Tìm Kiếm

30 tháng 4, 2021

Hymns for the fifth Sunday of Easter (May 2, 2021)

 a) Entrance ES #119 "Christ, The Lord, Is Risen Today”


Responsorial Psalm (PS: 22:26-27, 28, 30, 31-32) - EM page 155
DM 565/432

R. (26a) I will praise you, Lord, in the assembly of your people.
Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội


I will fulfill my vows before those who fear the LORD.
    The lowly shall eat their fill;
they who seek the LORD shall praise him:
    “May your hearts live forever!” R.
Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. 
Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, 
những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: 
“Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. Đ.

All the ends of the earth
    shall remember and turn to the LORD;
all the families of the nations
    shall bow down before him. R.
Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; 
và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Đ.

To him alone shall bow down
    all who sleep in the earth;
before him shall bend
    all who go down into the dust. R.
Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; 
bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Đ.

And to him my soul shall live;
    my descendants shall serve him.
Let the coming generation be told of the LORD
    that they may proclaim to a people yet to be born
    the justice he has shown. R.
Linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.
Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, 
và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. Đ.

c) Response to universal prayer: 

"Alleluia! Alleluia! Alleluia!"

d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #229 “In Him Alone”


f) Recessional  ES #124 "Regina Caeli" (O Queen of Heaven)


27 tháng 4, 2021

Fifth Sunday of Easter (May 2, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org


First Reading (Acts 9:26-31)

A reading from the Acts of the Apostles

When Saul arrived in Jerusalem he tried to join the disciples,
but they were all afraid of him,
not believing that he was a disciple.
Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles,
and he reported to them how he had seen the Lord,
and that he had spoken to him,
and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus.
He moved about freely with them in Jerusalem,
and spoke out boldly in the name of the Lord.
He also spoke and debated with the Hellenists,
but they tried to kill him.
And when the brothers learned of this,
they took him down to Caesarea
and sent him on his way to Tarsus.

The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace.
It was being built up and walked in the fear of the Lord,
and with the consolation of the Holy Spirit it grew in numbers.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31

“Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (PS: 22:26-27, 28, 30, 31-32)

R. (26a) I will praise you, Lord, in the assembly of your people.
Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội


I will fulfill my vows before those who fear the LORD.
    The lowly shall eat their fill;
they who seek the LORD shall praise him:
    “May your hearts live forever!” R.
Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. 
Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, 
những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: 
“Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. Đ.

All the ends of the earth
    shall remember and turn to the LORD;
all the families of the nations
    shall bow down before him. R.
Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; 
và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Đ.

To him alone shall bow down
    all who sleep in the earth;
before him shall bend
    all who go down into the dust. R.
Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; 
bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Đ.

And to him my soul shall live;
    my descendants shall serve him.
Let the coming generation be told of the LORD
    that they may proclaim to a people yet to be born
    the justice he has shown. R.
Linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.
Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, 
và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. Đ.

Second Reading (1 Jn 3:18-24)

A reading from the first Letter of Saint John

Children, let us love not in word or speech
but in deed and truth.

Now this is how we shall know that we belong to the truth
and reassure our hearts before him
in whatever our hearts condemn,
for God is greater than our hearts and knows everything.
Beloved, if our hearts do not condemn us,
we have confidence in God
and receive from him whatever we ask,
because we keep his commandments and do what pleases him.
And his commandment is this:
we should believe in the name of his Son, Jesus Christ,
and love one another just as he commanded us.
Those who keep his commandments remain in him, and he in them,
and the way we know that he remains in us
is from the Spirit he gave us.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 18-24

“Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 15:4a, 5b)

R. Alleluia, alleluia.
Remain in me as I remain in you, says the Lord.
Whoever remains in me will bear much fruit.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 15, 4 và 5b)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. – Alleluia.

Gospel (Jn 15:1-8)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to his disciples:
“I am the true vine, and my Father is the vine grower.
He takes away every branch in me that does not bear fruit,
and every one that does he prunes so that it bears more fruit.
You are already pruned because of the word that I spoke to you.
Remain in me, as I remain in you.
Just as a branch cannot bear fruit on its own
unless it remains on the vine,
so neither can you unless you remain in me.
I am the vine, you are the branches.
Whoever remains in me and I in him will bear much fruit,
because without me you can do nothing.
Anyone who does not remain in me
will be thrown out like a branch and wither;
people will gather them and throw them into a fire
and they will be burned.
If you remain in me and my words remain in you,
ask for whatever you want and it will be done for you.
By this is my Father glorified,
that you bear much fruit and become my disciples.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 15, 1-8)

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Ðó là lời Chúa.


26 tháng 4, 2021

Những thành ngữ bạn có thể hiểu sai

 Hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng những thành ngữ quen thuộc do ông cha để lại trong khi nói chuyện hay viết lách. Tuy nhiên, có nhiều thành ngữ mặc dù thường xuyên sử dụng, nhưng câu gốc hay ý nghĩa của nó lại khác xa so với những gì ta nghĩ. Sau đây là một số những thành ngữ như vậy.


1_ Nghèo rớt mồng tơi

Nhiều người vẫn nhầm tưởng mồng tơi ở đây là cây mồng tơi mà chúng ta vẫn thường nấu canh hay dậu mồng tơi trong thơ Nguyễn Bính. Nhưng thật ra, mồng tơi hoàn toàn khác với những gì bạn nghĩ. Trước đây người nông dân khi ra đồng thường khoác một chiếc áo được đan từ lá cọ để che nắng che mưa gọi là áo tơi. Phần trên cùng của áo tơi được khâu lại để luồn dây đeo qua vai gọi là mồng tơi. 

Với những người rất nghèo, họ cứ đeo mãi một cái áo tơi cho đến khi phần dưới rách nát, rụng tơi tả còn mỗi cái mồng tơi sắp rớt (rụng ra mà vẫn phải sử dụng. Cho nên câu trên muốn nói đến người rất nghèo, nghèo đến tột cùng.)


2_ Đều như vắt tranh

Chúng ta vẫn thường nói "đều như vắt chanh", nhưng thực ra câu này không có ý nghĩa. Vì vắt quả chanh thì làm sao mà đều được.

Với những bạn sinh ra trước những năm 7x, các bạn sẽ được biết đến hình ảnh nhà tranh vách đất. Khi lợp mái tranh, người ta sẽ đan những lá cọ (hoặc lá dừa vào với nhau thành một vắt gọi là vắt tranh. Từnhững vắt tranh này mới được đưa lên mái nhà để lợp. Với những người thợ giỏi, họ biết sắp xếp các lá đều nhau nên vắt tranh rất đều và đẹp.

Đều như vắt tranh ý nói làm một cái gì đấy mà sản phẩm rất đồng đều.


3_ Lang bạt kỳ hồ

Khi nghe câu trên nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh một người sống phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó. Nhưng thực ra, đây là một câu thành ngữ Hán-Việt. Lang là con Sói, bạt là giẫm đạp, kỳ là đại từ chỉ chính con sói, hồ là vạt yếm dưới cổ.

Vậy Lang bạt kỳ hồ có nghĩa là con Sói dẫm vào chính cái yếm của nó. Ý nói người nào đó đang rất lúng túng, quẩn quanh không tìm ra lối thoát.


4_ Con cà con kê

Thoạt nghe nhiều người nghĩ ngay là con gà, con kê, tức muốn ám chỉ một người nói vòng vo vì con gà với con kê thực ra là một.

Nhưng nghĩa gốc của nó lại hoàn toàn khác. Ngày xưa làm nông nghiệp, người dân sau khi gieo cây cà, cây kê, đến thời điểm nhổ lên để trồng ra luống người ta cũng buộc lại thành từng bó như bó mạ mà các bạn thấy trên hình, được gọi là con cà, con kê. Việc trồng cà, trồng kê rất mất nhiều thời gian và tỉ mẩn vì phải tách từng cây trong bó ra rồi mới trồng.

Câu con cà con kê ý nói rất dài dòng, không biết bao giờ mới dứt như công việc trồng cà, trồng kê.


5_ Chạy như cờ lông công

Thoạt nghe cứ tưởng cờ lông công chỉ là một từ ghép nghe cho nó vần. Nhưng thực ra cờ lông công là một loại cờ hiệu được sử dụng từ thời xa xưa.

Ngày nay, việc trao đổi thông tin đã có hôp thư điện tử, bạn chỉ cần soạn thảo và một cái nháy chuột là xong. Tuy nhiên, từ thời xa xưa, khi việc di chuyển còn khó khăn thì việc trao đổi thông tin mất rất nhiều thời gian. Khi cần chuyển một thông tin hỏa tốc, người lính trạm dùng tín hiệu là một lá cờ có gắn thêm lông đuôi con công, gọi là cờ lông công. Vì là thông tin hỏa tốc nên người lính trạm khi gắn cờ này thường chạy rất nhanh, chạy qua chạy lại rất nhiều chặng đường.

Vì vậy, để nói đến những người suốt ngày chạy khắp nơi ngoài đường, hoặc chạy vội vã người ta thường sử dụng thành ngữ chạy như cờ lông công.


6_ Đanh đá cá cày

Câu này thường để chỉ những người phụ nữ có tính ương ngạnh, không được hiền lành, dịu dàng. Tuy nhiên, do ngôn ngữ vùng miền nên nhiều người đọc thành cá cầy khiến nhiều người tưởng đanh đá như con cá Cầy.

Thực ra, cá cày là một thứ làm bằng gỗ hoặc tre, có hình dáng gần giống với con cá được sử dụng trong chiếc cày thô sơ ngày xưa để điều khiển nâng hoặc hạ bắp cày để có đường cày nông hay sâu theo ý mình.

Trong cấu tạo của cả chiếc cày, cá cày có hình dáng rất nhỏ nhưng nó có thể điều khiển được cả chiếc cày theo ý mình.


7_ Sư tử Hà Đông

Nhiều người vẫn dùng hình ảnh trên để nói về những bà vợ của mình. Tuy nhiên, không ít người lầm tưởng Hà Đông ở đây là quận Hà Đông, Hà Nội (trước đây thuộc tỉnh Hà Tây. Thực ra, Sư tử Hà Đông lại chẳng liên quan gì đến địa danh Hà Đông của chúng ta mà nó bắt nguồn từ một điển tích bên tận Trung cộng.)

Trần Tạo tự Quý Thường, người đời nhà Tống, quê ở Vĩnh Gia. Vợ của Trần họ Liễu vốn có tính ghen dữ ghê gớm. Quý Thường rất sợ vợ nhưng rất có lòng tôn sùng đạo Phật. Hằng ngày ngồi đọc kinh, vợ lấy làm bực, la hét om sòm, nhưng Trần vẫn điềm nhiên, không dám cự một tiếng.

Tính của Trần cũng hào hoa, bằng hữu nhiều, nên ở nhà thường có yến tiệc. Để tăng phần hứng thú, long trọng của buổi tiệc, Trần chiều khách, mời kỹ nữ xướng ca. Liễu Thị trong phòng mượn điều này, điều nọ, quát tháo om sòm. Trần có lúc hốt hoảng, cầm gậy nơi tay bỏ rơi mất gậy. Bạn thân của Trần là Tô Đông Pha, nhân đó làm một bài thơ đùa cợt trong đó có hai câu như sau:

" Bổng nghe sư tử Hà Đông rống, Kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu".

Từ đó, sư tử Hà Đông được dùng để chỉ những bà vợ có tính ghen tuông và mỗi khi xảy ra việc gì lập tức nổi cơn tam bành với chồng.


8_ Kẻ tám lạng người nửa cân

Mọi người vẫn thường dùng câu trên để nói về cuộc đấu giữa hai đội quân hay hai người cân sức, cân tài. Nhưng tại sao lại là tám lạng với nửa cân mà không phải năm lạng và nửa cân?

Thực ra, cân ở đây là cân ta từ ngày xưa: mỗi cân tương đương với 16 lạng, khoảng 0,6kg bây giờ. Vì vậy, nửa cân khi đó bằng đúng tám lạng.


9_ Công như công cốc

Nghe có vẻ như hai chữ công cốc người ta chỉ nói cho có vần, có điệu. Nhưng thực chất, chữ cốc ở trong câu thành ngữ này là một loài chim. Con chim Cốc cũng có màu đen và trông giống với con Quạ nhưng kích thước lớn hơn khá nhiều. Chúng là loài chim săn cá điệu nghệ nên nhiều ngư dân thuần hóa chim Cốc để đánh bắt cá. Thường các ngư dân sẽ đeo vào cổ con chim một chiếc vòng để sau khi chim bắt được cá to thì sẽ không thể nuốt được.

Vì vậy mà người ta thường dùng thành ngữ công như công cốc hay đơn giản là công cốc để ám chỉ những việc làm dù rất cố gắng mà không mang lại thành quả


Lê Anh Tuấn


22 tháng 4, 2021

Bệnh đau khớp tay chân mình mẩy, lưng, cổ đầu.......

 Nguyên lý: Hệ thống thần kinh của con người chạy cùng khắp thân thể,

chỗ nào cũng có, từ đầu cho tới ngón tay, ngón chân. Tuy nhiên, theo

hình vẽ về hệ thần kinh được treo tại các phòng mạch Tây, Đông Y, ta

thấy chùm dây thần kinh đi từ sau ót tỏa ra cánh tay, xuống lưng, qua

xương sống, tới hông, đùi, rồi chân (trông như một bó dây điện) là

chùm quan trọng nhất.

Nếu bị “kẹt” đâu đó, thì đau. “Kẹt” trên cổ có thể gây đau ra cánh

tay, bàn tay. “Kẹt” thấp xuống dưới thì đau bắp thịt lưng, đau thắt

lưng, “kẹt” ở chỗ thắt lưng lại gây đau ở đùi, chân... Cho nên, khi bị

đau quá vì xương thoái hóa hay vì đụng xe, mà phải giải phẫu, bác sĩ

sẽ cân nhắc rất kỹ. Mổ ở thắt lưng, nếu “xui”chạm giây thần kinh, có

thể bị liệt chân mà thôi, nếu mổ ở cổ mà bị “xui”, có thể liệt cả

người! Vì thế, chỉ những trường hợp đau cổ chịu hết nổi, bắt buộc phải

giải phẫu thì phải ký giấy chấp nhận 50/50, một là khỏi, hai là đời xe

lăn. Hên thì cũng có thể phải ghép một cây sắt vào trong cổ. Đôi khi

phải mổ lại..


Chỉ còn cách Tập Luyện, cho thư giãn thần kinh chỗ gây đau, cho mạnh

bắp thịt chỗ đau, cho khớp xương được chuyển động dịu dàng trở lại,

kích thích chất nhờn đầu khớp xương phục hoạt, điều chỉnh lại những

chỗ lệch lạc xương cốt, thì sẽ .. bớt đau (không phải HẾT đau, vì hễ

ngưng tập một thời gian, có thể đau lại).


 A- CHỮA ĐAU CỔ, ĐAU VAI, ĐAU TAY:

1- Xoay cổ trái phải: nhìn thẳng trước mặt, xoay cổ từ trái sang phải

chầm chậm, mắt vẫn nhìn ra đằng trước, từ từ hít vào. Từ từ trả cổ trở

lại phía trước, rồi xoay sang bên phải, mắt vẫn nhìn ra đằng trước,

thở ra. Nhớ xoay cho hết cỡ, tới khi không xoay được nữa thì thôi. Làm

10 lần.

2- Gập cổ: ngửa cổ lên chầm chậm cho tới hết cỡ, từ từ hít vào. Chầm

chậm gập cổ xuống ngực, hết cỡ, thở ra. Làm 10 lần.

3- Bẻ cổ: Mắt nhìn thẳng đằng trước, bẻ cổ nghiêng xuống đầu vai trái,

hít vào. Từ từ thở ra, bẻ cổ qua đầu vai bên kia. (Khác với xoay cổ

trái phải: ở đây, khi bẻ đầu xuống vai thì đầu vai có hơi nhô lên cho

chạm với đầu, còn xoay cổ trái phải thì chỉ quay đầu vào khoảng trống

sau vai mà thôi). Làm 10 lần.

4- Xoay cổ vòng tròn: Dùng điểm tựa là cổ, xoay vòng đầu chung quanh

cổ, từ phải sang trái 10 lần rồi từ trái qua mặt 10 lần.


 B- CHỮA ĐAU CÁNH TAY, BÀN TAY:

 1- Xoay vai: hai tay buông thỏng, dùng đầu vai làm điểm tựa, xoay vai

theo một vòng tròn chạy chung quanh đầu vai ( không phải nhô lên, hụp

xuống) từ sau ra trước, rồi từ trước ra sau. 10 lần. Trong khi xoay

vai, vẫn hít thở đều đặn.

 2- Lắc bàn tay: giơ cánh tay ra trước mặt, cùi chỏ ép hai bên thân

mình, giữ nguyên cổ tay và cánh tay, hai bàn tay để trước mặt, lòng

bàn tay hướng vào phía ngực. Lắc từ trên xuống dưới (như giũ giũ bàn

tay) thật mạnh 10 lần. Đổi hướng, cho mu bàn tay lên trên, lòng bàn

tay hướng về mặt đất, giũ mạnh bàn tay từ trên xuống dưới. 10 lần. Đổi

hướng, hai lòng bàn tay quay vào nhau, giũ mạnh bàn tay từ trái qua

phải, từ phải qua trái. Những người thư ký đánh máy, làm “neo”, thợ

may.... phải tập bàn tay thường xuyên, nếu không, có thể bị mổ cổ tay

vì khớp xương cổ tay bị cứng khô lại.

 3- Vẽ vòng trên đất: đứng rộng chân ra, một tay vịn vào mặt bàn,

nguời nghiêng xuống cho song song với mặt đất, cánh tay buông thỏng,

tưởng tượng như đang cầm một cái que, vẽ một vòng tròn tưởng tượng

thật to trên mặt đất . Vẽ nhanh 10 lần rồi đổi tay. Hít thở đều hòa.


C- CHỮA ĐAU THẮT LƯNG, ĐÙI, CHÂN:

 1- Xoay thắt lưng theo vòng tròn: hai tay chống hông, ngón tay để ra

sau lưng, ngón cái phía trước, các ngón tay ấn mạnh vào thắt lưng,

dùng thắt lưng làm điểm tựa, xoay vòng bụng ra trước rồi vòng qua bên

phải (bên trái) ra sau, rồi vòng tới trước. Làm liên tục không ngừng,

khi ra tới trước, thì bụng phải ưỡn ra hết cỡ. Khi ra sau thì thắt

lưng cong lại cũng hết cỡ. Hít thở chầm chậm theo vòng.

 2- Gập lưng: cũng như gập cổ, ngửa lưng ra, hít vào, gập thắt lưng

xuống, thở ra. Khi ngửa lên, ngửa hết cỡ, khi gập xuống, cũng gập hết

cỡ.

 3- Xoay hông: hai tay buông thõng bên sườn, vặn người qua bên trái

thì hai cánh tay cũng “văng” theo bên trái, nghĩa là không dùng sức

tay, chỉ để cho hai cánh tay “văng” theo mà thôi. Xong, vặn người qua

bên phải. Hai cánh tay lại “văng” theo bên phải. Nhớ khi xoay sang bên

nào thì xoay gót chân bên đó, và bàn chân bên đó nhấc lên, nghĩa là

xoay trên gót chân mà thôi. Mục đích làm cho vòng xoay rộng thêm, nếu

giữ nguyên bàn chân trên mặt đất, vòng xoay sẽ ngắn lại. Hít thở chầm

chậm.


 D- CHỮA ĐAU ĐẦU GỐI:

 1-Xoay gối trái phải: đứng vừa phải, hai bàn tay đặt trên đầu gối,

thấp người xuống, xoay đầu gối theo một vòng tròn về phía phải (theo

vòng kim đồng hồ) 10 lần rồi đổi hướng quay theo bên trái.

 2-Xoay gối trong ngoài: đứng rộng chân ra, hai tay đặt trên đầu gối,

thấp người xuống, xoay đầu gối từ ngoài vào trong rồi từ trong ra

ngoài.

 Các thế đầu gối này, mới đầu thì chỉ thấp người xuống một chút, sau

đó, mỗi ngày càng thấp người xuống hơn, công lực sẽ mạnh hơn. Chỉ cần

làm 10 phút, là đã thở mạnh, toát mồ hôi rồi. Người nhức đầu gối ban

đêm phải tập trước khi lên giường ngủ.


 Lưu ý:

-Những thế tập này chỉ được áp dụng với người chưa giải phẫu xương lần

nào. Nếu đã giải phẫu cổ thì không được tập cổ. Nếu giải phẫu lưng rồi

mà muốn tập lưng, phải hỏi bác sĩ, xem phim X-ray có trở ngại gì

không..

 -Phối hợp vừa châm cứu, vừa mát xa, vừa tập luyện thì rất tốt.

 -Trường hợp đau kinh niên vì xương rồi, có thể uống thêm Glucosamine

có bán tại các tiệm thuốc Tây để kích thích chất nhờn đầu xương và

xương.


 -Mua một cái máy mát-xa nhỏ cầm tay để chà xát chung quanh chỗ bắp

thịt đau sẽ hiệu nghiệm nhanh hơn.

 Vài hàng trao đổi những kinh nghiệm trong suốt mấy chục năm qua, nếu

có chi sai sót, mong cao nhân chỉ điểm thêm. Chúc qúy vị sống lâu,

sống khỏe mạnh, và hạnh phúc.


               Chu Tất Tiến


18 tháng 4, 2021

Hymns for the fourth Sunday of Easter (April 25, 2021)

 a) Entrance ES #141 "Hail The Day That Sees Him Rise”

Click here, listen to the audio

b) Responsorial Psalm (Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29) - EM p. 153
Gm 121/17175


R.  (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.
Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22).

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in princes. R.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
Tìm đến nương tựa Chúa, 
thì tốt hơn nương tựa ở loài người. 
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. – Ðáp.

I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes. R.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, 
đã biến nên tảng đá góc tường. 
Việc đó đã do Chúa làm ra, 
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. - Đáp

Blessed is he who comes in the name of the LORD;
    we bless you from the house of the LORD.
I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
Give thanks to the LORD, for he is good;
    for his kindness endures forever. R.
Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 
từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. 
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Ngài muôn thuở. – Ðáp.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #123 “Worthy Is The Lamb”


f) Recessional  ES #189 "I Sing The Mighty Power Of God" 


17 tháng 4, 2021

Fourth Sunday of Easter (April 25, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org


First Reading (Acts 4:8-12)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter, filled with the Holy Spirit, said:
“Leaders of the people and elders:
If we are being examined today
about a good deed done to a cripple,
namely, by what means he was saved,
then all of you and all the people of Israel should know
that it was in the name of Jesus Christ the Nazorean
whom you crucified, whom God raised from the dead;
in his name this man stands before you healed.
He is the stone rejected by you, the builders,
    which has become the cornerstone.
There is no salvation through anyone else,
nor is there any other name under heaven
given to the human race by which we are to be saved.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Cv 4, 8-12

“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Ðá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29)

R.  (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.
Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22).


Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in princes. R.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
Tìm đến nương tựa Chúa, 
thì tốt hơn nương tựa ở loài người. 
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. – Ðáp.

I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes. R.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, 
đã biến nên tảng đá góc tường. 
Việc đó đã do Chúa làm ra, 
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. - Đáp

Blessed is he who comes in the name of the LORD;
    we bless you from the house of the LORD.
I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
Give thanks to the LORD, for he is good;
    for his kindness endures forever. R.
Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 
từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. 
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Ngài muôn thuở. – Ðáp.

Second Reading (1 Jn 3:1-2)

A reading from the first Letter of Saint John

Beloved:
See what love the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
Yet so we are.
The reason the world does not know us
is that it did not know him.
Beloved, we are God’s children now;
what we shall be has not yet been revealed.
We do know that when it is revealed we shall be like him,
for we shall see him as he is.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-2

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 10:14)

R. Alleluia, alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord;
I know my sheep, and mine know me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! 
– Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – 
Alleluia.

Gospel (Jn 10:11-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said:
“I am the good shepherd.
A good shepherd lays down his life for the sheep.
A hired man, who is not a shepherd
and whose sheep are not his own,
sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away,
and the wolf catches and scatters them.
This is because he works for pay and has no concern for the sheep.
I am the good shepherd,
and I know mine and mine know me,
just as the Father knows me and I know the Father;
and I will lay down my life for the sheep.
I have other sheep that do not belong to this fold.
These also I must lead, and they will hear my voice,
and there will be one flock, one shepherd.
This is why the Father loves me,
because I lay down my life in order to take it up again.
No one takes it from me, but I lay it down on my own.
I have power to lay it down, and power to take it up again.
This command I have received from my Father.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 10, 11-18

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

Ðó là lời Chúa.


14 tháng 4, 2021

Hymns for the Third Sunday of Easter (April 18, 2021)

 a) Entrance ES #137 "Now Is The Time”


Responsorial Psalm 4:2, 4, 7-8, 9 - EM p. 151
DM 565/432


R.  (7a) Lord, let your face shine on us.
Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con!

When I call, answer me, O my just God,
you who relieve me when I am in distress;
have pity on me, and hear my prayer! R.
Xướng: Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! Đ.

Know that the LORD does wonders for his faithful one;
the LORD will hear me when I call upon him. R.
Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời Đ.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us!
You put gladness into my heart. R.
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con!
Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc. Đ.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,
for you alone, O LORD,
bring security to my dwelling. R.
Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. Đ.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #240 "Christify"


e) Communion ES #182 “Ang Katawan Ni Kristo”


f) Recessional  ES #293 "Age To Age" 


11 tháng 4, 2021

Third Sunday of Easter (April 18, 2021)

loinhapthe.com


First Reading (Acts 3:13-15, 17-19)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter said to the people:

“The God of Abraham,

the God of Isaac, and the God of Jacob,

the God of our fathers, has glorified his servant Jesus,

whom you handed over and denied in Pilate’s presence

when he had decided to release him.

You denied the Holy and Righteous One

and asked that a murderer be released to you.

The author of life you put to death,

but God raised him from the dead; of this we are witnesses.

Now I know, brothers,

that you acted out of ignorance, just as your leaders did;

but God has thus brought to fulfillment

what he had announced beforehand

through the mouth of all the prophets,

that his Christ would suffer.

Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away.”

The word of the Lord.


Bài Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19

“Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Ðấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Ðấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.

“Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Ðức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm 4:2, 4, 7-8, 9

R.  (7a) Lord, let your face shine on us.

Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con!


When I call, answer me, O my just God,
you who relieve me when I am in distress;
have pity on me, and hear my prayer! R.
Xướng: Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! Đ.

Know that the LORD does wonders for his faithful one;
the LORD will hear me when I call upon him. R.
Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời Đ.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us!
You put gladness into my heart. R.
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con!
Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc. Đ.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,
for you alone, O LORD,
bring security to my dwelling. R.
Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. Đ.

Second Reading (1 Jn 2:1-5a)

A reading from the first Letter of Saint John

My children, I am writing this to you
so that you may not commit sin.
But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father,
Jesus Christ the righteous one.
He is expiation for our sins,
and not for our sins only but for those of the whole world.
The way we may be sure that we know him is to keep
his commandments.
Those who say, “I know him,” but do not keep his commandments
are liars, and the truth is not in them.
But whoever keeps his word,
the love of God is truly perfected in him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 1 Ga 2, 1-5a

“Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính, làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Lk 24:32)

R. Alleluia, alleluia.
Lord Jesus, open the Scriptures to us;
make our hearts burn while you speak to us.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: x. Lc 24, 32

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. – Alleluia.

Gospel (Lk 24:35-48)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The two disciples recounted what had taken place on the way,
and how Jesus was made known to them 
in the breaking of bread.

While they were still speaking about this,
he stood in their midst and said to them,
“Peace be with you.”
But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost.
Then he said to them, “Why are you troubled?
And why do questions arise in your hearts?
Look at my hands and my feet, that it is I myself.
Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones
as you can see I have.”
And as he said this,
he showed them his hands and his feet.
While they were still incredulous for joy and were amazed,
he asked them, “Have you anything here to eat?”
They gave him a piece of baked fish; 
he took it and ate it in front of them.

He said to them,
“These are my words that I spoke to you while I was still with you,
that everything written about me in the law of Moses
and in the prophets and psalms must be fulfilled.”
Then he opened their minds to understand the Scriptures.
And he said to them,
“Thus it is written that the Christ would suffer
and rise from the dead on the third day
and that repentance, for the forgiveness of sins,
would be preached in his name
to all the nations, beginning from Jerusalem.
You are witnesses of these things.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Lc 24, 35-48

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.


9 tháng 4, 2021

Hymns for the Second Sunday of Easter (April 11, 2021)

 a) Entrance ES #119 "Christ, The Lord, Is Risen Today”


Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24) - EM p. 149
Em 565/4321


R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R.
Ít-ra-en hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
Khi tôi bị cưỡng bách và ngã nhào, Chúa đã thương cứu giúp tôi. Chúa là sức mạnh và lòng cam đảm của tôi, Ngài cứu độ tôi. Tiếng hoan hỷ reo mừng chiến thắng vang lên trong lều của người công chính. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hỷ hoan. R.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #173 "Our Blessing Cup"


e) Communion ES #178 “Taste And See”


f) Recessional  ES #124 "Regina Caeli" (O Queen of Heaven)


16 mẹo hay với kem đánh răng.

 

Chị em tự mách nhau một số công dụng của kem đánh răng trong cuộc sống hàng ngày.

1. Mùa hè, vết bẩn và mồ hôi bám trên cổ áo và tay áo rất khó giặt, trước tiên đem quần áo ngâm rồi quết một lớp kem đánh răng lên trên, dùng bàn chải xát 1 - 2 phút và giũ lại bằng nước sạch, tiếp đó giặt như bình thường, áo sẽ đặc biệt sạch.

2. Bôi một ít kem đánh răng lên giày da rồi đánh, giày sẽ sáng bóng.

3. Vết mực và dầu bám trên quần áo cũng như đồ gốm sứ chỉ cần dùng thuốc đánh răng để cọ, vết bẩn sẽ biến mất.

4. Đáy bàn là để nguội và bôi một chút kem đánh răng lên trên, tiếp đó dùng vải khô lau nhẹ, các vết gỉ sẽ bị loại bỏ.

5. Dùng vải mềm chấm kem đánh răng và cọ vết ố bám trên ấm chén uống trà, cực kỳ hiệu quả.

6. Tay sau khi rửa xà phòng vẫn còn mùi tanh, có thể khử bằng cách bôi một ít kem đánh răng xoa tay, dùng nước sạch rửa lại là được.
7. Có thể dùng kem đánh răng thay kem cạo râu để cạo râu, vừa nhiều bọt lại thơm, không kích thích da, sau khi dùng còn có cảm giác mát mẻ.
8- Kem đánh răng dùng để đánh rửa đồ thủy tinh. Dùng kem đánh răng chùi dụng cụ bằng đồng hoặc lau gương kính sẽ nhanh chóng sạch bóng.
9. Khăn ướt chấm kem đánh răng có thể chùi sạch vết bẩn trên tường do bút bi hoặc bút sáp để lại.
10. Bôi kem đánh răng lên những chỗ bẩn trên đồ gỗ, sau đó dùng khăn vắt khô lau sẽ sạch ngay.
11. Bồn rửa mặt cũng có thể tẩy sáng bóng bằng kem đánh răng.
12. Bôi kem đánh răng lên mắt kính, để khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, để vào nơi râm mát phơi khô, kính sẽ trong suốt. Khi đi du lịch, nếu cảm thấy đau đầu chóng mặt, bôi một ít kem đánh răng lên huyệt thái dương sẽ tỉnh táo hơn nhiều
13. Lấy một chút kem đánh răng bôi vào nách có thể khử bớt mùi hôi nách.
14. Dùng kem đánh răng thay xà phòng tắm cho trẻ em để trị rôm sảy hoặc mụn nhọt. Trẻ sơ sinh không nên dùng nhưng có thể lấy một ít bôi vào chỗ đau, sau vài ngày sẽ khỏi.
15. Nếu bị ong đốt, bóp một ít kem đánh răng và bôi để giảm đau hết sưng.
16. Khi đi du lịch, nếu cảm thấy đau đầu chóng mặt, bôi một ít kem đánh răng lên huyệt thái dương sẽ tỉnh táo hơn nhiều vì trong đó có chứa đinh hương, bạc hà có tác dụng trấn tĩnh giảm đau.


Thiệu Anh sưu tầm

Bài đọc không thể bỏ qua về TIM

 BẠN CÓ BIẾT QUẢ TIM THỨ 2 VÀ THỨ 3 LÀ GÌ ?

NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM THỨ NHẤT

Tất cả mọi người chúng ta hiện đang sống, đang làm việc đều nhờ một trái tim hoạt động trong cơ thể. Nếu tim bị suy yếu thì tính mạng bị đe dọa hoặc ngừng đập thì ta sẽ chết.

Chúng ta hãy làm một con toán để biết trong cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt tim đã đập bao nhiêu lần thì sẽ thấy vô cùng kinh khủng, từ đó chúng ta mới thấy thương trái tim chúng ta :

Trung bình 1 phút tim đập 72 nhịp.

Một giờ 60 phút : 72 x 60 = 4.320 nhịp.

Một ngày 24 giờ : 4.320 x 24 = 103.680 nhịp.

Một năm 365 ngày : 103.680 x 365 = 37.843.200 nhịp.

Trung bình con người sống 70 năm : 37.843.200 x 70 = 2649. 024.000 nhịp.

Tức là : 2 tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai mươi bốn ngàn nhịp đập trong suốt 70 năm của đời người trong nhân gian.

Ôi chao ! thật là khủng khiếp. Một trái tim nhỏ bé của mỗi người trong một cuộc đời lại đập liên tục với số lần như thế. Biết như thế để ta nên thương cho trái tim nhỏ bé ấy và nên cộng tác giúp đỡ nó trong công việc tống máu đi nuôi cơ thể, đừng để nó bị suy sớm mà nguy hiểm đến tính mạng.


TRÁI TIM THỨ 2

Chúng ta phải giúp đỡ cho trái tim thứ nhất của chúng ta bằng cách chia công việc cho nó để nó đỡ phải gắng sức làm việc nhiều nếu không thì chẳng bao lâu trái tim thứ nhất đó sẽ bị suy tức là chưa già đã suy, tuổi thọ sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều.

Trái tim thứ 2 đó là gì ? Đó chính là CƠ HOÀNH của chúng ta

Nghe qua thì tất cải ai ai cũng lấy làm lạ và ngạc nhiên nhưng theo sự phân tích của y khoa Tây Y sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề :

1/ Thở bụng dưới bằng cơ hoành là biện pháp tối ưu nhất giúp cho trái tim thứ nhất đỡ mệt mỏi gắng sức tống máu đi nuôi cơ thề. Khi hít vào thì phình bụng, cơ hoành hạ thấp xuống làm cho oxygen đến tận cùng màng tim, cơ tim. Trái tim thứ nhất chỉ cần giãn ra rất nhẹ cũng đủ lấy đầy đủ máu.

2/ Khi thở ra bụng hóp lại, cơ hoành bị đẩy lên trên tối đa ép các mạch máu mạnh nhất giúp cho cơ tim co bóp không gắng sức cũng đủ tống máu đi khắp cơ thể một cách thong thả nhẹ nhàng nhất. Cơ tim không cần phải làm việc nhiều như khi thở ngực vì ở đây cơ hoành phụ giúp cho sự co bóp trái tim thứ nhất. Do đó cơ hoành là trợ lý đắc lực nhất cho tim.

3/ Nhờ những tác động đó mà cơ hoành đã chia bớt gánh nặng cho tim và tim sẽ hoạt động bớt lại nên tim sẽ khỏe hơn và tránh được suy yếu theo thời gian. Vì thế mà cơ hoành được gọi là trái tim thứ 2.

4/ Thở bụng dưới cơ hoành cùng với tim giúp đưa oxygen đến khắp các cơ quan nội tạng vùng bụng bên trong. Khi cơ hoành đưa lên hạ xuống theo nhịp thở là một trạng thái massage đều đặn nội tạng và đưa máu đủ đến gan, lách, thận, ruột, bàng quang, tử cung, tiền liệt tuyến.v..v..phòng ngừa bệnh ở các tạng này rất hiệu quả.

5/ Giúp chống lại bệnh nhiễm trùng của hệ tiết niệu như thận, bàng quang.

6/ Máu được đưa đầy đủ về vùng chậu như, tử cung, buồng trứng làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh của phụ nữ.

7/ Phổi được co vô và nở ra tối đa, oxy đến phổi đầy đủ nhất nên ngừa được bệnh phổi.

8/ Tiêu hóa : làm tăng chức năng của dạ dày, gan, lách nhất là máu đến đầy đủ dạ dày, lách làm quá trình chuyển hóa thức ăn được dễ dàng và thuận lợi.

9/ Điều hòa thần kinh thực vật do đó huyết áp ổn định.

10/ Khi thở bụng cơ hoành thì sẽ có tác dụng ức chế mọi tạp niệm ở não, chống stress, chống đau, an thần do chất endorphin được tiết ra từ não trong lúc thở bụng.


KẾT LUẬN

Xuyên qua 10 đặc điểm chính đó ta sẽ thấy cơ hoành xứng đáng là trái tim thứ 2 của cơ thể, chia việc cho trái tim thứ nhất để cho tim khỏe mãi không suy yếu. Thật vậy ở những người tập luyện thở cơ hoành thì có các đặc điểm sau :

- Sau một thời gian luyện tập thở cơ hoành, sắc khí của họ hồng hào rõ nhất vì máu đến được tận cùng tế bào.

- Nhịp đập của tim giảm lại chỉ còn 60-65 nhịp/phút.

- Những nhát bóp của tim chắc chắn và mạnh mẽ có nghĩa là co và bóp đúng chất lượng dù cơ tim không cố gắng.

- Khoảng sau một năm dù trong lúc nghĩ ngơi họ không còn thở ngực nữa mà đã có phản xạ thở bụng hằng ngày tự nhiên một cách vô thức dù không nghĩ đến thở bụng. Đó là đích đến thành công nhất trong công việc san sẽ cho trái tim thứ nhất khỏi bị quá tải và suy yếu.

Tóm lại, chúng ta nên thở bụng ngay từ bây giờ ở bất cứ tuổi nào. Mỗi ngày nên để ra 5-10 phút luyện thở bụng thì sau một thời gian ta sẽ có thở bụng vô thức như đã nói ở trên. Vô lý 5-10 phút mỗi ngày không có hay sao ??? Trừ khi chúng ta lười biếng mà thôi.

Tây y đã đồng qui với Khí Công trong sự thở bụng để bảo vệ sức khỏe và trái tim nhỏ bé của chúng ta và nên nhớ thở bụng là cứu cánh của khí công nói riêng và y học phương Đông nói chung…

Chúc mọi người ngộ sớm và áp dụng dù ở bất cứ tuổi nào, có bệnh hoặc không bệnh. Điều kỳ diệu sẽ đến với các bạn không lâu…khi cá bạn thực hành thở bụng.


QUẢ TIM THỨ BA

Trong phần trên chúng ta đã bàn luận trái tim thứ 2 là gì, phần này chúng ta sẽ bàn luận trái tim thứ 3. Thật vậy khi chúng ta đang sống cứ nghĩ rằng ta chỉ có một trái tim mà thôi. Nếu nghĩ như vậy thì có ngày chưa già tim chúng ta sẽ suy yếu và hậu quả là tử vong do suy tim dần dần mà không biết.

Chúng ta phải hiểu thật rõ trái tim thứ 2, thứ 3 là gì để từ đó giúp và cộng tác cho trái tim thứ nhất của chúng ta bớt làm việc và làm việc nhẹ nhàng, hiệu quả hơn  trong một cuộc đời 70 năm liên tục với số nhịp đập là :

2649 tỉ 024 triệu nhịp trong 70 năm sống giữa trần gian

Hãy thương xót nó, nếu không, có ngày nó sẽ suy yếu và không còn đập nữa và ta sẽ nhắm mắt lìa đời dù các cơ quan khác vẫn còn tốt, thật là đáng tiếc làm sao…


TRÁI TIM THỨ 3

Đó chính là lòng bàn chân. Chắc các bạn ngạc nhiện lắm phải không ? Xin từ từ đọc những lợi ích của nó về mặt đông tây y thì sẽ rõ.

Về mặt Tây y :

1/ Lòng bàn chân là nơi có nhiều mạch máu, mao mạch ngoại biên nhất, có cả hàng ngàn mao mạch. Nếu máu ở đây được cung cấp tốt thì ta sẽ khỏe hơn và nếu lòng bàn chân được kích thích nhiều thì các mao mạch ở đó sẽ dãn nỡ, oxygen đến tận cùng tế bào đầy đủ nhất. Kết quả huyết áp sẽ hạ trong chừng mức sinh lý và máu ra ngoại biên nhiều hơn, bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Nhất là trái tim đỡ phải tống máu tối đa vì các mao mạch lòng bàn chân dãn nỡ sẽ làm cho máu tự động đi ra ngoại biên hơn là cần lực tim co bóp mạnh đẩy máu đi đến đó

2/ Hơn nữa lòng bàn chân ở một vị trí thấp nhất của cơ thể nên các mạch máu ở đây khi dãn nỡ thì sẽ tạo một lực hút mạnh kéo máu khắp châu thân đi xuống và ra ngoại biên rất đầy đủ mà không cần đến lực bóp nhiều của tim do đó có thể trợ lực cho tim một cách hữu hiệu. Tim không cần phải cố gắng mà chỉ cần những nhát bóp nhẹ nhàng cũng đưa máu ra ngoại biên, tim sẽ khỏe và bền vững với thời gian mà không suy yếu lúc tuổi chưa già hoặc tuổi đã già.

3/ Nếu để cho lòng bàn chân lạnh thì các mạch máu ở đó sẽ co lại càng làm cho oxy không ra đủ ngoại biên và tim phản ứng lại bằng cách tăng cường lực co bóp, lâu ngày sẽ làm tim yếu và suy. Thực hiện ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ ở một vài bài tập dưỡng sinh hay dùng máy sấy tóc sấy ấm lòng bàn chân.


7 tháng 4, 2021

Đau cổ, vai, gáy, lưng và xương khớp từ đầu đến chân: Chỉ cần tập 5 động tác này là sẽ đỡ hẳn !

 Bạn bị đau xương khớp cổ vai gáy, đau lưng và đầu gối? Bạn đang tìm một bài tập thể dục giúp phòng và chữa bệnh này? Đây chính là gợi ý tuyệt vời nhất mà bạn nên thử tập ngay..

Bệnh đau xương khớp không quá nguy hiểm, nhưng giảm chất lượng sống, bạn đừng chủ quan

Bệnh xương khớp được xem là một trong những căn bệnh phổ biến, càng ngày càng trẻ hóa với tỉ lệ người mắc bệnh tăng cao. Nhưng do các dấu hiệu bệnh xuất hiện ở mức từ nhẹ đến nặng, từ không rõ ràng đến đau đớn có trải qua một quãng thời gian khá dài nên nhiều người hầu như không để ý, thậm chí coi nhẹ căn bệnh nguy hiểm này.

Tuy nhiên theo các chuyên gia sức khỏe, đây là căn bệnh có thể làm giảm chất lượng sống, gây đau đớn và rất khó để điều trị triệt để trong khi bệnh có xu hướng nặng lên theo thời gian. Cách tốt nhất để giải quyết các chứng đau xương khớp chính là tập thể dục.

Trong muôn vàn bài tập, bạn biết chọn tập động tác nào khi thời gian có hạn mà lại muốn tăng nhanh hiệu quả tập luyện? Hãy tham khảo 5 động tác đơn giản dưới đây. Nếu bạn muốn cải thiện các chứng đau, việc của bạn là phải kiên trì tập, sáng và tối hoặc bất kỳ lúc nào rảnh rỗi.

Bệnh đau cổ vai gáy, đau lưng hay đầu gối… không chỉ tác động tại điểm đau, mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh khác như đau đầu chóng mặt, ù tai, đi lại khó khăn, vóc dáng vì ảnh hưởng, khiến cho người bệnh khó chịu và khổ sở.

chữa đau đầu chóng mặt: Kiễng gót chân: Bài tập mang lại 10 tác dụng chữa bệnh hiệu quả

VCCorp.vn

Chuyên gia Đông y cho rằng, kiễng gót chân có thể mang lại lợi ích không hề nhỏ đối với sức khỏe. Chân được xem ...

Bài tập sau đây được xem là thuốc "giảm đau" cho những người bị bệnh về xương khớp

1. Bài tập chữa đau đốt sống cổ

Mỗi ngày bạn nên tập động tác này đều đặn, vừa đi bộ vừa giơ tay lên cao. Đi khoảng 200 bước.
Bài tập này có tác dụng phòng và trị bệnh đau cổ. Ngoài ra, trong khi làm việc, cứ ngồi 1 giờ đồng hồ, bạn nên dừng lại hoạt động một chút, tập xoay vai cổ, bất kỳ lúc nào rảnh có thể xoa bóp vùng cổ, xoa cho đến khi nóng ấm vùng da bên ngoài là sẽ có hiệu quả.


2. Bài tập chữa đau đốt sống lưng.


Bị đau đốt sống lưng, khó chịu vùng lưng dưới, người mỏi thường xuyên, bạn có thể tập động tác này. Người muốn phòng bệnh cũng nên tập, vừa tránh bệnh, vừa đẹp dáng.

Thay đổi chân khi tập, lặp lại 50 lần. Mỗi ngày tập 2 lần vào buổi sáng và tối.

Khi tập động tác đá chân ra sau, có thể cảm thấy vùng lưng dưới hơi đau một chút. Nếu người bị đau nhiều hoặc muốn tăng hiệu quả nhanh, nên tập bất kỳ thời gian nào trong ngày, bất kỳ nơi nào bạn đứng và có thời gian rảnh.. Đá chân khoảng 100 cái.


3. Bài tập bảo vệ các khớp.


Thực hiện động tác đứng dựa vào tường hoặc một mặt phẳng, ngồi xuống đứng lên khoảng 30 lần. Có thể tập 2 lần vào sáng và tối.


4. Bài tập chữa đau đầu gối.


Khi bị đau đầu gối, mỏi hoặc khó chịu, kể cả người đi lại nhiều, ngồi nhiều, muốn phòng chữa đau đầu gối có thể thực hiện động tác vỗ đầu gối bằng cách dùng 2 tay vỗ nhẹ vào phía trước đầu gối, phía 2 bên và phía sau. Mỗi một vị trí quanh đầu gối nên vỗ nhẹ khoảng 30 cái.

Việc vỗ đầu gối tưởng đơn giản nhưng nếu làm thường xuyên, sẽ giúp cho các kinh mạch và mạch máu được kích thích, giúp chúng hoạt động hiệu quả, máu lưu thông thuận lợi, giúp tăng cường và sản xuất dịch ở xương khớp.

Khi bạn ngồi trên xe ô tô hoặc ngồi xem ti vi cũng có thể xoa bóp vùng đùi, chân, đầu gối, việc này vô cùng hữu ích trong việc giúp sản sinh dịch cung cấp cho khớp và tuần hoàn máu nhanh hơn, giảm đau hiệu quả.


5. Bài tập chữa đau xương hông.


Đứng thẳng người, dang hay tay ngang sang hai bên thẳng bằng vai. Đứng một chân làm trụ, nhấc chân còn lại đá sang hai bên. Mỗi lần tập tối thiểu kéo dài khoảng 1 phút, mỗi ngày nên tập từ 2-3 lần.

Ngoài ra, hàng ngày, bất kỳ khi nào bạn rảnh rỗi, đều nên vỗ vào vùng xương hông nhẹ nhàng. Mỗi lần vỗ khoảng 80 cái, đây là cách tốt nhất để giảm tình trạng đau mỏi.


Hầu hết các cơn đau trong cơ thể là do tình trạng bị nhiễm lạnh và ẩm ướt gây ra, từ đó lưu thông máu không tốt, và cơn đau sẽ được tạo ra theo thời gian.

Cách tốt nhất để thực sự giải quyết cơn đau là:
- Ít ngồi hơn
- Chơi nhiều môn thể thao hơn.

Tóm lại, nghe nói đến bệnh xương khớp, sẽ không khiến bạn sợ hãi ngay lập tức, nhưng nếu mắc bệnh, rất khó điều trị, giảm chất lượng sống, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc cũng như tuổi thọ. Vì vậy, hãy siêng năng chăm sóc cơ thể hàng ngày để phòng bệnh. Nếu có bệnh, càng phải chăm sóc tốt hơn.