Tìm Kiếm

3 tháng 8, 2017

Feast of the Transfiguration of the Lord (August 6, 2017)


  • First Reading (Dn 7:9-10, 13-14)

As I watched:

Thrones were set up
and the Ancient One took his throne.
His clothing was bright as snow,
and the hair on his head as white as wool;
his throne was flames of fire,
with wheels of burning fire.
A surging stream of fire
flowed out from where he sat;
Thousands upon thousands were ministering to him,
and myriads upon myriads attended him.
The court was convened and the books were opened.

As the visions during the night continued, I saw:

One like a Son of man coming,
on the clouds of heaven;
When he reached the Ancient One
and was presented before him,
The one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
all peoples, nations, and languages serve him.
His dominion is an everlasting dominion
that shall not be taken away,
his kingship shall not be destroyed.

  •  Bài đọc I: (Dan 7:9-10, 13-14)

9 Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
10 Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan. Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
13 Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện.
14 Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

  • Responsorial Psalm (Ps 97:1-2, 5-6, 9)

R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
R. Chúa hiển trị, Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất

The LORD is king; let the earth rejoice;
let the many islands be glad.
Clouds and darkness are round about him,
justice and judgment are the foundation of his throne. R.
Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu. R

The mountains melt like wax before the LORD,
before the LORD of all the earth.
The heavens proclaim his justice,
and all peoples see his glory. R.
Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. R

Because you, O LORD, are the Most High over all the earth,
exalted far above all gods. R
Lạy Chúa, vì Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. R  • Second Reading (2 Pt 1:16-19)

Beloved:
We did not follow cleverly devised myths
when we made known to you
the power and coming of our Lord Jesus Christ,
but we had been eyewitnesses of his majesty.
For he received honor and glory from God the Father
when that unique declaration came to him from the majestic glory,
"This is my Son, my beloved, with whom I am well pleased."
We ourselves heard this voice come from heaven
while we were with him on the holy mountain.
Moreover, we possess the prophetic message that is altogether reliable.
You will do well to be attentive to it,
as to a lamp shining in a dark place,
until day dawns and the morning star rises in your hearts. 

  • Bài Đọc II: (2 Pet 1:16-19)

16 Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.
17 Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến".
18 Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. 19 Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.

  • Alleluia (Mt 17:5c)

R. Alleluia, alleluia.
This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him.
R. Alleluia, alleluia.

  • ALLELUIA: Mt 17, 5c


Alleluia, alleluia! 
Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. – 
Alleluia.

  • Gospel Mt 17:1-9

Jesus took Peter, James, and his brother, John, 
and led them up a high mountain by themselves.
And he was transfigured before them; 
his face shone like the sun 
and his clothes became white as light.
And behold, Moses and Elijah appeared to them,
conversing with him.
Then Peter said to Jesus in reply, 
"Lord, it is good that we are here.
If you wish, I will make three tents here, 
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
While he was still speaking, behold,
a bright cloud cast a shadow over them, 
then from the cloud came a voice that said, 
"This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him."
When the disciples heard this, they fell prostrate
and were very much afraid.
But Jesus came and touched them, saying,
"Rise, and do not be afraid."
And when the disciples raised their eyes, 
they saw no one else but Jesus alone.

As they were coming down from the mountain,
Jesus charged them,
"Do not tell the vision to anyone 

until the Son of Man has been raised from the dead."

  • Phúc Âm: (Mt 17:1-9)

1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! "6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."


http://www.usccb.org/bible/readings/080617.cfm
http://giesu.net/home/06082014-le-chua-giesu-hien-dung/