Tìm Kiếm

18 tháng 4, 2021

Hymns for the fourth Sunday of Easter (April 25, 2021)

 a) Entrance ES #141 "Hail The Day That Sees Him Rise”

Click here, listen to the audio

b) Responsorial Psalm (Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29) - EM p. 153
Gm 21/17175


R.  (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.
Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22).

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in princes. R.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
Tìm đến nương tựa Chúa, 
thì tốt hơn nương tựa ở loài người. 
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. – Ðáp.

I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes. R.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, 
đã biến nên tảng đá góc tường. 
Việc đó đã do Chúa làm ra, 
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. - Đáp

Blessed is he who comes in the name of the LORD;
    we bless you from the house of the LORD.
I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
Give thanks to the LORD, for he is good;
    for his kindness endures forever. R.
Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 
từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. 
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Ngài muôn thuở. – Ðáp.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #123 “Worthy Is The Lamb”


f) Recessional  ES #189 "I Sing The Mighty Power Of God" 


17 tháng 4, 2021

Fourth Sunday of Easter (April 25, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org


First Reading (Acts 4:8-12)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter, filled with the Holy Spirit, said:
“Leaders of the people and elders:
If we are being examined today
about a good deed done to a cripple,
namely, by what means he was saved,
then all of you and all the people of Israel should know
that it was in the name of Jesus Christ the Nazorean
whom you crucified, whom God raised from the dead;
in his name this man stands before you healed.
He is the stone rejected by you, the builders,
    which has become the cornerstone.
There is no salvation through anyone else,
nor is there any other name under heaven
given to the human race by which we are to be saved.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Cv 4, 8-12

“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Ðá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29)

R.  (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.
Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22).


Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in princes. R.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
Tìm đến nương tựa Chúa, 
thì tốt hơn nương tựa ở loài người. 
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. – Ðáp.

I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes. R.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, 
đã biến nên tảng đá góc tường. 
Việc đó đã do Chúa làm ra, 
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. - Đáp

Blessed is he who comes in the name of the LORD;
    we bless you from the house of the LORD.
I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
Give thanks to the LORD, for he is good;
    for his kindness endures forever. R.
Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 
từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. 
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Ngài muôn thuở. – Ðáp.

Second Reading (1 Jn 3:1-2)

A reading from the first Letter of Saint John

Beloved:
See what love the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
Yet so we are.
The reason the world does not know us
is that it did not know him.
Beloved, we are God’s children now;
what we shall be has not yet been revealed.
We do know that when it is revealed we shall be like him,
for we shall see him as he is.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 1-2

“Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 10:14)

R. Alleluia, alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord;
I know my sheep, and mine know me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! 
– Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – 
Alleluia.

Gospel (Jn 10:11-18)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said:
“I am the good shepherd.
A good shepherd lays down his life for the sheep.
A hired man, who is not a shepherd
and whose sheep are not his own,
sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away,
and the wolf catches and scatters them.
This is because he works for pay and has no concern for the sheep.
I am the good shepherd,
and I know mine and mine know me,
just as the Father knows me and I know the Father;
and I will lay down my life for the sheep.
I have other sheep that do not belong to this fold.
These also I must lead, and they will hear my voice,
and there will be one flock, one shepherd.
This is why the Father loves me,
because I lay down my life in order to take it up again.
No one takes it from me, but I lay it down on my own.
I have power to lay it down, and power to take it up again.
This command I have received from my Father.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 10, 11-18

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

Ðó là lời Chúa.


14 tháng 4, 2021

Hymns for the Third Sunday of Easter (April 18, 2021)

 a) Entrance ES #137 "Now Is The Time”


Responsorial Psalm 4:2, 4, 7-8, 9 - EM p. 151
DM 565/432


R.  (7a) Lord, let your face shine on us.
Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con!

When I call, answer me, O my just God,
you who relieve me when I am in distress;
have pity on me, and hear my prayer! R.
Xướng: Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! Đ.

Know that the LORD does wonders for his faithful one;
the LORD will hear me when I call upon him. R.
Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời Đ.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us!
You put gladness into my heart. R.
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con!
Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc. Đ.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,
for you alone, O LORD,
bring security to my dwelling. R.
Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. Đ.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #240 "Christify"


e) Communion ES #182 “Ang Katawan Ni Kristo”


f) Recessional  ES #293 "Age To Age" 


11 tháng 4, 2021

Third Sunday of Easter (April 18, 2021)

loinhapthe.com


First Reading (Acts 3:13-15, 17-19)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter said to the people:

“The God of Abraham,

the God of Isaac, and the God of Jacob,

the God of our fathers, has glorified his servant Jesus,

whom you handed over and denied in Pilate’s presence

when he had decided to release him.

You denied the Holy and Righteous One

and asked that a murderer be released to you.

The author of life you put to death,

but God raised him from the dead; of this we are witnesses.

Now I know, brothers,

that you acted out of ignorance, just as your leaders did;

but God has thus brought to fulfillment

what he had announced beforehand

through the mouth of all the prophets,

that his Christ would suffer.

Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away.”

The word of the Lord.


Bài Ðọc I: Cv 3, 13-15. 17-19

“Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Ðấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Ðấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.

“Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Ðức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm 4:2, 4, 7-8, 9

R.  (7a) Lord, let your face shine on us.

Ðáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con!


When I call, answer me, O my just God,
you who relieve me when I am in distress;
have pity on me, and hear my prayer! R.
Xướng: Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu! Đ.

Know that the LORD does wonders for his faithful one;
the LORD will hear me when I call upon him. R.
Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời Đ.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us!
You put gladness into my heart. R.
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con!
Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc. Đ.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep,
for you alone, O LORD,
bring security to my dwelling. R.
Ðược an bình, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, vì lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn. Đ.

Second Reading (1 Jn 2:1-5a)

A reading from the first Letter of Saint John

My children, I am writing this to you
so that you may not commit sin.
But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father,
Jesus Christ the righteous one.
He is expiation for our sins,
and not for our sins only but for those of the whole world.
The way we may be sure that we know him is to keep
his commandments.
Those who say, “I know him,” but do not keep his commandments
are liars, and the truth is not in them.
But whoever keeps his word,
the love of God is truly perfected in him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 1 Ga 2, 1-5a

“Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, thì chúng ta có Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính, làm trạng sư nơi Ðức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Lk 24:32)

R. Alleluia, alleluia.
Lord Jesus, open the Scriptures to us;
make our hearts burn while you speak to us.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: x. Lc 24, 32

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. – Alleluia.

Gospel (Lk 24:35-48)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The two disciples recounted what had taken place on the way,
and how Jesus was made known to them 
in the breaking of bread.

While they were still speaking about this,
he stood in their midst and said to them,
“Peace be with you.”
But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost.
Then he said to them, “Why are you troubled?
And why do questions arise in your hearts?
Look at my hands and my feet, that it is I myself.
Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones
as you can see I have.”
And as he said this,
he showed them his hands and his feet.
While they were still incredulous for joy and were amazed,
he asked them, “Have you anything here to eat?”
They gave him a piece of baked fish; 
he took it and ate it in front of them.

He said to them,
“These are my words that I spoke to you while I was still with you,
that everything written about me in the law of Moses
and in the prophets and psalms must be fulfilled.”
Then he opened their minds to understand the Scriptures.
And he said to them,
“Thus it is written that the Christ would suffer
and rise from the dead on the third day
and that repentance, for the forgiveness of sins,
would be preached in his name
to all the nations, beginning from Jerusalem.
You are witnesses of these things.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Lc 24, 35-48

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.


9 tháng 4, 2021

Hymns for the Second Sunday of Easter (April 11, 2021)

 a) Entrance ES #119 "Christ, The Lord, Is Risen Today”


Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24) - EM p. 149
Em 565/4321


R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R.
Ít-ra-en hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
Khi tôi bị cưỡng bách và ngã nhào, Chúa đã thương cứu giúp tôi. Chúa là sức mạnh và lòng cam đảm của tôi, Ngài cứu độ tôi. Tiếng hoan hỷ reo mừng chiến thắng vang lên trong lều của người công chính. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hỷ hoan. R.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #173 "Our Blessing Cup"


e) Communion ES #178 “Taste And See”


f) Recessional  ES #124 "Regina Caeli" (O Queen of Heaven)


16 mẹo hay với kem đánh răng.

 

Chị em tự mách nhau một số công dụng của kem đánh răng trong cuộc sống hàng ngày.

1. Mùa hè, vết bẩn và mồ hôi bám trên cổ áo và tay áo rất khó giặt, trước tiên đem quần áo ngâm rồi quết một lớp kem đánh răng lên trên, dùng bàn chải xát 1 - 2 phút và giũ lại bằng nước sạch, tiếp đó giặt như bình thường, áo sẽ đặc biệt sạch.

2. Bôi một ít kem đánh răng lên giày da rồi đánh, giày sẽ sáng bóng.

3. Vết mực và dầu bám trên quần áo cũng như đồ gốm sứ chỉ cần dùng thuốc đánh răng để cọ, vết bẩn sẽ biến mất.

4. Đáy bàn là để nguội và bôi một chút kem đánh răng lên trên, tiếp đó dùng vải khô lau nhẹ, các vết gỉ sẽ bị loại bỏ.

5. Dùng vải mềm chấm kem đánh răng và cọ vết ố bám trên ấm chén uống trà, cực kỳ hiệu quả.

6. Tay sau khi rửa xà phòng vẫn còn mùi tanh, có thể khử bằng cách bôi một ít kem đánh răng xoa tay, dùng nước sạch rửa lại là được.
7. Có thể dùng kem đánh răng thay kem cạo râu để cạo râu, vừa nhiều bọt lại thơm, không kích thích da, sau khi dùng còn có cảm giác mát mẻ.
8- Kem đánh răng dùng để đánh rửa đồ thủy tinh. Dùng kem đánh răng chùi dụng cụ bằng đồng hoặc lau gương kính sẽ nhanh chóng sạch bóng.
9. Khăn ướt chấm kem đánh răng có thể chùi sạch vết bẩn trên tường do bút bi hoặc bút sáp để lại.
10. Bôi kem đánh răng lên những chỗ bẩn trên đồ gỗ, sau đó dùng khăn vắt khô lau sẽ sạch ngay.
11. Bồn rửa mặt cũng có thể tẩy sáng bóng bằng kem đánh răng.
12. Bôi kem đánh răng lên mắt kính, để khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, để vào nơi râm mát phơi khô, kính sẽ trong suốt. Khi đi du lịch, nếu cảm thấy đau đầu chóng mặt, bôi một ít kem đánh răng lên huyệt thái dương sẽ tỉnh táo hơn nhiều
13. Lấy một chút kem đánh răng bôi vào nách có thể khử bớt mùi hôi nách.
14. Dùng kem đánh răng thay xà phòng tắm cho trẻ em để trị rôm sảy hoặc mụn nhọt. Trẻ sơ sinh không nên dùng nhưng có thể lấy một ít bôi vào chỗ đau, sau vài ngày sẽ khỏi.
15. Nếu bị ong đốt, bóp một ít kem đánh răng và bôi để giảm đau hết sưng.
16. Khi đi du lịch, nếu cảm thấy đau đầu chóng mặt, bôi một ít kem đánh răng lên huyệt thái dương sẽ tỉnh táo hơn nhiều vì trong đó có chứa đinh hương, bạc hà có tác dụng trấn tĩnh giảm đau.


Thiệu Anh sưu tầm

Bài đọc không thể bỏ qua về TIM

 BẠN CÓ BIẾT QUẢ TIM THỨ 2 VÀ THỨ 3 LÀ GÌ ?

NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM THỨ NHẤT

Tất cả mọi người chúng ta hiện đang sống, đang làm việc đều nhờ một trái tim hoạt động trong cơ thể. Nếu tim bị suy yếu thì tính mạng bị đe dọa hoặc ngừng đập thì ta sẽ chết.

Chúng ta hãy làm một con toán để biết trong cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt tim đã đập bao nhiêu lần thì sẽ thấy vô cùng kinh khủng, từ đó chúng ta mới thấy thương trái tim chúng ta :

Trung bình 1 phút tim đập 72 nhịp.

Một giờ 60 phút : 72 x 60 = 4.320 nhịp.

Một ngày 24 giờ : 4.320 x 24 = 103.680 nhịp.

Một năm 365 ngày : 103.680 x 365 = 37.843.200 nhịp.

Trung bình con người sống 70 năm : 37.843.200 x 70 = 2649. 024.000 nhịp.

Tức là : 2 tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai mươi bốn ngàn nhịp đập trong suốt 70 năm của đời người trong nhân gian.

Ôi chao ! thật là khủng khiếp. Một trái tim nhỏ bé của mỗi người trong một cuộc đời lại đập liên tục với số lần như thế. Biết như thế để ta nên thương cho trái tim nhỏ bé ấy và nên cộng tác giúp đỡ nó trong công việc tống máu đi nuôi cơ thể, đừng để nó bị suy sớm mà nguy hiểm đến tính mạng.


TRÁI TIM THỨ 2

Chúng ta phải giúp đỡ cho trái tim thứ nhất của chúng ta bằng cách chia công việc cho nó để nó đỡ phải gắng sức làm việc nhiều nếu không thì chẳng bao lâu trái tim thứ nhất đó sẽ bị suy tức là chưa già đã suy, tuổi thọ sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều.

Trái tim thứ 2 đó là gì ? Đó chính là CƠ HOÀNH của chúng ta

Nghe qua thì tất cải ai ai cũng lấy làm lạ và ngạc nhiên nhưng theo sự phân tích của y khoa Tây Y sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề :

1/ Thở bụng dưới bằng cơ hoành là biện pháp tối ưu nhất giúp cho trái tim thứ nhất đỡ mệt mỏi gắng sức tống máu đi nuôi cơ thề. Khi hít vào thì phình bụng, cơ hoành hạ thấp xuống làm cho oxygen đến tận cùng màng tim, cơ tim. Trái tim thứ nhất chỉ cần giãn ra rất nhẹ cũng đủ lấy đầy đủ máu.

2/ Khi thở ra bụng hóp lại, cơ hoành bị đẩy lên trên tối đa ép các mạch máu mạnh nhất giúp cho cơ tim co bóp không gắng sức cũng đủ tống máu đi khắp cơ thể một cách thong thả nhẹ nhàng nhất. Cơ tim không cần phải làm việc nhiều như khi thở ngực vì ở đây cơ hoành phụ giúp cho sự co bóp trái tim thứ nhất. Do đó cơ hoành là trợ lý đắc lực nhất cho tim.

3/ Nhờ những tác động đó mà cơ hoành đã chia bớt gánh nặng cho tim và tim sẽ hoạt động bớt lại nên tim sẽ khỏe hơn và tránh được suy yếu theo thời gian. Vì thế mà cơ hoành được gọi là trái tim thứ 2.

4/ Thở bụng dưới cơ hoành cùng với tim giúp đưa oxygen đến khắp các cơ quan nội tạng vùng bụng bên trong. Khi cơ hoành đưa lên hạ xuống theo nhịp thở là một trạng thái massage đều đặn nội tạng và đưa máu đủ đến gan, lách, thận, ruột, bàng quang, tử cung, tiền liệt tuyến.v..v..phòng ngừa bệnh ở các tạng này rất hiệu quả.

5/ Giúp chống lại bệnh nhiễm trùng của hệ tiết niệu như thận, bàng quang.

6/ Máu được đưa đầy đủ về vùng chậu như, tử cung, buồng trứng làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh của phụ nữ.

7/ Phổi được co vô và nở ra tối đa, oxy đến phổi đầy đủ nhất nên ngừa được bệnh phổi.

8/ Tiêu hóa : làm tăng chức năng của dạ dày, gan, lách nhất là máu đến đầy đủ dạ dày, lách làm quá trình chuyển hóa thức ăn được dễ dàng và thuận lợi.

9/ Điều hòa thần kinh thực vật do đó huyết áp ổn định.

10/ Khi thở bụng cơ hoành thì sẽ có tác dụng ức chế mọi tạp niệm ở não, chống stress, chống đau, an thần do chất endorphin được tiết ra từ não trong lúc thở bụng.


KẾT LUẬN

Xuyên qua 10 đặc điểm chính đó ta sẽ thấy cơ hoành xứng đáng là trái tim thứ 2 của cơ thể, chia việc cho trái tim thứ nhất để cho tim khỏe mãi không suy yếu. Thật vậy ở những người tập luyện thở cơ hoành thì có các đặc điểm sau :

- Sau một thời gian luyện tập thở cơ hoành, sắc khí của họ hồng hào rõ nhất vì máu đến được tận cùng tế bào.

- Nhịp đập của tim giảm lại chỉ còn 60-65 nhịp/phút.

- Những nhát bóp của tim chắc chắn và mạnh mẽ có nghĩa là co và bóp đúng chất lượng dù cơ tim không cố gắng.

- Khoảng sau một năm dù trong lúc nghĩ ngơi họ không còn thở ngực nữa mà đã có phản xạ thở bụng hằng ngày tự nhiên một cách vô thức dù không nghĩ đến thở bụng. Đó là đích đến thành công nhất trong công việc san sẽ cho trái tim thứ nhất khỏi bị quá tải và suy yếu.

Tóm lại, chúng ta nên thở bụng ngay từ bây giờ ở bất cứ tuổi nào. Mỗi ngày nên để ra 5-10 phút luyện thở bụng thì sau một thời gian ta sẽ có thở bụng vô thức như đã nói ở trên. Vô lý 5-10 phút mỗi ngày không có hay sao ??? Trừ khi chúng ta lười biếng mà thôi.

Tây y đã đồng qui với Khí Công trong sự thở bụng để bảo vệ sức khỏe và trái tim nhỏ bé của chúng ta và nên nhớ thở bụng là cứu cánh của khí công nói riêng và y học phương Đông nói chung…

Chúc mọi người ngộ sớm và áp dụng dù ở bất cứ tuổi nào, có bệnh hoặc không bệnh. Điều kỳ diệu sẽ đến với các bạn không lâu…khi cá bạn thực hành thở bụng.


QUẢ TIM THỨ BA

Trong phần trên chúng ta đã bàn luận trái tim thứ 2 là gì, phần này chúng ta sẽ bàn luận trái tim thứ 3. Thật vậy khi chúng ta đang sống cứ nghĩ rằng ta chỉ có một trái tim mà thôi. Nếu nghĩ như vậy thì có ngày chưa già tim chúng ta sẽ suy yếu và hậu quả là tử vong do suy tim dần dần mà không biết.

Chúng ta phải hiểu thật rõ trái tim thứ 2, thứ 3 là gì để từ đó giúp và cộng tác cho trái tim thứ nhất của chúng ta bớt làm việc và làm việc nhẹ nhàng, hiệu quả hơn  trong một cuộc đời 70 năm liên tục với số nhịp đập là :

2649 tỉ 024 triệu nhịp trong 70 năm sống giữa trần gian

Hãy thương xót nó, nếu không, có ngày nó sẽ suy yếu và không còn đập nữa và ta sẽ nhắm mắt lìa đời dù các cơ quan khác vẫn còn tốt, thật là đáng tiếc làm sao…


TRÁI TIM THỨ 3

Đó chính là lòng bàn chân. Chắc các bạn ngạc nhiện lắm phải không ? Xin từ từ đọc những lợi ích của nó về mặt đông tây y thì sẽ rõ.

Về mặt Tây y :

1/ Lòng bàn chân là nơi có nhiều mạch máu, mao mạch ngoại biên nhất, có cả hàng ngàn mao mạch. Nếu máu ở đây được cung cấp tốt thì ta sẽ khỏe hơn và nếu lòng bàn chân được kích thích nhiều thì các mao mạch ở đó sẽ dãn nỡ, oxygen đến tận cùng tế bào đầy đủ nhất. Kết quả huyết áp sẽ hạ trong chừng mức sinh lý và máu ra ngoại biên nhiều hơn, bệnh tật ít có cơ hội phát triển. Nhất là trái tim đỡ phải tống máu tối đa vì các mao mạch lòng bàn chân dãn nỡ sẽ làm cho máu tự động đi ra ngoại biên hơn là cần lực tim co bóp mạnh đẩy máu đi đến đó

2/ Hơn nữa lòng bàn chân ở một vị trí thấp nhất của cơ thể nên các mạch máu ở đây khi dãn nỡ thì sẽ tạo một lực hút mạnh kéo máu khắp châu thân đi xuống và ra ngoại biên rất đầy đủ mà không cần đến lực bóp nhiều của tim do đó có thể trợ lực cho tim một cách hữu hiệu. Tim không cần phải cố gắng mà chỉ cần những nhát bóp nhẹ nhàng cũng đưa máu ra ngoại biên, tim sẽ khỏe và bền vững với thời gian mà không suy yếu lúc tuổi chưa già hoặc tuổi đã già.

3/ Nếu để cho lòng bàn chân lạnh thì các mạch máu ở đó sẽ co lại càng làm cho oxy không ra đủ ngoại biên và tim phản ứng lại bằng cách tăng cường lực co bóp, lâu ngày sẽ làm tim yếu và suy. Thực hiện ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ ở một vài bài tập dưỡng sinh hay dùng máy sấy tóc sấy ấm lòng bàn chân.


7 tháng 4, 2021

Đau cổ, vai, gáy, lưng và xương khớp từ đầu đến chân: Chỉ cần tập 5 động tác này là sẽ đỡ hẳn !

 Bạn bị đau xương khớp cổ vai gáy, đau lưng và đầu gối? Bạn đang tìm một bài tập thể dục giúp phòng và chữa bệnh này? Đây chính là gợi ý tuyệt vời nhất mà bạn nên thử tập ngay..

Bệnh đau xương khớp không quá nguy hiểm, nhưng giảm chất lượng sống, bạn đừng chủ quan

Bệnh xương khớp được xem là một trong những căn bệnh phổ biến, càng ngày càng trẻ hóa với tỉ lệ người mắc bệnh tăng cao. Nhưng do các dấu hiệu bệnh xuất hiện ở mức từ nhẹ đến nặng, từ không rõ ràng đến đau đớn có trải qua một quãng thời gian khá dài nên nhiều người hầu như không để ý, thậm chí coi nhẹ căn bệnh nguy hiểm này.

Tuy nhiên theo các chuyên gia sức khỏe, đây là căn bệnh có thể làm giảm chất lượng sống, gây đau đớn và rất khó để điều trị triệt để trong khi bệnh có xu hướng nặng lên theo thời gian. Cách tốt nhất để giải quyết các chứng đau xương khớp chính là tập thể dục.

Trong muôn vàn bài tập, bạn biết chọn tập động tác nào khi thời gian có hạn mà lại muốn tăng nhanh hiệu quả tập luyện? Hãy tham khảo 5 động tác đơn giản dưới đây. Nếu bạn muốn cải thiện các chứng đau, việc của bạn là phải kiên trì tập, sáng và tối hoặc bất kỳ lúc nào rảnh rỗi.

Bệnh đau cổ vai gáy, đau lưng hay đầu gối… không chỉ tác động tại điểm đau, mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh khác như đau đầu chóng mặt, ù tai, đi lại khó khăn, vóc dáng vì ảnh hưởng, khiến cho người bệnh khó chịu và khổ sở.

chữa đau đầu chóng mặt: Kiễng gót chân: Bài tập mang lại 10 tác dụng chữa bệnh hiệu quả

VCCorp.vn

Chuyên gia Đông y cho rằng, kiễng gót chân có thể mang lại lợi ích không hề nhỏ đối với sức khỏe. Chân được xem ...

Bài tập sau đây được xem là thuốc "giảm đau" cho những người bị bệnh về xương khớp

1. Bài tập chữa đau đốt sống cổ

Mỗi ngày bạn nên tập động tác này đều đặn, vừa đi bộ vừa giơ tay lên cao. Đi khoảng 200 bước.
Bài tập này có tác dụng phòng và trị bệnh đau cổ. Ngoài ra, trong khi làm việc, cứ ngồi 1 giờ đồng hồ, bạn nên dừng lại hoạt động một chút, tập xoay vai cổ, bất kỳ lúc nào rảnh có thể xoa bóp vùng cổ, xoa cho đến khi nóng ấm vùng da bên ngoài là sẽ có hiệu quả.


2. Bài tập chữa đau đốt sống lưng.


Bị đau đốt sống lưng, khó chịu vùng lưng dưới, người mỏi thường xuyên, bạn có thể tập động tác này. Người muốn phòng bệnh cũng nên tập, vừa tránh bệnh, vừa đẹp dáng.

Thay đổi chân khi tập, lặp lại 50 lần. Mỗi ngày tập 2 lần vào buổi sáng và tối.

Khi tập động tác đá chân ra sau, có thể cảm thấy vùng lưng dưới hơi đau một chút. Nếu người bị đau nhiều hoặc muốn tăng hiệu quả nhanh, nên tập bất kỳ thời gian nào trong ngày, bất kỳ nơi nào bạn đứng và có thời gian rảnh.. Đá chân khoảng 100 cái.


3. Bài tập bảo vệ các khớp.


Thực hiện động tác đứng dựa vào tường hoặc một mặt phẳng, ngồi xuống đứng lên khoảng 30 lần. Có thể tập 2 lần vào sáng và tối.


4. Bài tập chữa đau đầu gối.


Khi bị đau đầu gối, mỏi hoặc khó chịu, kể cả người đi lại nhiều, ngồi nhiều, muốn phòng chữa đau đầu gối có thể thực hiện động tác vỗ đầu gối bằng cách dùng 2 tay vỗ nhẹ vào phía trước đầu gối, phía 2 bên và phía sau. Mỗi một vị trí quanh đầu gối nên vỗ nhẹ khoảng 30 cái.

Việc vỗ đầu gối tưởng đơn giản nhưng nếu làm thường xuyên, sẽ giúp cho các kinh mạch và mạch máu được kích thích, giúp chúng hoạt động hiệu quả, máu lưu thông thuận lợi, giúp tăng cường và sản xuất dịch ở xương khớp.

Khi bạn ngồi trên xe ô tô hoặc ngồi xem ti vi cũng có thể xoa bóp vùng đùi, chân, đầu gối, việc này vô cùng hữu ích trong việc giúp sản sinh dịch cung cấp cho khớp và tuần hoàn máu nhanh hơn, giảm đau hiệu quả.


5. Bài tập chữa đau xương hông.


Đứng thẳng người, dang hay tay ngang sang hai bên thẳng bằng vai. Đứng một chân làm trụ, nhấc chân còn lại đá sang hai bên. Mỗi lần tập tối thiểu kéo dài khoảng 1 phút, mỗi ngày nên tập từ 2-3 lần.

Ngoài ra, hàng ngày, bất kỳ khi nào bạn rảnh rỗi, đều nên vỗ vào vùng xương hông nhẹ nhàng. Mỗi lần vỗ khoảng 80 cái, đây là cách tốt nhất để giảm tình trạng đau mỏi.


Hầu hết các cơn đau trong cơ thể là do tình trạng bị nhiễm lạnh và ẩm ướt gây ra, từ đó lưu thông máu không tốt, và cơn đau sẽ được tạo ra theo thời gian.

Cách tốt nhất để thực sự giải quyết cơn đau là:
- Ít ngồi hơn
- Chơi nhiều môn thể thao hơn.

Tóm lại, nghe nói đến bệnh xương khớp, sẽ không khiến bạn sợ hãi ngay lập tức, nhưng nếu mắc bệnh, rất khó điều trị, giảm chất lượng sống, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc cũng như tuổi thọ. Vì vậy, hãy siêng năng chăm sóc cơ thể hàng ngày để phòng bệnh. Nếu có bệnh, càng phải chăm sóc tốt hơn.

Tai

 15 sự thật thú vị về tai không phải ai cũng biết.

Đôi tai thực hiện 1 trong 5 giác quan của cơ thể là thính giác nên ẩn chứa rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết.

1. Xương đe, xương búa và xương bàn đạp là những xương nhỏ nhất trên cơ thể con người và chúng nằm trong tai giữa.

2. Tai trong của chúng ta chỉ có kích thước ngang một cục tẩy trên đầu bút chì.

3. Cảm giác nghe của chúng ta được quyết định bởi những sợi lông nhỏ, nằm sâu bên trong tai. Nếu những sợi lông này không còn chúng ta sẽ bị nghe kém, thậm chí là điếc.4. Tai có cơ chế tự đẩy chất bẩn ra ngoài khi cần thiết. Vì vậy, nếu không bị bệnh gì đó thì bạn không cần phải làm sạch tai mỗi ngày.

5. Đa số chúng ta đều bị mất thính lực khi chưa tới 65 tuổi.

6. Tiếp xúc với âm thanh quá lớn (từ 85 decibel trở lên) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thính lực.

7. Nếu tiếp xúc với tiếng ồn rất lớn dù chỉ một lần (vụ nổ bom chẳng hạn), bạn có thể bị mất thính lực vĩnh viễn.

8. Trên tai có hơn 200 điểm huyệt kết nối với rất nhiều bộ phận khác nhau và hệ thống cơ xương trong cơ thể.


9. Ngoài tác dụng để nghe, đôi tai còn giúp bạn giữ thăng bằng cơ thể và không bị ngã.

10. Một số sinh vật không cần tai để nghe. Ví dụ như muỗi đực sử dụng ăng ten, rắn sử dụng xương hàm, cá thì phản ứng với áp lực nước thay đổi để nghe.

11. Cảm giác nôn và buồn nôn khi đi tàu xe là do sự chuyển động khiến cho trung tâm cân bằng (hệ thống tiền đình) của tai bị xáo trộn.

12. Bạn có một cảm giác lạ trong tai và không thể nói hoặc nghe rõ khi đến những nơi có độ cao hoặc khi bạn đi du lịch bằng máy bay là do vòi nhĩ không thể duy trì cân bằng áp suất cơ thể.

13. Vân tai (hình dáng đôi tai) có thể sử dụng để nhận dạng con người rất tốt và an toàn hơn dấu vân tay.


14. Tai có màu tái nhợt là dấu hiệu cho thấy cơ thể bị thiếu vitamin và canxi. Tai có màu đỏ đậm có thể bạn thường xuyên đau đầu, bệnh về não.

15. Đôi tai vẫn hoạt động dù bạn đã ngủ bởi bộ não sẽ bỏ qua những âm thanh được chuyển đến tai.CHÀO ÔNG CỐ

 

con là Clara Assisi Trần Thiên An


Dạ thưa Cha,

Con chào Ông Cố, con nặng 3kg2, Chúa cho con ra hồi 15h06p giờ VN ạ ngày 06/04/2021.

Ông Cố chúc lành cho con và gia đình con ạ.

Hẹn gặp Ông Cố ngày sớm nhất ạ.

Con Matthias Bình Em

==//==

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho mẹ và con được khỏe mạnh, bình an.

Cha chúc mừng gia đình hai con được trọn vẹn và đầy đủ thành viên: cha-mẹ-con cái.

Sáng mai thứ tư 7/4/2021 cha sẽ dâng lễ tạ ơn Chúa cho gia đình chúng con.

P.X. Nhứt


4 tháng 4, 2021

Second Sunday of Easter (April 11, 2021)

(Or Sunday Of Divine Mercy)


First Reading (Acts 4:32-35)

A reading from the Acts of the Apostles

The community of believers was of one heart and mind,
and no one claimed that any of his possessions was his own,
but they had everything in common.
With great power the apostles bore witness
to the resurrection of the Lord Jesus,
and great favor was accorded them all.
There was no needy person among them,
for those who owned property or houses would sell them,
bring the proceeds of the sale,
and put them at the feet of the apostles,
and they were distributed to each according to need.

The word of the Lord.

Bài đọc I (Cv 4:32-35)

“Họ đồng tâm nhất trí”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. 34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24)

 

R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R.
Ít-ra-en hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
Khi tôi bị cưỡng bách và ngã nhào, Chúa đã thương cứu giúp tôi. Chúa là sức mạnh và lòng cam đảm của tôi, Ngài cứu độ tôi. Tiếng hoan hỷ reo mừng chiến thắng vang lên trong lều của người công chính. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hỷ hoan. R.

Second Reading (1 Jn 5:1-6)

A reading from the first Letter of Saint John

Beloved:
Everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God,
and everyone who loves the Father
loves also the one begotten by him.
In this way we know that we love the children of God
when we love God and obey his commandments.
For the love of God is this,
that we keep his commandments.
And his commandments are not burdensome,
for whoever is begotten by God conquers the world.
And the victory that conquers the world is our faith.
Who indeed is the victor over the world
but the one who believes that Jesus is the Son of God?

This is the one who came through water and blood, Jesus Christ,
not by water alone, but by water and blood.
The Spirit is the one that testifies,
and the Spirit is truth.

The word of the Lord.

Bài đọc II (1 Ga 5:1-6)

“Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

1 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa:
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người.
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,
4 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.
Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta.
5 Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?
6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia (Jn 20:29)

R. Alleluia, alleluia.
You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord;
Blessed are those who have not seen me, but still believe!
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:19-31)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.”
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained.”

Thomas, called Didymus, one of the Twelve,
was not with them when Jesus came.
So the other disciples said to him, “We have seen the Lord.”
But he said to them,
“Unless I see the mark of the nails in his hands
and put my finger into the nailmarks
and put my hand into his side, I will not believe.”

Now a week later his disciples were again inside
and Thomas was with them.
Jesus came, although the doors were locked,
and stood in their midst and said, “Peace be with you.”
Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands,
and bring your hand and put it into my side,
and do not be unbelieving, but believe.”
Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!”
Jesus said to him, “Have you come to believe because you have seen me?
Blessed are those who have not seen and have believed.”

Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples
that are not written in this book.
But these are written that you may come to believe
that Jesus is the Christ, the Son of God,
and that through this belief you may have life in his name.

The Gospel of the Lord.

Phúc âm (Ga 20:19-31)

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!"
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"
29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "
30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Đó là Lời Chúa.