Tìm Kiếm

27 tháng 8, 2017

Twenty-second Sunday in Ordinary Time A (September 3, 2017)  • First Reading (Jer 20:7-9)
A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
You duped me, O LORD, and I let myself be duped;
you were too strong for me, and you triumphed.
All the day I am an object of laughter;
everyone mocks me.

Whenever I speak, I must cry out,
violence and outrage is my message;
the word of the LORD has brought me
derision and reproach all the day.

I say to myself, I will not mention him,
I will speak in his name no more.
But then it becomes like fire burning in my heart,
imprisoned in my bones;
I grow weary holding it in, I cannot endure it.

  • Bài đọc I (Gr 20:7-9)
7 Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã quyến rũ con,
và con đã để cho Ngài quyến rũ.
Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.
Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.
8 Mỗi lần nói năng là con phải la lớn,
phải kêu lên: "Bạo tàn! Phá huỷ!"
Vì lời ĐỨC CHÚA mà con đây bị sỉ nhục và chế diễu suốt ngày.
9 Có lần con tự nhủ: "Tôi sẽ không nghĩ đến Người,
cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa."
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim,
âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!”

  • Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9)
R/ My soul is thirsting for you, O Lord my God.
R/ Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Ngài.

O God, you are my God whom I seek; for you my flesh pines and my soul thirsts like the earth, parched, lifeless and without water. R/
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. R/

Thus have I gazed toward you in the sanctuary to see your power and your glory, For your kindness is a greater good than life; my lips shall glorify you. R/
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. R/

Thus will I bless you while I live; lifting up my hands, I will call upon your name. As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall praise you. R/
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. R/

You are my help, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul clings fast to you; your right hand upholds me. R/
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. R/

Homily for Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 27, 2017)


Fr. John Apostle Nguyen Thien Minh, O.P.

26 tháng 8, 2017

Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 27, 2017)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  As we come today in the House of God on this 21st Sunday in the Ordinary Time, Year A, the Word of God helps us to strengthen our faith in Christ, the Lord and Savior of the world, not only in a common and general way but also in an individual and personal conviction.  Indeed, each and one of us must be ready to answer this question: “In my own view and personal feeling, who is Christ Jesus?”
With trust in God’s merciful love, let our mind and heart speak out of what role Christ is playing in our lives.
Please all stand for the entrance hymn.      

b)     To the Readings

-          First Reading Is 22:19-23

When the People of the Old Covenant wished to have a king to rule over them, the Lord God blessed and invested the monarchs in terms of being His representatives with almost absolute power and authority.
This would be the empowerment of the Church founded by Christ in order that God’s salvation may be proclaimed without delay. 

-          Second Reading Rom 11:33-36

Creator of all and Master of the universe, the Lord God does not owe anything to anyone.  On the contrary, the whole creation totally and absolutely depends on God in what they have and what they are.

B.      Hymns for Holy Mass

a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)
b) Responsorial Psalm: EM Pages 187-188
c) Offertory: Christify (ES #219)
d) Communion: These Alone Are Enough (ES #209)
e)  Recessional: Age to Age (ES #273) 

24 tháng 8, 2017

Hymns for Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 27, 2017)


a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)b) Responsorial Psalm: EM pages 187-188

  • Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8)
R/ Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
R/ Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang việc tay Chúa làm.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy - tem - ple. R/
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R/

I will give thanks to your name, because of your kindness and your truth: When I called, you answered me; you built up - strength - within me. R/
Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. R/

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of - your  - hands. R/
Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương; công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R/

c) Offertory: Christify (ES #219)d) Communion: These Alone Are Enough (ES #209)e)  Recessional: Age To Age (ES #273)


20 tháng 8, 2017

Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 27, 2017)


  • First Reading (Is 22:19-23)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD to Shebna, master of the palace:
“I will thrust you from your office
and pull you down from your station.
On that day I will summon my servant
Eliakim, son of Hilkiah;

I will clothe him with your robe,
and gird him with your sash,
and give over to him your authority.
He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem,
and to the house of Judah.
I will place the key of the House of David on Eliakim’s shoulder;
when he opens, no one shall shut
when he shuts, no one shall open.
I will fix him like a peg in a sure spot,
to be a place of honor for his family.”
  • Bài đọc I (Is 22:19-23)
19 Đức Chúa phán: "Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ,
Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị.
20 Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta
là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu.
21 Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,
cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó,
quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó,
nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa.
22 Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.
Nó mở ra thì không ai đóng được,
nó đóng lại thì không ai mở được.
23 Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột,
nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó."
  • Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8)
R/ Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
R/ Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang việc tay Chúa làm.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple. R/
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R/

I will give thanks to your name, because of your kindness and your truth: When I called, you answered me; you built up strength within me. R/
Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. R/

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R/
Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương; công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R/

Daily Readings – Audio (Aug 21-31, 2017)

http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm

Homily for Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)


Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

18 tháng 8, 2017

Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)


A.   Introduction

a)    To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,  

Good morning!  Welcome to Saint Dominic Parish Church for the celebration of the 20th Sunday in the Ordinary Time, Year A.

The Word of God which we are about to hear tells us how great God’s love is toward all people.  God wants all people to be saved from sin and death.  God’s saving mercy, on the one hand, has no boundary and cannot be limited.  On the other, we have to show our determination in giving up everything, even something close to our heart, in order to obtain God’s gift of faith.

We are obliged, in our turn, to put into practice God’s merciful love whenever we deal with our fellow men and women, no matter who they may be. 

We pray hard in this Holy Mass for the grace of trust in Divine Mercy and perseverance in the path of salving truth in accordance with Christ’s Gospel.

Please all stand for the entrance hymn.    

b)   To the Readings

-       First Reading Is 56:1.6-7

God has a dream that one day people from four corners of the earth will come into the Holy Temple and worship Him.  In order that His dream may come true, God sent His Beloved Son, Jesus Christ, Our Lord and Savior, to proclaim to all peoples the Good News of salvation.

-       Second Reading Rom 11:13-15.29-32

The power of God’s saving love can turn misfortune into blessing.  The disobedience of the People of the Old covenant paved the way for the obedience of the People of the New Covenant.  The awareness of God’s mercy should urge us Christians to live a life worthy of being an expression of authentic gratefulness to Him Who so loved us that He gave us His Only Son.     

B.   Hymns for the Holy Mass

a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)
b) Responsorial Psalm: EM page 185
c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)
e)  Recessional: To Praise You (ES #206)

Hymns for Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)


a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)b) Responsorial Psalm: EM page 185


Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R/ O God, let all the nations praise you!
R/ Lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài.

May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your sal-va-tion. R/
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ  của Ngài. R/

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth - you - guide. R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R/

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth - fear - him! R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)

Click here, listen to the audio


e)  Recessional: To Praise You (ES #206)


15 tháng 8, 2017

Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)
  • First Reading (Is 56:1, 6-7)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD:
Observe what is right, do what is just;
for my salvation is about to come,
my justice, about to be revealed.
The foreigners who join themselves to the LORD,
ministering to him,
loving the name of the LORD,
and becoming his servants—
all who keep the sabbath free from profanation
and hold to my covenant,
them I will bring to my holy mountain
and make joyful in my house of prayer;
their burnt offerings and sacrifices
will be acceptable on my altar,
for my house shall be called
a house of prayer for all peoples.

  • Bài đọc I (Is 56:1, 6-7)
1 ĐỨC CHÚA phán như sau: Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.
6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,
7 đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

  • Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)
R/ O God, let all the nations praise you!
R/ Lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài.

May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R/
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ  của Ngài. R/

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R/

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

14 tháng 8, 2017

Daily Readings – Audio (Aug 14-20, 2017)


http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm

Chúc Mừng Thành Viên Ca Đoàn Thánh Linh Khấn Dòng Đa Minh

Viên ngọc quý Chúa đang trui nén

Ca đoàn Thánh Linh đã có 4 thành viên đang tu tập tại 4 dòng tu khác nhau.

Hôm nay 14-8-2017, 1 trong 4 viên ngọc đó là anh Gioan Baotixita Thanh Tuấn đã được tuyên khấn lần đầu tại Đền Thánh Martino Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số ca viên như chị Hồng Hà, chị Diệp, chị Khanh, Cúc, Kim, Bảo Linh, 2 thân phụ của Kim và Linh Phương cùng cô Nguyệt (em Cha) và người viết đã hân hạnh tháp tùng Cha Francis đến đền Thánh Martino tham dự Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của Thanh Tuấn.

Xe khởi hành từ nhà thờ Ba Chuông lúc 4 giờ 30 phút sáng, sương mai còn đang đọng trên muôn ngàn cây cối xe đi qua, Tôi tưởng chừng như muôn ngàn hoa đang còn say giấc đêm nồng, thấy Đoàn chúng tôi đi qua đã hé môi đón cười chào đón những thành viên đang trên đường tiến bước đến Đền Thánh để chia sẻ niềm vui bất tận của Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn trong bộ đồ áo dòng tinh khôi trắng đen ra đến cổng đón Cha Francis và chúng tôi.

Thánh Lễ Khấn Dòng được Cha Giám Tỉnh chủ tế thật trang nghiêm và cảm động.

Sau Thánh Lễ, chúng tôi được chụp hình với Thanh Tuấn để kỷ niệm.
Từ đây xin được gọi là Thầy.

Thầy Tuấn ơi, Thầy đã bỏ mọi sự trên đời để theo Chúa nhất là người Mẹ hiền mà trước Thánh Lễ Thầy đã thưa với Cha Francis là xin phép tạm chào để đi tìm Mẹ!

Cầu xin Chúa Thánh Thần là quan thầy của Ca Đoàn Thánh Linh, trong ca đoàn nầy Thầy là một thành viên, luôn tuôn đổ trên Thầy mọi ơn cần thiết để Thầy vững bước trên con đường hiến dâng mà Thầy đã chọn.

Maria Nguyễn Thị Báu