Tìm Kiếm

6 tháng 8, 2017

Chào mừng Anh Dominic Shogo Nakayama gia nhập Hội Thánh Công Giáo

Anh Dominic Shogo Nakayama đã được lãnh 3 Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo là Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.


Anh Dominic Shogo Nakayama chụp hình lưu niệm cùng với Cha Phanxico, người đỡ đầu là Anh Đa Minh Hùng và người thân của Anh tại Vương Cung Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông 
The Holy Spirit Choir