum laetificet cor hominum" (tạm dịch: " Nam vô tửu như kỳ vô phong", nghĩa là "đàn ông mà không có rượu thì chẳng khác gì cờ không có gió".
Xin mời xem 2 đề tài sau để rông đường bàn bạc.