Tìm Kiếm

18 tháng 8, 2017

Hymns for Twentieth Sunday in Ordinary Time A (August 20, 2017)


a) Entrance: He Is The Lord (ES #184)b) Responsorial Psalm: EM page 185


Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R/ O God, let all the nations praise you!
R/ Lạy Thiên Chúa, chư dân hết thảy hãy xưng tụng Ngài.

May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your sal-va-tion. R/
Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả toàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ  của Ngài. R/

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth - you - guide. R/
Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh, Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R/

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth - fear - him! R/
Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người. R/

c) Offertory: Our Blessing Cup (ES #153)
d) Communion: Ang Katawan Ni Kristo (ES #160)

Click here, listen to the audio


e)  Recessional: To Praise You (ES #206)