Tìm Kiếm

31 tháng 3, 2024

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA VIÊN THÁNG 429-04 Catarina Nguyễn Thị Thu Cúc
29-04 Catarina Lê Thị Ngọc Huệ

The Holy Spirit Choir

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA BENEDICT & CÁC CA VIÊN THÁNG 4

Kết quả hình ảnh cho happy birthday card


01-04 Fr. Benedict Vương Thuật, O.P.
05-04 Maria Nguyễn Ánh Bảo Ngọc
07-04 Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân
11-04 Lucia Nguyễn Xuân Khánh
13-04 Teresa Nghiêm Tố Quyên
14-04 Maria Hoàng Thị Ánh Hồng 
16-04 Phêrô Hồ Trung Đoàn 
28-04 Christine Phùng Ngọc Bảo Linh 

The Holy Spirit Choir

Second Sunday of Easter, Liturgical Year B (April 7, 2024)

 Sunday of Divine Mercy


First Reading (Acts 4:32-35)

A reading from the Acts of the Apostles

The community of believers was of one heart and mind,
and no one claimed that any of his possessions was his own,
but they had everything in common.
With great power the apostles bore witness
to the resurrection of the Lord Jesus,
and great favor was accorded them all.
There was no needy person among them,
for those who owned property or houses would sell them,
bring the proceeds of the sale,
and put them at the feet of the apostles,
and they were distributed to each according to need.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Cv 4, 32-35)

“Họ đồng tâm nhất trí”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24) - EM page 156

R. (1) Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở 

Let the house of Israel say,
"His mercy endures forever."
Let the house of Aaron say,
"His mercy endures forever."
Let those who fear the LORD say,
"His mercy endures forever."
R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
Xướng: Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.

I was hard pressed and was falling,
but the LORD helped me.
My strength and my courage is the LORD,
and he has been my savior.
The joyful shout of victory
in the tents of the just:
R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
Xướng: Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân:

The stone which the builders rejected
has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
it is wonderful in our eyes.
This is the day the LORD has made;
let us be glad and rejoice in it.
R. Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Second Reading (1 Jn 5:1-6)

A reading from the first Letter of Saint John

Beloved:
Everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God,
and everyone who loves the Father
loves also the one begotten by him.
In this way we know that we love the children of God
when we love God and obey his commandments.
For the love of God is this,
that we keep his commandments.
And his commandments are not burdensome,
for whoever is begotten by God conquers the world.
And the victory that conquers the world is our faith.
Who indeed is the victor over the world
but the one who believes that Jesus is the Son of God?

This is the one who came through water and blood, Jesus Christ,
not by water alone, but by water and blood.
The Spirit is the one that testifies,
and the Spirit is truth.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (1 Ga 5, 1-6)

“Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.

Các con thân mến, ai tin rằng Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Ðấng sinh thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Ðấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề.

Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giê-su Ki-tô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 20:29)

R. Alleluia, alleluia.
You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord;
Blessed are those who have not seen me, but still believe!
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 20, 29)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:19-31)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, "Peace be with you."
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, "Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you."
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
"Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained."

Thomas, called Didymus, one of the Twelve,
was not with them when Jesus came.
So the other disciples said to him, "We have seen the Lord."
But he said to them,
"Unless I see the mark of the nails in his hands
and put my finger into the nailmarks
and put my hand into his side, I will not believe."

Now a week later his disciples were again inside
and Thomas was with them.
Jesus came, although the doors were locked,
and stood in their midst and said, "Peace be with you."
Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands,
and bring your hand and put it into my side,
and do not be unbelieving, but believe."
Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!"
Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me?
Blessed are those who have not seen and have believed."

Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples
that are not written in this book.
But these are written that you may come to believe
that Jesus is the Christ, the Son of God,
and that through this belief you may have life in his name.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Ga 20, 19-31)

“Tám ngày sau Chúa Giê-su hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giê-su hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giê-su lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tô-ma gọi là Ði-đy-mô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giê-su hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giê-su hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tô-ma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tô-ma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giê-su nói với ông: “Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giê-su còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giê-su là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.
Easter Sunday The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day, Liturgical Year B (March 31, 2024)

 
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


Homily for Easter Sunday, Liturgical Year B (March 31, 2024)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


Joshua Aaron & Friends LIVE at the GARDEN TOMB "RESURRECTION PREMIERE" (GATHER THE NATIONS)


The King is Coming: 144 Harpists Live in Jerusalem! - Sneak Peak


30 tháng 3, 2024

Easter Best WishesHymns for the Easter Sunday The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day, Liturgical Year B (March 31, 2024)

   -Entrance Hymn: ES # 136 "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"


-Responsorial Psalm - ES # 136 "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"  


-Sequence EM page 154 / ES # 118 "CHRISTIANS, TO THE PASCHAL VICTIM"


(Victimae paschali laudes)

Christians, to the Paschal Victim
Offer your thankful praises!
A Lamb the sheep redeems;
Christ, who only is sinless,
Reconciles sinners to the Father.
Death and life have contended in that combat stupendous:
The Prince of life, who died, reigns immortal.
Speak, Mary, declaring
What you saw, wayfaring.
“The tomb of Christ, who is living,
The glory of Jesus’ resurrection;
bright angels attesting,
The shroud and napkin resting.
Yes, Christ my hope is arisen;
to Galilee he goes before you.”
Christ indeed from death is risen, our new life obtaining.
Have mercy, victor King, ever reigning!
Amen. Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!" (ES # 136)

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 128 "YE SONS AND DAUGHTERS"


-Recessional Hymn: ES # 124 "REGINA CAELI"
(O QUEEN OF HEAVEN)The Holy Spirit Choir


28 tháng 3, 2024

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

 NGÀY THỨ NĂM & THỨ SÁU TUẦN THÁNHCa đoàn Thánh Linh tổng hợp


24 tháng 3, 2024

Easter Sunday The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day, Liturgical Year B (March 31, 2024)

tonggiaophanhanoi.org

Daily Mass Reading Podcast For March 31, 2024


First Reading (Acts 10:34a, 37-43)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter proceeded to speak and said:
“You know what has happened all over Judea, 
beginning in Galilee after the baptism
that John preached, 
how God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and power.
He went about doing good
and healing all those oppressed by the devil, 
for God was with him.
We are witnesses of all that he did
both in the country of the Jews and in Jerusalem.
They put him to death by hanging him on a tree.
This man God raised on the third day and granted that he be visible,
not to all the people, but to us,
the witnesses chosen by God in advance,
who ate and drank with him after he rose from the dead.
He commissioned us to preach to the people
and testify that he is the one appointed by God
as judge of the living and the dead.
To him all the prophets bear witness,
that everyone who believes in him
will receive forgiveness of sins through his name.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 10, 34a. 37-43)

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23) -EM page 153  

"This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!" (ES # 136)

DM  ABA/GFE

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
Let the house of Israel say,
    “His mercy endures forever.”
Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.
R.  "This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!"

“The right hand of the LORD has struck with power;
    the right hand of the LORD is exalted.
I shall not die, but live,
    and declare the works of the LORD.”
Xướng: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
R.  "This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!"

The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes.
Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
R.  "This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!"

Second Reading (Col 3:1-4)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
If then you were raised with Christ, seek what is above,
where Christ is seated at the right hand of God.
Think of what is above, not of what is on earth.
For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
When Christ your life appears,
then you too will appear with him in glory.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (Cl 3, 1-4)

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Ki-tô ngự”.

Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Ki-tô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Ki-tô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Ki-tô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Ki-tô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

OR:

Second Reading (I Cor 5:6b-8)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
Do you not know that a little yeast leavens all the dough?
Clear out the old yeast,
so that you may become a fresh batch of dough,
inasmuch as you are unleavened.
For our paschal lamb, Christ, has been sacrificed.
Therefore, let us celebrate the feast,
not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness,
but with the unleavened bread of sincerity and truth.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 5, 6b-8)

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, anh em không biết sao?: chỉ một tí men là đã đủ làm dậy men cả khối bột! Anh em hãy tẩy trừ men cũ để nên bột mới anh em là bánh không men. Vì Chiên Vượt Qua của ta, là Ðức Kitô, đã chịu sát tế. Cho nên ta hãy mừng lễ, đừng với men cũ, và men gian tà, ác độc, nhưng là với Bánh không men của lòng tinh tuyền và chân thật.

Ðó là lời Chúa.

Sequence EM page 154/ ES #118

Christians, To The Paschal Victim


(Victimae paschali laudes)

Christians, to the Paschal Victim
Offer your thankful praises!
A Lamb the sheep redeems;
Christ, who only is sinless,
Reconciles sinners to the Father.
Death and life have contended in that combat stupendous:
The Prince of life, who died, reigns immortal.
Speak, Mary, declaring
What you saw, wayfaring.
“The tomb of Christ, who is living,
The glory of Jesus’ resurrection;
bright angels attesting,
The shroud and napkin resting.
Yes, Christ my hope is arisen;
to Galilee he goes before you.”
Christ indeed from death is risen, our new life obtaining.
Have mercy, victor King, ever reigning!
Amen. Alleluia.

Ca Tiếp Liên

Các Kitô hữu hãy tiến dâng
lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ:
Ðức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha.
Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,
tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị.
Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe
bà đã thấy gì trên quãng đường đi?
Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống
và vinh quang của Ðấng Phục Sinh,
thấy các thiên thần làm chứng,
thấy khăn liệm và y phục.
Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,
Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.
Chúng tôi biết Ðức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!
Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.
Amen. Alleluia.

Alleluia (Cf. 1 Cor 5:7b-8a)

R. Alleluia, alleluia.
Christ, our paschal lamb, has been sacrificed;
let us then feast with joy in the Lord.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi 1 Cr 5, 7b-8a)

Alleluia, alleluia! – Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:1-9)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the first day of the week,
Mary of Magdala came to the tomb early in the morning,
while it was still dark, 
and saw the stone removed from the tomb.
So she ran and went to Simon Peter 
and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, 
“They have taken the Lord from the tomb, 
and we don’t know where they put him.”
So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.
They both ran, but the other disciple ran faster than Peter 
and arrived at the tomb first; 
he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, 
he went into the tomb and saw the burial cloths there, 
and the cloth that had covered his head, 
not with the burial cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, 
the one who had arrived at the tomb first, 
and he saw and believed.
For they did not yet understand the Scripture 
that he had to rise from the dead.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 20, 1-9)

“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Ðó là lời Chúa.


https://bible.usccb.org/bible/readings/033124.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-phuc-sinh-nam-b/


Homily for the Palm Sunday of the Lord's Passion, Liturgical Year B (March 24, 2024)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


Palm Sunday of the Lord's Passion, Liturgical Year B (March 24, 2024)

 THE COMMEMORATION OF THE LORD'S ENTRANCE INTO JERUSALEMTHIRD FORM: THE SIMPLE ENTRANCE


The Holy Spirit Choir


23 tháng 3, 2024

HỒ SƠ VỤ ÁN CHÚA GIÊ-SU


Biên soạn và đạo diễn: Lm. P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
Diễn đọc: Chị Mai Hương và Lm. P.X. Nhứt, O.P.
Thực hiện tại Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, Phi Luật Tân
---
Thưa Anh Chị Em,
Hai ngàn năm trước đây, có một vụ án làm chấn động loài người. Đó là vụ án đã đẩy Đức Giê-su đến tội tử hình trên thập giá. Với cái nhìn đức tin, người Ki-tô chúng ta xác tín rằng, chính Đức Giê-su đã tự ý chấp nhận cái chết đó như một phương án tối ưu để đền tội thay cho loài người chúng ta, kể cả tội sát nhân của những kẻ đã nhúng tay vào máu vô tội của Người. Thế nhưng, những con người đã dính líu trực tiếp vào cái chết oan ức của Đức Giê-su không phải là không có trách nhiệm đối với hành vi của họ. Họ đã nghĩ gì, nói gì, làm gì, đã bàn mưu tính kế với nhau ra sao, để chụp lên đầu Đức Giê-su một bản án hoàn toàn ngụy tạo như vậy, lịch sử còn ghi lại rành rành.

22 tháng 3, 2024

BÍ QUYẾT DƯỠNG SINH CỦA NGƯỜI XƯA

 07 Tháng Bảy 2017

Mặc dù hoàn cảnh sống của chúng ta ngày nay đã khác xưa rất nhiều nhưng những nguyên tắc dưỡng sinh do cổ nhân đúc kết ra thì vẫn luôn hiệu quả.

1. Ăn no không gội đầu, đói không tắm. Rửa mặt nước lạnh, vừa đẹp vừa khỏe. Mồ hôi chưa khô, đừng tắm nước lạnh. Đánh răng nước ấm, chống ê, chắc răng.

2. Ăn gạo còn cám, thức ăn có chất xơ. Nam không thể thiếu rau hẹ, nữ không thể thiếu ngó sen. Củ cải trắng, sống không tốt nhưng chín thì bổ. Ăn không quá no, no không nên nằm.

3. Dưỡng sinh là động, dưỡng tâm là tĩnh. Tâm không thanh tịnh, ưu tư vọng tưởng dễ nảy sinh. Tâm thần an bình, bệnh sao đến được. Nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm ích trí. Đồ hun khói, nướng cháy lửa, tốt nhất không ăn. Chiên dầu ngâm ướp, ít ăn thì tốt.

4. Cá thối tôm rữa, ăn vào mất mạng oan gia. Ăn mặc giữ ấm, nhất thân là xuân. Lạnh chớ chạm răng, nóng chớ chạm môi. Đồ chín mới ăn, nước chín mới uống.

5. Ăn nhiều rau quả, ít ăn đồ thịt. Ăn uống chừng mực, ngủ dậy đúng giờ. Đầu nên để lạnh, chân nên giữ ấm. Vui chơi biết đủ, không cầu an dật.

6. Dưỡng sinh là cần cù, dưỡng tâm là tĩnh tại.

7. Người đến tuổi già, thì phải rèn luyện, đi bộ chạy chậm, luyện công múa kiếm. Đừng sợ giá lạnh, quét sạch sân nhà, hội họa thêm vui, tấm lòng rộng mở.

8. Nghe tiếng gà gáy, đừng cố nằm thêm, trồng hoa nuôi chim, đọc sách ngâm thơ. Chơi cờ hát kịch, không ham phòng the, việc tư không nhớ, không chiếm lợi riêng.

9. Ẩm thực không tham, bữa tối ăn ít, khi ăn không nói, không nên hút thuốc. Ít muối ít đường, không ăn quá mặn, ít ăn chất béo, cơm không quá nhiều.

10. Mỗi ngày ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh hoa quả, ăn nhiều không sợ Đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp không vội.

11. Uống rượu có độ, danh lợi chớ tham, chuyện thường không giận, tấm lòng phải rộng.

12. Tâm không bệnh, nên phòng trước, tinh thần tốt, thân thể khỏe mạnh. Tâm cân bằng, phải hiểu biết, cảm xúc ổn định, bệnh tật ít.

13. Luyện thân thể, động cùng tĩnh, cuộc sống hài hòa tâm khỏe mạnh Phải thực dưỡng, no tám phần, tạng phủ nhẹ nhõm tự khai thông.

14. Người nóng giận, dễ già yếu, thổ lộ thích hợp người người vui. Thưởng thức thư họa, bên suối thả câu, lựa chọn sở thích tự do chơi.

15. Dùng đầu óc, không mệt nhọc, bớt lo dưỡng tâm ít náo nhiệt. Có quy luật, sức khỏe tốt, cuộc sống thường ngày phải hài hòa.

16. Tay vận động, tốt cho não, ban ngày hoạt động, tối ngủ ít mơ.

17. Mùa hè không ngủ trên đá, nóng không ngủ trần. Mùa thu không ngủ trên phản. Mùa xuân không hở rốn, mùa đông không che đầu.

18. Tối ngủ rửa chân, hơn uống thuốc bổ. Buổi tối mở cửa, hễ ngủ là say. Tham mát không chăn, không bệnh mới lạ.

19. Ngủ sớm dậy sớm, tinh thần sảng khoái. Tham ngủ tham lạc, thêm bệnh giảm thọ. Tranh cãi buổi tối, ruột như xát muối.

20. Một ngày ăn một đầu heo, không bằng nằm ngủ ngáy trên giường.

21. Ba ngày ăn một con dê, không bằng rửa chân rồi mới lên giường.

22. Gối đầu chọn không đúng, càng ngủ người càng mệt. Tâm ngủ trước, người ngủ sau, ngủ vậy sẽ thành mỹ nhân.

23. Đầu hướng gió thổi, ấm áp dễ chịu; chân hướng gió thổi, hãy mời thầy lang.

24. Không ngủ nơi ngõ hẻm, độc nhất khi gió lùa.

25. Đi ngủ không thắp đèn, sáng dậy không chóng mặt.

26. Muốn ngủ để tấm thân nhẹ nhõm, chân không hướng tây đầu không hướng đông.


Tuệ Minh


18 tháng 3, 2024

THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

 Ngày 18 tháng 03 năm 2024

Trong bầu khí ấm cúng của thánh lễ ban mai, thánh lễ của gia đình tu viện Thánh Alberto Cả vào lúc 5g00 ngày 18 tháng 03 năm 2024 với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cách đây một phần tư thế kỷ được Thiên Chúa ghi dấu ấn tình yêu, lãnh nhận thánh chức linh mục của Thiên Chúa sáng nay Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP đã cùng với quý Cha và quý Thầy trong tu viện Thánh Alberto Cả hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm Hồng ân Linh Mục. Cùng đồng tế với Cha Phanxico có sự hiện diện của Cha Phụ tá Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam Phaolo Nguyễn Minh Tuấn, OP và quý Cha khách… Bên cạnh đó là sự hiện diện không thể thiếu của quý tu sĩ nam - nữ, linh tông, huyết tộc, thân nhân, ân nhân, bạn hữu ... của Cha Phaxico Xavie và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Đây cũng là dịp để Cha Phanxico Xavie dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Giáo hội mẹ, tỏ lòng biết ơn Tỉnh Dòng, với rất nhiều người cùng đồng hành với Cha trên quãng đường tận hiến đã qua; đồng thời nhìn lại hành trình ơn gọi, nhìn lại những ơn lành đã lãnh nhận, để tạ ơn Thiên Chúa và nỗ lực sống thánh mỗi ngày.

Mở đầu thánh lễ, Cha Chánh xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, OP ngỏ lời với cộng đoàn: Cha Phanxico Xavie chỉmuốn được dâng thánh lễ tạ ơn cùng với anh em trong thánh lễ 5g sáng của tu viện và Cha Chánh xứ cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Phanxico Xavie trong quãng đường dâng hiến tiếp theo được thật nhiều ơn lành hồn xác, cùng với lời tâm tình là bó hoa đơn sơ tu viện và cộng đoàn gửi tặng Cha Phanxico Xavie nhân dịp Ngân Khánh Linh Mục.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ các bài Đọc và Tin Mừng nhấn mạnh đến quyền tối thượng của Thiên Chúa, dù có năng quyền tối thượng nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa lại vô biên vượt trên tất cả. Trái lại, con người vì lòng tham sân xi, hẹp hòi, gian ác đã đặt nhiều điều ra sai lệch, gian dối để sát hại những người thấp cổ bé miệng, luật pháp được đặt ra để bảo vệ, để minh oan, để tháo gỡ … cho con người thì lại bị bóp méo sự thật, đè bẹp khiến con người không còn lối thoát… Không chỉ ngoài xã hội mà ngay trong Giáo Hội vẫn không tránh khỏi có những lạm quyền, lợi dụng quyền hành để thể hiện sự thống trị đàn áp con chiên, sát hại, vắt kiệt sữa chiên, làm thịt cả chính đàn chiên của mình nhưng đến khi có bầy sói đến đe dọa thì ... bỏ chạy! Xã hội ngày nay đã quá nhiều bất toàn, ác tà liên tục xảy ra, luật pháp không còn mang tính răn đe hay bảo vệ người cô thân yếu thế… Với ý hướng ấy, Cha Phanxico Xavie mong rằng các mục tử của Chúa dù gặp khổ đau hay thử thách, cuộc đời tận hiến dù khó khăn hay vui sướng, dù nhiều nước mắt hay tiếng cười, các mục tử vẫn luôn là những mục tử nhân lành như Chúa Giêsu, hành xử như Chúa Giêsu như lòng Chúa ước mong muốn vậy các mục tử của Chúa cần phải có lòng thương xót, quan tâm, thương yêu, đoàn kết và nâng đỡ lẫn nhau và cả đàn chiên mà Chúa đã trao phó.

Thiên chức linh mục rất cao quý nhưng lại được trao ban cho những con người còn nhiều mỏng dòn yếu đuối, sánh như "viên ngọc quý đựng trong chiếc bình sành", xin cho các mục tử của Chúa luôn sống xứng với ơn gọi, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn, bởi lẽ “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân” (Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI).

25 năm Linh mục, biết bao tâm tình, biết bao điều để nhớ để quên. Mỗi ngày qua đi như những dấu chấm, xin dâng lời Tạ ơn Chúa và thêm thật nhiều lời cầu nguyện để Cha Phanxico Xavie có thể bền bỉ thực hiện những dấu chấm trong suốt cuộc đời tận hiến dấn thân làm mục tử của Chúa mỗi ngày mỗi tròn đầy trong quãng đường còn lại phía trước, để Cha mãi là một mục tử tốt lành như lòng Chúa ước mong.

Maria PTH, Ban Truyền Thông

Một số hình ảnhCa đoàn Thánh Linh tổng hợp


17 tháng 3, 2024

Hymns for the Palm Sunday of the Lord's Passion, Liturgical Year B (March 24, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 137 "NOW IS THE TIME"


-Responsorial Psalm (PS 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24) - EM pages 106-107

Em  BCB/ AGFE

“Save Your People, O Lord!” - ES # 87

All who see me scoff at me;
they mock me with parted lips, they wag their heads:
"He relied on the LORD; let him deliver him,
let him rescue him, if he loves him." 
“Save Your People, O Lord!” 
Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương".

Indeed, many dogs surround me,

a pack of evildoers closes in upon me;
They have pierced my hands and my feet;
I can count all my bones.
“Save Your People, O Lord!” 
Đứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con.

They divide my garments among them,

and for my vesture they cast lots.
But you, O LORD, be not far from me;
O my help, hasten to aid me.
“Save Your People, O Lord!” 
Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Đấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ.

I will proclaim your name to my brethren;

in the midst of the assembly I will praise you:
"You who fear the LORD, praise him;
all you descendants of Jacob, give glory to him;
revere him, all you descendants of Israel!"
“Save Your People, O Lord!” 
Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!"

-Response to Prayer of the Faithful:

“Save Your People, O Lord” - ES # 87

-Offertory Hymn: ES # 107 "WERE YOU THERE"


-Communion Hymn: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Recessional Hymn: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir


NGÀY HỒI TÂM MÙA CHAY 2024 DÀNH CHO CA ĐOÀN THÁNH LINHSUY NIỆM ĐỀ TÀI: "ĐỐI THOẠI LÀ VIỆC NGHĨA THỨ TƯ PHẢI THI HÀNH TRONG MÙA CHAY"


Một số hình ảnh

CHÚA NHỰT THỨ V MÙA CHAY, NĂM PHỤNG VỤ B (17/03/2024) 
CÔ BÁU - CÔ KHANH - CÔ HƯƠNG - CHỊ DUNG - EM THANH  + BÉ CHIP

LỜI CHÚC MỬNG CHA PHAN-XI-CÔ  XA-VI-Ê - DỊP NGÂN KHÁNH LINH MỤC


Dear Father Francis Xavier,

Today is a very special and happy day for you and all of us. On this day 25 years ago, you received the Priesthood.

We would like to congratulate you on your Silver Jubilee - a great milestone in your service of God and His people.

Your dedicated service over the past 25 years has been a source of comfort, inspiration, and strength for the people of God,  of which the Sunday Holy Mass in English community remains an active member.

We are blessed to have you as our Spiritual Father.

May God bless you in all you do.

We love you. Father Francis Xavier.


Sau Thánh LễDùng Cơm Trưa


Suy niệm"ĐỐI THOẠI LÀ VIỆC NGHĨA THỨ TƯ PHẢI THI HÀNH TRONG MÙA CHAY"Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp