Tìm Kiếm

3 tháng 4, 2021

Blessed Easter

nguyenthoai.wordpress.com

May the Risen Lord’s Saving Power 

free us 

from all forms of evil.

Halleluia!

 

Nguyện xin Quyền Năng Chúa Phục Sinh

giải thoát chúng ta khỏi mọi thế lực Ác tà.

Halleluia!

 

 

The Holy Spirit Choir

Saint Dominic’s Parish Church

 

Easter Sunday, April 4, 2021