Tìm Kiếm

26 tháng 5, 2020

Cầu nguyện cho 3 người trong cùng một gia đình qua đời vì vi-rút Vũ Hán

Chưa đầy 1 tuần, gia đình họ Ngô tại thành phố Worcester, tiểu bang Massachusetts phải làm mai táng cho 3 người thân cùng một lúc do bị nhiễm virus corona. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với hai người thân trong gia đình, ông Dominic Ngô và cô Kelly Lâm. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây.  


THỜI SỰ & XÃ HỘI: 3 người gốc Việt trong một gia đình qua đời vì COVID-19 ở Worcester, MassachusettsTìm thuốc chủng ngừa vi-rút Vũ Hán


Virus corona từ góc nhìn khoa học

Năm 2020, chúng ta biết thế nào là đại dịch. Thế giới đang chiến đấu chống lại virus corona chủng mới có tên là COVID-19. Chúng ta thường nghe nói là “các nhà khoa học đang xử lý”. Nhưng điều đó nghĩa là gì? Trong phóng sự này, VOA nói về tuyến đầu của công tác nghiên cứu khi dịch bệnh bùng phát. Mời các bạn theo dõi. Xem thêm: https://bit.ly/2LSr2HS

25 tháng 5, 2020

PENTECOST SUNDAY : AT THE MASS DURING THE DAY (MAY 31, 2020)

(May 31, 2020: The Holy Spirit Choir’s VIII Patron Feast Day and Foundation Anniversary)FIRST READING: Acts 2:1-11

A reading from the Acts of the Apostles

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim.

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty acts of God."

BÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11

Bài Trích sách Tông đồ Công vụ.

(1) Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, (2) bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. (3) Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. (4) Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. (5) Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. (6) Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. (7) Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? (8) Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? (9) Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, (10) có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; (11) nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!"

RESPONSORIAL PSALM: Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34

R. Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
R. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến.

Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O LORD! the earth is full of your creatures; R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Người quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Người! Địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Người. R.

May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. R.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.R.

If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. R.
Người rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Người gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Người canh tân bộ mặt trái đất. R.

SECOND READING: 1 Cor 12,3b-7. 12-13

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters: No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit.
There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit.
As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12:3b-7, 12-13

(3) Vì thế, tôi nói cho anh em biết: chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói: "Giê-su là đồ khốn kiếp!" cũng không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. (4) Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (5) Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. (6) Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. (7) Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. (12) Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. (13) Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

SEQUENCE - VENI, SANCTE SPIRITUS

Come, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
Shed a ray of light divine!
Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
Come, within our bosoms shine.
You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
Sweet refreshment here below;
In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
Solace in the midst of woe.
O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
And our inmost being fill!
Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
Nothing free from taint of ill.
Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
Wash the stains of guilt away:
Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
Guide the steps that go astray.
On the faithful, who adore
And confess you, evermore
In your sevenfold gift descend;
Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
Give them joys that never end. Amen.
Alleluia.

CA TIẾP LIÊN

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
Amen. Alleluia.

GOSPEL: Jn 20:19-23

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you."
And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."

PHÚC ÂM: Ga 20,19-23

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." (22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

CƠ DUYÊN

Có phải là CƠ DUYÊN không?
Giữa con người với con người nếu có thể gặp được nhau và quen biết nhau có thể nói là có CƠ DUYÊN với nhau.
Bản thân tôi cũng vậy.
Chuyên xảy ra từ nhiều năm trước. Tôi có một cô bạn thân, lần đó là dịp tình cờ. Nhóm bạn của bạn thân tôi tổ chức đi cắm trại, trong nhóm có cô bạn bỗng nhiên có chuyện không thể đi . Bạn thân tôi bèn rủ tôi cùng tham gia. Tôi đồng ý và thamgia vào nhóm này. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia và làm quen với hình thức dã ngoại cắm trại và ngủ lều. Rất thú vị và tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Quan trọng hơn tôi đã quen và kết thân với một người bạn trong nhóm. Lần đầu tiếp xúc, chúng tôi đã có thể hợp ý nhau cực kỳ luôn. Cô Bạn ấy tên là T. Đến nỗi cô bạn thân của tôi phải bật lên tiếng: “ không biết tôi là bạn của cô ta hay là bạn của T….!!!!!”.
CƠ DUYÊN này thật thú vị. Sau đó còn tiếp tục tạo thêm CƠ DUYÊN khác nữa. Lần đó T tham dự và trúng tuyển vào Ca đoàn THÁNH LINH khi mới thành lập. T biết khả năng của tôi nên kể cho tôi nghe về ca đoàn, về Cha phụ trách. Tôi chỉ nghe và ủng hộ T thôi. Thời điểm đó công việc của tôi rất bận rộn, sáng chủ nhật vẫn đi làm. Đến thời điểm cần phải tham dự lớp học để bổ sung cho đầy đủ chứng chỉ của giáo viên. Nên buộc lòng phải xin nghỉ không trực ngày chủ nhật nữa vì người trực thế ngày chủ nhật tìm rất khó. Sau khi nghỉ để đi học, thì buổi sáng chủ nhật được rảnh rỗi vì tùy theo học phần sẽ có lúc học ngày chủ nhật có lúc không.
Cô bạn T này của tôi lại rất thú vị. Cô biết được sự việc của tôi, bèn RỦ tôi đến dự lễ Thánh lễ tiếng Anh. Tôi đã tham dự Thánh lễ đó là ngày 1 tháng 1 năm…..
Sau khi tham dự thánh lễ về, bạn T đã hỏi thăm tôi và RỦ tôi đến xem buổi tập hát của ca đoàn. Tôi cũng tò mò muốn xem thử ca đoàn tập hát như thế nào?

Buổi tối thứ năm tôi đã đến để tham quan ca đoàn. Điều bất ngờ là tôi lại được Cha phụ trách mời lên giới thiệu thành viên mới…?????? Tôi thật sự bất ngờ vì tôi đã không hề có bất cứ ý tưởng gì về việc gia nhập ca đoàn.
Tôi vẫn bước lên để giới thiệu bản thân và tự nhiên biến thành ca viên mới .
Thật sự không ngờ tôi lại được người bạn thân T này dẫn dụ… một cách rất tài tình.
Có thể xem là CƠ DUYÊN không?
Từ đó, tôi tham gia ca đoàn và không biết khi nào mình mới được qua khảo nghiệm để trở thành ca viên chính thức. Đến sinh nhật thứ hai của ca đoàn, tôi đã trải qua gần 5 tháng tập sự. Tôi đưa ra một vài đóng góp cho các ca viên trong việc chuẩn bị cho lễ CHÚA THÁNH THẦN , cũng là sinh nhật thứ 2 của Ca đoàn. Tôi cùng tham gia các hoạt động của Ca đoàn cho đến hết năm đó. Bước sang sinh nhật lần thứ 3 của Ca đoàn, tôi mới được thông qua khảo nghiệm của Cha phụ trách. Lần này tôi trở thành ca viên chính thức, và sinh hoạt với Ca đoàn cho đến nay. Từ lúc bắt đầu đến nay, tôi đã học được rất nhiếu từ Cha Phanxico, từ các ca viên. Cùng tham gia các hoạt động, sự kiện,… Quan trọng là đã học được sự quan tâm, yêu mến nhau như một đại gia đình. Tuy đôi lúc có một vài sự cố nhưng
chúng tôi vẫn có thể bỏ qua, cùng nhau giúp đỡ để cùng tiến lên.
CƠ DUYÊN mà tôi muốn nói ở đây là CƠ DUYÊN mà CHÚA THÁNH THẦN đã soi sáng cho tôi. Tuy chỉ là một vài ơn trong bảy ơn của CHÚA THÁNH THẦN, nhưng tôi thật sự cám ơn CƠ DUYÊN này.
Cầu xin CHÚA THÁNH THẦN tiếp tục nâng đỡ và sáng soi.

CHÚA THĂNG THIÊN, 24 tháng 5 năm 2020.

Đào Thị Thương Huyền.

20 tháng 5, 2020

THÔNG BÁO CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH LINH - THE HOLY SPIRIT 2020

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ Bổn mạng của Ca đoàn Thánh Linh - The Holy Spirit diễn ra vào lúc 10g30 ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (31 - 05 - 2020) tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông - số 190 Lê Văn Sỹ, ban Đại diện Ca đoàn xin thông báo đến Cha ca trưởng và quý anh chị em về việc phân công nhân sự và nhiệm vụ phụ trách trong ngày lễ Bổn mạng như sau:

+   Thánh lễ: Cha Phanxicô Xaviê Nhứt
+   Giúp lễ: Thùy Trang
+   Dâng lễ vật: Chị Ngọc Linh
+     Chụp hình lưu niệm sau Thánh lễ: Phúc Vinh
+     Clip trong buổi tiếp tân: Chị Ngọc Linh
+     Phụ trách trình chiếu: Linh Phương
+     Soạn Thư mời: Chị Ngọc Linh
+     Chuẩn bị bàn ghế và âm thanh: Anh Chương và các bạn nam
+     Lời chào mừng, lời cảm ơn: Ban Đại diện
+     Dẫn chương trình: Huyền Trâm
+     Tiếp tân: Chị Ngân và các bạn nữ
+     Gửi thư mời: Ban đại diện
+     Ẩm thực: Chị Cúc, cô Khanh, cô Chi
+     Dọn dẹp sau tiệc: Tất cả các bạn ca viên
+     Trang phục:
      Nữ: Áo dài trang trọng (áo đỏ đồng phục)
      Nam: Y phục trang trọng (áo sơ mi trắng, quần tây)

Trân trọng kính thông báo
Phương Anh

18 tháng 5, 2020

The Ascension of the Lord (May 24, 2020)


 • First Reading (Acts 1:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

In the first book, Theophilus,
I dealt with all that Jesus did and taught
until the day he was taken up,
after giving instructions through the Holy Spirit
to the apostles whom he had chosen.
He presented himself alive to them
by many proofs after he had suffered,
appearing to them during forty days
and speaking about the kingdom of God.
While meeting with the them,
he enjoined them not to depart from Jerusalem,
but to wait for “the promise of the Father
about which you have heard me speak;
for John baptized with water,
but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.”


When they had gathered together they asked him,
“Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?”
He answered them, “It is not for you to know the times or seasons
that the Father has established by his own authority.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you,
and you will be my witnesses in Jerusalem,
throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth.”
When he had said this, as they were looking on,
he was lifted up, and a cloud took him from their sight.
While they were looking intently at the sky as he was going,
suddenly two men dressed in white garments stood beside them.
They said, “Men of Galilee,
why are you standing there looking at the sky?
This Jesus who has been taken up from you into heaven
will return in the same way as you have seen him going into heaven.”

 • Bài đọc I (Cv 1:1-11)

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.
3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.
4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần." 6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?"
7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,
8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." 9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh
11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

 • Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9)

R/ (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
R/ Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands, shout to God with cries of gladness, For the LORD, the Most High, the awesome, is the great king over all the earth. R/
Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cấu. R/

God mounts his throne amid shouts of joy; the LORD, amid trumpet blasts. Sing praise to God, sing praise; sing praise to our king, sing praise. R/
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và. Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta! R/

For king of all the earth is God; sing hymns of praise. God reigns over the nations, God sits upon his holy throne. R/
Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả. R/

 • Second Reading (Eph 1:17-23)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians
Brothers and sisters:
May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
give you a Spirit of wisdom and revelation
resulting in knowledge of him.
May the eyes of your hearts be enlightened,
that you may know what is the hope that belongs to his call,
what are the riches of glory
in his inheritance among the holy ones,
and what is the surpassing greatness of his power
for us who believe,
in accord with the exercise of his great might,
which he worked in Christ,
raising him from the dead
and seating him at his right hand in the heavens,
far above every principality, authority, power, and dominion,
and every name that is named
not only in this age but also in the one to come.
And he put all things beneath his feet
and gave him as head over all things to the church,
which is his body,
the fullness of the one who fills all things in every way.

 • Bài đọc II (Ep 1:17-23)

17 Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người.
18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh,
19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

 • Gospel (Mt 28:16-20)

The eleven disciples went to Galilee,
to the mountain to which Jesus had ordered them.
When they saw him, they worshiped, but they doubted.
Then Jesus approached and said to them,
“All power in heaven and on earth has been given to me.
Go, therefore, and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I have commanded you.
And behold, I am with you always, until the end of the age.”

 • Phúc âm (Mt 28:16-20)

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.
17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

16 tháng 5, 2020

Đề Tài 27: Mầu Nhiệm Ác Tà - Lm. Px. Nguyễn Văn Nhứt, OP.


Đề Tài 27: Mầu Nhiệm Ác Tà (Xc Rm 5:12; St 3:1-19; Kn 1:13-14; St 1:10.12.21.25.31; Gc 1:13-15; 2 Tx 2:7-8)
*** Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46). Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình. Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)…
Xin xem các đề tài trước:
Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD...
Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2...
Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU...
Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA
Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k...
Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY...
Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9...
Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ
Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo
Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE
Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://youtu.be/TKDPrSHzlzU
Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống https://youtu.be/iMJsFLbjBcU
Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người (Xc St 12:1-8) https://youtu.be/_qCi-Ttr5mQ
Đề tài 14: Thiên Chúa ban luật pháp cho loài người https://youtu.be/x17S9gsCBog
Đề tài 15: Thời gian của Thiên Chúa và thời gian của con người https://youtu.be/eQUtes1c9i8
Đề tài 16: Thiên Chúa không chịu giới hạn trong không gian https://youtu.be/YbZ9i238VXg
Đề tài 17: Thiên Chúa không cần đến những tiện nghi sinh sống đời thường như con người https://youtu.be/3cuCU-P_XJY
Đề tài 18: Thiên Chúa dạy con người bài học đầu đời: Thờ phượng và yêu mến một Đức Chúa Trời https://youtu.be/7yYOQIX3dU4
Đề Tài 19: Tôn Thờ Và Phụng Sự Thiên Chúa Chỉ Vì Lòng Biết Ơn –chống lại lối giữ đạo của phường con buôn https://youtu.be/VVIJXl30-RI
Đề Tài 20: Tôn Thờ Và Phụng Sự Thiên Chúa Vì Lòng Thảo Hiếu—chống lại lối giữ đạo của kẻ nô lệ https://youtu.be/HXZD_S9zXo4
Đề Tài 21: Một Thiên Chúa, Ba Ngôi Vị https://youtu.be/f32N7deIWpU
Đề Tài 22: Đức Chúa Cha Sáng Tạo Vũ Trụ Càn Khôn Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần https://youtu.be/giujyE9ZD3Y
Đề Tài 23: Đức Chúa Con Cứu Nhân Độ Thế Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Thánh Thần https://youtu.be/kwA0LOn3nVM
Đề tài 24: Đức Chúa Thánh Thần Thánh Hóa Muôn Loài Với Việc Hợp Tác Của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con https://youtu.be/ZWlUljlPbS0
Đề Tài 25: Đức Chúa Thánh Thần Phục Hồi Ơn Đời Sống (Xc Ga 6:63; Êd 37:1-14; 1 Pr 3:18; Rm 8:11; 2 Cr 3:6) https://youtu.be/37yEX-Ev1FE
Đề Tài 26: Mầu Nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi Vị Là Mẫu Mực Của Một Cộng Đoàn Hiệp Nhứt Trong Dị Biệt —Chống Lại Mô Hình Hiệp Nhứt Bằng Đồng Phục và Đồng Bộ https://youtu.be/_0AAHTFhshA
Đề Tài 27: Mầu Nhiệm Ác Tà (Xc Rm 5:12; St 3:1-19; Kn 1:13-14; St 1:10.12.21.25.31; Gc 1:13-15; 2 Tx 2:7-8) https://youtu.be/8MukK0FhE80

LHS Thứ Bảy sau CN V PHỤC SINH: KI TÔ HỮU HOÀN TOÀN THUỘC VỀ CHÚA KI TÔ


LHS Thứ Bảy sau CN V PHỤC SINH: KI TÔ HỮU HOÀN TOÀN THUỘC VỀ CHÚA KI TÔ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com

15 tháng 5, 2020

LHS Thứ Sáu sau CN V PHỤC SINH: GIỚI LUẬT MỚI CỦA CHÚA KI TÔ - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Sáu sau CN V PHỤC SINH: GIỚI LUẬT MỚI CỦA CHÚA KI TÔ - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG 2020 - Những bài học từ đại dịch COVID-19


Nhân dịp NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG 2020 Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Tổng thư ký Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẽ "Những bài học tử đại dịch COVID-19" Kính mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn vào "Đăng ký" để có những thông tin mới nhất từ Truyền thông Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Xin trân thành cảm ơn. #hdgmvn #NGÀYTHẾGIỚITRUYỀNTHÔNG #ĐGMPhêrôNguyễnVănKhảm

14 tháng 5, 2020

LHS Thứ Năm sau CN V PHỤC SINH: VỊ THÁNH GIỜ THỨ 25 - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Năm sau CN V PHỤC SINH: VỊ THÁNH GIỜ THỨ 25 - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com

13 tháng 5, 2020

KHÁM PHÁ MỚI CỦA Y HỌC VỀ TÁC HẠI CỦA VI-RÚT VŨ HÁN

Theo bài viết của Maggie Fox, Hãng tin CNN
Ngày 13, tháng 5, năm 2020

Trước giờ, ai cũng cho rằng con vi-rút cô-vít 19, tức vi-rút Vũ Hán, chỉ tấn công hệ thống hô hấp, gây bịnh viêm phổi.  Sự thật không hẳn như vậy.  Bác sĩ Sean Wengerter, trưởng khoa phẫu thuật mạch máu tại bịnh viện Good Samaritan, thuộc Trung Tâm Y Khoa Westchester thuật lại trường hợp một binh nhân bị nhiễm vi-rút Vũ Hán với nhiều chuyển biến phức tạp hơn.

Trước hết, vi-rút Vũ Hán gây ra chứng máu đông cục
Bịnh nhân, một người đàn ông 38 tuổi, trong 10 ngày đầu bị nhiễm phải nằm viện, nhưng sức khỏe vẫn tương đối ổn định, tuy có ho nhẹ.
Bất ngờ một trong những tác hại của con vi-rút Vũ Hán xông vào.
Một lần, khi thức giấc, anh cảm thấy hai chân tê cứng, lạnh ngắt và quá yếu đến nỗi anh không sao bước đi được.  Đây là chứng tắc động mạch, do một cục máu lớn kết tụ trong động mạch chính của cơ thể, làm nghẽn chỗ chia nhánh dẫn máu vào hai chân. 
Máu đông cục đủ mọi kích cỡ, gây tác hại đến nhiều bộ phận khác của cơ thể, như làm suy thận, viêm tim và rối loạn hệ thống miễn dịch.  Tình trạng vô cùng nguy hiểm nầy dẫn tới từ 20% đến 60% bịnh nhân bị tử vong.
Chẩn đoán nhanh, phẫu thuật kịp thời để mở tách động mạch và gắp cục máu ra có thể cứu sống được bịnh nhân.  Muốn vậy, cần có 2 bác sĩ giải phẫu cùng tác nghiệp một lúc với nhau.

Thứ đến, vi-rút Vũ Hán gây tổn hại chính hệ thống tuần hoàn  
Một vi rút Vũ Hán khi tấn công vào các mạch máu đủ mọi kích cỡ, từ động mạch, tĩnh mạch, cho đến các vi huyết quản, hệ thống tuần hoàn bị viêm và dẫn đến tình trạng máu đóng cục thất thường.  Do máu không thể nuôi dưỡng các tế bào, chẳng những tế bào não, nội tạng, mà còn cả tế bào nhiều bộ phận cơ thể, nhiều bịnh rối loạn khác xảy ra.  Sau cùng, chính hệ thống tuần hoàn cũng bị tổn hại.     

Ngoài ra, vi-rút Vũ Hán gây nên tình trạng phản ứng quá mức cần thiết của hệ thống miễn nhiễm nơi trẻ em
Các bác sĩ nhi khoa ghi nhận một số trường hợp các trẻ em bị nhiễm vi-rút Vũ Hán dễ mắc những triệu chứng bịnh Kawasaki, bị viêm vành động mạch động mạch cỡ trung, khiến tim bị tổn hại.  Lý do là vì vi-rút Vũ Hán gây chứng viêm, nên phản ứng quyết liệt của hệ thống miễn dịch làm phát sinh các triệu chứng giống như bịnh Kawasaki. 
 
Sau cùng, vi-rút Vũ Hán gây nên chứng “ngón chân Vũ Hán”
Bịnh nhân nhiễm vi-rút Vũ Hán bỗng thấy các ngón chân của mình sưng phù và đỏ rần hay tím ngắt.  Theo các bác sĩ đó là bằng chứng các cục máu đông li ti tụ xuống mu hoặc gan bàn chân của bịnh nhân.  Tuy nhiên, theo Bác Sĩ Humberto Choi, chứng “ngón chân Vũ Hán” thường chẳng có liên quan đến một bịnh tật hiểm nghèo nào hết.   Sixth Sunday of Easter – Year A (May 17, 2020)


 • First Reading (Acts 8:5-8, 14-17)
A reading from the Acts of the Apostles

Philip went down to the city of Samaria
and proclaimed the Christ to them.
With one accord, the crowds paid attention to what was said by Philip
when they heard it and saw the signs he was doing.
For unclean spirits, crying out in a loud voice,
came out of many possessed people,
and many paralyzed or crippled people were cured.
There was great joy in that city.

Now when the apostles in Jerusalem
heard that Samaria had accepted the word of God,
they sent them Peter and John,
who went down and prayed for them,
that they might receive the Holy Spirit,
for it had not yet fallen upon any of them;
they had only been baptized in the name of the Lord Jesus.
Then they laid hands on them
and they received the Holy Spirit.
 • Bài đọc I (Cv 8:5-8, 14-17)
5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó.
6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm.
7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành.
8 Trong thành, người ta rất vui mừng.
14 Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ.
15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần.
16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.
 • Responsorial Psalm (Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20)
R/ Let all the earth cry out to God with joy.
R/ Toàn cầu hỡi hãy tung hô Chúa Trời.

Shout joyfully to God, all the earth, sing praise to the glory of his name; proclaim his glorious praise. Say to God, “How tremendous are your deeds!” R/
Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh! Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! R/

“Let all on earth worship and sing praise to you, sing praise to your name!” Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. R/
“Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh”. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động  của Người đối với phàm nhân thật đáng kính đáng sợ! R/

He has changed the sea into dry land; through the river they passed on foot; therefore let us rejoice in him. He rules by his might forever. R/
Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền, và dân Người đi bộ qua sông, việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ. Chúa uy dũng hiển trị muôn đời. R/

Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness! R/
Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình. R/
 • Second Reading (1 Pt 3:15-18)
A reading from the first Letter of Saint Peter
Beloved:
Sanctify Christ as Lord in your hearts.
Always be ready to give an explanation
to anyone who asks you for a reason for your hope,
but do it with gentleness and reverence,
keeping your conscience clear,
so that, when you are maligned,
those who defame your good conduct in Christ
may themselves be put to shame.
For it is better to suffer for doing good,
if that be the will of God, than for doing evil.

For Christ also suffered for sins once,
the righteous for the sake of the unrighteous,
that he might lead you to God.
Put to death in the flesh,
he was brought to life in the Spirit.
 • Bài đọc II (1 Pr 3:15-18)
15 Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.
16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống,
17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.
18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.
 • Gospel (Jn 14:15-21)
Jesus said to his disciples:
“If you love me, you will keep my commandments.
And I will ask the Father,
and he will give you another Advocate to be with you always,
the Spirit of truth, whom the world cannot accept,
because it neither sees nor knows him.
But you know him, because he remains with you,
and will be in you.
I will not leave you orphans; I will come to you.
In a little while the world will no longer see me,
but you will see me, because I live and you will live.
On that day you will realize that I am in my Father
and you are in me and I in you.
Whoever has my commandments and observes them
is the one who loves me.
And whoever loves me will be loved by my Father,
and I will love him and reveal myself to him.”
 • Phúc âm (Ga 14:15-21)
15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.
16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.
18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.
19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.
21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."