Tìm Kiếm

15 tháng 10, 2018

Hymns for The 29th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 21, 2018)

a) Entrance: ES #133 - “Table Of Plenty”b) Responsorial Psalm: EM page 218
Psalm 33:4-5, 18-19, 20, 22

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng tin cậy nơi Ngài.


Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the LORD the earth is full. R.
   Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi điều Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. R.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R.
   Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. R.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R.
   Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. R.

c) Offertory: ES #159 - “Bread For The World”d) Communion: ES #327 - “We Belong To You”e) Recessional: ES #347 - “Salve, Regina”


29th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 21, 2018)


FIRST READING: Is 53:10-11

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
The LORD was pleased
to crush him in infirmity.
If he gives his life as an offering for sin,
he shall see his descendants in a long life,
and the will of the LORD shall be accomplished through him.
Because of his affliction
he shall see the light in fullness of days;
through his suffering, my servant shall justify many,
and their guilt he shall bear.

BÀI ĐỌC I: Is 53,10-11

(10) ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.
(11) Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng tin cậy nơi Ngài.


Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the LORD the earth is full. R.
   Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi điều Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. R.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R.
   Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. R.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R.
   Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. R.

SECOND READING: Heb 4:14-16

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: Since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help.

BÀI ĐỌC II: Dt 4,14-16

(14) Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.
(15) Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. (16) Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

GOSPEL: Mk 10:35-45

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." He replied, "What do you wish me to do for you?" They answered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left." Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?" They said to him, "We can." Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared." When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."

PHÚC ÂM: Mc 10,35-45

(35) Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." (36) Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?" (37) Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." (38) Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" (39) Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (40) Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." (41) Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. (42) Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. (43) Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; (44) ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. (45) Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 15 - 20, 2018)


14 tháng 10, 2018

Chương trình phụng vụ tháng 10.2018
Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 10.2018

Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XVII 07/10
K. Hạnh
L. Tố
L. Phương
P. Vinh
M. Quân – V. Bình
XVIII 14/10
V. Trí
K. Phượng
T. Trang
K. Chi
M. Quân – V. Bình
XXIX 21/10
T. Trang
K. Hạnh
H. Như
T. Khanh
M. Quân – V. Bình
XXX 28/10
T. Khanh
V. Chương
K. Chi
T. Trang
M. Quân – V. Bình


The Holy Spirit Choir

Homily for XXVIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

9 tháng 10, 2018

XXVIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good Morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. As we celebrate the 28th Sunday in Ordinary Time, Year B, today, the Gospel story tells us how meaningful our life would be when we wish to achieve eternal happiness in God’s Kingdom. The Lord in response to the young man who wanted to follow Him encouraged the latter to sell what he had. That means absolute detachment from whatever and whomever we consider an obstacle to our love for God.
We pray hard in this Holy Mass for the wisdom to make a right decision with regard to our faith in Christ.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Wis 7:7-11
God’s blessing of wisdom is much worthier than anything else because once we have had wisdom we also have other blessings accompanying it.

- Second Reading: Heb 4:12-13
The Word of God helps us Christians to live up to our dignity as children of light and truth.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #141 - “Gather Us Together”
b) EM page 216
c) ES #161 - “The Supper Of The Lord”
d) ES #200 - “Here I Am, Lord”
e) ES #348 - “Be With Us, Mary”

8 tháng 10, 2018

Hymns for The 28th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)

a) Entrance: ES #141 - “Gather Us Together”b) Responsorial Psalm: EM page 216
Psalm 90:12-13, 14-15, 16-17
R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
R. Lạy Chúa, xin cho chúng con được no đầy tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca!Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O LORD! How long? Have pity on your servants! R. 
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. R. 

Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. Make us glad, for the days when you afflicted us, for the years when we saw evil. R.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. R.

Let your work be seen by your servants and your glory by their children; and may the gracious care of the LORD our God be ours; prosper the work of our hands for us! Prosper the work of our hands! R.
Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. R.

c) Offertory: ES #161 - “The Supper Of The Lord”d) Communion: ES #200 - “Here I Am, Lord”e) Recessional: ES #348 - “Be With Us, Mary” (1:39 - 2:49)

28th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)FIRST READING: Wis 7:17-11

A reading from the Book of Wisdom
I prayed, and prudence was given me;
I pleaded, and the spirit of wisdom came to me.
I preferred her to scepter and throne,
and deemed riches nothing in comparison with her,
nor did I liken any priceless gem to her;
because all gold, in view of her, is a little sand,
and before her, silver is to be accounted mire.
Beyond health and comeliness I loved her,
and I chose to have her rather than the light,
because the splendor of her never yields to sleep.
Yet all good things together came to me in her company,
and countless riches at her hands.

BÀI ĐỌC I: Kn 7,7-11

(7) Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.
Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.
(8) Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.
Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan.
(9) Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,
vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi,
và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất.
(10) Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp,
đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi.
(11) Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi.
Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 90:12-13, 14-15, 16-17

R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
R. Lạy Chúa, xin cho chúng con được no đầy tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca!Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O LORD! How long? Have pity on your servants! R. 
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. R. 

Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. Make us glad, for the days when you afflicted us, for the years when we saw evil. R.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. R.

Let your work be seen by your servants and your glory by their children; and may the gracious care of the LORD our God be ours; prosper the work of our hands for us! Prosper the work of our hands! R.
Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. R.

SECOND READING: Heb 4:12-13

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: Indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him to whom we must render an account.

BÀI ĐỌC II: Dt 4,12-13

(12) Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
(13) Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. 

GOSPEL: Mk 10:17-30

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me." At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!" The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come."

PHÚC ÂM: Mc 10,17-30

(17) Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
(18) Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. (19) Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." (20) Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."
(21) Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (22) Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (23) Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" (24) Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! (25) Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." (26) Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" (27) Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." (28) Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" (29) Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, (30) mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 8 - 13, 2018)

5 tháng 10, 2018

Solemnity of The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Oct 7, 2018)


A.    Introduction

a)      To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good Morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of The Sunday Holy Mass.
Today, October 7, we celebrate the Solemnity of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary.
This solemn Feast was ordered by Pope Pius V, as an act of thanksgiving to God for saving the Christian Europe from being conquered by Muslim armed forces during the battle of Lepanto in 1571.  The deliverance was strongly believed as the fruit of the Prayer of the Rosary in order to obtain the powerful intercession of the Mother of God.      
We also pray in this Holy Mass for God’s saving power from all forms of evil.  May the Mother of Christ help us all.
Kindly all stand for the entrance hymn.
                                                                                                 
b)     To The Readings

-          First Reading( Acts 1: 12-14)
          
      The Blessed Virgin Mary was present in the early Christian community worshipping God and awaiting Christ’s return in glory.  For this biblical evidence, the Mother of Christ has been the good example of Christian prayer in faith, hope and love. 

-          Second Reading (Gal 4:4-7)

It was God’s decision that in order to save a fallen humanity, Jesus Christ, His Son was born as a human being. 

B.     Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”
b) Responsorial Psalm: EM page 41
c) Offertory: ES #167 - “One Bread, One Body”
d) Communion: ES #230 - “O God, You Search Me”
e) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen” 

1 tháng 10, 2018

Hymns for Solemnity of The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Oct 7, 2018)

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”


b) Responsorial Psalm: EM page 41
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
R. My soul rejoices in my God.
R. Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa tôi.My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon  his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: R. 
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. R. 

The Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. R.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. R.

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy. R.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. R.

c) Offertory: ES #167 - “One Bread, One Body”


d) Communion: ES #230 - “O God, You Search Me”


e) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen” 

Solemnity of The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Oct 7, 2018)


FIRST READING: Acts 1:12-14

A reading from the Acts of the Apostles
After Jesus had been taken up into heaven, the Apostles returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath day's journey away.
When they entered the city they went to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers.

BÀI ĐỌC I: Cv 1,12-14

(12) Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Cây Dầu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, bằng quãng đường được đi trong này sabát. (13) Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê, Philípphê và Tôma, Batôlômêô và Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê và Simon Giêlôtê, và Giuđa con ông Giacôbê, trú ngụ. (14) Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria Mẹ Chúa Giêsu với các anh em Người.

RESPONSORIAL PSALM: Lk 1:46-48, 49-50, 53-54

R. My soul rejoices in my God.
R. Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa tôi.My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon  his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: R. 
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. R. 

The Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. R.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. R.

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy. R.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 1 - 6, 2018)
30 tháng 9, 2018

Happy Feast Day To Members of The Holy Spirit Choir in October

 

Trần Ngọc Thùy Châu
Bùi Thị Ngọc Diệp
Lâm Thái Hằng
Lâm Đăng Hân
Lưu Thu Hồng
Hoàng Thị Khanh
Đinh Thị Hoàng Kim
Đinh Thị Quỳnh Như
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Trần Thảo Linh
Nguyễn Tuyết Linh
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nguyễn Kim Phượng
Đinh Lam Thơ
Bùi Thị Thùy Trang
Phạm Ngọc Lũy Tố
Phạm Thị Huyền Trâm
Đỗ Thanh Thoại Vi
Hồ Phúc Vinh
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Happy Birthday To Members of The Holy Spirit Choir in October


1- 10 Matta Nguyễn Thị Thanh Loan
2- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Thanh Xuân
3- 10 Giuse Bùi Phương Anh
7- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Hoàng Thị Khanh
8- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lâm Đăng Hân
9- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Tuyết Linh
13- 10 Maria Trần Thị Nga
14- 10 Maria Nguyễn Thị Báu
14- 10 Maria Nguyễn Ý Thu Tâm
19- 10 Maria Lê Thị Huyền Châu
20- 10 Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều
21- 10 Maria Trần Thanh Tú Quyên
22- 10 Maria Trần Thị Liễu My
26- 10 Anna Trần Thị Liên
26- 10 Anna Trần Thanh Trúc
27- 10 Phaolô Lã Quang Bình
31- 10 Maria Trần Thị Mai Trâm

26 tháng 9, 2018

XXVI Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 30, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
Today we join the universal Church in prayer, praise and thanksgiving offered to the Lord God for His great love to all of us, His children.
This Sunday’s Gospel urges us to be determined in keeping God’s commandments and living up to our Christian values. By so doing we should be courageous enough to detach ourselves from even someone or something very close to our heart.
We pray in this Holy Mass for the blessing of being faithful and persevering to our faith in God, our loving and caring Father.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Nm 11:25-29
We are taught to be open-minded and ready to collaborate with others in our service of God so as to avoid all forms of monopoly in religious matters.

- Second Reading: Jas 5:1-6
Saint James strongly condemns those who greedily amass the resources for living designated by God for all people to the detriment of the less fortunate.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #181 “All The Ends Of The Earth”
b) EM page 212
c) ES #153 “Our Blessing Cup”
d) ES #212 “There Is A Longing”
e) ES #207 “Open My Eyes”

Hymns for The 26th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 30, 2018)

a) Entrance: ES #181 - “All The Ends Of The Earth”


b) Responsorial Psalm: EM page 212
(Ps 19:8, 10, 12-13, 14)


The law of the LORD is perfect, refreshing the soul; the decree of the LORD is trustworthy, giving wisdom to the simple. R.
Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. R.

The fear of the LORD is pure, enduring forever; the ordinances of the LORD are true, all of them just. R.
Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời; quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. R.

Though your servant is careful of them, very diligent in keeping them, Yet who can detect failings? Cleanse me from my unknown faults! R.
Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay! R.

From wanton sin especially, restrain your servant; let it not rule over me. Then shall I be blameless and innocent of serious sin. R.
Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo; đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế, con sẽ nên vẹn toàn, không còn vương trọng tội. R.


c) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


d) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”


e) Recessional: ES #207 - “Open My Eyes” 


26th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 30, 2018)First Reading (Nm 11:25-29)

A reading from the Book of Numbers

The LORD came down in the cloud and spoke to Moses.
Taking some of the spirit that was on Moses,
the LORD bestowed it on the seventy elders;
and as the spirit came to rest on them, they prophesied.

Now two men, one named Eldad and the other Medad,
were not in the gathering but had been left in the camp.
They too had been on the list, but had not gone out to the tent;
yet the spirit came to rest on them also,
and they prophesied in the camp.
So, when a young man quickly told Moses,
"Eldad and Medad are prophesying in the camp, "
Joshua, son of Nun, who from his youth had been Moses’aide, said,
"Moses, my lord, stop them."
But Moses answered him,
"Are you jealous for my sake?
Would that all the people of the LORD were prophets!
Would that the LORD might bestow his spirit on them all!"

Bài đọc 1 (Ds 11:25-29)

25 ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa.
26 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại.
27 Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng: "Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát ngôn trong trại!"
28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-sê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ!"
29 Nhưng ông Mô-sê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chi ĐỨC CHÚA ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!" Vì ĐỨC CHÚA đã ban Thần Khí của Người trên họ.

Responsorial Psalm (Ps 19:8, 10, 12-13, 14)

R. The precepts of the Lord give joy to the heart.
R. Huấn lệnh của Chúa làm hoan hỷ cõi lòng.The law of the LORD is perfect, refreshing the soul; the decree of the LORD is trustworthy, giving wisdom to the simple. R.
Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. R.

The fear of the LORD is pure, enduring forever; the ordinances of the LORD are true, all of them just. R.
Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời; quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. R.

Though your servant is careful of them, very diligent in keeping them, Yet who can detect failings? Cleanse me from my unknown faults! R.
Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi, ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay! R.

From wanton sin especially, restrain your servant; let it not rule over me. Then shall I be blameless and innocent of serious sin. R.
Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo; đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế, con sẽ nên vẹn toàn, không còn vương trọng tội. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Sept 24 - 29, 2018)