Tìm Kiếm

23 tháng 7, 2019

Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 28, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the 17th Sunday in the Ordinary Time.

Together with the Apostles we ask the Lord to teach us how to pray. The Lord Jesus Christ did prepare for us the most beautiful prayer, “The Lord’s Prayer”, also known as “the Our Father”. We are allowed to call God “Our Father”. We express our love and concern for His Great Name, His Universal Kingdom, and His Holy Will. We ask Him for daily food, powerful protection from the Evil One. We thank Him for His pardon of our sins, and we promise Him our mutual forgiveness.

Let us all stand for the entrance song.

b) To the Readings

- First Reading: Gn 18:20-32

Sacred Scripture provides proofs to convince us of God’s immense mercy. The story of how God seemed to change His mind due to the patriarch Abraham’s persevering prayer simply sends us the message that Our God is merciful, slow to anger, but rich in pardoning sinners.

- Second Reading: Col 2:12-14

Evil consequences have caused us to die. But thanks to the sacrifice of Jesus Christ God not only removed our sinfulness, but above all He raised us to new life in Christ Jesus, His Beloved Son, Our Lord and Savior.

B. Hymns For Holy Mass

a) Entrance: ES #184 - “He Is the Lord”
b) EM page 195
c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear us!”
d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”
e) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”
f) Recessional: ES #207 - “Open My Eyes”

Hymns for The Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 28, 2019)

a) Entrance: ES #184 - “He Is the Lord”


b) Responsorial Psalm: EM page 195
Psalm Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8

R. Lord, on the day I called for help, you answered me.
R. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.


I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
   Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called you answered me; you built up strength within me. R.
    Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. R.

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me; against the anger of my enemies you raise your hand. R.
   Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng. R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
   Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Us”

d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”


f) Recessional: ES #207 - “Open My Eyes”

Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 28, 2019)


FIRST READING: Gn 18:20-32

A reading from the book of Genesis

In those days, the LORD said: "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grave, that I must go down and see whether or not their actions fully correspond to the cry against them that comes to me. I mean to find out."
While Abraham's visitors walked on farther toward Sodom, the LORD remained standing before Abraham. Then Abraham drew nearer and said: "Will you sweep away the innocent with the guilty? Suppose there were fifty innocent people in the city; would you wipe out the place, rather than spare it for the sake of the fifty innocent people within it? Far be it from you to do such a thing, to make the innocent die with the guilty so that the innocent and the guilty would be treated alike! Should not the judge of all the world act with justice?" The LORD replied, "If I find fifty innocent people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake." Abraham spoke up again: "See how I am presuming to speak to my Lord, though I am but dust and ashes! What if there are five less than fifty innocent people? Will you destroy the whole city because of those five?" He answered, "I will not destroy it, if I find forty-five there." But Abraham persisted, saying "What if only forty are found there?" He replied, "I will forbear doing it for the sake of the forty." Then Abraham said, "Let not my Lord grow impatient if I go on. What if only thirty are found there?" He replied, "I will forbear doing it if I can find but thirty there." Still Abraham went on, "Since I have thus dared to speak to my Lord, what if there are no more than twenty?" The LORD answered, "I will not destroy it, for the sake of the twenty." But he still persisted: "Please, let not my Lord grow angry if I speak up this last time. What if there are at least ten there?" He replied, "For the sake of those ten, I will not destroy it."

BÀI ĐỌC I: St 18,20-32

Bài trích sách Sáng thế.

(20) Khi ấy, Đức Chúa phán: “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội lỗi của chúng quá nặng nề! (21) Ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.”
(22) Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. (23) Ông lại gần và thưa: “Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? (24) Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao? (25) Ngài làm như vậy, chắc không được đâu! Giết chết người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao?” (26) Đức Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.” (27) Ông Áp-ra-ham lại nói: “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa: (28) Giả như trong số năm mươi người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao?” Chúa đáp: “Không! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người.” (29) Ông lại thưa một lần nữa: “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm.” (30) Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp: Giả như ở đó có ba mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm.” (31) Ông nói: “Con xin mạn phép thưa với Chúa: Giả như tìm được hai mươi người thì sao?” Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” (32) Ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi: Giả như tìm được mười người thì sao?” Chúa đáp: “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.”

RESPONSORIAL PSALM: Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8

R. Lord, on the day I called for help, you answered me.
R. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.


I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
   Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called you answered me; you built up strength within me. R.
    Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. R.

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me; against the anger of my enemies you raise your hand. R.
   Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng. R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
   Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

17 tháng 7, 2019

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 21, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. The message of God’s Word for this Sixteenth Sunday in the Ordinary Time tells us how important it is to have our actions backed by our prayer. A life of actions means the service of God through what we do for the building of the Church which people can see. A life of prayer helps Christians to establish God’s Kingdom in the hearts of believers.

We pray hard in this Holy Mass for a good balance in our life as Christians between action and prayer; serving the Lord and listening to Him.

Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Gn 18:1-10

For his sincere and warm hospitality, the Patriarch Abraham was rewarded by the Lord God with the blessing of the first-born son, the only hope for him and his people.

- Second Reading: Col 1:24-28

According to Saint Paul, it is a great blessing to introduce Christ to all people regardless of many sufferings and sacrifices.

B. Hymns For Holy Mass

a) Entrance: ES #141 - “Gather Us Together”
b) Responsorial: EM page 192
c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer”
d) Offertory: ES #149 - “Spirit and Grace”
e) Communion: ES #148 - “In This Place”
f) Recessional: ES #261 - “Love Goes On”


Hymns for The Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 21, 2019)

a) Entrance: ES #141 - “Gather Us Together”


b) Responsorial Psalm: EM page 192
Psalm Ps 15:2-3, 3-4, 5

R. He who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?


One who walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
    Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R.
    Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. R.
   Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Our Prayer”

d) Offertory: ES #149 - “Spirit and Grace”


e) Communion: ES #148 - “In This Place”


f) Recessional: ES #261 - “Love Goes On”

Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 21, 2019)


FIRST READING: Gn 18:1-10a

A reading from the book of Genesis

The LORD appeared to Abraham by the terebinth of Mamre, as he sat in the entrance of his tent, while the day was growing hot. Looking up, Abraham saw three men standing nearby. When he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them; and bowing to the ground, he said: "Sir, if I may ask you this favor, please do not go on past your servant. Let some water be brought, that you may bathe your feet, and then rest yourselves under the tree. Now that you have come this close to your servant, let me bring you a little food, that you may refresh yourselves; and afterward you may go on your way." The men replied, "Very well, do as you have said."
Abraham hastened into the tent and told Sarah, "Quick, three measures of fine flour! Knead it and make rolls." He ran to the herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant, who quickly prepared it. Then Abraham got some curds and milk, as well as the steer that had been prepared, and set these before the three men; and he waited on them under the tree while they ate.
They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?" He replied, "There in the tent." One of them said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah will then have a son."

BÀI ĐỌC I: St 18,1-10a

Bài trích sách Sáng thế.

(1) Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. (2) Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy (3) và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. (4) Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. (5) Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!” Khách trả lời: “Xin cứ làm như ông vừa nói!”
(6) Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo: “Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm bánh.” (7) Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê non béo tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. (8) Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa.
(9) Khách nói với ông: “Bà Xa-ra vợ ông đâu?” Ông đáp: “Thưa nhà tôi ở trong lều.” (10a) Người nói: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.”

RESPONSORIAL PSALM: Ps 15:2-3, 3-4, 5

R. He who does justice will live in the presence of the Lord.
R. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?


One who walks blamelessly and does justice; who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R.
    Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. R.

Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the LORD. R.
    Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. R.

Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. R.
   Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ. R.

11 tháng 7, 2019

Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 14, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. As we celebrate the Fifteenth Sunday in the Ordinary Time today, the message of God’s Word comes to us bringing the Good News of Divine Merciful Love and telling us how to put into practice the new commandment of love by Jesus Christ, our Lord and Savior. Christian love asks each and one of us to quickly respond to the needs of the poor, the suffering and the oppressed as if they were our blood sisters and brothers, no matter who they are with regard to social, political and religious aspects.

We pray hard in this Holy Mass to the God of all blessings for a true, sincere and unconditional love of our neighbors, keeping in our mind what Christ our Lord will tell us at the Last Judgment, “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me”. (Mt 25:40)

Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dt 30:10-14

The Great Prophet Moses tells the people of Israel to observe God’s Commandments with love and happiness for fulfilling the divine law is not as difficult as going up to the sky or crossing the sea. On the contrary, the observance of God’s law is feasible to all of us because it is inscribed in our heart.

- Second Reading: Col 1:15-20

God so loved us that he had decreed from eternity that salvation be brought about by Christ Jesus, His Only Son, our Lord and Savior. In Christ, all of us, sinners, have been reconciled to God, and are sent as peacemakers to people divided by forces of evil.

B. Hymns For Holy Mass

a) Entrance ES #140 - “Let Us Go to the Altar”
b) Responsorial EM page 190
c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Our Prayer”
d) Offertory ES #298 - “All Good Gifts”
e) Communion ES #336 - “Where Love Is Found”
f) Recessional ES #293 - “Companions on the Journey”


Hymns for The Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 14, 2019)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go to the Altar”


b) Responsorial Psalm: EM page 190
Psalm Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37

R. Turn to the Lord in your need, and you will live.
R. Hỡi những ai nghèo hèn, hãy kiếm tìm Thiên Chúa, là tâm hồn phấn khởi vui tươi.


I pray to you, O LORD, for the time of your favor, O God! In your great kindness answer me with your constant help. Answer me, O LORD, for bounteous is your kindness: in your great mercy turn toward me. R.
   (14) Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. (17) Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con; xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến. R.

I am afflicted and in pain; let your saving help, O God, protect me. I will praise the name of God in song, and I will glorify him with thanksgiving. Turn to the Lord in your need, and you will live. "See, you lowly ones, and be glad; you who seek God, may your hearts revive! For the LORD hears the poor, and his own who are in bonds he spurns not." R.
   (30) Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng. (31) Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. R.

For God will save Zion and rebuild the cities of Judah. The descendants of his servants shall inherit it, and those who love his name shall inhabit it. R.
   (36ab) Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết. (37) Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ sở của những người mến chuộng Thánh Danh. R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Our Prayer”

d) Offertory: ES #298 - “All Good Gifts”


e) Communion: ES #336 - “Where Love Is Found”


f) Recessional: ES #293 - “Companions on the Journey”

5 tháng 7, 2019

Fourteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 7, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ, Good Morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for Sunday Holy Mass. We celebrate today the 14th Week in the Ordinary Time, Liturgical Year C.

This Sunday Gospel story tells us Our Lord’s instructions to the disciples being sent to preach the Good News of salvation. The common good of listeners must be the first priority of missionaries and preachers. Besides, church workers should not be too dependent on material means or worldly power so as to freely speak the saving truth. Finally, those who serve the Lord would not worry about what they will get back for having dedicated their lives in the Lord’s vineyard because their names are written in heaven.

Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 66:10-14c

The New Testament Church takes for herself what was said about Jerusalem. The Lord always loves and cares for his Church by providing her with plenty of food and comfort so that His people will prosper in the face of nations.

- Second Reading: Gal 6:14-18

According to Saint Paul, the main reason for Christians to be proud is that they through the grace of the Lord have become a new creation and worthy of God’s peace and mercy.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #136 - “Sing To The Mountains”
b) EM page 188
c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Our Prayer”
d) ES #153 - “Our Blessing Cup”
e) ES #214 - “In Him Alone”
f) ES #173 - “I Wil Sing Forever”

Hymns for Fourteenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 7, 2019)

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”


b) Responsorial Psalm: EM page 188
Psalm Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20

R. Let all the earth cry out to God with joy.
R. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.


Shout joyfully to God, all the earth, sing praise to the glory of his name; proclaim his glorious praise. Say to God, "How tremendous are your deeds!" R.
   (1) Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, (2) đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! (3a) Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!” R.

"Let all on earth worship and sing praise to you, sing praise to your name!" Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. R.
   (4) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. (5) Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ! R.

He has changed the sea into dry land; through the river they passed on foot; therefore let us rejoice in him. He rules by his might forever. R.
   (6) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền, và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. (7a) Chúa uy dũng hiển trị muôn đời. R.

Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness! R.
   (16) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. (20) Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Our Prayer”

d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #214 - “In Him Alone”


f) Recessional: ES #173 - “I Wil Sing Forever”