Tìm Kiếm

12 tháng 11, 2018

XXXIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. We celebrate the 33rd Sunday today with profound gratitude to the Lord God for so many blessings we have received from His great love.
The end of the 2018 liturgical year is coming nearer. The Gospel reports what our Lord told the audience about being aware of the signs of the times. That means their readiness for the second coming of Christ.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of being awake in hope, strong in faith, and active in charity, while waiting for the Lord.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dn 12:1-3
The Prophet Daniel depicts the Last Judgment as the day of vindication when the just will live forever and the wicked shall be an everlasting horror and disgrace.

- Second Reading: Heb 10:11-14, 18
Christ having accomplished His sacrifice for sins went to His glorious throne at the right hand of God the Father where He still intercedes for our causes.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #138 - “Now As We Gather”
b) EM page 228
c) ES #168 - “Taste And See”
d) ES #209 - “These Alone Are Enough”
e) ES #273 - “Age To Age”

Hymns for The 33rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)

a) Entrance: ES #138 - “Now As We Gather”b) Responsorial Psalm: EM page 228
Psalm 16:5, 8, 9-10, 11

R. You are my inheritance, O Lord!
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   Lạy Chúa, chén phúc lộc Ngài dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt. Được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn; vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”d) Communion: ES #209 - “These Alone Are Enough”e) Recessional: ES #273 - “Age To Age”


33rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 18, 2018)


FIRST READING: Dn 12:1-3

A reading from the Book of the Prophet Daniel
In those days, I Daniel, heard this word of the Lord: "At that time there shall arise Michael, the great prince, guardian of your people; it shall be a time unsurpassed in distress since nations began until that time. At that time your people shall escape, everyone who is found written in the book. “Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake; some shall live forever, others shall be an everlasting horror and disgrace. “But the wise shall shine brightly like the splendor of the firmament, and those who lead the many to justice shall be like the stars forever."

BÀI ĐỌC I: Đn 12:1-3

(1) "Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. (2) "Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. (3) Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 16:5, 8, 9-10, 11

R. You are my inheritance, O Lord!
R. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.


O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R.
   Lạy Chúa, chén phúc lộc Ngài dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt. Được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ. R.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R.
   Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn; vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. R.

You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. R.
   Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Nov 12 - 17, 2018)


11 tháng 11, 2018

10 tháng 11, 2018

XXXII Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. Today we celebrate the 32nd Sunday in the Ordinary Time.
The topic of the Word of God for this Sunday is that the Lord God appreciates the quality more than the quantity of our service. In other words it is more meaningful how to serve than what to serve. It is the love of God and neighbor with which we are building a better home for our sisters and brothers would mean much more than all things else.
We pray hard in this Holy Mass for the blessing of working for God’s kingdom without reserve even if there is a shortage of resources on our part.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: 1 Kgs 17:10-16
The goodness with which the poor widow of Zarephath treated the Prophet Elijah brought her a miraculous blessing that she was granted an unlimited food provision.

- Second Reading: Heb 9:24-28
Christ is the true high priest Who offered once for all His life as the most efficient sacrifice for sin in order to obtain for humanity eternal happiness.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #140 - “Let Us Go To The Altar”
b) EM page 226
c) ES #219 - “Christify”
d) ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”
e) ES #206 - “To Praise You”

Hymns for The 32nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”b) Responsorial Psalm: EM page 226
Psalm 146:7, 8-9, 9-10

R. Praise the Lord, my soul!
R. Ca tụng Chúa đi, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!


The LORD keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free. R.
   Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind. The LORD raises up those who were bowed down; the LORD loves the just. The LORD protects strangers. R.
   Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa; Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính; Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
   Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. Alleluia. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”e) Recessional: ES #206 - “To Praise You”


CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH

nguồn: http://teresafamily.org/

25-04-2015: Phao-lô Lã Quang Bình - Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh
30-04-1998: Phê-rô Trần Đức Tài - Maria Trần Thị Mai Trâm
10-05-1975: Vincent Nguyễn Văn Chuyên - Maria Nguyễn Thị Ngọc Nga
20-09-2014: Giuse Nguyễn Hữu Thành - Tê-rê-sa Nghiêm Tố Quyên
13-10-2017: An-tôn Trần Xuân Thành - Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng
27-10-2018: Lê Kim Công - Tê-rê-sa Lâm Thái Hằng
30-11-2002: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Chương - Tê-rê-sa Nguyễn Kim Phượng
21-12-2013: Gio-an Đào Tiến Dũng - Maria Hoàng Lệ Thủy
29-12-2001: Phê-rô Mai Văn Trí - Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh
31-12-1983: Giu-se Hoàng Văn Hưng - Maria Đỗ Thị Lan Thanh 

Tv 128 (127), 1-6 Hạnh phúc thay kẻ kính sợ Chúa

Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn trong cửa, trong nhà
khác nào cây nho nhiều hoa trái;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mờn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
được sống lâu bên đàn con cháu
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

The Holy Spirit Choir

CHÚC MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC GIOANKIM LÊ THANH HOÀNG


Vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai 5/11, Cha Phanxico Xavie cùng đoàn thể là đại diện Ca Đoàn Thánh Linh và Lớp Giáo Huấn Xã Hội đã đến thăm Cha Gioankim Lê Thanh Hoàng tại tư gia người thân của Cha Gioankim.
Cha Gioankim vừa trải qua thời gian ngắn nằm bệnh viện để điều trị bao tử và cái chân bên phải của Cha. Hôm chúng con được gặp gỡ Cha Gioankim thì Cha thông báo là tình hình sức khỏe của Cha đã khỏe hơn rồi.
Cha Gioankim còn chia sẻ như sau: "Hôm nay Cha rất cảm kích về việc Cha Phanxico Xavie cùng với Đoàn Thể đến thăm và biếu những món quà rất ý nghĩa. Và đặc biệt là Mừng Kim Khánh Linh Mục, cuộc đời Linh Mục quả là nhiều hồng ân của Chúa, rao giảng Tin Mừng, Chúa giao cả bản thân Ngài cho người Linh Mục sử dụng, tự do để ban ơn tông đồ cho nhân loại. Quá nhiều ân sủng được Chúa trao ban, mình chẳng xứng đáng gì cả, nhưng rồi Chúa cũng cho. Đời con 50 năm Linh Mục trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhứt cam go và thử thách. Từ 21/12/1968 đến năm 1975 là thời gian chiến tranh khói lửa. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1975 đến nay là thời gian chiến tranh không khói. Chúa quan phòng, Chúa chở che, Chúa giữ gìn cho đến lúc này. Chúa ban nhiều ơn lành cho Gia Đình, cho bản thân con, tất cả thân bằng quyến thuộc. Nhân dịp này, kể ra thật nhiều và không hết. Con cảm ơn và mời tất cả tham dự bữa tiệc hương hoa khai mở cho mùa hồng ân niềm vui, niềm vui được chia sẻ thì niềm vui được nhân lên."

Chúng con xin cảm ơn Cha Gioakim Lê Thanh Hoàng. 
Chúng con xin kính chúc và chung vui cùng Cha nhân dịp Mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha rất đáng quý này.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và gìn giữ Cha trong ân sủng tình yêu của Ngài.

The Holy Spirit Choir

CA ĐOÀN THÁNH LINH VIẾNG NGHĨA TRANG GIÁO XỨ ĐAMINH

Sau Thánh lễ Chúa Nhật ngày 04.11.2018, Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt cùng ca đoàn Thánh Linh đã viếng nghĩa trang giáo xứ Đaminh theo truyền thống hàng năm.

Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh và trong tinh thần hiệp thông, Giáo Hội đặc biệt dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời - những người luôn mong chờ những lời nguyện cầu của chúng ta. Điều này thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn và yêu thương của chúng ta dành cho họ, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc của mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời cũng là cách để mỗi người nhớ đến thân phận chính bản thân mình.

Con người nơi dương thế sống khá vội vàng trong guồng xoáy của cuộc sống hiện đại. Theo lời dặn dò của Cha Nhứt, trong tháng này chúng ta nên sống chậm lại. Đó là cách để chúng ta nhìn lại mình, để được mời gọi sống tốt hơn trong tình yêu Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta sẽ có đời sống đức tin trưởng thành và trọn vẹn hơn. “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5, 10).

Với lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa, xin Ngài thương đến những tín hữu đã qua đời, và cho họ được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Đồng thời, xin giúp chúng con luôn biết sống xứng đáng trong tình yêu của Ngài.

Một số hình ảnh tại nghĩa trang:

The Holy Spirit Choir

9 tháng 11, 2018

Người Việt ở Mỹ du lịch Thái Lan, bất ngờ bị đưa vào bệnh viện, phải trả $16,000

May 10, 2018

Anh Jonathan Nguyễn, người vừa có một trải nghiệm tệ hại hơn là ác mộng trong chuyến du lịch Thái Lan mới đây. (Hình: Facebook Jonathan Nguyễn)

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Giờ thì tôi đang chờ để lấy hẹn vào bệnh viện ở Mỹ kiểm tra lại xem họ đã chích gì vô người tôi, hy vọng không phải thuốc độc. Thiệt là không ngờ chuyện như vậy mà lại có thể xảy ra ở năm 2018,” anh Jonathan Nguyễn nói với phóng viên Người Việt qua điện thoại sau khi vừa từ Thái Lan trở về Mỹ được một ngày.

Anh Jonathan, hiện đang ở San Francisco, vừa trải qua một kinh nghiệm anh nghĩ là “tệ hại hơn cả ác mộng;” và anh muốn câu chuyện của anh được nhiều người biết đến, như một lời cảnh báo để tất cả đề phòng khi đi du lịch ở Thái Lan hay một quốc gia nào khác.

Bất ngờ ‘phải vào bệnh viện’
Theo lời anh Jonathan, người vượt biên sang Mỹ từ năm 1980, thì Thái Lan là nơi anh đi đến hằng năm, mỗi năm đôi ba lần.

Anh kể, “Sáng hôm đó là Thứ Tư, 2 Tháng Năm, tôi ra phi trường Bangkok ‘check in’ với hãng ANA để trở về Mỹ. 
Tôi vốn ra vô Thái Lan hằng năm nên mọi chuyện đều rất bình thường. Tuy nhiên, tôi có cái chân bên phải hay bị sưng từ nhiều năm nay, nên lúc ‘check in’ bao giờ tôi cũng xin chỗ ngồi ở hàng ghế trên cùng, có thì họ cho không thì thôi, chuyện rất bình thường chứ không phải là điều gì đặc biệt, bất thường hết.”
“Sau đó tôi vô nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì tôi thấy có một nhóm người làm ở sân bay chờ sẵn, họ nói tôi cần kiểm tra sức khỏe, rồi họ cho tôi lên cái xe đẩy vô phòng y tế. Khi đẩy vô thì có một người chích cái gì đó vô tay tôi,” anh kể tiếp.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi này cho rằng, “Thật sự lúc đó tôi không hề nghĩ có chuyện lừa gạt hay gì bí hiểm hết. Không nghĩ gì hết.”


8 tháng 11, 2018

32nd Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 11, 2018)


FIRST READING: 1 Kgs 17:10-16

A reading from the first Book of Kings
In those days, Elijah the prophet went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering sticks there; he called out to her, "Please bring me a small cupful of water to drink." She left to get it, and he called out after her, "Please bring along a bit of bread." She answered, "As the LORD, your God, lives, I have nothing baked; there is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now I was collecting a couple of sticks, to go in and prepare something for myself and my son; when we have eaten it, we shall die." Elijah said to her, "Do not be afraid. Go and do as you propose. But first make me a little cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourself and your son. For the LORD, the God of Israel, says, 'The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the LORD sends rain upon the earth.'" She left and did as Elijah had said. She was able to eat for a year, and he and her son as well; the jar of flour did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the LORD had foretold through Elijah.

BÀI ĐỌC I: 1 V 17,10-16

(10) Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." (11) Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!" (12) Bà trả lời: "Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." (13) Ông Ê-li-a nói với bà: "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. (14) Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: "Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày ĐỨC CHÚA đổ mưa xuống trên mặt đất." (15) Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. (16) Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 146:7, 8-9, 9-10

R. Praise the Lord, my soul!
R. Ca tụng Chúa đi, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!


The LORD keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free. R.
   Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind. The LORD raises up those who were bowed down; the LORD loves the just. The LORD protects strangers. R.
   Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa; Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính; Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow he sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
   Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở. Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. Alleluia. R.

5 tháng 11, 2018

Tuyệt chiêu thử mật ong thật - giả của ông cha ta
Mật ong luôn được xem như “thần dược” bởi những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mật ong giả. Bạn đã biết cách thử chưa? Ông ta đã có bí quyết phân biệt mật ong thật- giả chính xác 99%.

Tại Việt Nam, giới làm mật ong giả thường sử dụng đường, vỏ cây núc nác, nước lọc và phèn, hoặc chanh tươi, rất giống với mật ong thật, khiến người tiêu dùng hoang mang.

Thực ra, từ xưa, ông bà ta đã có nhiều cách rất đơn giản để phân biệt mật ong thật và giả. Cách đơn giản nhất vẫn được dùng đó chính là dùng hành lá.


Thật vậy, chị em chỉ cần nhúng cọng hành lá vào chén mật ong nguyên chất không pha, nếu thấy bị héo đi, có màu xanh đậm hơn sau từ 3 đến 7 phút thì yên tâm, bạn đã mua đúng mật ong thật.

Còn mật ong giả sẽ không làm hành héo đi. Lưu ý rằng hành càng héo nhiều, thời gian bị héo đi càng nhanh thì mật ong càng tốt.

Ngoài ra còn nhiều cách phân biệt mật ong thật- giả nữa:

1. Dùng que diêm nhúng vào mật ong rồi quẹt thử. Nếu diêm cháy thì đây chính là mật thật còn nếu diêm không cháy được thì đây là mật ong đã bị làm giả (vì có nhiều nước nên diêm mới không cháy được).

2. Lấy 1 phần mật ong và 5 phần nước quấy đều rồi đậy lại, để một ngày, nếu không thấy có chất lắng xuống thì đó là mật ong nguyên chất. Tạp chất lắng xuống càng nhiều, mật ong càng kém chất lượng.

3. Lấy một chút mật ong cho vào chảo nóng, để lửa nhỏ liu riu sên lên. Nếu mật ong giả có pha đường sau khi sên cạn sẽ thấy đường vón cục lại còn nếu là mật ong nguyên chất có sên cạn khô cũng không thấy vón đường.

4. Mật ong nguyên chất dùng đũa khuấy lên thấy rất mềm, dùng ngón tay sờ thử không có cảm giác sàn sạn, bỏ vào miệng thì tan rất nhanh. Còn mật ong giả khuấy lên có cảm giác hơi cứng, dùng ngón tay sờ thử có cảm giác sàn sạn và khi nếm thì rất khó tan trong miệng.

5. Cho chai mật vào ngăn đá tủ lạnh. Sau 2h-3h, nếu mật đông cứng lại như đá chứng tỏ mật toàn là nước đường. Nếu đông nửa chai thì đó là mật pha nước đường hoặc là mật ong nuôi cho ăn đường. Mật đông lại nhưng ở dạng gen, sờ vào dẻo quánh chứ không phải cứng đơ như đá là mật ong thật nhưng thu hoạch non, đại trà, ong thợ chưa quạt hết nước ra khỏi mật hoặc thu hoạch vào vụ mưa.

Mật không đông là mật ong nguyên chất, thu hoạch già ngày, ong thợ đã quạt hoàn toàn hết nước và đóng mũ ong lại. Hiện tại loại này khá hiếm vì trên thị trường phần lớn là ong nuôi nên được thu hoạch đại trà, tỉ lệ nước trong mật còn nhiều, nhưng nước đó hoàn toàn là nước nguyên chất nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng.

Thư từ phương xa

Dear Father,

Thank you.  Yesterday morning I come to check and got my VRD visa well, so I got an air ticket to fly to Kuala Lumpur afternoon.

I just give my passport for company to get my working visa. I start to work from this Thursday with the contract is 24 months. But do the first period is 6 months, they call probation time.

Best wish to you and our choir. In Kuala Lumpur,  I have been joining the English choir at Saint. John Church,  Kuala Lumpur Chatheral Church,  I sing at 6pm Sunday Missal.

Thanks and regards
Thomas

===//===

Con thân mến,
Chúc mừng Con có việc làm tốt và ổn định.
Xin Chúa ban cho Con nghị lực và khôn ngoan để thực hiện ước mơ của Con.
P.X. Nhứt

===//===

Chào Cha và anh,

Chúc bình an năm mới. Ah Cha: một học trò của Cha đã dạy trước kia tại Học Viện Đa Minh tại Sài Gòn với danh thánh và danh gọi đầy đủ là Giu Se Mai Quốc Thông, thầy Thông cũng là người bạn tinh thần với con, thầy phục vụ xứ con vài năm và tiếp đó phục vụ tại giáo phận Phan Thiết đến giờ.

Thầy Thông vừa về nhà Cha chúng ta trên Thiên Quốc. Trong những lần trò chuyện với Thầy con có nói con là ca viên trong ca đoàn tiếng anh do Cha tập hát. Thầy Thông nói cho con biết, Cha từng dạy thầy và thầy gọi Cha là "anh Nhứt".

Nhà Thầy Thông trước nhà thờ Bắc Hà, Biên Hòa, trước kia thầy thuộc dòng Thánh Thể sau đó về phục vụ tại giáo phận Phan Thiết. An ninh tôn giáo đã từng đưa giấy ký để làm chỉ điểm cho họ nhưng Thầy từ chối và cộng sản VN đã không chấp nhận thầy làm Phó Tế dù thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Sài Gòn, có tại Học Viện Đa Minh nữa và buộc thầy phải học lại tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang và Thầy cũng đã học xong vài năm trước.

Vì về có thể không được đi lại nên con đành chịu vậy.

Chúng ta hẹn gặp nhau trên Thiên Quốc.

Cảm ơn và chúc bình an
Thomas

===//===

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã thăm cha và cho thông tin.  Xin Chúa ban cho Con sức khỏe và nghị lực để đi tiếp con đường còn dài và trắc trở.
Cha sẽ cầu nguyện cho em Giu-se Thông.
Thân mến,
P.X. Nhứt

===//===

Chào Cha,

Hôm nay ngày 3 tháng 11 kỷ niệm 5 năm Mẹ con về Nhà Cha của chúng ta trên Thiên Quốc. Nhờ Cha dâng lễ tạ ơn cùng với Mẹ con đang trên Thiên Quốc.

Mỗi tháng 11 ca đoàn chúng ta thường đi viếng nghĩa trang vào một trưa Chúa Nhật nào đó sau thánh lễ tạ ơn sáng Chúa Nhật. Con rất vui nếu được đãi ca đoàn chúng ta buổi trưa sau Thánh Lễ và trước lúc khởi hành đi viếng nghĩa trang. Nếu Cha đồng ý con sẻ liên lạc với chị Khanh qua facebook và vởi kinh phí cho buổi trưa đó qua Western Union.( Canh bún và nước mía trước nhà thờ Bùi Phát như lúc con còn ở Sài Gòn).

Cảm ơn và chúc bình an Cha và Ca Đoàn chúng ta.
Toma Võ Duy Trung

===//===

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã hiệp thông với ca đoàn Thánh Linh.  Các bạn và cha vừa đi viếng nghĩa trang Giáo Xứ Đa Minh.
Trước khi đi có ăn phở Phú Vương.  Khi về, uống cà-phê Lâu Đài ở Tân Phú.
Cha sẽ dâng lễ cầu cho mẹ của Con lúc 5g45 ngày mai 5/11.

Con vui lòng cho cha địa chỉ bưu điện để cha gởi quà giáng sinh cho Con.

Mến chào.

P.X. Nhứt

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Nov 5 - 10, 2018)


4 tháng 11, 2018

3 tháng 11, 2018

XXXI Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of the Sunday Holy Mass on the XXXI Sunday in Ordinary Time, Year B.
As we come to the closure of the liturgical year, the message of the Word of God ensures us believers of this truth that the Lord God always loves and cares for us who call upon His Holy Name for help with all our faith and hope.
Let us pray hard in this Holy Mass for the blessing of being awake and persevering in our service of God and neighbor while waiting for Christ’s Second Coming in glory.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Dt 6:2-6
The first of all the commandments is this: we shall love and serve the Lord God, and Him alone, with all our mind and heart. This should be our top priority and greatest happiness.

- Second Reading: Heb 7:23-28
Jesus Christ is the true High Priest Who offers His own life as a sin sacrifice for us sinners. His saving power surpasses all other human prayer and offering in obtaining for humanity God’s merciful forgiveness.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #139 - “Gather Your People”
b) EM page 224
c) ES #195 - “Bread Of Life”
d) ES #242 - “Only A Shadow”
e) ES #217 - “I Have Loved You”

2 tháng 11, 2018

Hymns for The 31st Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)

a) Entrance: ES #139 - “Gather Your People”b) Responsorial Psalm: EM page 224
Psalm 18:2-3, 3-4, 47, 51

R. I love you, Lord, my strength.
R. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.


I love you, O LORD, my strength, O LORD, my rock, my fortress, my deliverer. R.
   Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. R.

My God, my rock of refuge, my shield, the horn of my salvation, my stronghold! Praised be the LORD, I exclaim, and I am safe from my enemies. R.
   Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. R.

The LORD lives! And blessed be my rock! Extolled be God my savior. You who gave great victories to your king and showed kindness to your anointed. R.
   Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã đã lập. R.

c) Offertory: ES #195 - “Bread Of Life”d) Communion: ES #242 - “Only A Shadow”e) Recessional: ES #217 - “I Have Loved You”


31st Sunday in Ordinary Time - Year B (Nov 4, 2018)


FIRST READING: Dt 6:2-6

A reading from the Book of Deuteronomy
Moses spoke to the people, saying: "Fear the LORD, your God, and keep, throughout the days of your lives, all his statutes and commandments which I enjoin on you, and thus have long life. Hear then, Israel, and be careful to observe them, that you may grow and prosper the more, in keeping with the promise of the LORD, the God of your fathers, to give you a land flowing with milk and honey.
   "Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD alone! Therefore, you shall love the LORD, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words which I enjoin on you today."

BÀI ĐỌC I: Đnl 6,2-6

(2) Như vậy anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. (3) Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, đã phán với anh em. (4) Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. (5) Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. (6) Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51

R. I love you, Lord, my strength.
R. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con.


I love you, O LORD, my strength, O LORD, my rock, my fortress, my deliverer. R.
   Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. R.

My God, my rock of refuge, my shield, the horn of my salvation, my stronghold! Praised be the LORD, I exclaim, and I am safe from my enemies. R.
   Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. R.

The LORD lives! And blessed be my rock! Extolled be God my savior. You who gave great victories to your king and showed kindness to your anointed. R.
   Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã đã lập. R.

SECOND READING: Heb 7:23-28

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: The levitical priests were many because they were prevented by death from remaining in office, but Jesus, because he remains forever, has a priesthood that does not pass away. Therefore, he is always able to save those who approach God through him, since he lives forever to make intercession for them.
   It was fitting that we should have such a high priest: holy, innocent, undefiled, separated from sinners, higher than the heavens. He has no need, as did the high priests, to offer sacrifice day after day, first for his own sins and then for those of the people; he did that once for all when he offered himself. For the law appoints men subject to weakness to be high priests, but the word of the oath, which was taken after the law, appoints a son, who has been made perfect forever.

BÀI ĐỌC II: Dt 7,23-28

(23) Lại nữa, trong dòng tộc Lê-vi, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ đó. (24) Còn Đức Giê-su, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. (25) Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. (26) Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. (27) Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. (28) Vì Luật Mô-sê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời.

GOSPEL: Mk 12:28b-34

One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, 'He is One and there is no other than he.' And 'to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself' is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions.

PHÚC ÂM: Mc 12,28b-34

(28) Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" (29) Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. (30) Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (31) Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó" (32) Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. (33) Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." (34) Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 29 - Nov 3, 2018)