Tìm Kiếm

4 tháng 8, 2017

Hymns for Sunday of the Transfiguration of the Lord, Year A (August 6, 2017)


a) Entrance: ES #109 – Worthy Is The Lambb) Responsorial Psalm: EM page 177


  • Responsorial Psalm (Ps 97:1-2, 5-6, 9)

R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
R. Chúa hiển trị, Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất

The LORD is king; let the earth rejoice;
let the many islands be glad.
Clouds and darkness are round about him,
justice and judgment are the foundation of his - throne. R.
Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu. R

The mountains melt like wax before the LORD,
before the LORD of all the earth.
The heavens proclaim his justice,
and all peoples see his glo-ry. R.
Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. R

Because you, O LORD, are the Most High over all the earth,
exalted far above all - gods. R
Lạy Chúa, vì Ngài là Đấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. R


c) Offertory: ES #219 -Christifyd) Communion: ES #214 – In Him Alonee) Recessional: ES #142 – Jesus Christ, You Are My Life