Tìm Kiếm

16 tháng 4, 2019

TUẦN THÁNH -- THÔNG BÁO GIỜ TẬP HÁT & GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


  1. TUẦN NÀY, CA ĐOÀN THÁNH LINH TẬP HÁT VÀO LÚC 19 GIỜ NGÀY THỨ TƯ (17/04) VÀ THỨ NĂM (18/04) NHÉ CẢ NHÀ!
  2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019), CA ĐOÀN THÁNH LINH sẽ tham dự cùng NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN vào lúc 16g00 - 17g00.
    Thân mời Quý Cha cùng các Thành Viên Ca Đoàn, Thân Hữu tham dự GIỜ CHẦU THÁNH THỂ.
The Holy Spirit Choir

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


CA ĐOÀN CHÚA THÁNH LINH sẽ tham dự cùng NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN vào lúc 16g00 - 17g00 - THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019)
Thân mời Quý Cha cùng các Thành Viên Ca Đoàn, Thân Hữu tham dự GIỜ CHẦU THÁNH THỂ.

The Holy Spirit Choir

15 tháng 4, 2019

Easter Sunday - Year C (Apr 21, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning, Alleluia! Christ is truly risen today!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. We are celebrating Easter Sunday, the Rising of Christ, our Lord and Savior, from the dead, to gain for us Divine Mercy and forgiveness.
We thank our Lord Jesus Christ for His immense love with which He died on the Cross so that we might live in God’s peace and lasting happiness.
We thank God the Father much more for calling our sisters and brothers, who are about to be baptized in this Holy Mass, to share in the heavenly Feast of His Word and Christ’s Body and Blood.
We pray for them to be faithful to their commitment to living up to the Christian values. We also pray for ourselves to be always worthy witnesses to the Risen Lord’s saving power.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Acts 10:34a.37-43
The Lord’s Resurrection is for ever the greatest of Christian faith events to which the Church from the times of the Apostles has been bearing witness.

- Second Reading: 1 Cor 5:6b-8
Saint Paul invites Christians to show in their new way of life in Christ their freedom from evil consequences of sin.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #111 - “Jesus Christ Is Risen Today”
b) EM page 151/ ES #121 “This Day Was Made by the Lord”
c) EM page 152/ ES #103 “Christians, to the Paschal Victim”
d) ES #109 - “Worthy Is the Lamb”
e) ES #168 - “Taste and See”
f) ES #110 - “Regina Coeli”

Hymns for the Easter Sunday - Year C (Apr 21, 2019)

a) Entrance: ES #111 - “Jesus Christ Is Risen Today”b) EM page 151 / ES #121 "This Day Was Made By The Lord"


c) EM page 152 / ES #103 "Christians, to the Paschal Victim"


d) ES #109 - “Worthy Is the Lamb”


e) ES #168 - “Taste and See”


f) ES #110 - “Regina Coeli”

Easter Sunday - Year C (Apr 21, 2019)


FIRST READING: Acts 10:34A, 37-43

Peter proceeded to speak and said: "You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness, that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name."

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a.37-43

Bài Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội".

RESPONSORIAL PSALM: Ps 118:1-2, 16-17, 22-23

R. This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.
R. Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.


Give thanks to the LORD, for he is good, for his mercy endures forever. Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” R.
   Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". R.

“The right hand of the LORD has struck with power; the right hand of the LORD is exalted. I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.” R.
   Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. R.
   Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Apr 15 - 20, 2019)


CHRISTIANS, TO THE PASCHAL VICTIM

9 tháng 4, 2019

Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (Apr 14, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. This Sunday we solemnly celebrate Christ’s entrance into the Holy City of Jerusalem, where he was greeted by thousands of people with shouts of joy and waves of branches. The Church starts today the Holy Week in preparation for Easter Sunday on next Sunday.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 50:4-7
The Prophet Isaiah depicts the face of the suffering Servant of God as that of a believer in the Almighty’s love and care, regardless of false accusations, injustices and persecutions.

- Second Reading: Phil 2:6-11
Christ humbled Himself to the point that He gave up His divine glory and took our human sinfulness though He was God and sinless.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go to the Altar of God”
b) EM page 106
c) Response: “Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest!”
d) ES #153 - “Our Blessing Cup”
e) ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”
f) ES #293 - “Companions on the Journey”

Hymns for the Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (Apr 14, 2019)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go to the Altar of God”b) Responsorial Psalm: EM page 106
Psalm 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24

R. My God, my God, why have you abandoned me?
R. Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?


All who see me scoff at me; they mock me with parted lips, they wag their heads: "He relied on the LORD; let him deliver him, let him rescue him, if he loves him." R.
   Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". R.

Indeed, many dogs surround me, a pack of evildoers closes in upon me; They have pierced my hands and my feet; I can count all my bones. R.
   Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. R.

They divide my garments among them, and for my vesture they cast lots. But you, O LORD, be not far from me; O my help, hasten to aid me. R.
   Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. R.

I will proclaim your name to my brethren; in the midst of the assembly I will praise you: "You who fear the LORD, praise him; all you descendants of Jacob, give glory to him; revere him, all you descendants of Israel!" R.
   Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" R.

c) Response:

“Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest!”

d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”e) Communion: ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”f) Recessional: ES #293 - “Companions on the Journey”


8 tháng 4, 2019

Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (Apr 14, 2019)


GOSPEL: Lk 19:28-40

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. He said, "Go into the village opposite you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?' you will answer, 'The Master has need of it.'" So those who had been sent went off and found everything just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying this colt?" They answered, "The Master has need of it." So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount. As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road; and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen. They proclaimed: "Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry out!"

PHÚC ÂM: Lc 19,28-4

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con "Tại sao các ông mở dây?", thì hãy nói thế này: "Vì Chúa cần dùng đến nó". Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: "Sao các ông mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên".

FIRST READING: Is 50:4-7

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
The Lord GOD has given me a well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting.
The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame.

BÀI ĐỌC I: Is 50:4-7

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24

R. My God, my God, why have you abandoned me?
R. Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?


All who see me scoff at me; they mock me with parted lips, they wag their heads: "He relied on the LORD; let him deliver him, let him rescue him, if he loves him." R.
   Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". R.

Indeed, many dogs surround me, a pack of evildoers closes in upon me; They have pierced my hands and my feet; I can count all my bones. R.
   Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. R.

They divide my garments among them, and for my vesture they cast lots. But you, O LORD, be not far from me; O my help, hasten to aid me. R.
   Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. R.

I will proclaim your name to my brethren; in the midst of the assembly I will praise you: "You who fear the LORD, praise him; all you descendants of Jacob, give glory to him; revere him, all you descendants of Israel!" R.
   Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Apr 8 - 13, 2019)


7 tháng 4, 2019

Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019) -- Blessing Of The Lenten Wreath
The Family of Mr. Paul La Quang Binh
 and Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

The Holy Spirit Choir

Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019)

Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.


The Holy Spirit Choir

2 tháng 4, 2019

Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. This Fifth Sunday of Lent is the last of the Lenten Season after which will come Palm Sunday and the Holy Week. The Gospel story of this week celebration shows us how compassionate and merciful our Lord Jesus Christ was in dealing with sinners. What Jesus said to the sinful woman, “Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore” is also what God the Father would say to us every time we go back to Him asking for forgiveness.
We pray hard in this Holy Mass for the grace of repentance of our sins and of going back to God, our loving and forgiving Father.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 43:16-21
The Prophet Isaiah urges the people of Israel to loudly announce praises to the Lord God when remembering many blessings which He has done out of His exceptional love for them.

- Second Reading: Phil 3:8-14
Saint Paul was convinced that salvation should be found not in any human act of righteousness, but in our Lord Jesus alone in Whom we unfailingly put our faith, love and loyalty.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #81 - “In These Days of Lenten Journey”
b) EM Page 98
c) ES #219 - “Christify”
d) ES #242 - “Only A Shadow”
e) ES #83 - “Forty Days And Forty Nights”

Hymns for the Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019)

a) Entrance: ES #81 - “In These Days of Lenten Journey”b) Responsorial Psalm: EM page 98
Psalm 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R.
   Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. R.

Then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.” The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R.
   Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. R.

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. R.
   Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. R.

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R.
   Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #242 - “Only A Shadow”e) Recessional: ES #83 - “Forty Days And Forty Nights”


1 tháng 4, 2019

Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019)


FIRST READING: Is 43:16-21

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick. Remember not the events of the past, the things of long ago consider not; see, I am doing something new! Now it springs forth, do you not perceive it? In the desert I make a way, in the wasteland, rivers. Wild beasts honor me, jackals and ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland for my chosen people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise.

BÀI ĐỌC I: Is 43: 16-21

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
(16) Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, (17) Đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng: - tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. (18) Người phán như sau: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. (19) Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. (20) Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát. (21) Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.”

RESPONSORIAL PSALM: Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R.
   Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. R.

Then they said among the nations, “The LORD has done great things for them.” The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R.
   Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. R.

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. R.
   Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. R.

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R.
   Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Apr 1 - 6, 2019)


31 tháng 3, 2019

“ĐỪNG NGẠI UỐNG NƯỚC TRÊN MÁY BAY CHO ĐỦ (hoặc hơn) MỘT NGÀY (24 TIẾNG) ... DÙ PHẢI ĐI LẠI NHIỀU LẦN”...

Kính chuyển,
CẨN THẬN KHI ĐI MÁY BAY ĐƯỜNG DÀI.
Dr. Tôn Thất Hứa
Chỉ một tích tắc sau khi chiếc máy bay khổng lồ Boeing 747 đáp xuống phi trường quốc tế Frankfurt của Đức Quốc, trực thăng cứu cấp đã chờ sẵn và bốc ngay Cô Emma C. 28 tuổi, vừa đi nghỉ hè tại Sydney trở về, vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả mọi cố gắng của toán cứu cấp và bác sĩ, y tá bệnh viện không thể cải tử hoàn sinh người nữ hành khách trẻ tuổi bất hạnh này.

Lý do tử vong: cô bị nhồi máu vào hai buồng phổi (Lungenembolie - embolie pulmonaire - plumonary embolism) do cục máu đông của hai cẳng chân dội ngược lên. Một cơn bệnh chết người gần như 100% mặc dù trình độ phát triển y học hiện đại. 
Đưa ra một đề tài đang tranh luận là làm thế nào để phòng ngừa một sự thay đổi của đông máu trong cơ thể con người đưa đến sự việc đột tử.

- phòng ngừa và làm chận đứng sự đông máu đang di chuyển trong mạch máu.
- điều hành cơ chế tạo cục máu đông.

Để dễ hiểu rõ vấn đề, bài viết được thu gọn trong một số câu vấn đáp cụ thể để giải thích những dữ kiện nêu trên như sau:
*1- Một chuyến bay đường xa nguy hiểm như thế nào?
Có một điều chắc chắn là thường một chuyến bay đường dài vì sự ngồi bất động trong suốt cuộc hành trình là nguyên nhân đưa đến sự đông máu ở phần hạ chi. Bao nhiêu hành khách trong số hàng triệu triệu lữ hành hằng năm khắp năm châu bốn biển gặp phải nghịch cảnh nói trên, chúng ta không thể tìm ra được một con số chính xác. 

Những phi trường quốc tế London, Paris, Lyon, Sydney hay Frankfurt đã phúc trình qua nhiều báo cáo y khoa nhưng sự thật vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Lý do chính là tai biến do thành hình cục máu đông ở phần dưới cơ thể không phát hiện sớm khi máy bay đáp xuống mặt đất, mà triệu chứng lâm sàng của tai biến mạch máu lại thường xảy ra khoảng 14 ngày sau đó. 

Do đó thống kê của các sân bay quốc tế không thể mang ra ánh sáng những con số chính xác được. Ngoài ra còn có những bản báo cáo thiếu dữ kiện không đem lại lợi ích chung cho khách hàng...  Vậy điểm rõ ràng mà mỗi hành khách trước khi lên máy bay cần phải biết: những chuyến bay trên những đoạn đường xa, thời gian càng dài là yếu tố chắc chắn tạo nên sự đông máu mà  chúng ta không ai có thể lường trước được.

*2- Sự nguy hiểm do đâu mà ra? 

Chúng ta chỉ biết rõ là chức năng đưa đến sự đông máu thường lại xảy ra do chỗ ngồi quá hẹp của hạng bình dân (Economy-Class) . Chính vì sự kiện ngẫu nhiên này nên người ta đã không ngần ngại và đã nhầm lẫn khi viết: triệu chứng lâm sàng của sự đông máu ở hạng du lịch bình dân (Economy-Class- Syndrom). Sự nhận xét trên không đúng 100% vì ngay cả những hành khách hạng nhất, hạng thương gia cũng bị tai biến mạch máu nêu trên. Nguyên nhân được chứng minh rõ ràng là biến chứng tạo nên dosự tạo thành cục máu nhỏ rồi phát triển và lan dần rộng ra do các cục máu tụ kết hợp lại. 

Hiện tượng máu tụ được hiểu biết là do  thiếu cử động trong chuyến bay và 2 cẳng chân xếp lại do tư thế ngồi trên máy bay. Hai nhận xét này thực ra rất đúng cho các hành khách máy bay ở hạng bình dân, do chỗ ngồi khá chật chội.
*3 -Hành khách di chuyển bằng xe buýt, tàu hoả và xe hơi trên chặng đường dài có gặp phải tai biến tuần hoàn trên không?

Có, hành khách xử dụng các phương tiện du lịch vừa kể trên cũng có thể xảy ra tai biến tạo thành cục máu rồi đưa đến đông máu tĩnh mạch ở hạ chi. Tuy nhiên một điểm phải được chú ý thêm nữa là trên máy bay, khí thông trong buồng hành khách rất khô. 

Ví dụ trong chuyến bay, quý vị để một chén cơm nóng thì chỉ cần 1 tiếng đồng hồ sau cơm sẽ khô như chén cơm chiên. Tác động "phụ" của không khí khô khan trong buồng hành khách sẽ "hút thêm" nước từ các mạch máu của cơ thể bạn trong hành trình, sự kiện "máu cô lại" chính là yếu tố quyết định nguyên nhân bắt đầu xuất hiện những cục máu đông nhỏ nằm ở phần hạ chi của con người. 

Ngoài sự khô ráo, áp lực khí trong buồng máy bay cũng giảm xuống tạo thêm một yếu tố "rút nước" trong máu rồi tích lũy vào lớp mô. Đó cũng là một lý do đưa đến máu "khô" rồi... cục máu đông sẽ dễ thành hình. Nguy hiểm hơn nữa là trong chuyến bay, hành khách theo thói quen lại thích uống rượu 'không mất tiền'. Chất rượu sẽ làm mạch máu nở rộng thêm ra; máu lưu hành trong cơ thể chảy chậm hơn cho nên hổ trợ mạnh mẽ cho sự đông máu được nhanh hơn. Sự di chuyển bằng máy bay như vậy nguy hiểm hai lần nhiều hơn bằng xe búyt hay ô tô. Di chuyển bằng xe lửa được xem như là an toàn hơn hết. 
* 4-Nhóm hành khách nào có nhiều nguy cơ tai biến mạch máu?

Tất cả hành khách đi trên các chuyến bay đều có thể gặp phải, bất luận già hay trẻ. Tuy nhiên những hành khách cao niên, phái nữ thì khả năng bị tai biến dễ gặp hơn... Ngay cả những lực sĩ cũng bị tai biến mạch máu, như trường hợp 3 lực sĩ trong phái đoàn Anh Quốc đã bị tai biến đông máu trên đường đến tham dự thế vận hội Sydney trong năm vừa qua. Ngoài ra vẫn có một số hành khách tương đối "dễ gặp phải" tai biến hơn so với những nhóm người khác...