Tìm Kiếm

15 tháng 5, 2022

Sixth Sunday of Easter - Year C (May 22, 2022)

https://www.catholicmom.com/


FIRST READING: (Acts 15:1-2, 22-29)

A reading from the Acts of the Apostles

Some who had come down from Judea were instructing the brothers,
“Unless you are circumcised according to the Mosaic practice,
you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate
by Paul and Barnabas with them,
it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others
should go up to Jerusalem to the apostles and elders
about this question.

The apostles and elders, in agreement with the whole church,
decided to choose representatives
and to send them to Antioch with Paul and Barnabas.
The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas,
and Silas, leaders among the brothers.
This is the letter delivered by them:

“The apostles and the elders, your brothers,
to the brothers in Antioch, Syria, and Cilicia
of Gentile origin: greetings.
Since we have heard that some of our number
who went out without any mandate from us
have upset you with their teachings
and disturbed your peace of mind,
we have with one accord decided to choose representatives
and to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul,
who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ.
So we are sending Judas and Silas
who will also convey this same message by word of mouth:
‘It is the decision of the Holy Spirit and of us
not to place on you any burden beyond these necessities,
namely, to abstain from meat sacrificed to idols,
from blood, from meats of strangled animals,
and from unlawful marriage.
If you keep free of these,
you will be doing what is right.  Farewell.’”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Cv 15:1-2, 22-29)

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Bấy giờ các Tông đồ, kỳ lão, cùng toàn thể Hội thánh chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thơ viết như sau:

“Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia. Chúng tôi nghe tin rằng có mấy người trong chúng tôi đã đến nói những lời gây hoang mang và làm cho tâm hồn anh em xao xuyến, chúng tôi không uỷ quyền cho họ, vì thế chúng tôi họp lại, đồng ý chọn một ít người và sai đến anh em làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em yêu quý của chúng tôi, tức là những người đã liều mạng sống mình vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi đã sai Giuđa và Sila đến nói miệng với anh em cũng chính những lời này: Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an”.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R. O God, let all the nations praise you!
R. Lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!


May God have pity on us and bless us; may he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth; among all nations, your salvation. R.
   Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. R.

May the nations be glad and exult because you rule the peoples in equity; the nations on the earth you guide. R.
   Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. R.

May the peoples praise you, O God; may all the peoples praise you! May God bless us, and may all the ends of the earth fear him! R.
   Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phản đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước gì toàn cõi đất kính sợ Người! R.

SECOND READING: (Rev 21:10-14, 22-23)

A reading from the Book of Revelation

The angel took me in spirit to a great, high mountain
and showed me the holy city Jerusalem
coming down out of heaven from God.
It gleamed with the splendor of God.
Its radiance was like that of a precious stone,
like jasper, clear as crystal.
It had a massive, high wall,
with twelve gates where twelve angels were stationed
and on which names were inscribed,
the names of the twelve tribes of the Israelites.
There were three gates facing east,
three north, three south, and three west.
The wall of the city had twelve courses of stones as its foundation,
on which were inscribed the twelve names
of the twelve apostles of the Lamb.

I saw no temple in the city
for its temple is the Lord God almighty and the Lamb.
The city had no need of sun or moon to shine on it,
for the glory of God gave it light,
and its lamp was the Lamb.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Kh 21:10-14, 22-23)

“Người chỉ cho tôi thấy thành thánh do Thiên Chúa từ trời gởi xuống”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, Phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 14:23)

R. Alleluia, alleluia.
Whoever loves me will keep my word, says the Lord,
and my Father will love him and we will come to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

GOSPEL: (Jn 14:23-29)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said to his disciples:
“Whoever loves me will keep my word,
and my Father will love him,
and we will come to him and make our dwelling with him.
Whoever does not love me does not keep my words;
yet the word you hear is not mine
but that of the Father who sent me.

“I have told you this while I am with you.
The Advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name,
will teach you everything
and remind you of all that I told you.
Peace I leave with you; my peace I give to you.
Not as the world gives do I give it to you.
Do not let your hearts be troubled or afraid.
You heard me tell you,
‘I am going away and I will come back to you.’
If you loved me,
you would rejoice that I am going to the Father;
for the Father is greater than I.
And now I have told you this before it happens,
so that when it happens you may believe.”

The word of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 14:23-29)

“Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin”.

Ðó là lời Chúa.
Fifth Sunday of Easter - Year C (May 15, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY-FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFUL
The Holy Spirit Choir


14 tháng 5, 2022

Hymns for the Fifth Sunday of Easter - Year C (May 15, 2022)

  a) Entrance:ES #137: “Now Is The Time”


b) Responsorial Psalm: (Ps 145:8-9, 10-11, 12-13) - EM page 169

R. I will praise your name for ever, my king and my God.
R. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh Ngài muôn thuở muôn đời.


The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R.
   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, và tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R.

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R.
   Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài. Nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển và xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R.

Let them make known your might to the children of Adam, and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. R.
   Để con cháu Adam được tường quyền năng của Ngài, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vại đại trường tồn. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

This Day Was Made by the Lord (ES #136)

d) Offertory: ES #326 : “All Good Gifts”


e) Communion: ES #363 “Where Love Is Found”


f) Recessional: ES #293: “Age To Age”The Holy Spirit Choir


10 tháng 5, 2022

Ngày MOTHER ' S DAY .. MÁ TÔI

 Bằng một giọng nhỏ nhẹ tôi hỏi dò chồng tôi:
- Vợ chồng con Tâm chúng nó lỡ mua vé đi đảo nghỉ hè, còn thằng Tiến
đang dẫn phái đoàn đi du lịch hai tuần nữa mới về, chúng nhờ mình giữ
bà già trong thời gian chúng vắng mặt, anh thấy có được không?
Bình thường Thiện, chồng tôi, chẳng bao giờ có ý kiến gì về những bàn
luận gì giữa năm anh chị em chúng tôi. Trong mấy đứa con, tôi là chị
cả, nhưng má tôi có vẻ không ưa tôi. Má tôi không thích ai cãi bà, bà
thích ai nói ngọt với bà thôi. Tôi có cái tật ai nói sai thì tôi sửa,
ai nói thách là tôi chỉnh. Cho nên sau khi ba tôi mất, dù tôi là con
cả, má tôi không muốn về ở chung với vợ chồng chúng tôi. Tôi cũng có
đề nghị bà về ở chung nhưng với hai điều kiện rất rõ ràng là bà phải
có điện thoại riêng của bà và bà không được nằm dài ở xa lông nói
chuyện hàng giờ với bạn của bà trong khi vợ chồng chúng tôi đang có
khách. Má tôi chọn về ở với thằng Tiến mặc dù tôi biết má tôi không ưa
gì Hương, con dâu của bà.
Hôm nay tôi ngập ngừng hỏi ý kiến Thiện việc nhận giữ má tôi trong một
tuần vì tôi biết Thiện không thân tình lắm với mấy đứa em tôi và ngược
lại nên sợ khi rước má tôi về nhà chúng nó đến thăm có làm anh bực
mình không. Gia đình chúng tôi rặc là dân ăn nói rổn rảng, nhất là con
em thứ tư Nga quen cái lối nói xốc óc. Nó từng phang vào mặt tôi, bà
lấy chi anh chàng trung kỳ cái mặt lầm lì thấy ghét. Con em tôi không
phân biệt được ít nói với lầm lì. Nó đâu biết cái ít nói của chồng tôi
cân bằng một cách tuyệt diệu cái đốp chác của tôi.
Nhưng tôi lầm. Nghe tôi ngỏ lời Thiện hưởng ứng ngay:
- Rước má về cho vui nhà, có sao đâu. Nghe nói má thích đọc sách lắm,
anh sẽ kiếm sách cho má đọc.
Má tôi năm nay 91 tuổi. Nghe mấy đứa em học lại bà nói chuyện khi thì
minh mẫn khi thì một chuyện cứ cách nửa giờ, một tiếng bà lại kể lại
chuyện đó y như mới kể lần đầu. Nhưng cái mà mấy đứa em tôi sợ nhất là
đêm hôm má tôi hay đi lục lọi đồ trong bếp để nấu nước pha trà.
Chúng nó sợ má tôi làm cháy nhà. La, dặn bà mấy rồi đâu cũng vào đó.
Cuối cùng mỗi đêm trước khi đi ngủ chúng nó rút dây tắt hết các lò
điện. Một cái lo khác của đám em tôi là má tôi cứ te te đi một mình,
mà đi rất nhanh. Đã hai lần bà té úp mặt xuống đất, một lần dập môi,
một lần gãy hai cái răng. Có gậy nhưng má tôi không chịu dùng. Đưa
marchette có ba bánh xe lăn thì bà khăng khăng từ chối:
- Tao đi một mình được. Đi một mình dễ đi hơn với ba cái đồ quỷ kia.
Chúng tôi chuẩn bị phòng để đón má tôi. Tôi tính mua một cái giường
đơn nhưng Thiện cản:
- Giường đơn nhỏ sợ má ngủ lăn té, nên mua một cái giường đôi cho an
toàn. Hơn nữa sau này lỡ mình có khách ngủ lại nhà thì tiện cho hai
người nằm.
Nghe Thiện nói có lý tôi mua một chiếc giường đôi. Tôi đặt một cái TV
trên một kệ vuông kê sát vách tường ở cuối chân giường cùng với mấy
video phim bộ và vài băng nhạc của con em gái đưa lại. Điều tôi lo hơn
hết là phòng ngủ dành cho má tôi nằm ở lầu trên. Ở nhà thằng em trai
má tôi ở tầng dưới nên không sợ bà té cầu thang. Thêm một chút lo nữa
là toa lét nằm ngoài phòng ngủ dành cho má tôi.
Thằng em trai út đưa má tôi đến vào một buổi trưa chủ nhật. Nó xách
theo một cái va li nhỏ và một cái túi. Nó nói:
- Va li đựng quần áo của má; trong cái túi là đồ đánh răng, gương
lược, khăn tay, con tu tu và kẹo. Má thích ngậm kẹo lắm.Bà già bây giờ
trở về con nít rồi phải có con tu tu cho bà ôm.
Thằng em út tôi về rồi tôi dẫn má tôi lên lầu xem phòng ngủ của bà.
Thiện xách va li và cái túi đi theo sau. Tôi đi cạnh má tôi, cầm cánh
tay bà nhấc bước lên từng cấp cầu thang. Má tôi bỗng hất mạnh tay tôi
ra, giọng gắt:
- Tao đi được một mình.
Tôi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của má tôi, thôi không nắm cánh
tay bà nữa, chỉ vòng cánh tay mình xa xa sau lưng bà phòng khi bà vấp
ngã thì chụp đỡ. Đưa má tôi vào xem phòng ngủ của bà xong tôi dẫn bà
ra khỏi phòng, rẽ trái chỉ phòng toa lét nằm bên cạnh và hỏi:
- Mỗi đêm má dậy đi tiểu mấy lần?
- Một lần.
- Tuổi của má sao đi tiểu đêm ít vậy?
- Tại tao không uống nước.
Tôi dặn lần nữa:
- Má nhớ ra khỏi phòng là rẽ trái liền để vào toa lét nghe. Má quên mà
đi thẳng là đi xuống cầu thang đó. Đêm hôm không thấy đường ngã cầu
thang nguy hiểm lắm.
- Tao nhớ rồi.
Và muốn tôi được yên tâm, Thiện xuống kho đem lên hai cái va li lớn
chắn ngang đầu cầu thang phòng hờ má tôi đêm tối đi lạc hướng. Tuy thế
hôm đó tôi vẫn thao thức không ngủ được. Và tôi đã nghe thấy gì? Tôi
nghe thấy má tôi lục đục lần mò ra phòng toa lét đi tiểu không phải
một lần như bà nói mà đến ba lần!
Sáng hôm sau tôi vào phòng định thức má tôi dậy để sau khi đánh răng
rửa mặt đưa bà xuống ăn sáng. Bước vào phòng tôi sửng sờ thấy má tôi
đã chỉnh tề quần áo ngồi chờ trên giường.
Dưới chân bà là chiếc va li và cái túi. Tôi tròn mắt hỏi:
- Má làm gì vậy?
-  Thì tao chờ thằng Tiến lại đưa tao vô nhà già. Nó sắp đi du lịch,
nó đem bỏ tao vào nhà già.
Tôi la lên:
- Má đang ở nhà con chứ đâu có ở nhà thằng Tiến. Mà má đâu có vô nhà già.
- Ủa, má đang ở nhà con Thu à. Vậy mà má cứ tưởng đang ở nhà thằng Tiến.
- Đúng rồi má đang ở nhà con. Con giữ má cho đến khi thằng Tiến đi du
lịch về. Nó về thì má về ở lại nhà nó chứ không vô nhà già nào hết.
Trước đây có lần Tiến dẫn phái đoàn đi du lịch mà tụi em không đứa nào
rảnh để giữ má tôi nên Tiến liên lạc xin được một chỗ trong một nhà
dưỡng lão cho má tôi ở hai tuần. Lạ chỗ, lạ người, trở ngại ngôn ngữ,
má tôi bỏ ăn, nằm lì suốt ngày trên giường, người gầy xọp, tinh thần
sa sút hẳn ra. Đám em sợ quá, thoả thuận với nhau mỗi khi Tiến vắng
nhà chúng nó sẽ chia ngày giữ má tôi. Thấy vậy tôi cũng xung phong
nhận giữ bà một tuần.
Thiện xen vào góp ý:
- Để má biết là má đang ở nhà mình, em nên treo hình em trong phòng ngủ của má.
Tôi cười:
- Treo hình anh em nghĩ má sẽ dễ nhận ra hơn là treo hình em. Má có vẻ
thương anh hơn thương em.
Thiện chỉ cười không nói gì. Mà thật vậy, mỗi lần hai đứa gặp bà,
người mà má tôi chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là chồng tôi:
“Thiện đó à”.
Còn tôi lần nào tôi cũng phải hỏi:
- Còn ai đây má có biết không?
- Con Thu chứ ai, má nhớ mà.
Tôi nói lẩy đùa:
- Nhớ mà lúc nào cũng nhớ sau thằng rể của má.
Mỗi lần như thế má tôi còn biết nói lấp:
- Mắt má già thấy ai trước thì chào.
Tối hôm sau Thiện nói với tôi:
- Để anh đưa má lên cầu thang.
Nói xong anh đến sau lưng má tôi và nói:
- Má lên cầu thang một mình nghe, con đi sau lưng má, có gì con đỡ má.
Và từng bước, tay không vịn thành cầu thang, má tôi vui vẻ bước lên
hết mười sáu bậc thang với Thiện đi đàng sau. Những ngày kế tiếp,
chiều chiều Thiện mở cây đàn keyboard và nói với má tôi:
- Để con đàn và hát cho má nghe. Để mở đầu con hát bài má thích: “Mộng
dưới hoa”: “Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như
trăng...”
Những lúc đó tôi thường đứng ở bếp lo bữa ăn tối. Tôi cười thầm vì
người biết đàn keyboard là tôi chứ không phải Thiện. Anh chẳng biết
nốt nhạc nào hết chỉ hát thuộc lòng bài hát và đàn thì chỉ việc bấm
nút cho máy chạy. Nhưng tôi cảm động vì được Thiện đóng vai nhạc sĩ
kiêm ca sĩ để giúp vui má tôi. Ngoài chuyện đàn hát, Thiện còn mang
sách cho má tôi đọc. Tôi thấy má tôi nằm trên sofa chăm chú đọc, hết
trang này sang trang khác. Một lần tôi thấy Thiện đưa một cuốn sách
khác cho má tôi, lấy cuốn trước lại và hỏi:
- Má đọc thấy truyện ra sao?
- Ừ, má thấy trong truyện có người đàn bà...
Thiện reo lên:
- Hay quá! Má đọc mà thấy trong sách có nhân vật nữ là giỏi quá rồi!
Trí nhớ má còn tốt lắm!
Tôi muốn phì cười trước lời khen của Thiện. Nhưng bỗng nhiên tôi nhận
ra một điều: Thiện dễ thương hóa má tôi về mọi mặt. Những cái lẩm cẩm,
những cái chướng của bà anh không bận tâm hay khó chịu. Thiện ân cần
với má tôi không hẳn để làm vui lòng tôi mà tôi tin anh coi má tôi như
mẹ anh. Thiện mồ côi mẹ lúc anh 10 tuổi. Tôi nghĩ những người đàn ông
mồ côi mẹ sớm suốt đời họ luôn luôn cất giữ hình ảnh một bà mẹ trong
tim họ. Thiện đang cần một bà mẹ dù là một bà mẹ đang đứng ở cuối
đường dẫn vào lú lẩn. Những gì anh đang làm không phải để cho ai khác
mà để cho lòng anh ấm lại. Thiện đã vô tình cho tôi một cái nhìn khác
về má tôi. Và bây giờ tôi hiểu vì sao má tôi lại chào Thiện trước khi
nhận ra tôi. Đó là về phía má tôi. Còn về phía Thiện, tôi thấy để đi
thật hạnh phúc hết con đường còn lại bên anh, có lúc ngoài vai người
tình, người vợ tôi sẽ phải kiêm thêm hình ảnh người mẹ trong tim anh.


TRANG CHÂU


CÁCH CHỌN CHỒNG, DẠY CON CỦA ĐẠI BÀNG

 Các bạn có biết đại bàng cái tìm cha cho con của nó thế nào không? Hay phết đấy! Đại bàng cái bẻ một mẩu cành cây, ngậm ở mỏ, bay lên thật cao rồi cứ lượn vòng trên ấy. Xung quanh con cái sẽ xuất hiện các đại bàng đực, khi ấy đại bàng cái sẽ nhả mẩu cành cây ra, rồi bay ở trên quan sát.

Sẽ có con đại bàng đực chộp được cái mẩu que ấy trong không trung, không cho nó rơi chạm đất, rồi đem nó tới chỗ con cái, cẩn thận trao lại, từ mỏ của mình sang mỏ con cái. Đại bàng cái lại bay lên cao tít, rồi lại thả, đại bàng đực lại lao đi bắt cái qua ấy ở trên không… Nếu từng ấy lần thử thách con đực luôn bắt được, thì nó sẽ được lựa chọn để làm bạn đời. Để làm gì ư, thì đây….

Đôi “uyên ương” sẽ làm tổ ở những hốc đá tít trên cao. Tổ chim là những que cứng, nếu không có đủ chúng dùng mỏ giật lông vũ của chính mình ra, rớm máu thịt. Chim bố và chim mẹ dùng chính lông của mình để lót ổ, để trám tất cả những khe hở, sao cho chim non sẽ được ấm áp, êm ái nhất có thể. Chim cái sẽ đẻ trứng vào ổ, và cả hai sẽ cùng nhau ấp nở.

Chim đại bàng non (thường là hai con) được sinh ra rất nhỏ bé, lẩy bẩy yếu đuối, trần trụi… và chim mẹ, chim bố sẽ dùng chính cơ thể mình sưởi ấm cho con, che chở nắng mưa, đem đến cho chim con nước và thức ăn, chúng sẽ lớn rất nhanh. Và khi ấy chim mẹ và chim bố thấy, là đã tới lúc rồi…

Chim bố đứng cạnh tổ chim, bắt đầu đập cánh dữ dội, cả tổ chim chao đảo, rụng rời. Để làm gì ư? Để tung bay đi hết những lông chim, còn trơ lại mỗi cái khung ban đầu chính chim bố, chim mẹ làm bằng các cành cây. Chim non bên trong hoảng sợ, chúng thấy tổ chim tan tành, chúng không hiểu vì sao chim bố, chim mẹ trước kia đang yêu thương chiều chuộng thế, nay lại…

Chim mẹ khi đó bay đi kiếm mồi, hoặc tránh mặt đi đâu, không nỡ nhìn những chú chim con ngơ ngác. Nhưng rồi chim mẹ bắt được cá, quay về ngồi cách tổ chừng 5 mét, cho các con trông thấy. Nhưng chim mẹ không mớm mồi cho con nữa, mà bắt đầu ăn cá, kệ cho lũ con kêu réo đòi ăn.

Đói thì phải lo thân thôi, chim non đành lò dò ra khỏi cái tổ bây giờ cũng chả còn ấm êm gì nữa. Chúng chưa hề làm như thế trước kia, và sẽ không làm đâu nếu vẫn được bố mẹ cho ăn. Chim non còn chưa biết gì hết về cuộc đời này, tổ chim thì nằm trên vách đá cao tít để thú săn mồi không rình rập được. Chim non trượt chân, ngã quay lơ, rồi rơi thẳng xuống dưới vực. Lúc đó chim bố (ngày xưa phải bắt cành cây do “người yêu” ném mãi rồi) sẽ phi từ trên cao xuống và đỡ chú chim con bằng lưng, chứ không đã tan xác mất rồi!

Chim bố sẽ cõng chim con trên lưng, lại đưa lên cái tổ chim nay đã xác xơ, và mọi chuyện lại bắt dầu như thế. Các con thì ngã, còn bố thì đỡ và cõng lên. Không chú chim non nào ngã chết cả. Nhưng trong những cú ngã kinh người ấy chim non bắt đầu làm những động tác mà nó cũng không ngờ tới: xòe rộng đôi cánh còn lơ thơ mấy cọng lông của mình ra ngược chiều gió. Chim non bắt đầu bay! Và con nào biết bay trước thì sẽ được bố mẹ dẫn đường, cho bay tới nơi gần nhất có cá. Chứ không dùng mỏ cắp cá về mớm cho chim con nữa…

Con người cũng có thể học được nhiều điều từ đại bàng. Bắt đầu từ việc chọn cha cho những đứa con tương lai của mình…

===================

Bonus: có 60 giống đại bàng khác nhau. Đại bàng chưa phải chim bay nhanh nhất, nhưng có thể bay được kể cả trong giông tố. Tốc độ bay đạt tới 200km/h, và lúc “bổ nhào” nó đạt vận tốc 320 km/h. Mắt nó cực tinh, nhìn một lúc được 2 vật khác nhau, khi săn mồi trên cao 3000m có thể nhìn thấy vật chỉ bằng quả trứng gà dưới đất trong phạm vi 11km2. Mắt có 2 màng bảo vệ, nhìn được góc 270 độ.

Berkut là loài đại bàng lớn nhất, có thể bay lên 4500m cao để quan sát, còn đại bàng thường bay cao 700m. Đại bàng không “tái sinh” như phượng hoàng (trong cổ tích) nhưng “cải lão hoàn đồng” thì có: đến năm 40 tuổi đại bàng gặp vấn đề tuổi tác: lông ngực thưa dần đâm bay kém đi, móng bị mềm yếu, mỏ cũng lung lay… Và nó mất 5 tháng, sẽ thay mỏ, thay lông, mọc móng mới… Và nó lại “trẻ trung”, mạnh mẽ và sống thêm được tầm 40 năm nữa!

Việc nuôi dạy con xảy ra trong 3 tháng đầu đời của chim non. Đại bàng vô cùng chung thủy, chả khác gì thiên nga, chúng kết đôi với nhau cả đời. Chúng cũng không bỏ tổ chim, mà thường dùng lại cái khung cũ, chỉ “mông má” lại mà thôi. Nhiệm vụ lo đồ ăn, thức uống của chim đực, còn chim cái có nhiệm vụ rất quan trọng là trông nom bọn đại bàng con, chúng nó mới sinh ra đã có cái tính muốn hất anh em của mình ra khỏi tổ ấm rồi! Nguy hiểm đến mấy chúng cũng không bỏ chim con.

Đại bàng không bao giờ ăn thịt thiu, mà chỉ ăn mồi mình săn được. Có loài thì chỉ ăn thực vật, nhưng cũng phải tươi. Chỉ trong điều kiện bị loài người giam hãm, thì chúng đành ăn thịt hay đồ ăn thiu. Nhưng chúng sẽ không bao giờ sinh con đẻ cái nếu mất tự do!


8 tháng 5, 2022

Fifth Sunday of Easter - Year C (May 15, 2022)

http://www.giaoxukesat.com/


FIRST READING: (Acts 14:21-27)

A reading from the Acts of the Apostles

After Paul and Barnabas had proclaimed the good news
to that city
and made a considerable number of disciples,
they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch.
They strengthened the spirits of the disciples
and exhorted them to persevere in the faith, saying,
“It is necessary for us to undergo many hardships
to enter the kingdom of God.”
They appointed elders for them in each church and,
with prayer and fasting, commended them to the Lord
in whom they had put their faith.
Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia.
After proclaiming the word at Perga they went down to Attalia.
From there they sailed to Antioch,
where they had been commended to the grace of God
for the work they had now accomplished.
And when they arrived, they called the church together
and reported what God had done with them
and how he had opened the door of faith to the Gentiles.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Cv 14:21-27)

“Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Sau đó, các ngài sang Pisiđia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Perghê, các ngài xuống Attilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiôkia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 145:8-9, 10-11, 12-13)

R. I will praise your name for ever, my king and my God.
R. Lạy Thiên Chúa là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh Ngài muôn thuở muôn đời.


The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his works. R.
   Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, và tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R.

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. R.
   Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài. Nói lên rằng triều đại Ngài vinh hiển và xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R.

Let them make known your might to the children of Adam, and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is a kingdom for all ages, and your dominion endures through all generations. R.
   Để con cháu Adam được tường quyền năng của Ngài, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vại đại trường tồn. R.

SECOND READING: (Rev 21:1-5a)

A reading from the Book of Revelation

Then I, John, saw a new heaven and a new earth.
The former heaven and the former earth had passed away,
and the sea was no more.
I also saw the holy city, a new Jerusalem,
coming down out of heaven from God,
prepared as a bride adorned for her husband.
I heard a loud voice from the throne saying,
“Behold, God’s dwelling is with the human race.
He will dwell with them and they will be his people
and God himself will always be with them as their God.
He will wipe every tear from their eyes,
and there shall be no more death or mourning, wailing or pain,
for the old order has passed away.”

The One who sat on the throne said,
“Behold, I make all things new.”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Kh 21:1-5a)

“Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra: “Ðây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi”. Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 13:34)

R. Alleluia, alleluia.
I give you a new commandment, says the Lord:
love one another as I have loved you.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 13, 34)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. – Alleluia.

GOSPEL: (Jn 13:31-33a, 34-35)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

When Judas had left them, Jesus said,
“Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him.
If God is glorified in him,
God will also glorify him in himself,
and God will glorify him at once.
My children, I will be with you only a little while longer.
I give you a new commandment: love one another.
As I have loved you, so you also should love one another.
This is how all will know that you are my disciples,
if you have love for one another.”

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 13:31-33a, 34-35)

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

Ðó là lời Chúa.
HAPPY MOTHER'S DAY 2022

 Hôm nay là ngày 8 tháng 5, là ngày Chúa Nhựt thứ IV Phục Sinh, cũng là ngày "Ngày Của Mẹ". Sau khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Gioan, Cha Phanxicô Xaviê và ca đoàn Thánh Linh chúng con đã dành tặng cho vị đại diện giáo dân tham dự Thánh Lễ hôm nay, là người mẹ trong gia đình nhỏ, một giỏ hoa xinh tươi nhân dịp "Ngày Của Mẹ".Lời Cầu Nguyện trong Ngày Của Mẹ

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa thật nhiều,
vì đã ban cho con một người Mẹ.
Mẹ đã sẵn sàng hy sinh, chịu bao đau đớn để con được chào đời.
Mẹ đã dành thời gian, tuổi trẻ, sức khỏe để chăm sóc cho con.
Mẹ đã chịu biết bao nhiêu vất vả để cho con những điều tốt nhất.
Trên hết tất cả, Mẹ đã dành cho con một tình yêu bao la.
Con nguyện xin Chúa:
Giữ gìn Mẹ của con được mạnh khỏe.
Bảo vệ Mẹ của con khỏi mọi nguy hiểm và bệnh tật.
Xin Chúa nâng đỡ những gánh nặng
mà Mẹ con đang mang vác vì gia đình.
Dẫn đưa Mẹ trên đường luôn bình an,
và về nhà cách an toàn với chúng con.
Con ao ước trở nên một người tốt như lòng Mẹ con mong ước.
Con xin hứa sẽ luôn kính yêu Mẹ con,
Sẽ làm cho Mẹ luôn mỉm cười
và tự hào về những điều tốt đẹp con làm.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết hiếu thảo và chăm sóc Mẹ thật tốt,
Sẽ là niềm an ủi cho Mẹ khi về già
Và cùng Mẹ dâng lời cầu nguyện cuối cùng của cuộc đời.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã cho con có Mẹ. Amen.

Ban Giá Trị-Kỹ Năng Sống
(trực thuộc Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo -  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)


ca đoàn Thánh Linh tổng hợp

Fourth Sunday of Easter - Year C (May 08, 2022)

FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFUL
The Holy Spirit Choir


7 tháng 5, 2022

Hymns for Fourth Sunday of Easter - Year C (May 08, 2022)

 a) Entrance:ES #125: “Jesus Christ Is Risen Today”


b) Responsorial Psalm: (Ps 100:1-2, 3, 5) - EM page 167

R. We are his people, the sheep of his flock.
R. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.


Sing joyfully to the LORD, all you lands; serve the LORD with gladness; come before him with joyful song. R.
   Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. R.

Know that the LORD is God; he made us, his we are; his people, the flock he tends. R.
   Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. R.

The LORD is good: his kindness endures forever, and his faithfulness, to all generations. R.
   Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Alleluia! Alleluia! Alleluia! (ES #128)

d) Offertory: ES #240 : “Christify”


e) Communion: ES #162 “Jesus Christ, You Are My Life”


f) Recessional: ES #124: “Regina Caeli”The Holy Spirit Choir


3 tháng 5, 2022

Gia Đình 21 Đứa Con

 "CHILDREN ARE A GIFT FROM THE LORD" (Ps 127:3).1 tháng 5, 2022

Fourth Sunday of Easter - Year C (May 08, 2022)

https://loi-nhap-the.com/


FIRST READING: (Acts 13:14, 43-52)

A reading from the Acts of the Apostles

Paul and Barnabas continued on from Perga
and reached Antioch in Pisidia.
On the sabbath they entered the synagogue and took their seats.
Many Jews and worshipers who were converts to Judaism
followed Paul and Barnabas, who spoke to them
and urged them to remain faithful to the grace of God.

On the following sabbath almost the whole city gathered
to hear the word of the Lord.
When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy
and with violent abuse contradicted what Paul said.
Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said,
“It was necessary that the word of God be spoken to you first,
but since you reject it
and condemn yourselves as unworthy of eternal life,
we now turn to the Gentiles.
For so the Lord has commanded us,
I have made you a light to the Gentiles,
that you may be an instrument of salvation
to the ends of the earth.”

The Gentiles were delighted when they heard this
and glorified the word of the Lord.
All who were destined for eternal life came to believe,
and the word of the Lord continued to spread
through the whole region.
The Jews, however, incited the women of prominence who were worshipers
and the leading men of the city,
stirred up a persecution against Paul and Barnabas,
and expelled them from their territory.
So they shook the dust from their feet in protest against them,
and went to Iconium.
The disciples were filled with joy and the Holy Spirit.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Cv 13,14.43-52)

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 100:1-2, 3, 5)

R. We are his people, the sheep of his flock.
R. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.


Sing joyfully to the LORD, all you lands; serve the LORD with gladness; come before him with joyful song. R.
   Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo. R.

Know that the LORD is God; he made us, his we are; his people, the flock he tends. R.
   Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. R.

The LORD is good: his kindness endures forever, and his faithfulness, to all generations. R.
   Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. R.

SECOND READING: (Rev 7:9, 14b-17)

A reading from the Book of Revelation

I, John, had a vision of a great multitude,
which no one could count,
from every nation, race, people, and tongue.
They stood before the throne and before the Lamb,
wearing white robes and holding palm branches in their hands.

Then one of the elders said to me,
“These are the ones who have survived the time of great distress;
they have washed their robes
and made them white in the blood of the Lamb.

            “For this reason they stand before God’s throne
                        and worship him day and night in his temple.
            The one who sits on the throne will shelter them.
            They will not hunger or thirst anymore,
                        nor will the sun or any heat strike them.
            For the Lamb who is in the center of the throne
                        will shepherd them
                        and lead them to springs of life-giving water,
                        and God will wipe away every tear from their eyes.”

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: Kh 7,9.14b-17

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
(9) Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. (14b) Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. (15) Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. (16) Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. (17) Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.

Alleluia (Jn 10:14)

R. Alleluia, alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord;
I know my sheep, and mine know me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 10, 14)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

GOSPEL: (Jn 10:27-30)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus said:
“My sheep hear my voice;
I know them, and they follow me.
I give them eternal life, and they shall never perish.
No one can take them out of my hand.
My Father, who has given them to me, is greater than all,
and no one can take them out of the Father’s hand.
The Father and I are one.”

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 10:27-30)

“Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.

Ðó là lời Chúa.
Third Sunday of Easter - Year C (May 1, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


30 tháng 4, 2022

"6 Quốc Gia Độc Đáo"

 1 - Kuwait- quốc gia không có nước.


Lãnh thổ Kuwait là sa mạc. Không có sông và cũng chẳng có hồ, nên 1,6 triệu dân quốc gia này luôn phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, đến rau cũng phải nhập cảng từ nước ngoài.

2 - Monaco - quốc gia không có đất canh tác


Monaco là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích chưa đến 2km2. Nước này hoàn toàn không có đất dành cho nông nghiệp, nên 100 % lương thực phải nhập cảng. Thu nhập chính của quốc gia này dựa vào du lịch.

3 - St Marino - quốc gia không có quân đội.


St Marino là một quốc gia trong lòng quốc gia, bốn phía bị bao bọc bởi nước Ý, có diện tích khoảng 1,2 km2 với 2 ngàn dân. Quốc gia này từ trước tới nay chưa từng xây dựng quân đội, trật tự an ninh cả nước đều do lực lượng cảnh sát mong manh (hơn 40 người) đảm nhiệm. Đặc biệt hơn là St. Marino không có chữa lữa cho nên mỗi khi gặp hỏa hoạn họ đều phải nhờ cảnh sát Ý, anh bạn láng giềng độc nhất trợ giúp. 

4 - Thuỵ Điển - quốc gia không có quán rượu


Thuỵ Điển là nước cấm rượu. Đến Thuỵ Điển người ta không thể tìm thấy bất cứ một quán rượu nào. Muốn uống rượu ở nhà hay mua rượu về uống, người dân phải xin được một loại giấy phép đặc biệt với vô vàn các chứng nhận của địa phương, và của bác sĩ. Không những vậy khi uống rượu nếu để say (lượng cồn trong máu hơn 1 %) lập tức họ sẽ bị tống vào trại cai nghiện trong vòng 3 tháng.

5 - Fiji - quốc gia không có ai mắc bệnh ung thư.


Fiji là một quốc gia gồm 800 đảo nhỏ có dân số hơn 60 ngàn người. Ở quốc gia này chưa từng có ai mắc bệnh ung thư. Sau khi nghiên cứu các nhà khoa học phát hiện ra rằng người dân Fiji không bị mắc bệnh ung thư là do họ ăn nhiều quả hạnh nhân khô - một loại quả có lượng vitamin phong phú, tác dụng chống ung thư. 

6 - Nauru - quốc gia không có đất.

Cũng như Fiji, Nauru là một đảo thuộc Úc châu.. Tuy nhiên các đảo của nước này lại hình thành trên nền nham thạch san hô. Sau một quá trình biến đổi hoá học lâu dài, nham thạch san hô tạo nên một lớp phân gốc muối Acíd Phosphoric dày tới 10 mét. Do đó muốn trồng trọt, Nauru phải nhập cảng đất từ các quốc gia khác.

Sưu tầm


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA VIÊN THÁNG 5


01-05 Giuse Bùi Phương Anh
14-05 Matthia Trần Bửu Văn Bình


CHÚC MỪNG SINH NHẬT CA VIÊN THÁNG 5

Kết quả hình ảnh cho happy birthdayMaria Trần Thị Nhung (5-5)
Maria Trần Minh Hiền (7-5)
Têrêsa Hồ Phúc Vinh (8-5)
Têrêsa Đinh Thị Hoàng Kim (26-5)

Hymns for the Third Sunday of Easter - Year C (May 1, 2022)

 Entrance:ES #131: “Jesus Is Risen”


b) Responsorial Psalm: (Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13) - EM page 165

R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
R. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.


I will extol you, O LORD, for you drew me clear and did not let my enemies rejoice over me. O LORD, you brought me up from the netherworld; you preserved me from among those going down into the pit. R.
   Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. R.

Sing praise to the LORD, you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger lasts but a moment; a lifetime, his good will. At nightfall, weeping enters in, but with the dawn, rejoicing. R.
   Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. R.

Hear, O LORD, and have pity on me; O LORD, be my helper. You changed my mourning into dancing; O LORD, my God, forever will I give you thanks. R.
   Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Alleluia! Alleluia! Alleluia! (ES #128)

d) Offertory: ES #326 : “All Goods Gifts”


e) Communion: ES #136 “This Day Was Made  By The Lord”


f) Recessional: ES #124: “Regina Caeli”
The Holy Spirit Choir


24 tháng 4, 2022

Third Sunday of Easter - Year C (May 1, 2022)

https://www.tonggiaophanhanoi.org/


FIRST READING: (Acts 5:27-32, 40b-41)

A reading from the Acts of the Apostles

When the captain and the court officers had brought the apostles in and made them stand before the Sanhedrin, the high priest questioned them, "We gave you strict orders, did we not, to stop teaching in that name? Yet you have filled Jerusalem with your teaching and want to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles said in reply, "We must obey God rather than men. The God of our ancestors raised Jesus, though you had him killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as leader and savior to grant Israel repentance and forgiveness of sins. We are witnesses of these things, as is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him."
The Sanhedrin ordered the apostles to stop speaking in the name of Jesus, and dismissed them. So they left the presence of the Sanhedrin, rejoicing that they had been found worthy to suffer dishonor for the sake of the name.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC I: (Cv 5,27b-32.40b-41)

“Chúng tôi là chứng nhân các lời đó cùng với Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?” Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng mà các ông đã giết khi treo Người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người!” Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Ðức Giêsu mà giảng dạy nữa, đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Ðức Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

RESPONSORIAL PSALM: (Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13)

R. I will praise you, Lord, for you have rescued me.
R. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.


I will extol you, O LORD, for you drew me clear and did not let my enemies rejoice over me. O LORD, you brought me up from the netherworld; you preserved me from among those going down into the pit. R.
   Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. R.

Sing praise to the LORD, you his faithful ones, and give thanks to his holy name. For his anger lasts but a moment; a lifetime, his good will. At nightfall, weeping enters in, but with the dawn, rejoicing. R.
   Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. R.

Hear, O LORD, and have pity on me; O LORD, be my helper. You changed my mourning into dancing; O LORD, my God, forever will I give you thanks. R.
   Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. R.

SECOND READING: (Rev 5:11-14)

A reading from the Book of Revelation

I, John, looked and heard the voices of many angels who surrounded the throne and the living creatures and the elders. They were countless in number, and they cried out in a loud voice: "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, everything in the universe, cry out: "To the one who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor, glory and might, forever and ever." The four living creatures answered, "Amen, " and the elders fell down and worshiped.

The word of the Lord.

BÀI ĐỌC II: (Kh 5,11-14)

“Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, …vinh quang và lời chúc tụng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: “Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, dưới đất, trên biển và dưới biển, tung hô rằng: “Chúc Ðấng ngự trên ngai và chúc Chiên Con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời”. Bốn sinh vật thưa: “Amen”, và hai mươi bốn vị kỳ lão sấp mặt xuống và thờ lạy Ðấng hằng sống muôn đời.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia 

R. Alleluia, alleluia.
Christ is risen, creator of all;
he has shown pity on all people.
R. Alleluia, alleluia

GOSPEL: (Jn 21:1-19)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

At that time, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a hundred yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He then said to Simon Peter a second time, "Simon, son of John, do you love me?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." Jesus said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that Jesus had said to him a third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me."

The Gospel of the Lord.

PHÚC ÂM: (Ga 21,1-19)

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: “Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi “Ông là ai?”, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

[Vậy khi các Ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”. Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.]

Ðó là lời Chúa.