21 thg 5, 2018

The Solemnity of the Most Holy Trinity (May 27, 2018)


First Reading Dt 4:32-34, 39-40

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses said to the people:
"Ask now of the days of old, before your time,
ever since God created man upon the earth;
ask from one end of the sky to the other:
Did anything so great ever happen before?
Was it ever heard of?
Did a people ever hear the voice of God
speaking from the midst of fire, as you did, and live?
Or did any god venture to go and take a nation for himself
from the midst of another nation,
by testings, by signs and wonders, by war,
with strong hand and outstretched arm, and by great terrors,
all of which the LORD, your God,
did for you in Egypt before your very eyes?
This is why you must now know,
and fix in your heart, that the LORD is God
in the heavens above and on earth below,
and that there is no other.
You must keep his statutes and commandments that I enjoin on you today,
that you and your children after you may prosper,
and that you may have long life on the land
which the LORD, your God, is giving you forever."

Bài đọc I Deut 4:32-34, 39-40

32 Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng?
33 Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe, mà vẫn còn sống không?
34 Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh em không?
39 Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa.
40 Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh em; như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vĩnh viễn ban cho anh em."

Responsorial Psalm Ps 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22

R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
R. Hạnh phúc thay dân nào được Chúa chọn làm gia nghiệp.Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the Lord the earth is full. R.
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực; tình thương Chúa chan hòa mặt dất. R.

By the word of the LORD the heavens were made; by the breath of his mouth all their host. For he spoke, and it was made; he commanded, and it stood forth. R.
Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời; một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện; Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. R.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R.
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trong cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. R.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R.
Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (May 21 - 26, 2018)
15 thg 5, 2018

The Pentecost Sunday—Year B (May 20, 2018)

(May 20, 2018: The Holy Spirit Choir’s VI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday worship.
This Sunday, we celebrate the Pentecost, the descent of the Holy Spirit on the new-born Church founded by Christ on the fiftieth day after He rose from the dead. 
From that day the Church was officially sent to the mission of preaching the Good News of salvation to all nations and peoples on earth. 
The birthday of the Church today is also the birthday of each and one of us who were born to new life in Christ by water and the Holy Spirit in the Sacrament of Baptism.
Today the Holy Spirit Choir also celebrates its sixth foundation anniversary.                                                                                                          Please join the Choir members in offering prayerful hymns of praise and thanksgiving for the blessing of sacred music with which we united in Christ and inspired by His Spirit, worship God in strong faith and burning love.
Kindly all stand for the entrance hymn.   

b)     To the Readings

-          First Reading Acts 2:1-11

The Holy Spirit was sent to all peoples of different languages, religious and cultural traditions in order to unite them in one faith in Christ and in one love of God and of one another.

-          Second Reading 1 Cor 12: 3b-7.12-13

The Holy Spirit gives new life to Christians and unites them in Christ as members in His one mystical body, the Church, which He founded.

B.  Hymns for Holy Mass     

a)   ES #127 “Creator Spirit, by Whose Aid”
b)  EM pages 164-165
c)   EM pages 166-167 “Come, O Holy Spirit, Come”
d) ES #298 "All Good Gifts"
e)  ES #291 “The God of All Grace”
f)   ES #206 “To Praise You”  

Hymns For The Pentecost Sunday—Year B (May 20, 2018)

(May 20, 2018: The Holy Spirit Choir’s VI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)


a) Entrance:  - ES #127 - “Creator Spirit, by Whose Aid”


b) Responsorial Psalm: EM pages 164-165

Responsorial Psalm (Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34)

R/ Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
R/ Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài đổi mới mặt đất này.

Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O Lord! the earth is full of your creatures; R/
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả.
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. R/

May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. R/
Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. R/

If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth.R/

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. R/


c) Sequence: EM pages 166-167 "Come, O Holy Spirit, Come" (Veni, Creator Spiritus)


d) Offertory: ES #298 "All Good Gifts"

Click here, listen to the audio

e) Communion: ES #291 - "The God of All Grace" 


f) Recessional: ES #206 "To Praise You"

14 thg 5, 2018

PENTECOST SUNDAY: AT THE MASS DURING THE DAY (MAY 20, 2018)

(May 20, 2018: The Holy Spirit Choir’s VI Patron Feast Day and Foundation Anniversary)


  • First Reading (Acts 2:1-11)

A reading from the Acts of the Apostles

When the time for Pentecost was fulfilled,
they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky
a noise like a strong driving wind,
and it filled the entire house in which they were.
Then there appeared to them tongues as of fire,
which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the Holy Spirit
and began to speak in different tongues,
as the Spirit enabled them to proclaim.


Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem.
At this sound, they gathered in a large crowd,
but they were confused
because each one heard them speaking in his own language.
They were astounded, and in amazement they asked,
“Are not all these people who are speaking Galileans?
Then how does each of us hear them in his native language?
We are Parthians, Medes, and Elamites,
inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia,
Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia,
Egypt and the districts of Libya near Cyrene,
as well as travelers from Rome,
both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs,
yet we hear them speaking in our own tongues
of the mighty acts of God.”

  • Bài đọc I (Cv 2:1-11)

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. 5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?
9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!"

  • Responsorial Psalm (Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34)

R/ Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
R/ Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài đổi mới mặt đất này.

Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O Lord! the earth is full of your creatures; R/
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả.
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. R/

May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. R/
Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. R/

If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth.R/
Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. R/

Daily Bible Readings of Catholic Mass (May 14 - 19, 2018)
13 thg 5, 2018

Homily For The Ascension Of The Lord (May 13, 2018)


He Goes Up To Heaven Bringing Us With Him

The Ascension of the Lord means to us many great aspirations of which the following three realities may seem most important for me and for you as believers in Christ.

First, today Christ leaves us on earth and goes up to heaven.  By so doing, He by no means abandons us lonely and unaided amid suffering and difficulties, both physical and spiritual.  He indeed promises to stay with us always until the end of the ages.[1]  

After the Resurrection, Christ, the Risen Lord, no longer lives in our human conditions, characteristically affected by space and time, and material needs such as food and drink.  He, as the new creation, has entered the new heaven and new earth, and by so doing, He has also opened for us the gate of the new life.

From now on, physically speaking, Christ does not stay with us but in us, as we no longer stay with Him but in Him by being united with Him, as body parts to the head,[2]  through the power of the Sacrament of Baptism, and by being conformed to Him in the Sacrament of His Body and Blood.[3] The Risen Lord, present in His Word and His saving mission entrusted to the Church, always treads all the ups and downs of our journey until the day we will meet Him at His Second Coming in glory.

Second, Christ goes up to heaven and is seated at the right hand of God the Father in our very human nature which once He took and lived up during His saving mission on earth.  By so doing He assures us of the strongest hope of our glorious future in God’s Kingdom where He is waiting for us, His brothers and sisters in the same humanity.[4] This Christian faith in the resurrection of the dead and life everlasting of our mortal bodies is much more strengthened by the doctrine of the assumption of the Blessed Virgin Mother into heaven, both body and soul. 

Third, to the disciples saddened and almost broken by the disappearance of the Lord from their sight, as reported in the First Reading taken from the Book of the Acts of the Apostles, the angels said that Christ would come back the same way He was taken up to heaven.[5]  This truth gives us more encouragement in our struggles for being faithful to Jesus our Lord and Savior on the one hand, and on the other, it also strengthens our determination to fight the forces of evil in all their forms, in order to build the Kingdom of God right now and here, knowing that our Lord is watching over us and giving us His full support and blessing.

The Ascension of the Lord is really the fulfillment of the promise of Christ Our Savior that whenever He was lifted up He would draw all of us to Himself.[6]    
           


[1] See Mt 28:20.
[2] See 1 Cor 12:12-31.
[3] See Rom 8:29; Jn 6:56.
[4] See Rom 8:29.
[5] See Acts 1:11.
[6] See Jn 12:32.


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.

12 thg 5, 2018

LỜI CHÚC MỪNG "NGÀY CỦA MẸ"


MAY 13, 2018

HAPPY MOTHER'S DAY

TO OUR MOTHERS

WITH FERVENT PRAYER

AND PROFOUND GRATITUDE.


The Holy Spirit Choir


11 thg 5, 2018

Sunday of the Ascension of the Lord—B (May 13, 2018)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for our Sunday Holy Mass service.
We celebrate this Sunday the Ascension of the Lord.  Christ, the Risen Lord, had completed His saving mission and went up to heaven from where He came down.
The Lord would not abandon His disciples but send the Holy Spirit to guide them into the way of eternal life.  More importantly, He promised to come back one day.
The Ascension is, therefore, the celebration of Christian hope for humanity.
We pray to the Lord for the blessing of faithful service of God and of neighbor while waiting for His second coming in glory.
Please all stand for the entrance hymn.      

b)     To the Readings

-          First Reading: Acts 1:1-11

The Ascension of the Lord is the closing of Christ’s physical presence in the world and, at the same time, the beginning of His powerful working through the Church’s mission in the world.   

-          Second Reading: Eph 1:17-23

The way Christians live their faith and share their love with others is proof that they are truly united with God the Father, the Son and the Holy Spirit, and with one another.

B. Hymns for Holy Mass

     a) ES #122 “Now Is the Time”
     b) EM pages 157-158
     c) ES #219 “Christify
     d) ES #212 “There Is A Longing”
     e) ES #284 “Prayer of Saint Francis”