Tìm Kiếm

27 tháng 8, 2017

26 tháng 8, 2017

Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 27, 2017)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  As we come today in the House of God on this 21st Sunday in the Ordinary Time, Year A, the Word of God helps us to strengthen our faith in Christ, the Lord and Savior of the world, not only in a common and general way but also in an individual and personal conviction.  Indeed, each and one of us must be ready to answer this question: “In my own view and personal feeling, who is Christ Jesus?”
With trust in God’s merciful love, let our mind and heart speak out of what role Christ is playing in our lives.
Please all stand for the entrance hymn.      

b)     To the Readings

-          First Reading Is 22:19-23

When the People of the Old Covenant wished to have a king to rule over them, the Lord God blessed and invested the monarchs in terms of being His representatives with almost absolute power and authority.
This would be the empowerment of the Church founded by Christ in order that God’s salvation may be proclaimed without delay. 

-          Second Reading Rom 11:33-36

Creator of all and Master of the universe, the Lord God does not owe anything to anyone.  On the contrary, the whole creation totally and absolutely depends on God in what they have and what they are.

B.      Hymns for Holy Mass

a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)
b) Responsorial Psalm: EM Pages 187-188
c) Offertory: Christify (ES #219)
d) Communion: These Alone Are Enough (ES #209)
e)  Recessional: Age to Age (ES #273) 

24 tháng 8, 2017

Hymns for Twenty-first Sunday in Ordinary Time A (August 27, 2017)


a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)b) Responsorial Psalm: EM pages 187-188

  • Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8)
R/ Lord, your love is eternal; do not forsake the work of your hands.
R/ Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang việc tay Chúa làm.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy - tem - ple. R/
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R/

I will give thanks to your name, because of your kindness and your truth: When I called, you answered me; you built up - strength - within me. R/
Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. R/

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of - your  - hands. R/
Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương; công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R/

c) Offertory: Christify (ES #219)d) Communion: These Alone Are Enough (ES #209)e)  Recessional: Age To Age (ES #273)


18 tháng 8, 2017

Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)


A.   Introduction

a)    To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,  

Good morning!  Welcome to Saint Dominic Parish Church for the celebration of the 20th Sunday in the Ordinary Time, Year A.

The Word of God which we are about to hear tells us how great God’s love is toward all people.  God wants all people to be saved from sin and death.  God’s saving mercy, on the one hand, has no boundary and cannot be limited.  On the other, we have to show our determination in giving up everything, even something close to our heart, in order to obtain God’s gift of faith.

We are obliged, in our turn, to put into practice God’s merciful love whenever we deal with our fellow men and women, no matter who they may be. 

We pray hard in this Holy Mass for the grace of trust in Divine Mercy and perseverance in the path of salving truth in accordance with Christ’s Gospel.

Please all stand for the entrance hymn.    

b)   To the Readings

-       First Reading Is 56:1.6-7

God has a dream that one day people from four corners of the earth will come into the Holy Temple and worship Him.  In order that His dream may come true, God sent His Beloved Son, Jesus Christ, Our Lord and Savior, to proclaim to all peoples the Good News of salvation.

-       Second Reading Rom 11:13-15.29-32

The power of God’s saving love can turn misfortune into blessing.  The disobedience of the People of the Old covenant paved the way for the obedience of the People of the New Covenant.  The awareness of God’s mercy should urge us Christians to live a life worthy of being an expression of authentic gratefulness to Him Who so loved us that He gave us His Only Son.     

B.   Hymns for the Holy Mass

a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)
b) Responsorial Psalm: EM page 185
c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)
e)  Recessional: To Praise You (ES #206)

Hymns for Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)


a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)b) Responsorial Psalm: EM page 185


Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R/ O God, let all the nations praise you!
R/ Lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài.

May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your sal-va-tion. R/
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ  của Ngài. R/

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth - you - guide. R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R/

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth - fear - him! R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)

Click here, listen to the audio


e)  Recessional: To Praise You (ES #206)


14 tháng 8, 2017

Daily Readings – Audio (Aug 14-20, 2017)


http://www.usccb.org/bible/readings-audio.cfm

Chúc Mừng Thành Viên Ca Đoàn Thánh Linh Khấn Dòng Đa Minh

Viên ngọc quý Chúa đang trui nén

Ca đoàn Thánh Linh đã có 4 thành viên đang tu tập tại 4 dòng tu khác nhau.

Hôm nay 14-8-2017, 1 trong 4 viên ngọc đó là anh Gioan Baotixita Thanh Tuấn đã được tuyên khấn lần đầu tại Đền Thánh Martino Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số ca viên như chị Hồng Hà, chị Diệp, chị Khanh, Cúc, Kim, Bảo Linh, 2 thân phụ của Kim và Linh Phương cùng cô Nguyệt (em Cha) và người viết đã hân hạnh tháp tùng Cha Francis đến đền Thánh Martino tham dự Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của Thanh Tuấn.

Xe khởi hành từ nhà thờ Ba Chuông lúc 4 giờ 30 phút sáng, sương mai còn đang đọng trên muôn ngàn cây cối xe đi qua, Tôi tưởng chừng như muôn ngàn hoa đang còn say giấc đêm nồng, thấy Đoàn chúng tôi đi qua đã hé môi đón cười chào đón những thành viên đang trên đường tiến bước đến Đền Thánh để chia sẻ niềm vui bất tận của Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn trong bộ đồ áo dòng tinh khôi trắng đen ra đến cổng đón Cha Francis và chúng tôi.

Thánh Lễ Khấn Dòng được Cha Giám Tỉnh chủ tế thật trang nghiêm và cảm động.

Sau Thánh Lễ, chúng tôi được chụp hình với Thanh Tuấn để kỷ niệm.
Từ đây xin được gọi là Thầy.

Thầy Tuấn ơi, Thầy đã bỏ mọi sự trên đời để theo Chúa nhất là người Mẹ hiền mà trước Thánh Lễ Thầy đã thưa với Cha Francis là xin phép tạm chào để đi tìm Mẹ!

Cầu xin Chúa Thánh Thần là quan thầy của Ca Đoàn Thánh Linh, trong ca đoàn nầy Thầy là một thành viên, luôn tuôn đổ trên Thầy mọi ơn cần thiết để Thầy vững bước trên con đường hiến dâng mà Thầy đã chọn.

Maria Nguyễn Thị Báu

13 tháng 8, 2017

Homily for Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (Aug 13, 2017)


Illusions from Crisis of Faith
(see Mt 14:22-33)

Dear Sisters and Brothers in Christ,

The Gospel story tells us that the disciples of Jesus confronting kind of tsunami when on board a tiny boat crossing the sea of Tiberias of Galilee could not recognize their Master but thought that He was a ghost.

That happened because of the following three reasons:

One, the disciples were so extremely frightened that they failed to make full use of their good senses.  Unless there would be something wrong with our sight, the eyes always capture the best image that no manmade camera can ever do.  Unless there would be something wrong with our hearing, the ears always provide the best sound that no audio hi-tech sensor can ever do.  Unless there would be something wrong with our taste, our tongue always gives the best savor that no artificial device can ever do.

So, it was not their eyes that went wrong in taking picture of the Master walking on the sea water, but rather their mind filled with fear and confusion that distorted the beautiful image of Jesus and turned Him into the horrible darkness of forces of evil.

Two, bias or prejudice of all kinds from both within and without can also end up in disfiguring real and objective information from the outside world and changing it into wrong reality or a truth badly edited to fit subjective viewpoint or selfish agenda.   

One day, Master Kungfuzi, popularly known as Confucius, was leading his disciples on a field study journey when they suffered a shortage of food because the region where they visited was inflicted with a severe famine.  The Master assigned one of his trusted disciples to cook lunch for the group.  A colleague happened to see the cook eat the rice before serving the Master and friends.  He immediately reported to the Master the scandalous act of gluttony.  The Master saddened by the event could not help but openly express his disappointment, saying to the disciple who was caught by the very shameful act of cheating, “My son, you have betrayed my trust in you.  Say good-bye and go your way.”  “Master,” replied the person thought to be the culprit, “when the rice had been just cooked, I realized that a portion of rice on the surface was mixed with dirt.  I thought that it would be a waste of our scarce food to throw the dirty rice away.  So I decided to consume that polluted rice in order that my Master and colleagues might have enough and clean food to eat.”  People could hear a very remorseful Master cry out of repentance: “Oh, my God!  So pitiful am I!  I have eyes but cannot see!  I have brain but am not able to think!”

Three, the disciples were not able to recognize Jesus in time of trials and difficulties because their faith was not strong enough.  Pope Francis likes to describe the faith in Christ which we Christians have as the compass of the ship.  It is very risky for the ship of our life as both individuals and communities to cross the stormy sea of this world without a compass, meaning to say a strong faith in God, our heavenly Father and Master of history of humanity and in Jesus Christ our Lord and Savior of the world.  Without faith, we become victims of the forces of evil in all forms and will end up in just seeing illusions such as violence, hatred, killing, bloody war and death.

Together with the disciples, let us cry out to God, our Merciful Father Who always listens to and watches over us His children for help.  Let us also pray to Jesus Christ our Lord and Savior: “Lord, increase our faith so that we can survive this life!” Amen.

Fr. Francis Nguyen Van Nhut, O.P.       


11 tháng 8, 2017

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2017)A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  The Gospel message sent to each and one of us today is that we need the gift of faith in order not to fall victim of illusions and wrongdoing when faced with all forms of trials.
Faith in Christ Jesus Who is always present in our life both as individuals and communities can keep us safe and save us from danger.
We pray in this Holy Mass for unwavering trust in the Lord and Savior of the world so that we can survive this journey on earth and reach the Kingdom of heaven.  
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

First Reading: 1 Kgs 19:9a.11-13

Persecuted by the wicked King Ahab and his Queen Jezebel for killing their prophets of Baal, the Prophet Elijah ran for his life and climbed up the mountain Horeb to look for God’s protection.  There he met the Lord God in a peaceful environment.

Second Reading: Rm 9:1-5

Saint Paul shared with us how charity works in the life of Christians who are really and sincerely concerned of the salvation of their own people.  He would rather suffer from some kind of pain and loss for the sake of his countrymen.   

B. Hymns for Holy Mass

a) ES #136 – Sing To The Mountains
b) EM 179
c) ES #291 – The God Of All Grace
d) ES #212 – There Is A Longing
e) ES #207 – Open My Eyes


Hymns for Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2017)


a) Entrance: ES #136 – Sing To The Mountainsb) Responsorial Psalm: EM page 179


  • Responsorial Psalm PS 85:9, 10, 11-12, 13-14

R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
R. (8) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

I will hear what God proclaims;
the LORD — for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
glory dwelling in our - land.R.
R. 9 Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
và những ai hướng lòng trí về Người.
10 Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Kindness and truth shall meet;
justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from hea-ven.R.
R. 11 Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12 Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.    

The LORD himself will give his benefits;
our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
and prepare the way of his - steps.R.
R. 13 Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14 Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.


c) Offertory: ES #291 – The God Of All Graced) Communion: ES #212 – There Is A Longinge) Recessional: ES #207 – Open My Eyes


9 tháng 8, 2017

Cẩn-thận! Người Già Nên Đọc Bài Nầy!!!

Bác-sĩ Bùi-Văn-Rậu
 

Các bạn thân mến, trước hết tôi xin cám ơn tất cả các bạn bè xa gần đã lo lắng, thăm hỏi qua điện thoại, e mail, thăm viếng cùng chúc lành cho tôi trong những ngày qua!

   Có lẽ một số các anh chị đã thắc mắc chuyện gì đã xảy đến cho tôi vậy? Tôi xin tóm lược diễn tiến sau đây.

Số là vợ chồng chúng tôi đã cùng một số bạn rủ nhau đi du lịch Nhật-Bản bằng tàu. Vào ngày thứ hai của chuyến đi, chúng tôi đến cư ngụ tại một khách sạn nằm dưới chân núi Phú-Sĩ, chờ sáng hôm sau lên thăm núi. Tối hôm đó từ phòng tắm đi ra, vì phải bước qua cái ngạch cửa hơi cao tôi bị rượt chân nên ngã bật ngửa ra sau, đầu đập vào ngạch cửa! Tôi nằm im cố kiểm soát ngũ quan, tứ chi xem có bị gì không thì bà xã tôi thấy động vào nâng tôi dậy! Thấy máu chảy lênh láng trên sàn, vội dùng khăn băng đầu tôi lại để cầm máu rồi nhờ một anh bạn cùng đoàn sang khám cho tôi! Anh bạn này là chuyên khoa cấp cứu của các nhà thương ở California. Sau khi khám xong thấy tôi không có triệu chứng gì, chỉ bị nứt da sau ót thôi, nên anh an ủi bà xã tôi và dặn chỉ canh chừng tôi mà thôi, sau đó tôi hoạt động như thường, vẫn theo đoàn đi tiếp!


Sáng hôm sau, chúng tôi lên núi Phú-Sĩ… Sau đó chúng tôi lên tàu đi Osaka và Kobe… Rời Kobe tàu ghé Nagasaki… Rời Nagasaki tàu chúng tôi ghé Shanghai…Chúng tôi rời Okinawa để đến Taipei… Sau hai ngày ở Taipei tàu ghé Hong-Kong là trạm chót của chuyến hải hành. Tại Hong-Kong…


Chúng tôi rời Hong- Kong bay tới Tokyo đổi máy bay để về thẳng Mỹ!
Về đến San Jose, tôi đã trở lại công việc thường ngày, đi làm như thường, vẫn không có triệu chứng gì, không thấy nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa!!! Cho đến chủ nhật 23 tháng 11, tức là 4 tuần sau ngày xảy ra tai nạn, tôi bắt đầu thấy hơi bị chúi về phía trước mỗi khi di chuyển, qua thứ hai tôi gọi cho bác sĩ gia đình xin đi chụp CT scan đầu. Tuy nhiên cơ quan Xrays hẹn vào chiều hôm sau, vì không có chỗ! Buổi chiều hôm ấy trên đường về nhà thấy tôi đi hơi loạng quạng, bà xã tôi đã nhất định chở tôi đến phòng cấp cứu mặc cho tôi nói rằng hãy chờ đến ngay mai chụp hình xong mới tính!

Tại phòng cấp cứu sau khi khám và chụp hình bác sĩ cho biết là có máu trong đầu, bác sĩ liền cho nhập viện và sắp xếp cho giải phấu vào sáng hôm sau. Cuộc giải phẫu kéo dài khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy bác sĩ giải phẫu cho biết là ông đã khoan hai lỗ trên đầu của tôi và đã hút được hơn 200 ml máu! Ông đã đặt hai ống để rút máu bầm ra!!!
Sau khi mổ, tôi cả thấy nhẹ nhõm, không còn thấy chóng mặt, nhức đầu gì cả! Nói tóm lại là cuộc mổ thành công!!! Sau ba đêm nằm bệnh viện, hai ống hút trên đầu được tháo ra và tôi đã được cho xuất viện vào ngày lễ tạ ơn!!!


   Tới đây thì có lẽ nhiều bạn đã thắc mắc tại sao tôi không đi chụp hình ngay sau khi bị tai nạn! Xin thưa với các bạn là trong cơ thể học, não bộ chúng ta được bao bọc bởi màng óc và được bảo bọc bằng hộp xương sọ!  Khi lớn tuổi thì não bộ của chúng ta bị teo nhỏ lại, do đó được treo lơ lửng bằng những mạch máu nhỏ, khi bị chấn động mạnh như bị đánh vào đầu, hay té ngã! Não bộ bị giao động và vì thế có thể một hay vài mạch bị đứt, máu bị chảy ra tuy nhiên vì mạch quá nhỏ! Nên máu chảy rất chậm, rất ít, chỉ vào khoảng gần 1 /12 tới 2 ml mỗi giờ, lúc này nếu làm CT scan cũng không thấy gì cả! Chỉ khi nào lượng máu đủ đế ép vào não bộ, thì lúc đó triệu chứng mới xảy ra!!! Chuyện này thường xảy ra khỏang từ 4 tới 12 tuần sau khi bị chấn động như trong trường hợp của tôi. Bác sĩ cho biết với số lượng máu nhiều như thế, người trẻ tuổi có lẽ đã bị hôn mê, não bộ đã bị thương tổn rồi! Thật là may mắn cho tôi, đã được bình phục hoàn toàn, không hề có dư chứng gì cả!!!

   Qua kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên các bạn là ở vào tuổi của chúng ta, nên cố gắng tránh tối đa các tai nạn! Tuy nhiên, nếu có tai nạn xảy ra nên cho người thân biết để theo dõi, người có khả năng nhất là người bạn đời của ta, không ai săn sóc ta, hiểu ta hơn chính ta bằng bà xã của ta!
Câu này rất đúng với trường hợp của tôi!!!
Xin được cám ơn em, người bạn đời!
Nếu không có em, chưa chắc tôi có thể viết được những dòng chữ này!!!