Tìm Kiếm

24 tháng 4, 2019

Second Sunday of Easter - Year C (Apr 28, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church/ for the Sunday Holy Mass celebration. The Resurrection of our Lord Jesus Christ/ has brought to the whole humankind/ so great and profound a joy of new life and freedom from slavery to sin and death/ that the Liturgy of the Church has to dedicate seven consecutive Sundays/ to the celebration of this exceptional event of Christianity.
During this Eastertide, the First Readings taken from the Acts of the Apostles/ together with the Gospel Readings/ tell us about different experiences of those who met the Risen Lord and how their lives were definitely changed since. Taken from the Book of Revelation, the Second Readings, on their part, depict realities happening in the afterlife in terms of the new heaven and earth for those believers in the victory of the Lamb—a liturgical reference to Jesus Christ, the Lamb of God, Who takes away the sins of the world.
Today, the second Sunday of Easter, is dedicated to the Divine Mercy. We recognize in the Suffering, Death, and Resurrection of Jesus Christ, the Holy Face of the Merciful God, Who always loves us, forgives us saves and forgives us.
We pray hard in this weekly celebration of the Lord’s Resurrection/ which we call Sunday Holy Mass/ for the blessing of encounter with the Risen Lord/ Who is always living and present/ in His Word and especially in the Sacrament of His Body and Blood/ in order that we, too, may be transformed into new creation by His saving power.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Acts 5:12-16
The saving power of the Risen Lord is at work in the mission of the Church: preaching the Good News of salvation, healing the sick, driving out the forces of evil, and forgiving sinners.

- Second Reading: Rv 1:9-11a.12-13.17-19
The Risen Lord Who once died for the salvation of humanity appears in the magnificent scene in heaven as the Master of the universe.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #112 - “Christ, the Lord, Is Risen Today”
b) EM page 155
c) ES #115 - “Alleluia! Alleluia! Alleluia!”
d) ES #219 - “Christify”
e) ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”
f) ES #118 - “Jesus Is Risen”

Hymns for the Second Sunday of Easter - Year C (Apr 28, 2019)

a) Entrance: ES #112 - “Christ, the Lord, Is Risen Today”b) Responsorial Psalm: EM page 155
Psalm 118:2-4, 13-15, 22-2

R. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Let the house of Israel say, "His mercy endures forever." Let the house of Aaron say, "His mercy endures forever." Let those who fear the LORD say, "His mercy endures forever." R.
   Ít-ra-en hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
   Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
   Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. R.

c) ES #115 - “Alleluia! Alleluia! Alleluia!”

d) Offertory: ES #219 - “Christify”


e) Communion: ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”f) Recessional: ES #118 - “Jesus Is Risen”


Second Sunday of Easter - Year C (Apr 28, 2019)


FIRST READING: Acts 5:12-16

Many signs and wonders were done among the people at the hands of the apostles. They were all together in Solomon's portico. None of the others dared to join them, but the people esteemed them. Yet more than ever, believers in the Lord, great numbers of men and women, were added to them. Thus they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and mats so that when Peter came by, at least his shadow might fall on one or another of them. A large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem also gathered, bringing the sick and those disturbed by unclean spirits, and they were all cured.

BÀI ĐỌC I: Cv 5,12-16

Bài Trích sách Tông đồ Công vụ.
(12) Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Sa-lô- môn. (13) Không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ. (14) Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa : cả đàn ông đàn bà rất đông. (15) Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. (16) Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 118:2-4, 13-15, 22-2

R. Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.
R. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.


Let the house of Israel say, "His mercy endures forever." Let the house of Aaron say, "His mercy endures forever." Let those who fear the LORD say, "His mercy endures forever." R.
   Ít-ra-en hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng : muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. R.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R.
   Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R.
   Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. R.

20 tháng 4, 2019

HỒ SƠ VỤ ÁN CHÚA GIÊ-SU


Biên soạn và đạo diễn: Lm. P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
Diễn đọc: Chị Mai Hương và Lm. P.X. Nhứt, O.P.
Thực hiện tại Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, Phi Luật Tân
---
Thưa Anh Chị Em,
Hai ngàn năm trước đây, có một vụ án làm chấn động loài người. Đó là vụ án đã đẩy Đức Giê-su đến tội tử hình trên thập giá. Với cái nhìn đức tin, người Ki-tô chúng ta xác tín rằng, chính Đức Giê-su đã tự ý chấp nhận cái chết đó như một phương án tối ưu để đền tội thay cho loài người chúng ta, kể cả tội sát nhân của những kẻ đã nhúng tay vào máu vô tội của Người. Thế nhưng, những con người đã dính líu trực tiếp vào cái chết oan ức của Đức Giê-su không phải là không có trách nhiệm đối với hành vi của họ. Họ đã nghĩ gì, nói gì, làm gì, đã bàn mưu tính kế với nhau ra sao, để chụp lên đầu Đức Giê-su một bản án hoàn toàn ngụy tạo như vậy, lịch sử còn ghi lại rành rành.

Easter Sunday - Year C (Apr 21, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning, Alleluia! Christ is truly risen today!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. We are celebrating Easter Sunday, the Rising of Christ, our Lord and Savior, from the dead, to gain for us Divine Mercy and forgiveness.
We thank our Lord Jesus Christ for His immense love with which He died on the Cross so that we might live in God’s peace and lasting happiness.
We thank God the Father much more for calling our sisters and brothers, who are about to be baptized in this Holy Mass, to share in the heavenly Feast of His Word and Christ’s Body and Blood.
We pray for them to be faithful to their commitment to living up to the Christian values. We also pray for ourselves to be always worthy witnesses to the Risen Lord’s saving power.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Acts 10:34a.37-43
The Lord’s Resurrection is for ever the greatest of Christian faith events to which the Church from the times of the Apostles has been bearing witness.

- Second Reading: 1 Cor 5:6b-8
Saint Paul invites Christians to show in their new way of life in Christ their freedom from evil consequences of sin.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #111 - “Jesus Christ Is Risen Today”
b) EM page 151/ ES #121 “This Day Was Made by the Lord”
c) EM page 152/ ES #103 “Christians, to the Paschal Victim”
d) ES #109 - “Worthy Is the Lamb”
e) ES #168 - “Taste and See”
f) ES #110 - “Regina Coeli”

Hymns for the Easter Sunday - Year C (Apr 21, 2019)

a) Entrance: ES #111 - “Jesus Christ Is Risen Today”b) EM page 151 / ES #121 "This Day Was Made By The Lord"


c) EM page 152 / ES #103 "Christians, to the Paschal Victim"


d) ES #109 - “Worthy Is the Lamb”


e) ES #168 - “Taste and See”


f) ES #110 - “Regina Coeli”

16 tháng 4, 2019

TUẦN THÁNH -- THÔNG BÁO GIỜ TẬP HÁT & GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


  1. TUẦN NÀY, CA ĐOÀN THÁNH LINH TẬP HÁT VÀO LÚC 19 GIỜ NGÀY THỨ TƯ (17/04) VÀ THỨ NĂM (18/04) NHÉ CẢ NHÀ!
  2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019), CA ĐOÀN THÁNH LINH sẽ tham dự cùng NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN vào lúc 16g00 - 17g00.
    Thân mời Quý Cha cùng các Thành Viên Ca Đoàn, Thân Hữu tham dự GIỜ CHẦU THÁNH THỂ.
The Holy Spirit Choir

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


CA ĐOÀN CHÚA THÁNH LINH sẽ tham dự cùng NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN vào lúc 16g00 - 17g00 - THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019)
Thân mời Quý Cha cùng các Thành Viên Ca Đoàn, Thân Hữu tham dự GIỜ CHẦU THÁNH THỂ.

The Holy Spirit Choir

15 tháng 4, 2019

Easter Sunday - Year C (Apr 21, 2019)


FIRST READING: Acts 10:34A, 37-43

Peter proceeded to speak and said: "You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness, that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name."

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a.37-43

Bài Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội".

RESPONSORIAL PSALM: Ps 118:1-2, 16-17, 22-23

R. This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.
R. Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.


Give thanks to the LORD, for he is good, for his mercy endures forever. Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” R.
   Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". R.

“The right hand of the LORD has struck with power; the right hand of the LORD is exalted. I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.” R.
   Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. R.

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. R.
   Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Apr 15 - 20, 2019)


CHRISTIANS, TO THE PASCHAL VICTIM

9 tháng 4, 2019

Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (Apr 14, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. This Sunday we solemnly celebrate Christ’s entrance into the Holy City of Jerusalem, where he was greeted by thousands of people with shouts of joy and waves of branches. The Church starts today the Holy Week in preparation for Easter Sunday on next Sunday.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 50:4-7
The Prophet Isaiah depicts the face of the suffering Servant of God as that of a believer in the Almighty’s love and care, regardless of false accusations, injustices and persecutions.

- Second Reading: Phil 2:6-11
Christ humbled Himself to the point that He gave up His divine glory and took our human sinfulness though He was God and sinless.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go to the Altar of God”
b) EM page 106
c) Response: “Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest!”
d) ES #153 - “Our Blessing Cup”
e) ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”
f) ES #293 - “Companions on the Journey”

Hymns for the Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (Apr 14, 2019)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go to the Altar of God”b) Responsorial Psalm: EM page 106
Psalm 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24

R. My God, my God, why have you abandoned me?
R. Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?


All who see me scoff at me; they mock me with parted lips, they wag their heads: "He relied on the LORD; let him deliver him, let him rescue him, if he loves him." R.
   Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". R.

Indeed, many dogs surround me, a pack of evildoers closes in upon me; They have pierced my hands and my feet; I can count all my bones. R.
   Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. R.

They divide my garments among them, and for my vesture they cast lots. But you, O LORD, be not far from me; O my help, hasten to aid me. R.
   Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. R.

I will proclaim your name to my brethren; in the midst of the assembly I will praise you: "You who fear the LORD, praise him; all you descendants of Jacob, give glory to him; revere him, all you descendants of Israel!" R.
   Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" R.

c) Response:

“Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest!”

d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”e) Communion: ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”f) Recessional: ES #293 - “Companions on the Journey”


8 tháng 4, 2019

Palm Sunday of the Lord’s Passion - Year C (Apr 14, 2019)


GOSPEL: Lk 19:28-40

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. He said, "Go into the village opposite you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?' you will answer, 'The Master has need of it.'" So those who had been sent went off and found everything just as he had told them. And as they were untying the colt, its owners said to them, "Why are you untying this colt?" They answered, "The Master has need of it." So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount. As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road; and now as he was approaching the slope of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds they had seen. They proclaimed: "Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry out!"

PHÚC ÂM: Lc 19,28-4

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con "Tại sao các ông mở dây?", thì hãy nói thế này: "Vì Chúa cần dùng đến nó". Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: "Sao các ông mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên".

FIRST READING: Is 50:4-7

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
The Lord GOD has given me a well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting.
The Lord GOD is my help, therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame.

BÀI ĐỌC I: Is 50:4-7

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24

R. My God, my God, why have you abandoned me?
R. Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?


All who see me scoff at me; they mock me with parted lips, they wag their heads: "He relied on the LORD; let him deliver him, let him rescue him, if he loves him." R.
   Bao người thấy con đều mỉa mai con, họ bĩu môi, họ lắc đầu: "Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài cứu hắn, xin Ngài giải gỡ hắn, nếu Ngài yêu thương". R.

Indeed, many dogs surround me, a pack of evildoers closes in upon me; They have pierced my hands and my feet; I can count all my bones. R.
   Ðứng quanh con là đàn ưng khuyển, một lũ côn đồ bao bọc lấy con. Chân tay con chúng đều chọc thủng, con có thể đếm được mọi đốt xương con. R.

They divide my garments among them, and for my vesture they cast lots. But you, O LORD, be not far from me; O my help, hasten to aid me. R.
   Phần chúng thì nhìn xem con và vui vẻ, đem y phục của con chia sẻ với nhau, còn tấm áo dài, thì chúng rút thăm... Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa con, ôi Ðấng phù trợ con, xin kíp ra tay nâng đỡ. R.

I will proclaim your name to my brethren; in the midst of the assembly I will praise you: "You who fear the LORD, praise him; all you descendants of Jacob, give glory to him; revere him, all you descendants of Israel!" R.
   Con sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội, con sẽ ngợi khen Người. "Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa, toàn thể miêu duệ nhà Giacóp, hãy chúc tụng Người, hãy tôn sợ Người, hết thảy dòng giống Israel!" R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Apr 8 - 13, 2019)


7 tháng 4, 2019

Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019) -- Blessing Of The Lenten Wreath
The Family of Mr. Paul La Quang Binh
 and Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

The Holy Spirit Choir

Fifth Sunday of Lent - Year C (Apr 7, 2019)

Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.


The Holy Spirit Choir