Tìm Kiếm

3 tháng 10, 2022

Hymns for the Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time C (October 9, 2022)

  a) Entrance:ES #159: “NOW AS WE GATHER”


b) Responsorial Psalm: Ps 98:1, 2-3, 3-4 - EM page 243

R. The Lord has revealed to the nations his saving pow'r.
R. Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.


Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm. R.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. R.

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel. R.
Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ; mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. R.

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands:
break into song; sing praise. R.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu; mừng vui lên, reo hò đàn hát. R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #173 : “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #183 “IN THE BREAKING OF THE BREAD”


f) Recessional: ES #382: “O HOLY MARY”
The Holy Spirit Choir


Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time C (October 9, 2022)

loi-nhap-the.com

First Reading: (2 Kgs 5:14-17)

A reading from the second Book of Kings

Naaman went down and plunged into the Jordan seven times
at the word of Elisha, the man of God.
His flesh became again like the flesh of a little child,
and he was clean of his leprosy.

Naaman returned with his whole retinue to the man of God.
On his arrival he stood before Elisha and said,
“Now I know that there is no God in all the earth,
except in Israel.
Please accept a gift from your servant.”

Elisha replied, “As the LORD lives whom I serve, I will not take it;”
and despite Naaman's urging, he still refused.
Naaman said: “If you will not accept,
please let me, your servant, have two mule-loads of earth,
for I will no longer offer holocaust or sacrifice
to any other god except to the LORD.”

The word of the Lord

Bài đọc I: (2 V 5, 14-17)

“Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”.

Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: Ps 98:1, 2-3, 3-4

R. The Lord has revealed to the nations his saving pow'r.
R. Chúa đã mạc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân.


Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm. R.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. R.

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel. R.
Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ; mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. R.

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands:
break into song; sing praise. R.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu; mừng vui lên, reo hò đàn hát. R.

Second Reading: (2 Tm 2:8-13)

A reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy

Beloved:
Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David:
such is my gospel, for which I am suffering,
even to the point of chains, like a criminal.
But the word of God is not chained.
Therefore, I bear with everything for the sake of those who are chosen,
so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus,
together with eternal glory.
This saying is trustworthy:
If we have died with him
we shall also live with him;
if we persevere
we shall also reign with him.
But if we deny him
he will deny us.
If we are unfaithful
he remains faithful,
for he cannot deny himself.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (2 Tm 2, 8-13)

“Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Ðức Kitô”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Ðavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: (1 Thes 5:18)

R. Alleluia, alleluia.
In all circumstances, give thanks,
for this is the will of God for you in Christ Jesus.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (1 Tx 5, 18)

Alleluia, alleluia! – Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. – Alleluia.

Gospel: (Lk 17:11-19)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

As Jesus continued his journey to Jerusalem,
he traveled through Samaria and Galilee.
As he was entering a village, ten lepers met him.
They stood at a distance from him and raised their voices, saying,
“Jesus, Master! Have pity on us!”
And when he saw them, he said,
“Go show yourselves to the priests.”
As they were going they were cleansed.
And one of them, realizing he had been healed,
returned, glorifying God in a loud voice;
and he fell at the feet of Jesus and thanked him.
He was a Samaritan.
Jesus said in reply,
“Ten were cleansed, were they not?
Where are the other nine?
Has none but this foreigner returned to give thanks to God?”
Then he said to him, “Stand up and go;
your faith has saved you.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 17, 11-19)

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Ðó là lời Chúa.2 tháng 10, 2022

Cà pháo, cà chua, cà rốt và cà phê – hay câu chuyện về Yersin

 


Cà pháo, cà chua, cà rốt và cà phê

Dịch hạch là căn bệnh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, có thời điểm làm giảm 2/3 dân số châu Âu và 1/3 dân số Trung Quốc. Chính bác sĩ Yersin là người đầu tiên tìm ra vi khuẩn này và các nhà khoa học về sau khống chế nó hoàn toàn. Yersin cũng là một câu chuyện thú vị khi cả cuộc đời trưởng thành của ông, đều gắn bó với 2 chữ Việt Nam.

Tốt nghiệp tiến sĩ y khoa với đề tài bệnh Lao, nhưng Yersin và thầy hướng dẫn của mình là giáo sư Roux nổi danh với phát minh ra vắc xin bạch hầu. Thành tựu của ông khiến thiên tài Louis Pasteur chú ý và được nhận vào làm ở viện Pasteur Paris danh giá. Nhưng máu thám hiểm trong người khiến ông nằng nặc xin nghỉ việc để đi làm thuỷ thủ tàu viễn dương “dù chưa có kinh nghiệm đi biển bao giờ”. Ông nói “đời mà không đi, thì còn gì là đời”.

Các lần đi thám hiểm và quay lại Pháp, ông đều được Louis Pasteur “mời ăn tối và nghe báo cáo”, “thấy thú vị trước các thông tin mới mẻ do Yersin kể”. Pasteur yêu cầu ông hãy làm gì thì làm cho trọn vẹn để “vang danh thiên hạ, giúp nhân loại”. Vâng lời thầy, Yersin xách đồ đạc lên tàu vượt ngàn hải lý, mặc cho gió bão khôn lường. Hình ảnh học trò khăn gói xuống thuyền dọc ngang quả đất sau khi học xong là hình ảnh vô cùng đẹp của những người có LÝ TƯỞNG SỐNG.

Sang Việt Nam, ông làm bác sĩ trên tàu giữa Sài Gòn, Manila, Hải Phòng rồi sau đó định cư ở Nha Trang, sau một lần tàu cập bến và ông phải lòng với cảnh sắc nơi đây. Đầu thế kỷ 20, ông tham gia hội đồng sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của ĐH Y Khoa Đông Dương (nay là Y Hà Nội), xây dựng toàn bộ giáo trình sơ khởi và nhận thức y đức cho các thế hệ bác sĩ, quy hoạch các bệnh viện ở các tỉnh thành khắp Việt Nam theo khoảng cách địa lý để “ai bị bệnh cũng có chỗ gần nhất mà đến trị kịp thời”.

Nhưng Hà Nội cũng chỉ có thể giữ chân ông được 2 năm. Ông quay trở lại Nha Trang, thực hiện chuỗi những ngày làm khoa học và thám hiểm khắp núi rừng Đông Dương. Ông là người đã tìm ra cao nguyên Lang Biang và quy hoạch Tp Đà Lạt, xây dựng viện Pasteur Đà Lạt và phát triển mạnh hơn cho viện Pasteur Sài Gòn, Hà Nội. Trại ngựa nuôi lấy huyết thanh sản xuất vắc xin của ông nằm ở suối Dầu là trại ngựa thuốc lớn nhất châu Á khi đó. Ông còn cho trồng cây ký ninh để trị bệnh sốt rét. Ông từng mong muốn Diên Khánh là nơi sản xuất thuốc men cho cả Đông Dương..

Ông cũng là người thực nghiệm nhiều giống cây cao su, ca cao, cà phê (thậm chí ông cho thử nghiệm cây điều từ Brazil và tiêu đen từ Ấn Độ ở nông trại của mình nhưng lúc đó chưa thành công), và bây giờ chúng ta đã có hàng tỷ đô la xuất khẩu từ các nông sản này. Ông mang nhiều giống cây ôn đới trồng ở khu vực Đà Lạt vừa khám phá, như cà rốt súp lơ su su lay-ơn cẩm tú cầu xà lách xông cà chua… (hầu như tất cả các loại rau củ mang tiếng Pháp). Ông còn nuôi thử cừu, trồng thử nho ở Phan Rang, nuôi thí nghiệm đà điểu ở Ninh Hoà, gà Tây (turkey) ở Đồng Nai, tuy chưa thành công nhưng sau đó có người triển khai tiếp.

Ông cũng là 1 triệu phú nhờ có nhiều farm trồng cao su xuất bán cho hãng lốp xe Michelin và đồng thời là cổ đông lớn của ngân hàng HSBC. Ông cho rằng “tôi phải kiếm tiền kiểu khác chứ không tài nào cầm được tiền của các bệnh nhân”. Toàn bộ tiền lãi của ông đến nay vẫn còn và vẫn bí mật chuyển đều đặn về 1 quỹ từ thiện và quỹ nghiên cứu khoa học.

Với tầm nhìn vĩ đại, bác sĩ Yersin không chỉ làm khoa học mà còn giỏi nhiều thứ. Ngoài việc mang sang cho chúng ta bao nhiêu giống cây trồng vật nuôi mới lạ, khám phá và xây dựng Sapa Đà Lạt Bà Nà… thành những nơi du lịch nghỉ dưỡng, ông còn tham gia quy hoạch đô thị khu trung tâm Sài Gòn Hà Nội Nha Trang Đà Nẵng Hải Phòng, ranh giới các tỉnh… mà chúng ta ngày nay hay có cụm từ “ngày xưa người Pháp đã quy hoạch chỗ này là, chỗ kia là..”.

Ông đã giúp người Việt chúng ta có được nền tảng kinh tế ban đầu từ một nước thuần nông lạc hậu, những công trình về hạ tầng, giáo dục, y tế. Do chính quyền Pháp khi đó rất tín cẩn ông, vì ông đi nhiều khám phá nhiều. Hầu như mọi ngóc ngách ở Lào, Việt Nam và Campuchia đều có dấu chân ông. Núi cao vực sâu, thú dữ, bệnh tật… không hề làm ông nản bước.

Ông luôn yêu cầu Pháp phải xây dựng ít nhất ở mỗi tỉnh một trường trung học lớn và 1 bệnh viện đủ để chữa trị hết cho cư dân tỉnh đó. Ông còn yêu cầu chính phủ Pháp đầu tư tiền để xây đường sắt Bắc Nam từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, hiện chúng ta vẫn còn đang khai thác. Con đường quốc lộ 1A thời đó là con đường đất nhỏ xíu (gọi là con đường cái quan) bề rộng chỉ có 2-3 mét từ thời chúa Nguyễn đã được ông “bày vẽ” cho kè đá, rải nhựa, mở rộng nâng cấp để xe ô tô có thể chạy được.

Ông nói phải ưu tiên làm con đường to nhất, tốt nhất gọi là quốc lộ, chạy ngang qua hết các tỉnh ven biển để người dân tỉnh nào cũng có thể hưởng lợi từ giao thông. Đường sắt leo dốc Phan Rang đi Đà Lạt cũng là ông tư vấn cho toàn quyền Doumer làm. Các trạm khí tượng từ Sapa đến Mẫu Sơn đến Bạch Mã, các ngọn hải đăng ngoài biển mà chúng ta thường nói “do Pháp xây” là do ông chọn vị trí. Những gì ông có thể nghĩ ra, ông đã làm tất cả cho người Việt. Không rõ dải đất hình chữ S này, dân tộc này có gì mà khiến ông yêu thương đến thế.

Ông sống 1 mình, giản dị ở Nha Trang đến cuối đời, 1 cuộc đời đầy ắp những chuyến đi thám hiểm và thành tựu, sự kính trọng và thương yêu. Nha Trang cũng là nơi tiếp cận điện ảnh đầu tiên của nước ta do ông mang về chiếu. Có lần khi trẻ con vào nhà ông xem phim và nghịch phá những chậu hoa quý, gia nhân toan ra mắng nhưng ông bảo “thôi đừng la trẻ nhỏ, mình lớn tiếng chúng sẽ sợ”.

Một lần ông lái xe hơi trên đường, 1 người dân bất cẩn lao vào xe ông và bị tai nạn. Dù lỗi của người đi bộ rành rành nhưng ông chạy xuống giúp họ băng bó, xin họ tha thứ và kiên quyết trả lại xe cho chính phủ, đi xe đạp, vì theo ông “dân chúng xứ này chưa quen luật lệ nên đi lại vô tư, mình đi xe đạp có va chạm thì cũng nhẹ để không gây thương vong cho họ”.

Có lần ông lên Tây Nguyên tìm thuốc, người dân tộc đã bắt ông, định hành quyết. Nhưng họ nhìn vào mắt ông, thấy một sự chân thành và thiện lương kỳ lạ, họ lại thả ông ra. Ông sau đó chữa trị bệnh cho cả buôn làng và gửi thuốc men lên cho họ đều đặn.. Ngôi nhà của ông là trại tế bần khổng lồ cho người sa cơ lỡ vận, ốm đau, bệnh tật, đói kém…. của khắp vùng, mở cửa suốt ngày suốt đêm.. Ông không có vợ con vì dâng hiến phụng sự cả đời cho khoa học, nhưng người ta kính yêu ông như cha mẹ ruột.

Trong khi nhiều trí thức Việt Nam đi Pháp để hưởng thụ sự văn minh có sẵn của xứ người, ông như cá bơi ngược dòng. Dù quê hương ông là đất nước Thuỵ Sĩ giàu có và xinh đẹp, dù tốt nghiệp trường Y Paris và là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, ông vẫn khăn gói xuống tàu đi đến một miền đất nghèo xa lạ. Ông nói “tôi mãi mãi là một công dân Pháp, nhưng tôi yêu Việt Nam và sẽ phụng sự tính mạng và cuộc đời tôi cho họ”.

Giây phút cuối đời, ông nhờ người quản gia dìu ông ra phía cửa sổ, nhìn về phía biển, nhìn những con sóng vỗ ghi dấu 1 cuộc đời dọc ngang, rồi trút hơi thở cuối cùng. Nghe tin ông mất, người dân Nha Trang vội vã bỏ hết công ăn việc làm để lo hậu sự. Tàu bè ngoài biển ngưng mọi hoạt động đánh bắt trong nhiều ngày, cập bến vô xóm Cồn, như cha mẹ mình mất vậy. Những phụ nữ tiểu thương bán cá đã bỏ hết cá mắm tiền bạc danh lợi mỗi ngày, cởi cái nón lá Việt Nam quen thuộc và tự động lấy khăn tang đeo lên đầu. Người dân vừa đi vừa khóc, đám tang dài hàng cây số để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Di chúc ông ghi giản dị “Tôi muốn được an táng ở Suối Dầu, mộ thật nhỏ và nằm úp xuống, đầu quay về phía biển. Ông Bùi Quang Phương (cộng sự lâu năm) đừng cho ai đem thi hài tôi đi nước khác. Mọi tài sản xin tặng hết cho Viện Pasteur và những người cộng sự lâu năm đã làm việc với tôi”.

Người dân khắp nơi yêu quý ông, nhất là người Hongkong, nơi ông đã giúp hàng triệu người dân ở đây thoát khỏi nỗi kinh hoàng do dịch cúm. Úc từng mời ông sang thành lập viện Pasteur cho họ nhưng ông đã từ chối. Hongkong thì tìm mọi cách giữ ông lại với điều kiện làm việc và bổng lộc hậu hĩnh, nhưng ông vẫn khăng khăng quay về dải đất hình chữ S mà ông trót yêu thương. Năm 1943, trí thức toàn thế giới, đặc biệt giới Y khoa và giới thám hiểm đã bày tỏ sự thương tiếc vô hạn về một tài năng, một nhân cách lớn lao của nhân loại, một trái tim nhân ái đã ngừng đập.

Nếu bạn đã từng 1 lần được tiêm chủng, chích ngừa hay thậm chí ăn cà rốt, uống cà phê, đắp mặt cà chua (trước đó thì người Việt chúng ta chỉ có cà pháo….để ăn với mắm tôm, hem có đắp mặt được, kkk nói vui cho bớt khóc nè) thì hãy biết ơn BS Yersin nhé. Công lao của ông với dân tộc mình, với đất nước mình là không bao giờ kể hết.

Các bạn có thể đọc thêm tư liệu về bác sĩ Yersin để thấy những tranh cãi lặt vặt, những suy nghĩ tầm thường đã phí thời gian cuộc đời mình. Sách giáo khoa nên bổ sung nhiều bài học về ông để các thế hệ mãi mãi biết ơn (vì chúng ta chưa tổng hợp tài liệu sau nhiều năm tháng chiến tranh). Lòng biết ơn là thước đo của sự văn minh, ở mỗi cá nhân và cả dân tộc. Các bạn đang đọc những dòng chữ này hãy nhớ là mình sống được đến giờ cũng từ những liều vắc xin của ông…

Và mỗi người, nếu đọc được những dòng chữ trên thì hãy học tập ông ở tinh thần PHỤNG SỰ, CỐNG HIẾN. Không nhỏ hẹp, vun vén cá nhân, cái xe – cái nhà – miếng đất – bằng cấp – chức vụ – công danh, thẻ xanh, tiền tài mang về cho vợ cho con tầm thường nữa.

Mạnh dạn vẫy vùng biển rộng trời cao, dấn thân, xả thân vì MỘT LÝ TƯỞNG SỐNG của riêng mình. Bỏ quê hương đi đến chỗ phồn vinh thì dễ, quay về làm cho nó giàu sang văn minh thì mới khó. Mà khó cỡ nào, mình quyết tâm là làm được hết. Cuối đời, mình tự hào vì đã góp phần vô việc MAKE A BETTER VIETNAM.

Phàm làm người, ai càng sớm tìm được lý tưởng sống, thì càng có một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hối tiếc.


1 tháng 10, 2022

Happy Feast Day To Members of The Holy Spirit Choir in October

 

Trần Ngọc Thùy Châu
Bùi Thị Ngọc Diệp
Lâm Thái Hằng
Lâm Đăng Hân
Lưu Thu Hồng
Hoàng Thị Khanh
Đinh Thị Hoàng Kim
Đinh Thị Quỳnh Như
Nguyễn Thị Ngọc Linh
Nguyễn Trần Thảo Linh
Nguyễn Tuyết Linh
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Nguyễn Kim Phượng
Đinh Lam Thơ
Bùi Thị Thùy Trang
Phạm Ngọc Lũy Tố
Phạm Thị Huyền Trâm
Đỗ Thanh Thoại Vi
Hồ Phúc Vinh
Nguyễn Thị Thanh Xuân

The Holy Spirit Choir


Happy Birthday To Members of The Holy Spirit Choir in October


1- 10 Matta Nguyễn Thị Thanh Loan
2- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Thị Thanh Xuân
3- 10 Giuse Bùi Phương Anh
7- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Hoàng Thị Khanh
8- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lâm Đăng Hân
9- 10 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Tuyết Linh
13- 10 Maria Trần Thị Nga
14- 10 Maria Nguyễn Thị Báu
14- 10 Maria Nguyễn Ý Thu Tâm
19- 10 Maria Lê Thị Huyền Châu
20- 10 Anna Nguyễn Thị Thúy Kiều
21- 10 Maria Trần Thanh Tú Quyên
22- 10 Maria Trần Thị Liễu My
26- 10 Anna Trần Thị Liên
26- 10 Anna Trần Thanh Trúc
27- 10 Phaolô Lã Quang Bình
31- 10 Maria Trần Thị Mai Trâm

The Holy Spirit Choir26 tháng 9, 2022

Hymns for Sunday Holy Mass (October 2, 2022)

   a) Entrance:ES #190: “WE WILL FOLLOW”


b) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

c) Offertory: ES #240 : “CHRISTIFY”


d) Communion: ES #181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


e) Recessional: ES #381: “MAGNIFICAT”The Holy Spirit Choir


Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year C (October 2, 2022)


Reading 1 (Hab 1:2-3; 2:2-4)

A reading from the Book of the Prophet Habakkuk

How long, O LORD?  I cry for help
 but you do not listen!
 I cry out to you, "Violence!"
 but you do not intervene.
 Why do you let me see ruin;
 why must I look at misery?
 Destruction and violence are before me;
 there is strife, and clamorous discord.
 Then the LORD answered me and said:
 Write down the vision clearly upon the tablets,
 so that one can read it readily.
 For the vision still has its time,
 presses on to fulfillment, and will not disappoint;
 if it delays, wait for it,
 it will surely come, it will not be late.
 The rash one has no integrity;
 but the just one, because of his faith, shall live.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kb 1, 2-3; 2, 2-4)

“Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”.

Trích sách Tiên tri Khabacúc.

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.
Chúa đáp lại tôi rằng: “Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 8-9) EM page 241

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.
Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” (c. 8).

Come, let us sing joyfully to the LORD;
 let us acclaim the Rock of our salvation.
Let us come into his presence with thanksgiving;
 let us joyfully sing psalms to him.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Come, let us bow down in worship;
 let us kneel before the LORD who made us.
For he is our God,
 and we are the people he shepherds, the flock he guides.
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Oh, that today you would hear his voice:
 "Harden not your hearts as at Meribah,
 as in the day of Massah in the desert,
Where your fathers tempted me;
 they tested me though they had seen my works."
R. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta; họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta. 

Reading 2 (2 Tm 1:6-8, 13-14)

A reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy

Beloved:
I remind you, to stir into flame
the gift of God that you have through the imposition of my hands.
For God did not give us a spirit of cowardice
but rather of power and love and self-control.
So do not be ashamed of your testimony to our Lord,
nor of me, a prisoner for his sake;
but bear your share of hardship for the gospel
with the strength that comes from God.
Take as your norm the sound words that you heard from me,
in the faith and love that are in Christ Jesus.
Guard this rich trust with the help of the Holy Spirit
that dwells within us.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2 Tm 1, 6-8, 13-14)

“Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (1 Pt 1:25)

R. Alleluia, alleluia.
The word of the Lord remains forever.
This is the word that has been proclaimed to you.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (1 Pr 1:25)

Alleluia, alleluia! – Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. – Alleluia.

Gospel (Lk 17:5-10)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

The apostles said to the Lord, "Increase our faith."
The Lord replied,
"If you have faith the size of a mustard seed,
you would say to this mulberry tree,
'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you.

"Who among you would say to your servant
who has just come in from plowing or tending sheep in the field,
'Come here immediately and take your place at table'?
Would he not rather say to him,
'Prepare something for me to eat.
Put on your apron and wait on me while I eat and drink.
You may eat and drink when I am finished'?
Is he grateful to that servant because he did what was commanded?
So should it be with you.
When you have done all you have been commanded,
say, 'We are unprofitable servants;
we have done what we were obliged to do.'"

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 17, 5-10)

“Nếu các con có lòng tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con.

“Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'”.

Ðó là lời Chúa.Our Lady Of The Most Holy Rosary (October 2, 2022)First Reading (Acts 1: 12-14)

A reading from the Acts of the Apostles

After Jesus had been taken up into haeven, the Apostles returned to Jerusalem from the mount called Oliver, which is near Jerusalem, a Sabbath day’s journey away. When they entered the city they went to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brother.

The word of the Lord.

Bài đọc I (CV 1: 12-14)

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Responsorial Psalm (Lk 1: 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55 )

R/ The Almighty has done great things for me, and holy is his name.
R/ Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.

My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit rejoices in God my savior. R/
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.R/

For the has looked upon his hand maid’s lowliness, behold, from now on will all ages call me blessed. The mighty one has done great things for me, and holy is his name. R/
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!R/

His mercy is from age to age to those who fear him. He has shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. R/
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.R/

He has thrown down the rulers from their thrones but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things, the rich he has sent away empty. R/
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.R/

He has helped Israel his servant, remembering his mercy, according to his promise to our fathers, to Abraham and to his descendants forever. R/
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.R/

Second Reading (Gal 4: 4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under  law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons. Because you are son, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, Father!”. So you are no longer a slave, but a son, and since you are a son, God has made you also an heir.

The word of the Lord.

Bài đọc II (Gl 4: 4-7)

Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Alleluia, alleluia (Lk 1:28)

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women.

Alleluia: (Lc 1, 28)

Alleluia, alleluia! – Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. – Alleluia.

The Gospel (Lk 1: 26-38)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke.

The angel Gabriel was sent from God to a little town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin’s name was Mary. And coming to her, he said, “Hail, full of grace! The Lord is with you”. But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.” But Mary said to the angel, “How can this be, since I have no relations with a man?” And the angel said to her in reply, “The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.  And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God.” Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.” Then the angel departed from her.

The Gospel of the Lord.

Phúc âm (Lc 1, 26-38)

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.25 tháng 9, 2022

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time C (September 25, 2022)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. FRANCIS XAVIER NGUYEN VAN NHUT, O.P.


PRAYER OF THE FAITHFULThe Holy Spirit Choir


23 tháng 9, 2022

Ấn 3 huyệt sau ở tai để giúp cải thiện thị lực

 Đức Tuệ  

Các huyệt vị ở tai có thể giúp cải thiện bệnh cận thị...   

Có 3 huyệt vị thần kỳ trên vành tai, mà nếu ấn thường xuyên thì sẽ nhanh chóng cải thiện thị lực...
Đừng xem thường xoa bóp bấm huyệt khi điều trị cận thị. Hiệu quả của nó không hề kém gì dùng thuốc. 

1. Ấn huyệt Cảnh Tam dưỡng cho mắt sáng

Người bị cận thị có thể day ấn huyệt Cảnh Tam. Cột sống cổ có 7 đốt, chứa 8 đôi dây thần kinh, trong số ấy có đôi dây thần kinh số 3 có liên quan đến thị lực, gọi là “thần kinh cổ 3”. “Thần kinh cổ 3” có giải phẫu bám sát vào xương chẩm của đầu, nơi đó vừa hay là chỗ thị giác quy tụ.

Tương ứng với dây thần kinh này là huyệt Cảnh Tam ở vành tai. Cụ thể là điểm nằm trên đối bình tai - sụn hình cánh hoa trên dái tai. Bất kể khi bạn đọc sách hay xem ti vi, bạn đều có thể dùng đầu ngón tay để day ấn nhẹ nhàng huyệt Cảnh Tam này.

Huyệt Cảnh Tam giúp cải thiện thị lực... 

2. Ấn huyệt Thần kinh thị giác để nhìn rõ mọi thứ

Thần kinh thị giác là đôi dây thần kinh sọ số 2, có liên quan đến các vấn đề như độ nhạy cảm, thị lực, thị trường của thị giác. Tại mép bên dưới đối bình tai chia làm 3 phần bằng nhau, phần thứ nhất chính là huyệt “Thần kinh thị giác”.

Dùng ngón trỏ của cả 2 tay day ấn nhẹ nhàng. Thường xuyên ấn chỗ này, sẽ thấy mọi thứ nhìn rõ ràng hơn.

Huyệt Thần kinh thị giác giúp cải thiện thị lực... 3. Ấn huyệt Nhãn Cơ để giữ phần thần của con ngươi

Cơ mắt điều khiển sự di chuyển lên xuống, sang trái, sang phải của nhãn cầu, khiến cho con ngươi có thể linh hoạt chuyển động, nhìn gần nhìn xa.

Có một huyệt vị ở trong hõm dưới cùng của vành tai, gọi là huyệt Nhãn Cơ. Ấn huyệt vị này có thể kích thích các cơ bám cạnh nhãn cầu, khiến nó linh hoạt hơn.

Nhắm mắt lại và ấn vào ba huyệt đạo này, một lúc sau, mở mắt ra sẽ thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Các huyệt đạo này rất tốt cho việc điều trị bệnh cận thị hoặc các bệnh về mắt khác.

Huyệt Nhãn Cơ giúp cải thiện thị lực...

Cận thị đa phần nên bổ tỳ! Thang thuốc từ 4 vị dược liệu

Cơ mi của mắt vốn có thể co lên và co lại tùy ý, nếu cơ mi căng quá không giãn ra được thì sẽ bị cận thị.

Tạng tỳ chủ về cơ nhục, khi tỳ bị hư tổn, sự điều tiết cơ nhục của nhãn cầu sẽ bị mất tính đàn hồi. Nếu như một đứa trẻ có nhiều nguy cơ bị cận thị thì nên thường xuyên bổ tỳ cho đứa trẻ. Có một cách dùng thuốc đơn giản là đem các vị thuốc hoàng kỳ, bạch truật, đại táo, hoài sơn cùng sắc chung rồi uống. Thứ này có thể bổ tỳ, cũng giúp cho sức hoạt động của nhãn cầu tốt lên.

Ngoài ra, còn có một phương thuốc khác để điều trị cận thị, gọi là Định chí hoàn. Khi tôi phân tích phương thuốc này, phát hiện nó còn có thể cải thiện trí nhớ. Bài thuốc này gồm các vị nhân sâm, phục linh, thạch xương bồ và viễn chí - các vị nghiền thành bột, rồi dùng nước mật làm thành hoàn. Nhân sâm có tác dụng bổ khí, phục linh bổ thận thấm thủy, viễn chí và xương bồ đều giúp ninh tâm an thần.

Dùng Định chí hoàn trong thời gian dài sẽ cải thiện trí nhớ, giúp tập trung chuyên chú vào công việc. Chính vì vậy nên đọc sách có thể dễ dàng ghi nhớ được kiến thức, không cần mất công xem đi xem lại, cũng sẽ tránh bị cận thị. 

2 loại thói quen gây hại cho mắt dẫn tới cận thị

Hiện tại trẻ em học tập thời gian lâu, rất dễ bị cận, có liên quan phần lớn đến 2 loại tình trạng sau:
Đầu tiên là thói quen cầm bút. Trẻ em học cách sử dụng bút từ khi rất nhỏ và nhiều bé quen cầm bút gần đầu bút do ngón tay không đủ lực. Khi viết theo cách này, mắt không thể nhìn thấy vì vậy bé cúi đầu thấp xuống để nhìn.

Ngoài ra, khi đọc sách, trẻ nhỏ sẽ lười biếng. Lười cũng không sao, có thể nghỉ ngơi một lát. Nhưng một số trẻ không làm được điều này, trẻ đọc một cách uể oải, cúi thấp đầu, nhìn rất gần sách, thậm chí dán chặt mắt vào đó.

Những thói quen này sẽ khiến mắt trẻ phải trường kỳ nhìn vật ở khoảng cách gần, cơ mi luôn bị căng, lâu ngày sẽ bị cận thị.

Luyện cơ mi, cải thiện cận thị

Làm thế nào để rèn cho cơ mi? Trong  cổ thư có một bộ phương pháp dạy người ta bắn tên, trong sách viết rằng bạn cần rèn luyện thị lực khi bắn cung, phương pháp đó là: đối mặt với mũi tên hàng ngày và nhìn thẳng vào đầu mảnh của nó cho đến khi bạn có thể nhìn thấy đầu mũi tên rất lớn. Nó to bằng quả bóng; sau đó bắt đầu tập nhìn những thứ nhỏ hơn, như đầu nhọn của hạt lúa mì, đến khi bạn có thể nhìn thấy nó to bằng quả bóng, thì việc bắn cung nhất định phi thường chuẩn xác.

Bạn có thể sử dụng cách tương tự với phương pháp trên để tập luyện cho mắt. Trước tiên hãy đưa mắt nhìn ra xa, chẳng hạn như nhìn vào đỉnh của cột thu lôi trên một tòa nhà. Chờ cho đến khi tiêu điểm của mắt rất chính xác, sau đó nhìn vào vật gì đó cách khoảng bằng bàn chân hoặc gần hơn, chẳng hạn như đầu ngón tay của bạn. Sau khi tiêu điểm tụ lại và nhìn được rõ nét, hãy nhìn lại vật ở xa. 

Bằng cách này, trước hết hãy tập trung vào những vật ở xa, sau đó tập trung vào những vật ở gần, giúp cơ mi co lại và thư giãn nhanh chóng, theo thời gian có thể tăng cường sức mạnh cho cơ mi và cải thiện độ cận thị. Nhìn mọi thứ một lần nữa, bạn có thể thấy rõ ràng trong nháy mắt.


BẤM HUYỆT LÀM DỊU CƠN ĐAU TRÊN CƠ THỂ

 Nhà thuốc Đỗ Minh Đường 


����Bấm 2 phút huyệt LV3 giúp bạn làm dịu các cơn đau trên cơ thể
Có những cơn đau mà bạn chỉ cần nhấn vào một huyệt nhất định, cơn đau đó sẽ biến mất mà chẳng cần đến viên thuốc giảm đau làm gì. Đó chính là huyệt LV3 - huyệt đạo giúp làm dịu các cơn đau trên cơ thể, đồng thời chữa trị nhiều bệnh khác.
❓Làm sao để xác định được huyệt LV3?
��Đầu tiên, nó nằm ở trên bàn chân, giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ, cách khe hai ngón này khoảng 2cm.
��Sau khi tìm thấy vị trí huyệt LV3, dùng ngón tay nhấn một lực nhẹ, sau đó massage ngược chiều kim đồng hồ khoảng 2-3 giây. Tạm dừng trong 5 giây, lặp lại toàn bộ quá trình trong khoảng 2 phút.
��Dùng ngón tay nhấn một lực nhẹ, sau đó massage ngược chiều kim đồng hồ khoảng 2 đến 3 giây.
����Những tác động tích cực cho sức khỏe mà việc bấm huyệt LV3 mang đến
- Giảm đau lưng, đau đầu
- Giảm đau bụng vào kì kinh nguyệt, chuột rút do kinh nguyệt.
- Điều chỉnh chức năng gan
- Giải tỏa căng thẳng, giúp bạn kiểm soát cơn giận.
- Giảm đau thần kinh tọa, trị chứng mất ngủ, kiểm soát lo lắng.
- Điều chỉnh huyết áp, hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa.
- Giải quyết các vấn đề rối loạn thị giác.
---------------------
Để tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp bấm huyệt chữa bệnh, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
☯️ NHÀ THUỐC DÒNG HỌ ĐỖ MINH ĐƯỜNG
��Cơ Sở Hà Nội: số 37A ngõ 97 – Văn Cao – Ba Đình – Hà Nội.
☎️ Hotline: 0984 650 816 - 0963 302 349
�� Cơ Sở Thành phố Hồ Chí Minh: Số 100 đường Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
☎️ Hotline: 0938 449 768 - 0932 088 186
�� Website: dominhduong.com
�� Website: dominhduong.org