Tìm Kiếm

10 tháng 5, 2021

Hymns for the Pentecost Sunday (May 23, 2021)

  a) Entrance ES #145 "Come, O Holy Spirit”


b) Responsorial Psalm (Ps: 104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM p. 171 - DM 565/432

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại!
Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài!
Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth. R
Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay
và chúng trở về chỗ tro bụi của mình.
Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành,
và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD. R.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,
nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;
phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

c) Response to universal prayer: d) Offertory  ES #326 "All Good Gifts"


e) Communion ES #363 “Where Love Is Found”


f) Recessional  ES #146 "Creator Spirit, By Whose Aid"


Pentecost Sunday (May 23, 2021)

 

https://unashamedofjesus.org/


First Reading (Acts 2:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

When the time for Pentecost was fulfilled,
they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky
a noise like a strong driving wind,
and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in different tongues,
as the Spirit enabled them to proclaim.

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem.
At this sound, they gathered in a large crowd,
but they were confused
because each one heard them speaking in his own language.
They were astounded, and in amazement they asked,
“Are not all these people who are speaking Galileans?
Then how does each of us hear them in his native language?
We are Parthians, Medes, and Elamites,
inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the districts of Libya near Cyrene,
as well as travelers from Rome,
both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs,
yet we hear them speaking in our own tongues
of the mighty acts of God.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 2, 1-11)

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps: 104:1, 24, 29-30, 31, 34) - EM p. 171 - DM 565/432

R. (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Bless the LORD, O my soul!
    O LORD, my God, you are great indeed!
How manifold are your works, O LORD!
    the earth is full of your creatures. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại!
Lạy Chúa, thật nhiều thay công cuộc của Ngài!
Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

If you take away their breath, they perish
    and return to their dust.
When you send forth your spirit, they are created,
    and you renew the face of the earth. R
Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay
và chúng trở về chỗ tro bụi của mình.
Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành,
và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

May the glory of the LORD endure forever;
    may the LORD be glad in his works!
Pleasing to him be my theme;
    I will be glad in the LORD. R.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,
nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.
Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;
phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Second Reading (1 Cor 12:3b-7, 12-13)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

Brothers and sisters:
No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit.

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; 
there are different forms of service but the same Lord;
there are different workings but the same God
who produces all of them in everyone.
To each individual the manifestation of the Spirit
is given for some benefit.

As a body is one though it has many parts,
and all the parts of the body, though many, are one body,
so also Christ.
For in one Spirit we were all baptized into one body,
whether Jews or Greeks, slaves or free persons,
and we were all given to drink of one Spirit.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Cr 12, 3b-7. 12-13)

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Sequence
Veni, Sancte Spiritus

Come, Holy Spirit, come!
And from your celestial home
    Shed a ray of light divine!
Come, Father of the poor!
Come, source of all our store!
    Come, within our bosoms shine.
You, of comforters the best;
You, the soul’s most welcome guest;
    Sweet refreshment here below;
In our labor, rest most sweet;
Grateful coolness in the heat;
    Solace in the midst of woe.
O most blessed Light divine,
Shine within these hearts of yours,
    And our inmost being fill!
Where you are not, we have naught,
Nothing good in deed or thought,
    Nothing free from taint of ill.
Heal our wounds, our strength renew;
On our dryness pour your dew;
    Wash the stains of guilt away:
Bend the stubborn heart and will;
Melt the frozen, warm the chill;
    Guide the steps that go astray.
On the faithful, who adore
And confess you, evermore
    In your sevenfold gift descend;
Give them virtue’s sure reward;
Give them your salvation, Lord;
    Give them joys that never end. Amen.
    Alleluia.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia

R. Alleluia, alleluia.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:19-23)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.”
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 20, 19-23)

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.


9 tháng 5, 2021

HAPPY MOTHER'S DAY 2021

 Hôm nay là ngày 9 tháng 5, là ngày Chúa Nhựt thứ VI Phục Sinh, cũng là ngày "Ngày Của Mẹ". Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, Cha Phanxico và ca đoàn Thánh Linh chúng con đã dành tặng cho vị đại diện giáo dân tham dự Thánh Lễ hôm nay, là người mẹ trong gia đình nhỏ, một giỏ hoa xinh tươi nhân dịp "Ngày Của Mẹ".
Lời Cầu Nguyện trong Ngày Của Mẹ

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa thật nhiều,
vì đã ban cho con một người Mẹ.
Mẹ đã sẵn sàng hy sinh, chịu bao đau đớn để con được chào đời.
Mẹ đã dành thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe để chăm sóc cho con.
Mẹ đã chịu biết bao nhiêu vất vả để cho con những điều tốt nhất.
Trên hết tất cả, Mẹ đã dành cho con một tình yêu bao la.
Con nguyện xin Chúa:
Giữ gìn Mẹ của con được mạnh khỏe.
Bảo vệ Mẹ của con khỏi mọi nguy hiểm và bệnh tật.
Xin Chúa nâng đỡ những gánh nặng
mà Mẹ con đang mang vác vì gia đình.
Dẫn đưa Mẹ trên đường luôn bình an,
và về nhà cách an toàn với chúng con.
Con ao ước trở nên một người tốt như lòng Mẹ con mong ước.
Con xin hứa sẽ luôn kính yêu Mẹ con,
Sẽ làm cho Mẹ luôn mỉm cười
và tự hào về những điều tốt đẹp con làm.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết hiếu thảo và chăm sóc Mẹ thật tốt,
Sẽ là niềm an ủi cho  Mẹ khi về già
Và cùng Mẹ dâng lời cầu nguyện cuối cùng của cuộc đời.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã cho con có Mẹ. Amen.

Ban Giá Trị-Kỹ Năng Sống
(trực thuộc Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo -  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)

ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


Hymns for the Solemnity of the Ascension of the Lord (May 16, 2021)

 a) Entrance ES #128 "Ye Sons And Daugheters”


b) Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9)
EM p. 159 - Am 121/17175


R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands,
    shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
    is the great king over all the earth. R.
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,
hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!
Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,
Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. Đ

God mounts his throne amid shouts of joy;
    the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
    sing praise to our king, sing praise. R.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’
hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! Đ

For king of all the earth is God;
    sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
    God sits upon his holy throne. R.
Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,
hãy xướng ca vịnh mừng Người.
Thiên Chúa thống trị trên các nước,
Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. Đ

c) Response to universal prayer: 

"Alleluia! Alleluia! Alleluia!"

d) Offertory  ES #173 "Our Blessing Cup"


e) Communion ES #237 “I Have Loved You”


f) Recessional  ES #285 "Love Goes On"


Solemnity of the Ascension of the Lord (May 16, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/


First Reading (Acts 1:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

In the first book, Theophilus,
I dealt with all that Jesus did and taught
until the day he was taken up,
after giving instructions through the Holy Spirit
to the apostles whom he had chosen.
He presented himself alive to them
by many proofs after he had suffered,
appearing to them during forty days
and speaking about the kingdom of God.
While meeting with them,
he enjoined them not to depart from Jerusalem,
but to wait for “the promise of the Father
about which you have heard me speak;
for John baptized with water,
but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.”

When they had gathered together they asked him,
“Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?”
He answered them, “It is not for you to know the times or seasons
that the Father has established by his own authority.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you,
and you will be my witnesses in Jerusalem,
throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth.”
When he had said this, as they were looking on,
he was lifted up, and a cloud took him from their sight.
While they were looking intently at the sky as he was going,
suddenly two men dressed in white garments stood beside them.
They said, “Men of Galilee,
why are you standing there looking at the sky?
This Jesus who has been taken up from you into heaven
will return in the same way as you have seen him going into heaven.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 1, 1-11)

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM p. 159 - Am 121/17175
 

R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands,
    shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
    is the great king over all the earth. R.
Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay,
hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui!
Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý,
Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. Đ

God mounts his throne amid shouts of joy;
    the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
    sing praise to our king, sing praise. R.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’
hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! Đ

For king of all the earth is God;
    sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
    God sits upon his holy throne. R.
Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,
hãy xướng ca vịnh mừng Người.
Thiên Chúa thống trị trên các nước,
Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. Đ

Second Reading (Eph 1:17-23)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
give you a Spirit of wisdom and revelation
resulting in knowledge of him.
May the eyes of your hearts be enlightened,
that you may know what is the hope that belongs to his call,
what are the riches of glory
in his inheritance among the holy ones,
and what is the surpassing greatness of his power
for us who believe,
in accord with the exercise of his great might,
which he worked in Christ,
raising him from the dead
and seating him at his right hand in the heavens,
far above every principality, authority, power, and dominion,
and every name that is named
not only in this age but also in the one to come.
And he put all things beneath his feet
and gave him as head over all things to the church,
which is his body,
the fullness of the one who fills all things in every way.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 1, 17-23)

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 28:19a, 20b)

R. Alleluia, alleluia.
Go and teach all nations, says the Lord;
I am with you always, until the end of the world.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 28, 19-20)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Gospel (Mk 16:15-20)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus said to his disciples:
“Go into the whole world
and proclaim the gospel to every creature.
Whoever believes and is baptized will be saved;
whoever does not believe will be condemned.
These signs will accompany those who believe:
in my name they will drive out demons,
they will speak new languages.
They will pick up serpents with their hands,
and if they drink any deadly thing, it will not harm them.
They will lay hands on the sick, and they will recover.”

So then the Lord Jesus, after he spoke to them,
was taken up into heaven
and took his seat at the right hand of God.
But they went forth and preached everywhere,
while the Lord worked with them
and confirmed the word through accompanying signs.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 16, 15-20)

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

Ðó là lời Chúa.


5 tháng 5, 2021

Hymns for the sixth Sunday of Easter (May 9, 2021)

  a) Entrance ES #126 "Christ, The Lord, Is Risen Today”


Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4) - EM page 157
EM 565/432

R. (cf. 2b) The Lord has revealed to the nations his saving power.
Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).


Sing to the LORD a new song,
    for he has done wondrous deeds;
His right hand has won victory for him,
    his holy arm. R.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. 
Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Đ.

The LORD has made his salvation known:
    in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
    toward the house of Israel. R.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. 
Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.  Đ

All the ends of the earth have seen
    the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    break into song; sing praise. R.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. Đ.

c) Response to universal prayer: 

"Alleluia! Alleluia! Alleluia!"

d) Offertory  ES #326 " All Good Gifts"


e) Communion ES #219 “Here I Am, Lord”


f) Recessional  ES #378 "Hail, Holy Queen"


4 tháng 5, 2021

Sixth Sunday of Easter (May 9, 2021)

www.loinhapthe.com


First Reading (Acts 10:25-26, 34-35, 44-48)

A reading from the Acts of the Apostles

When Peter entered, Cornelius met him
and, falling at his feet, paid him homage.
Peter, however, raised him up, saying,
“Get up. I myself am also a human being.”

Then Peter proceeded to speak and said,
“In truth, I see that God shows no partiality.
Rather, in every nation whoever fears him and acts uprightly
is acceptable to him.”

While Peter was still speaking these things,
the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word.
The circumcised believers who had accompanied Peter
were astounded that the gift of the Holy Spirit
should have been poured out on the Gentiles also,
for they could hear them speaking in tongues and glorifying God.
Then Peter responded,
“Can anyone withhold the water for baptizing these people,
who have received the Holy Spirit even as we have?”
He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48)

“Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.

Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4)

R. (cf. 2b) The Lord has revealed to the nations his saving power.
Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).


Sing to the LORD a new song,
    for he has done wondrous deeds;
His right hand has won victory for him,
    his holy arm. R.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. 
Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Đ.

The LORD has made his salvation known:
    in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
    toward the house of Israel. R.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. 
Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.  Đ

All the ends of the earth have seen
    the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
    break into song; sing praise. R.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. Đ.

Second Reading (1 Jn 4:7-10)

A reading from the first Letter of Saint John

Beloved, let us love one another,
because love is of God;
everyone who loves is begotten by God and knows God.
Whoever is without love does not know God, for God is love.
In this way the love of God was revealed to us:
God sent his only Son into the world
so that we might have life through him.
In this is love:
not that we have loved God, but that he loved us
and sent his Son as expiation for our sins.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ga 4, 7-10)

“Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 14:23)

R. Alleluia, alleluia.
Whoever loves me will keep my word, says the Lord,
and my Father will love him and we will come to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 14, 23)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Gospel (Jn 15:9-17)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to his disciples:
“As the Father loves me, so I also love you.
Remain in my love.
If you keep my commandments, you will remain in my love,
just as I have kept my Father’s commandments
and remain in his love.

“I have told you this so that my joy may be in you
and your joy might be complete.
This is my commandment: love one another as I love you.
No one has greater love than this,
to lay down one’s life for one’s friends.
You are my friends if you do what I command you.
I no longer call you slaves,
because a slave does not know what his master is doing.
I have called you friends,
because I have told you everything I have heard from my Father.
It was not you who chose me, but I who chose you
and appointed you to go and bear fruit that will remain,
so that whatever you ask the Father in my name he may give you.
This I command you: love one another.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 15, 9-17)

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

Ðó là lời Chúa.


1 tháng 5, 2021

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA VIÊN THÁNG 5


01-05 Giuse Bùi Phương Anh
14-05 Matthia Trần Bửu Văn Bình


CHÚC MỪNG SINH NHẬT CA VIÊN THÁNG 5

Kết quả hình ảnh cho happy birthdayMaria Trần Thị Nhung (5-5)
Maria Trần Minh Hiền (7-5)
Têrêsa Hồ Phúc Vinh (8-5)
Têrêsa Đinh Thị Hoàng Kim (26-5)

30 tháng 4, 2021

Hymns for the fifth Sunday of Easter (May 2, 2021)

 a) Entrance ES #119 "Christ, The Lord, Is Risen Today”


Responsorial Psalm (PS: 22:26-27, 28, 30, 31-32) - EM page 155
DM 565/432

R. (26a) I will praise you, Lord, in the assembly of your people.
Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội


I will fulfill my vows before those who fear the LORD.
    The lowly shall eat their fill;
they who seek the LORD shall praise him:
    “May your hearts live forever!” R.
Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. 
Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, 
những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: 
“Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. Đ.

All the ends of the earth
    shall remember and turn to the LORD;
all the families of the nations
    shall bow down before him. R.
Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; 
và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Đ.

To him alone shall bow down
    all who sleep in the earth;
before him shall bend
    all who go down into the dust. R.
Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; 
bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Đ.

And to him my soul shall live;
    my descendants shall serve him.
Let the coming generation be told of the LORD
    that they may proclaim to a people yet to be born
    the justice he has shown. R.
Linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.
Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, 
và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. Đ.

c) Response to universal prayer: 

"Alleluia! Alleluia! Alleluia!"

d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #229 “In Him Alone”


f) Recessional  ES #124 "Regina Caeli" (O Queen of Heaven)


27 tháng 4, 2021

Fifth Sunday of Easter (May 2, 2021)

www.tonggiaophanhanoi.org


First Reading (Acts 9:26-31)

A reading from the Acts of the Apostles

When Saul arrived in Jerusalem he tried to join the disciples,
but they were all afraid of him,
not believing that he was a disciple.
Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles,
and he reported to them how he had seen the Lord,
and that he had spoken to him,
and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus.
He moved about freely with them in Jerusalem,
and spoke out boldly in the name of the Lord.
He also spoke and debated with the Hellenists,
but they tried to kill him.
And when the brothers learned of this,
they took him down to Caesarea
and sent him on his way to Tarsus.

The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace.
It was being built up and walked in the fear of the Lord,
and with the consolation of the Holy Spirit it grew in numbers.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31

“Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (PS: 22:26-27, 28, 30, 31-32)

R. (26a) I will praise you, Lord, in the assembly of your people.
Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội


I will fulfill my vows before those who fear the LORD.
    The lowly shall eat their fill;
they who seek the LORD shall praise him:
    “May your hearts live forever!” R.
Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. 
Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, 
những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: 
“Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. Đ.

All the ends of the earth
    shall remember and turn to the LORD;
all the families of the nations
    shall bow down before him. R.
Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; 
và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Đ.

To him alone shall bow down
    all who sleep in the earth;
before him shall bend
    all who go down into the dust. R.
Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; 
bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Đ.

And to him my soul shall live;
    my descendants shall serve him.
Let the coming generation be told of the LORD
    that they may proclaim to a people yet to be born
    the justice he has shown. R.
Linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.
Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, 
và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. Đ.

Second Reading (1 Jn 3:18-24)

A reading from the first Letter of Saint John

Children, let us love not in word or speech
but in deed and truth.

Now this is how we shall know that we belong to the truth
and reassure our hearts before him
in whatever our hearts condemn,
for God is greater than our hearts and knows everything.
Beloved, if our hearts do not condemn us,
we have confidence in God
and receive from him whatever we ask,
because we keep his commandments and do what pleases him.
And his commandment is this:
we should believe in the name of his Son, Jesus Christ,
and love one another just as he commanded us.
Those who keep his commandments remain in him, and he in them,
and the way we know that he remains in us
is from the Spirit he gave us.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 18-24

“Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 15:4a, 5b)

R. Alleluia, alleluia.
Remain in me as I remain in you, says the Lord.
Whoever remains in me will bear much fruit.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 15, 4 và 5b)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. – Alleluia.

Gospel (Jn 15:1-8)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to his disciples:
“I am the true vine, and my Father is the vine grower.
He takes away every branch in me that does not bear fruit,
and every one that does he prunes so that it bears more fruit.
You are already pruned because of the word that I spoke to you.
Remain in me, as I remain in you.
Just as a branch cannot bear fruit on its own
unless it remains on the vine,
so neither can you unless you remain in me.
I am the vine, you are the branches.
Whoever remains in me and I in him will bear much fruit,
because without me you can do nothing.
Anyone who does not remain in me
will be thrown out like a branch and wither;
people will gather them and throw them into a fire
and they will be burned.
If you remain in me and my words remain in you,
ask for whatever you want and it will be done for you.
By this is my Father glorified,
that you bear much fruit and become my disciples.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 15, 1-8)

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Ðó là lời Chúa.


26 tháng 4, 2021

Những thành ngữ bạn có thể hiểu sai

 Hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng những thành ngữ quen thuộc do ông cha để lại trong khi nói chuyện hay viết lách. Tuy nhiên, có nhiều thành ngữ mặc dù thường xuyên sử dụng, nhưng câu gốc hay ý nghĩa của nó lại khác xa so với những gì ta nghĩ. Sau đây là một số những thành ngữ như vậy.


1_ Nghèo rớt mồng tơi

Nhiều người vẫn nhầm tưởng mồng tơi ở đây là cây mồng tơi mà chúng ta vẫn thường nấu canh hay dậu mồng tơi trong thơ Nguyễn Bính. Nhưng thật ra, mồng tơi hoàn toàn khác với những gì bạn nghĩ. Trước đây người nông dân khi ra đồng thường khoác một chiếc áo được đan từ lá cọ để che nắng che mưa gọi là áo tơi. Phần trên cùng của áo tơi được khâu lại để luồn dây đeo qua vai gọi là mồng tơi. 

Với những người rất nghèo, họ cứ đeo mãi một cái áo tơi cho đến khi phần dưới rách nát, rụng tơi tả còn mỗi cái mồng tơi sắp rớt (rụng ra mà vẫn phải sử dụng. Cho nên câu trên muốn nói đến người rất nghèo, nghèo đến tột cùng.)


2_ Đều như vắt tranh

Chúng ta vẫn thường nói "đều như vắt chanh", nhưng thực ra câu này không có ý nghĩa. Vì vắt quả chanh thì làm sao mà đều được.

Với những bạn sinh ra trước những năm 7x, các bạn sẽ được biết đến hình ảnh nhà tranh vách đất. Khi lợp mái tranh, người ta sẽ đan những lá cọ (hoặc lá dừa vào với nhau thành một vắt gọi là vắt tranh. Từnhững vắt tranh này mới được đưa lên mái nhà để lợp. Với những người thợ giỏi, họ biết sắp xếp các lá đều nhau nên vắt tranh rất đều và đẹp.

Đều như vắt tranh ý nói làm một cái gì đấy mà sản phẩm rất đồng đều.


3_ Lang bạt kỳ hồ

Khi nghe câu trên nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh một người sống phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó. Nhưng thực ra, đây là một câu thành ngữ Hán-Việt. Lang là con Sói, bạt là giẫm đạp, kỳ là đại từ chỉ chính con sói, hồ là vạt yếm dưới cổ.

Vậy Lang bạt kỳ hồ có nghĩa là con Sói dẫm vào chính cái yếm của nó. Ý nói người nào đó đang rất lúng túng, quẩn quanh không tìm ra lối thoát.


4_ Con cà con kê

Thoạt nghe nhiều người nghĩ ngay là con gà, con kê, tức muốn ám chỉ một người nói vòng vo vì con gà với con kê thực ra là một.

Nhưng nghĩa gốc của nó lại hoàn toàn khác. Ngày xưa làm nông nghiệp, người dân sau khi gieo cây cà, cây kê, đến thời điểm nhổ lên để trồng ra luống người ta cũng buộc lại thành từng bó như bó mạ mà các bạn thấy trên hình, được gọi là con cà, con kê. Việc trồng cà, trồng kê rất mất nhiều thời gian và tỉ mẩn vì phải tách từng cây trong bó ra rồi mới trồng.

Câu con cà con kê ý nói rất dài dòng, không biết bao giờ mới dứt như công việc trồng cà, trồng kê.


5_ Chạy như cờ lông công

Thoạt nghe cứ tưởng cờ lông công chỉ là một từ ghép nghe cho nó vần. Nhưng thực ra cờ lông công là một loại cờ hiệu được sử dụng từ thời xa xưa.

Ngày nay, việc trao đổi thông tin đã có hôp thư điện tử, bạn chỉ cần soạn thảo và một cái nháy chuột là xong. Tuy nhiên, từ thời xa xưa, khi việc di chuyển còn khó khăn thì việc trao đổi thông tin mất rất nhiều thời gian. Khi cần chuyển một thông tin hỏa tốc, người lính trạm dùng tín hiệu là một lá cờ có gắn thêm lông đuôi con công, gọi là cờ lông công. Vì là thông tin hỏa tốc nên người lính trạm khi gắn cờ này thường chạy rất nhanh, chạy qua chạy lại rất nhiều chặng đường.

Vì vậy, để nói đến những người suốt ngày chạy khắp nơi ngoài đường, hoặc chạy vội vã người ta thường sử dụng thành ngữ chạy như cờ lông công.


6_ Đanh đá cá cày

Câu này thường để chỉ những người phụ nữ có tính ương ngạnh, không được hiền lành, dịu dàng. Tuy nhiên, do ngôn ngữ vùng miền nên nhiều người đọc thành cá cầy khiến nhiều người tưởng đanh đá như con cá Cầy.

Thực ra, cá cày là một thứ làm bằng gỗ hoặc tre, có hình dáng gần giống với con cá được sử dụng trong chiếc cày thô sơ ngày xưa để điều khiển nâng hoặc hạ bắp cày để có đường cày nông hay sâu theo ý mình.

Trong cấu tạo của cả chiếc cày, cá cày có hình dáng rất nhỏ nhưng nó có thể điều khiển được cả chiếc cày theo ý mình.


7_ Sư tử Hà Đông

Nhiều người vẫn dùng hình ảnh trên để nói về những bà vợ của mình. Tuy nhiên, không ít người lầm tưởng Hà Đông ở đây là quận Hà Đông, Hà Nội (trước đây thuộc tỉnh Hà Tây. Thực ra, Sư tử Hà Đông lại chẳng liên quan gì đến địa danh Hà Đông của chúng ta mà nó bắt nguồn từ một điển tích bên tận Trung cộng.)

Trần Tạo tự Quý Thường, người đời nhà Tống, quê ở Vĩnh Gia. Vợ của Trần họ Liễu vốn có tính ghen dữ ghê gớm. Quý Thường rất sợ vợ nhưng rất có lòng tôn sùng đạo Phật. Hằng ngày ngồi đọc kinh, vợ lấy làm bực, la hét om sòm, nhưng Trần vẫn điềm nhiên, không dám cự một tiếng.

Tính của Trần cũng hào hoa, bằng hữu nhiều, nên ở nhà thường có yến tiệc. Để tăng phần hứng thú, long trọng của buổi tiệc, Trần chiều khách, mời kỹ nữ xướng ca. Liễu Thị trong phòng mượn điều này, điều nọ, quát tháo om sòm. Trần có lúc hốt hoảng, cầm gậy nơi tay bỏ rơi mất gậy. Bạn thân của Trần là Tô Đông Pha, nhân đó làm một bài thơ đùa cợt trong đó có hai câu như sau:

" Bổng nghe sư tử Hà Đông rống, Kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu".

Từ đó, sư tử Hà Đông được dùng để chỉ những bà vợ có tính ghen tuông và mỗi khi xảy ra việc gì lập tức nổi cơn tam bành với chồng.


8_ Kẻ tám lạng người nửa cân

Mọi người vẫn thường dùng câu trên để nói về cuộc đấu giữa hai đội quân hay hai người cân sức, cân tài. Nhưng tại sao lại là tám lạng với nửa cân mà không phải năm lạng và nửa cân?

Thực ra, cân ở đây là cân ta từ ngày xưa: mỗi cân tương đương với 16 lạng, khoảng 0,6kg bây giờ. Vì vậy, nửa cân khi đó bằng đúng tám lạng.


9_ Công như công cốc

Nghe có vẻ như hai chữ công cốc người ta chỉ nói cho có vần, có điệu. Nhưng thực chất, chữ cốc ở trong câu thành ngữ này là một loài chim. Con chim Cốc cũng có màu đen và trông giống với con Quạ nhưng kích thước lớn hơn khá nhiều. Chúng là loài chim săn cá điệu nghệ nên nhiều ngư dân thuần hóa chim Cốc để đánh bắt cá. Thường các ngư dân sẽ đeo vào cổ con chim một chiếc vòng để sau khi chim bắt được cá to thì sẽ không thể nuốt được.

Vì vậy mà người ta thường dùng thành ngữ công như công cốc hay đơn giản là công cốc để ám chỉ những việc làm dù rất cố gắng mà không mang lại thành quả


Lê Anh Tuấn


22 tháng 4, 2021

Bệnh đau khớp tay chân mình mẩy, lưng, cổ đầu.......

 Nguyên lý: Hệ thống thần kinh của con người chạy cùng khắp thân thể,

chỗ nào cũng có, từ đầu cho tới ngón tay, ngón chân. Tuy nhiên, theo

hình vẽ về hệ thần kinh được treo tại các phòng mạch Tây, Đông Y, ta

thấy chùm dây thần kinh đi từ sau ót tỏa ra cánh tay, xuống lưng, qua

xương sống, tới hông, đùi, rồi chân (trông như một bó dây điện) là

chùm quan trọng nhất.

Nếu bị “kẹt” đâu đó, thì đau. “Kẹt” trên cổ có thể gây đau ra cánh

tay, bàn tay. “Kẹt” thấp xuống dưới thì đau bắp thịt lưng, đau thắt

lưng, “kẹt” ở chỗ thắt lưng lại gây đau ở đùi, chân... Cho nên, khi bị

đau quá vì xương thoái hóa hay vì đụng xe, mà phải giải phẫu, bác sĩ

sẽ cân nhắc rất kỹ. Mổ ở thắt lưng, nếu “xui”chạm giây thần kinh, có

thể bị liệt chân mà thôi, nếu mổ ở cổ mà bị “xui”, có thể liệt cả

người! Vì thế, chỉ những trường hợp đau cổ chịu hết nổi, bắt buộc phải

giải phẫu thì phải ký giấy chấp nhận 50/50, một là khỏi, hai là đời xe

lăn. Hên thì cũng có thể phải ghép một cây sắt vào trong cổ. Đôi khi

phải mổ lại..


Chỉ còn cách Tập Luyện, cho thư giãn thần kinh chỗ gây đau, cho mạnh

bắp thịt chỗ đau, cho khớp xương được chuyển động dịu dàng trở lại,

kích thích chất nhờn đầu khớp xương phục hoạt, điều chỉnh lại những

chỗ lệch lạc xương cốt, thì sẽ .. bớt đau (không phải HẾT đau, vì hễ

ngưng tập một thời gian, có thể đau lại).


 A- CHỮA ĐAU CỔ, ĐAU VAI, ĐAU TAY:

1- Xoay cổ trái phải: nhìn thẳng trước mặt, xoay cổ từ trái sang phải

chầm chậm, mắt vẫn nhìn ra đằng trước, từ từ hít vào. Từ từ trả cổ trở

lại phía trước, rồi xoay sang bên phải, mắt vẫn nhìn ra đằng trước,

thở ra. Nhớ xoay cho hết cỡ, tới khi không xoay được nữa thì thôi. Làm

10 lần.

2- Gập cổ: ngửa cổ lên chầm chậm cho tới hết cỡ, từ từ hít vào. Chầm

chậm gập cổ xuống ngực, hết cỡ, thở ra. Làm 10 lần.

3- Bẻ cổ: Mắt nhìn thẳng đằng trước, bẻ cổ nghiêng xuống đầu vai trái,

hít vào. Từ từ thở ra, bẻ cổ qua đầu vai bên kia. (Khác với xoay cổ

trái phải: ở đây, khi bẻ đầu xuống vai thì đầu vai có hơi nhô lên cho

chạm với đầu, còn xoay cổ trái phải thì chỉ quay đầu vào khoảng trống

sau vai mà thôi). Làm 10 lần.

4- Xoay cổ vòng tròn: Dùng điểm tựa là cổ, xoay vòng đầu chung quanh

cổ, từ phải sang trái 10 lần rồi từ trái qua mặt 10 lần.


 B- CHỮA ĐAU CÁNH TAY, BÀN TAY:

 1- Xoay vai: hai tay buông thỏng, dùng đầu vai làm điểm tựa, xoay vai

theo một vòng tròn chạy chung quanh đầu vai ( không phải nhô lên, hụp

xuống) từ sau ra trước, rồi từ trước ra sau. 10 lần. Trong khi xoay

vai, vẫn hít thở đều đặn.

 2- Lắc bàn tay: giơ cánh tay ra trước mặt, cùi chỏ ép hai bên thân

mình, giữ nguyên cổ tay và cánh tay, hai bàn tay để trước mặt, lòng

bàn tay hướng vào phía ngực. Lắc từ trên xuống dưới (như giũ giũ bàn

tay) thật mạnh 10 lần. Đổi hướng, cho mu bàn tay lên trên, lòng bàn

tay hướng về mặt đất, giũ mạnh bàn tay từ trên xuống dưới. 10 lần. Đổi

hướng, hai lòng bàn tay quay vào nhau, giũ mạnh bàn tay từ trái qua

phải, từ phải qua trái. Những người thư ký đánh máy, làm “neo”, thợ

may.... phải tập bàn tay thường xuyên, nếu không, có thể bị mổ cổ tay

vì khớp xương cổ tay bị cứng khô lại.

 3- Vẽ vòng trên đất: đứng rộng chân ra, một tay vịn vào mặt bàn,

nguời nghiêng xuống cho song song với mặt đất, cánh tay buông thỏng,

tưởng tượng như đang cầm một cái que, vẽ một vòng tròn tưởng tượng

thật to trên mặt đất . Vẽ nhanh 10 lần rồi đổi tay. Hít thở đều hòa.


C- CHỮA ĐAU THẮT LƯNG, ĐÙI, CHÂN:

 1- Xoay thắt lưng theo vòng tròn: hai tay chống hông, ngón tay để ra

sau lưng, ngón cái phía trước, các ngón tay ấn mạnh vào thắt lưng,

dùng thắt lưng làm điểm tựa, xoay vòng bụng ra trước rồi vòng qua bên

phải (bên trái) ra sau, rồi vòng tới trước. Làm liên tục không ngừng,

khi ra tới trước, thì bụng phải ưỡn ra hết cỡ. Khi ra sau thì thắt

lưng cong lại cũng hết cỡ. Hít thở chầm chậm theo vòng.

 2- Gập lưng: cũng như gập cổ, ngửa lưng ra, hít vào, gập thắt lưng

xuống, thở ra. Khi ngửa lên, ngửa hết cỡ, khi gập xuống, cũng gập hết

cỡ.

 3- Xoay hông: hai tay buông thõng bên sườn, vặn người qua bên trái

thì hai cánh tay cũng “văng” theo bên trái, nghĩa là không dùng sức

tay, chỉ để cho hai cánh tay “văng” theo mà thôi. Xong, vặn người qua

bên phải. Hai cánh tay lại “văng” theo bên phải. Nhớ khi xoay sang bên

nào thì xoay gót chân bên đó, và bàn chân bên đó nhấc lên, nghĩa là

xoay trên gót chân mà thôi. Mục đích làm cho vòng xoay rộng thêm, nếu

giữ nguyên bàn chân trên mặt đất, vòng xoay sẽ ngắn lại. Hít thở chầm

chậm.


 D- CHỮA ĐAU ĐẦU GỐI:

 1-Xoay gối trái phải: đứng vừa phải, hai bàn tay đặt trên đầu gối,

thấp người xuống, xoay đầu gối theo một vòng tròn về phía phải (theo

vòng kim đồng hồ) 10 lần rồi đổi hướng quay theo bên trái.

 2-Xoay gối trong ngoài: đứng rộng chân ra, hai tay đặt trên đầu gối,

thấp người xuống, xoay đầu gối từ ngoài vào trong rồi từ trong ra

ngoài.

 Các thế đầu gối này, mới đầu thì chỉ thấp người xuống một chút, sau

đó, mỗi ngày càng thấp người xuống hơn, công lực sẽ mạnh hơn. Chỉ cần

làm 10 phút, là đã thở mạnh, toát mồ hôi rồi. Người nhức đầu gối ban

đêm phải tập trước khi lên giường ngủ.


 Lưu ý:

-Những thế tập này chỉ được áp dụng với người chưa giải phẫu xương lần

nào. Nếu đã giải phẫu cổ thì không được tập cổ. Nếu giải phẫu lưng rồi

mà muốn tập lưng, phải hỏi bác sĩ, xem phim X-ray có trở ngại gì

không..

 -Phối hợp vừa châm cứu, vừa mát xa, vừa tập luyện thì rất tốt.

 -Trường hợp đau kinh niên vì xương rồi, có thể uống thêm Glucosamine

có bán tại các tiệm thuốc Tây để kích thích chất nhờn đầu xương và

xương.


 -Mua một cái máy mát-xa nhỏ cầm tay để chà xát chung quanh chỗ bắp

thịt đau sẽ hiệu nghiệm nhanh hơn.

 Vài hàng trao đổi những kinh nghiệm trong suốt mấy chục năm qua, nếu

có chi sai sót, mong cao nhân chỉ điểm thêm. Chúc qúy vị sống lâu,

sống khỏe mạnh, và hạnh phúc.


               Chu Tất Tiến


18 tháng 4, 2021

Hymns for the fourth Sunday of Easter (April 25, 2021)

 a) Entrance ES #141 "Hail The Day That Sees Him Rise”

Click here, listen to the audio

b) Responsorial Psalm (Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29) - EM p. 153
Gm 121/17175


R.  (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.
Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22).

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
    than to trust in princes. R.
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Người muôn thuở. 
Tìm đến nương tựa Chúa, 
thì tốt hơn nương tựa ở loài người. 
Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương. – Ðáp.

I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes. R.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, 
đã biến nên tảng đá góc tường. 
Việc đó đã do Chúa làm ra, 
việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. - Đáp

Blessed is he who comes in the name of the LORD;
    we bless you from the house of the LORD.
I will give thanks to you, for you have answered me
    and have been my savior.
Give thanks to the LORD, for he is good;
    for his kindness endures forever. R.
Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, 
từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. 
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, 
và đã trở nên Ðấng cứu độ con. 
Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, 
vì đức từ bi của Ngài muôn thuở. – Ðáp.

c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #123 “Worthy Is The Lamb”


f) Recessional  ES #189 "I Sing The Mighty Power Of God"