Tìm Kiếm

18 tháng 8, 2019

Twenty-first Sunday in Ordinary Time C (August 25, 2019)First Reading: Is 66:18-21

Thus says the LORD:
I know their works and their thoughts,
and I come to gather nations of every language;
they shall come and see my glory.
I will set a sign among them;
from them I will send fugitives to the nations:
to Tarshish, Put and Lud, Mosoch, Tubal and Javan,
to the distant coastlands
that have never heard of my fame, or seen my glory;
and they shall proclaim my glory among the nations.
They shall bring all your brothers and sisters from all the nations
as an offering to the LORD,
on horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries,
to Jerusalem, my holy mountain, says the LORD,
just as the Israelites bring their offering
to the house of the LORD in clean vessels.
Some of these I will take as priests and Levites, says the LORD.

Bài đọc I: Isa 66:18-21

18 Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.
19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc.
20 ĐỨC CHÚA phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà ĐỨC CHÚA, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng ĐỨC CHÚA - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem.
21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Responsorial Psalm: Ps 117:1, 2

R.Go out to all the world and tell the Good News.
R.Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng.Praise the LORD all you nations;glorify him, all you peoples!R
Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa; ngàn dân hỡi, hãy chúc tụng Người!R

For steadfast is his kindness toward us,
and the fidelity of the LORD endures forever.R
Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.R

Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 18, 2019)The Holy Spirit Choir

14 tháng 8, 2019

Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 18, 2019)

www.loinhapthe.com

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the 20th Sunday in the Ordinary Time.
Sacred Scripture teaches us that Jesus Christ, Our Lord, the Son of God, was sent as the Light of the world into human society in order to show people the true way leading to life eternal.  Whoever receives Him has life in abundance.  Whoever denies Him will perish.
Consequently, the world since the first coming of Christ seems to be divided into two.  Either side should be responsible for their own free choice and decision in response to the truth of the Savior of the world.
In this Holy Mass we listen to Christ speaking to us on how to know the right way that brings us life.  We pray to God for the grace of wisdom and courage to put into practice what we learn from this Sunday’s message.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

-          First Reading Jer 38:4-6.8-10

People say, “Truth hurts.”  We like to know the truth, we want to hear the truth, but we fear the truth, too.  People try to hide the truth—sometimes in a violent way—if they think the truth threatens their interest.
The Prophet Jeremiah was punished by the corrupt and wicked people for telling the truth about the latter’s wrongdoing. 

-          Second Reading Heb 12:1-4

Saint Paul admonishes Christians in their suffering for faith in God to look up to Christ, Who gave us a good example of perseverance in carrying out the Holy Will of God the Father.

B. Hymns for Holy Mass

a) ES #289: “Sing A New Song”
b) Response to the Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!”
c) ES # 153: “Our Blessing Cup”
d) ES # 230: “O God, You Search Me”
e) ES #261: “Love Goes On” 

Hymns For Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 18, 2019)

a) Entrance: ES #289: “Sing A New Song”


b) Responsorial Psalm: PS 40:2, 3, 4, 18 (see EM page 205)

R. Lord, come to my aid!
R. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con!


I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me.R.
Con đã hết lòng trông đợi Chúa, và Người nghiêng mình xuống con.R.

The LORD heard my cry.
He drew me out of the pit of destruction,
out of the mud of the swamp;
he set my feet upon a crag;
he made firm my steps.R.
Chúa nghe tiếng con kêu. Người kéo con lên khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp; đặt chân con đứng trên tảng đá, làm cho con bước đi vững vàng.R.

And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
Many shall look on in awe
and trust in the LORD.R.
Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.R.

Though I am afflicted and poor,
yet the LORD thinks of me.
You are my help and my deliverer;
O my God, hold not back!R.
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới con. Ngài là Đấng phù trợ và là Đấng giải thoát con; Lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!” 

d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”


e) Communion: #230: “O God, You Search Me”


f) Recessional: #261: “Love Goes On” 


The Holy Spirit Choir

Twentieth Sunday in Ordinary Time C (August 18, 2019)


First Reading: Jer 38:4-6, 8-10


In those days, the princes said to the king:
“Jeremiah ought to be put to death;
he is demoralizing the soldiers who are left in this city,
and all the people, by speaking such things to them;
he is not interested in the welfare of our people,
but in their ruin.”
King Zedekiah answered: “He is in your power”;
for the king could do nothing with them.
And so they took Jeremiah
and threw him into the cistern of Prince Malchiah,
which was in the quarters of the guard,
letting him down with ropes.
There was no water in the cistern, only mud,
and Jeremiah sank into the mud.

Ebed-melech, a court official,
went there from the palace and said to him:
“My lord king,
these men have been at fault
in all they have done to the prophet Jeremiah,
casting him into the cistern.
He will die of famine on the spot,
for there is no more food in the city.”
Then the king ordered Ebed-melech the Cushite
to take three men along with him,
and draw the prophet Jeremiah out of the cistern before
he should die.

Bài đọc I: Jer 38:4-6, 8-10


4 Các thủ lãnh thưa với vua: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ."
5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: "Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được."
6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu."
8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng:
9 "Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.
10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: "Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất."


Responsorial Psalm: PS 40:2, 3, 4, 18

R. Lord, come to my aid!
R. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con!I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me.R.
Con đã hết lòng trông đợi Chúa, và Người nghiêng mình xuống con.R.

The LORD heard my cry.
He drew me out of the pit of destruction,
out of the mud of the swamp;
he set my feet upon a crag;
he made firm my steps.R.
Chúa nghe tiếng con kêu. Người kéo con lên khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp; đặt chân con đứng trên tảng đá, làm cho con bước đi vững vàng.R.

And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
Many shall look on in awe
and trust in the LORD.R.
Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.R.

Though I am afflicted and poor,
yet the LORD thinks of me.
You are my help and my deliverer;
O my God, hold not back!R.
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới con. Ngài là Đấng phù trợ và là Đấng giải thoát con; Lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!R.

9 tháng 8, 2019

HYMNS FOR FEAST of SAINT DOMINIC DE GUZMAN

a) Entrance: ES #200: “Here I Am, Lord”


b) Responsorial Psalm: Ps 109: 1.2.3.4 (see EM page 183)

c) Response to Universal Prayer: “Hear Us, Lord!”

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”


e) Communion: #212: “There Is A Longing”


f) Recessional: “O Light of the Church” 


The Holy Spirit Choir

FEAST of SAINT DOMINIC DE GUZMAN

SAINT DOMINIC DE GUZMAN
FOUNDER OF THE ORDER OF PREACHERS

INTRODUCTION 

a. To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the holy mass celebration.  This Sunday, August 11, 2019, we celebrate the feast of Saint Dominic de Guzman, Founder of the Order of Preachers, also known as the Dominicans.  Saint Dominic is the Patron Saint of this Parish Church.
Dominic and his brothers started their mission of preaching the Gospel of Christ to the world since the thirteenth century.  They have trodden all the paths of cities, big and small, of villages rich and poor, loudly proclaiming the Good News salvation to people of different cultural, political and religious traditions.      Europe, Americas, and Asia joyfully listen to and embrace the liberating truth of Christ through their teaching.  Việt Nam was so blessed with the coming of the first Dominican missionaries in the sixteenth century.  It was thanks to the hard works of the Dominicans that the foundation of the Church in Việt Nam was so strongly built that bloody persecutions could by no way destroy the faith of the first Vietnamese Christians most of whom were poor and illiterate farmers.  Dominicans, both laity and clergy, proudly bear witness to the faith in Christ side by side with the 118 holy martyrs in Việt Nam, canonized by Pope Saint John-Paul II in 1988.
We pray hard to God the Father, through the powerful intercession of Saint Dominic for the gift of unwavering faithfulness to our Christian commitment to serving the saving truth of Christ.
Kindly all stand for the entrance hymn.         

b. To the Readings

- First Reading: Is 6:1-8

The Prophet Isaiah was called by the Lord God to preach the divine message to the people who went astray so that they might come back to the right path of salvation.  The prophet refused to go, excusing himself for not being worthy of such holy ministry.  But God purified him and sent him to mission.    

A reading from the Book of the Prophet Isaiah, 

- In the year King Uzziah died, I saw the Lord seated on a high and lofty throne, with the train of his garment filling the temple. Seraphim were stationed above; each of them had six wings: with two they covered their faces, with two they covered their feet, and with two they hovered. One cried out to the other: “Holy, holy, holy is the LORD of hosts! All the earth is filled with his glory!” At the sound of that cry, the frame of the door shook and the house was filled with smoke. Then I said, “Woe is me, I am doomed! For I am a man of unclean lips, living among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the LORD of hosts!” Then one of the seraphim flew to me, holding an ember which he had taken with tongs from the altar. He touched my mouth with it. “See,” he said, “now that this has touched your lips, your wickedness is removed, your sin purged.” Then I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send? Who will go for us?” “Here I am,” I said; “send me!”  

The Word of the Lord.

Bài Đọc I (Is 6: 1-8)

1Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ.
2Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.
3Các vị ấy đối đáp tung hô:
“Thánh! Thánh! Chí Thánh!
ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh!
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa! “
4Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.5Bấy giờ tôi thốt lên:
“Khốn thân tôi, tôi chết mất!
Vì tôi là một người môi miệng ô uế,
tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! “
6Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ.7Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói:
“Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”
8Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:
“Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? “
Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Responsorial Psalm: Ps 109: 1.2.3.4 (see EM page 183)

8 tháng 8, 2019

CA ĐOÀN THÁNH LINH GẶP GỠ CHA MIKE DEEP, O.P

Sáng ngày thứ Hai 05.08.2019, Cha ca trưởng Phanxicô Xaviê và một số các bạn ca viên Ca đoàn Thánh Linh đã được vinh hạnh có buổi gặp gỡ và nói chuyện với Cha Michael Deep, O.P - hiện là đại biểu thường trực của Dòng Đa Minh tại Liên Hiệp Quốc về vận động cho Công lý và Hòa bình.
Qua buổi trò chuyện, Cha đã thông tin cho mọi người biết về lí do Ngài dấn thân cho Công lý và Hòa bình, phác họa cho mọi người thấy những đóng góp của Dòng Đa Minh cho việc thăng tiến Công lý và Hòa bình trên thế giới. Ngài cũng chia sẻ một đôi nét về đời sống cá nhân và đời sống tu trì của Ngài. Nhóm các bạn ca viên ca đoàn Thánh Linh và một số thân hữu cũng nêu lên một số vấn đề băn khoăn trong tâm tư và nguyện vọng của cá nhân về tình trạng quê hương, đất nước và xã hội với Ngài và nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích.
Buổi gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho nhóm các bạn ca viên rất nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp. Các bạn ca viên đã gửi lời chúc Cha Michael luôn mạnh khỏe để tiếp tục dấn thân theo Thầy Ki Tô trong quá trình hoạt động của Ngài. Cha đã rất vui vẻ đón nhận những lời chúc của quý anh chị em ca viên và đã ban ơn chúc lành cho tất các các bạn ca viên khi tạm biệt.The Holy Spirit Choir


Nineteenth Sunday in Ordinary Time C (August 11, 2019)


First Reading (WIS 18:6-9)

The night of the passover was known beforehand to our fathers,
 that, with sure knowledge of the oaths in which they put their faith,
 they might have courage.
 Your people awaited the salvation of the just
 and the destruction of their foes.
 For when you punished our adversaries,
 in this you glorified us whom you had summoned.
 For in secret the holy children of the good were offering sacrifice
 and putting into effect with one accord the divine institution.

Bài đọc I: Wis 18:6-9

6 Đêm ấy đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào các ngài thêm can đảm. 7 Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. 8 Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài.
9 Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà.
Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa, là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Và ngay từ bấy giờ, họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại.

Responsorial Psalm PS 33:1, 12, 18-19, 20-22
R. (12b) Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Đ. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình


Exult, you just, in the LORD;
praise from the upright is fitting.
Blessed the nation whose God is the LORD,
the people he has chosen for his own inheritance.R.
Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa; ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Phúc thay quốc gia mà Chúa là chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.Đ.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.R.
Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. Đ.

Our soul waits for the LORD,
who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
who have put our hope in you.R.
Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Đ.

5 tháng 8, 2019

CA ĐOÀN THÁNH LINH THAM GIA HỘI THAO GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH - BA CHUÔNG 2019

Hòa cùng không khí vui tươi và phấn khởi trong những ngày Hội thao thường niên  mừng Bổn mạng Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông, Ca đoàn Thánh Linh cũng tham gia những ngày Hội thao của Giáo xứ với tất cả nhiệt tâm và nỗ lực. Qua các cuộc tranh tài hết sức quyết liệt và sôi nổi, các bạn ca viên được dịp thể hiện tài năng cũng như giao lưu với quý Cha, quý Thầy và quý anh chị em trong Giáo xứ thuộc các Hội đoàn và Đoàn thể khác. Đây quả thực là dịp tốt để khơi dậy ý thức việc rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe bản thân và gắn kết thêm với các hoạt động của Giáo xứ cũng như sự gắn kết giữa quý anh chị em trong cộng đoàn dân Chúa.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các bạn ca viên, các vận động viên, các cổ động viên trong Ca đoàn Thánh Linh đã tham gia vào những ngày Hội thao của Giáo xứ vừa qua.

Một số hình ảnh của Ca đoàn Thánh Linh trong những ngày Hội thao của Giáo xứ
 
Đội bóng đá nam và các anh chị em cổ động viên 
Một tình huống trong các trận thi đấu bóng đá
Kéo co nam 
Nhảy bao bố 
Cầu lông

The Holy Spirit Choir

Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Aug 04, 2019)The Holy Spirit Choir

1 tháng 8, 2019

Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Aug 04, 2019)loinhapthe.com

A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  As we celebrate the Eighteenth Sunday in Ordinary Time, year C, the Message of God’s Word brings strong hope for Divine Justice to those who suffer from many and different forms of injustices in today’s society where greed for power and money has blinded people’s conscience.
We pray hard in this Holy Mass for the grace of right understanding that human persons are called to wisely use material things on earth as just means in order to achieve the essential end of our life that is eternal happiness in God’s Kingdom.
Please all stand for the entrance hymn.   
 

b)     To the Readings

-          First Reading: Eccl 1:2; 2:21-23

For generations, the Bible reminds us that all peoples and things are passing away, and that the Lord God alone always stays in full power and authority as Creator of the universe and Master of humanity history.   

-          Second Reading: Col 3:1-5.9-11

Those who were raised through the Sacrament of Baptism to new life in Christ should live in accordance with their dignity as bearers of God’s image.

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #138: “Now As We Gather”
b) EM page 297    
c) Response to Universal Prayer: Hear Us, Lord!
d) Offertory: ES #132: “Come to the Lord”
e) Communion: #209: “These Alone Are Enough”
f) Recessional: #295: “For the Beauty of the Earth”

Hymns for Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Aug 04, 2019)

a) Entrance: ES #138: “Now As We Gather”


b) Responsorial Psalm: EM page 297
 Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

R.If today you hear his voice, harden not your hearts.
R.Ngày hôm nay, anh em nghe tiếng Chúa, anh em chớ cứng lòng.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.R.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Chúa phán bảo “Hỡi người trần thế, hãy trở về cát bụi đi.” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.R.

You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.R.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng; như cỏ đồng trổi mọc ban mai. Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rủ tàn phai chẳng còn.R.

Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!R.
Xin dạy chúng con đếm ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.R.

Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!R.
Từ buổi sớm mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hởn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con; Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm!R.

c) Response to Universal Prayer: “Hear Us, Lord!”

d) Offertory: ES #132: “Come to the Lord”


e) Communion: #209: “These Alone Are Enough”


f) Recessional: #295: “For the Beauty of the Earth”


Eighteenth Sunday in Ordinary Time (Aug 04, 2019)


First Reading: Ecc 1:2; 2:21-23

Vanity of vanities, says Qoheleth,
vanity of vanities! All things are vanity!
Here is one who has labored with wisdom and knowledge and skill,
and yet to another who has not labored over it,
he must leave property.
This also is vanity and a great misfortune.
For what profit comes to man from all the toil and anxiety of heart
with which he has labored under the sun?
All his days sorrow and grief are his occupation;
even at night his mind is not at rest.
This also is vanity.

Bài đọc I: Ecc 1:2; 2:21-23

2 Ông Cô-he-lét nói : "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
21 Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ.
22 Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời?
23 Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!

Responsorial Psalm: Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

R.If today you hear his voice, harden not your hearts.
R.Ngày hôm nay, anh em nghe tiếng Chúa, anh em chớ cứng lòng.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.R.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Chúa phán bảo “Hỡi người trần thế, hãy trở về cát bụi đi.” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi.R.

You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.R.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng; như cỏ đồng trổi mọc ban mai. Nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rủ tàn phai chẳng còn.R.

Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!R.
Xin dạy chúng con đếm ngày tháng mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.R.

Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!R.
Từ buổi sớm mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hởn hở vui ca. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con; Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm!R.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CA VIÊN THÁNG 8


04-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bùi Thị Ngọc Diệp
05-08 Maria Elizabeth Trần Bùi Thanh Dung
06-08 Cecile Phan Thanh Thùy Liễu
10-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Ngọc Nhật Minh
18-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bùi Thị Thùy Trang
24-08 Maria Nguyễn An Kim Loan
26-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương
26-08 Phêrô Mai Văn Trí

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA VIÊN TRONG THÁNG 8


08-08 Dominico Nguyễn Văn Thập
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Báu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lê Thị Huyền Châu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Thị Mỹ Dung
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Kim Hạnh
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Ánh Hằng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Liễu Thúy Hằng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Phạm Minh Hiền
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Minh Hiền
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Thị Ánh Hồng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Ngọc Loan
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Liễu Mi
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Ánh Bảo Ngọc
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Tống Thị Kim Ngân 
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương 
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thanh Tú Quyên
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Dương Thị Ngọc Thu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Thu Thủy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hồ Ngọc Bảo Trân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lê Ngọc Bảo Trân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thi Mai Trâm
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Ngô Thị Thanh Vân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Tường Vi Vân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Đỗ Khuê Vy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thi Phượng Vy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Đỗ Như Ý
29-08 Gioan Baotixita Trần Xuân Thiện

23 tháng 7, 2019

Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 28, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the 17th Sunday in the Ordinary Time.

Together with the Apostles we ask the Lord to teach us how to pray. The Lord Jesus Christ did prepare for us the most beautiful prayer, “The Lord’s Prayer”, also known as “the Our Father”. We are allowed to call God “Our Father”. We express our love and concern for His Great Name, His Universal Kingdom, and His Holy Will. We ask Him for daily food, powerful protection from the Evil One. We thank Him for His pardon of our sins, and we promise Him our mutual forgiveness.

Let us all stand for the entrance song.

b) To the Readings

- First Reading: Gn 18:20-32

Sacred Scripture provides proofs to convince us of God’s immense mercy. The story of how God seemed to change His mind due to the patriarch Abraham’s persevering prayer simply sends us the message that Our God is merciful, slow to anger, but rich in pardoning sinners.

- Second Reading: Col 2:12-14

Evil consequences have caused us to die. But thanks to the sacrifice of Jesus Christ God not only removed our sinfulness, but above all He raised us to new life in Christ Jesus, His Beloved Son, Our Lord and Savior.

B. Hymns For Holy Mass

a) Entrance: ES #184 - “He Is the Lord”
b) EM page 195
c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear us!”
d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”
e) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”
f) Recessional: ES #207 - “Open My Eyes”

Hymns for The Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year C (July 28, 2019)

a) Entrance: ES #184 - “He Is the Lord”


b) Responsorial Psalm: EM page 195
Psalm Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8

R. Lord, on the day I called for help, you answered me.
R. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.


I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
   Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called you answered me; you built up strength within me. R.
    Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. R.

The LORD is exalted, yet the lowly he sees, and the proud he knows from afar. Though I walk amid distress, you preserve me; against the anger of my enemies you raise your hand. R.
   Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm giận dữ, Ngài ra tay chận đứng. R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
   Ngài lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, Hear Us”

d) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”


f) Recessional: ES #207 - “Open My Eyes”