Tìm Kiếm

13 tháng 2, 2019

Sixth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 17, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.
As we celebrate the Sixth Sunday in Ordinary Time, Year C today, the word of God urges us to trust in the Lord God alone, in order that we are blessed with the gift of ever-happy life in God’s Kingdom. We pray hard in this Holy Mass for the grace of wisdom to build our life on strong foundation of heavenly values rather than on that of earthly ones.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Jer 17:5-8
The Prophet Jeremiah admonishes the people of Israel to trust in God as the source of all blessings.

- Second Reading: 1 Cor 15:12, 16-20
Saint Paul in his First Letter to the Corinthians teaches Christians the truth that the Resurrection of our Lord Jesus Christ is so essential to our faith that if Christ has not been raised we are the most pitiable people of all.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #184 - “He Is The Lord”
b) EM page 73
c) ES #219 - “Christify”
d) ES #212 - “There Is A Longing”
e) ES #347 - “Salve Regina”

Hymns for the Sixth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 17, 2019)

a) Entrance: ES #184 - “He Is The Lord”b) Responsorial Psalm: EM page 73
Psalm 1:1-2, 3, 4, 6

R. Blessed are they who hope in the Lord.
R. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.


Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the LORD and meditates on his law day and night. R.
   Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. R.

He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does, prospers. R.
   Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. R.

Not so the wicked, not so; they are like chaff which the wind drives away. For the LORD watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. R.
   Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. R.

c) Offertory: ES #219 - “Christify”


d) Communion: ES #212 - “There Is A Longing”e) Recessional: ES #347 - “Salve Regina”


11 tháng 2, 2019

Sixth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 17, 2019)


FIRST READING: Jer 17:5-8

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
Thus says the LORD: Cursed is the one who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns away from the LORD. He is like a barren bush in the desert that enjoys no change of season, but stands in a lava waste, a salt and empty earth. Blessed is the one who trusts in the LORD, whose hope is the LORD. He is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream: it fears not the heat when it comes; its leaves stay green; in the year of drought it shows no distress, but still bears fruit.

BÀI ĐỌC I: Gr 17:5-8

(5) Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! (6) Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. (7) Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. (8) Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 1:1-2, 3, 4, 6

R. Blessed are they who hope in the Lord.
R. Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.


Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the LORD and meditates on his law day and night. R.
   Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. R.

He is like a tree planted near running water, that yields its fruit in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does, prospers. R.
   Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. R.

Not so the wicked, not so; they are like chaff which the wind drives away. For the LORD watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. R.
   Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Feb 11 - 16, 2019)


10 tháng 2, 2019

7 tháng 2, 2019

Fifth Sunday in Ordinary Time—Year C (February 10, 2019)


A.     Introduction

a)      To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Good morning!

Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  The Gospel for the Fifth Sunday in the Ordinary Time tells us how the first disciples were called by Christ and how they reacted to His call.  It was the Lord Who encouraged the fishermen to leave everything behind and go preaching the Good News of salvation.

We pray in this Holy Mass for more positive responses from our Christian communities to the service of God’s Kingdom, in particular in the consecrated life of religious sisters and brothers, and in the priesthood.

Please all stand for the entrance hymn.  

b)     To the Readings

-          First Reading: Is 6:1-2a.3-8

Acknowledging his unworthiness and confessing his sinfulness was the reaction by the Prophet Isaiah to God’s call.  The Lord, however, purified human beings from sin and made them witnesses of His merciful love.  

-          Second Reading: 1 Cor 15:1-11

The Great Apostle of the Gentiles, Saint Paul, proudly tells us how the love and mercy of God helped change his life, from being persecutor of the Church to its defender.

B. Hymns For Holy Mass

ES # 200: “Here I Am, Lord”
EM Page 70
ES #153: “Our Blessing Cup”
ES #284: “Prayer of Saint Francis”
ES #293: “Companions on The Journey” 

Hymns For The Fifth Sunday In Ordinary Time - Year C (Feb 10, 2019)

a) Entrance: ES ## 200: “Here I Am, Lord”b) Responsorial Psalm: EM page 70
(Ps 138:1-2, 2-3, 4-5, 7-8)


R. In the sight of the angels I will sing your praises, Lord.
R. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.

I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ danh Ngài. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me; you built up strength within me. R.
Xin cảm tạ danh Chúa và lời hứa của Ngài, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Khi con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực trong con. R.

All the kings of the earth shall give thanks to you, O LORD, when they hear the words of your mouth; and they shall sing of the ways of the LORD: “Great is the glory of the LORD.” R.
Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.” R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
Tay uy quyền Ngài giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

c) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”d) Communion: ES #284: “Prayer of Saint Francis”


e) Recessional: ES #293: “Companions on The Journey” 5 tháng 2, 2019

Fifth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 10, 2019)First Reading (Is 6:1-2A, 3-8)
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
In the year King Uzziah died,
I saw the Lord seated on a high and lofty throne,
with the train of his garment filling the temple.
Seraphim were stationed above.

They cried one to the other,
“Holy, holy, holy is the LORD of hosts!
All the earth is filled with his glory!”
At the sound of that cry, the frame of the door shook
and the house was filled with smoke.

Then I said, “Woe is me, I am doomed!
For I am a man of unclean lips,
living among a people of unclean lips;
yet my eyes have seen the King, the LORD of hosts!”
Then one of the seraphim flew to me,
holding an ember that he had taken with tongs from the altar.

He touched my mouth with it, and said,
“See, now that this has touched your lips,
your wickedness is removed, your sin purged.”

Then I heard the voice of the Lord saying,
“Whom shall I send? Who will go for us?”
“Here I am,” I said; “send me!”

Bài đọc I (Is 6:1-2A, 3-8)
1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu.
3 Các vị ấy đối đáp tung hô: "Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!" 4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!" 6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: "Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội." 8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: "Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi thưa: "Dạ, con đây, xin sai con đi."

Responsorial Psalm (Ps 138:1-2, 2-3, 4-5, 7-8)
R. In the sight of the angels I will sing your praises, Lord.
R. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa.I will give thanks to you, O LORD, with all my heart, for you have heard the words of my mouth; in the presence of the angels I will sing your praise; I will worship at your holy temple and give thanks to your name. R.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ danh Ngài. R.

Because of your kindness and your truth; for you have made great above all things your name and your promise. When I called, you answered me; you built up strength within me. R.
Xin cảm tạ danh Chúa và lời hứa của Ngài, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương. Khi con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực trong con. R.

All the kings of the earth shall give thanks to you, O LORD, when they hear the words of your mouth; and they shall sing of the ways of the LORD: “Great is the glory of the LORD.” R.
Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.” R.

Your right hand saves me. The LORD will complete what he has done for me; your kindness, O LORD, endures forever; forsake not the work of your hands. R.
Tay uy quyền Ngài giải thoát con. Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. R.

GX ĐA MINH BA CHUÔNG - LỚP GHXH CÔNG GIÁO - THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN MẬU TUẤT - MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019

NĂM 2019- ĐỒNG HÀNH VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂNCa Đoàn Thánh Linh

CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI 2019

Kính thưa bác Tôma Khánh và các anh chị em nhóm GHXHCG Huế,

Con xin thay mặt các anh chị em Ca viên Ca đoàn Thánh Linh và thân hữu kính gửi đến Bác và nhóm GHXHCG Huế lời chúc mừng đặc biệt nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Con xin kính chúc Bác và quý anh chị em trong nhóm được Chúa Ba Ngôi ban cho nhiều sức khỏe, niềm vui trong năm mới Kỷ Hợi sắp đến. Chúng con hy vọng Bác và nhóm có thêm nhiều hoạt động sôi nổi và mạnh mẽ trong năm Kỷ Hợi 2019.
Chúng con rất mong đợi được gặp lại Bác, Cha cố, cũng như quý anh chị em trong nhóm vào một dịp thuận tiện nào đó trong năm mới Kỷ Hợi sắp đến.

Kính thư,
Bùi Phương Anh

==//==

Cảm ơn Phương Anh.
Nhờ Phương Anh chuyển đến anh chị em ca viên lời chúc mừng Năm mới.
Khoảng 25/2/2019 bác Khánh và o Thảo vào Sài Gòn họp. Hy vọng gặp được anh chị em vào dịp này.
Thân mến!

Thư Chúc Tết Cha và Ca ĐoànKính chào cha Nhứt,

Dạ con là Dung ạ. Đã lâu rồi con chưa ghé về Ba Chuông, Cha vẫn khoẻ chứ ạ?
Tết năm nay con ở Hàn Quốc, trong ảnh là sau buổi tổ chức tết cổ truyền của Hàn với lớp học cùng các giáo sư. Hàn Quốc cũng có tết nguyên đán nhưng chỉ nghỉ 3 ngày chứ không ăn tết dài và to như ở Việt Nam.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi con kính chúc Cha và Cộng đoàn một năm mới an bình thánh thiện, sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc.
Con mong nhanh đến năm 2020 để có thể về cùng bạn con đi lễ nhà thờ Ba Chuông và gặp được Cha để trò chuyện nhiều hơn.

Con kính chúc Cha những ngày an lành,

Kính thư,
Thuỳ Dung.

==//==

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã cho tin tức của Con và chúc Tết cha và anh chị em ca đoàn Thánh Linh.
Cha xin Chúa ban cho Con trong Năm Mới ơn sức khỏe, học giỏi, được cảm thấy hạnh phúc được phục vụ Chúa và giúp đỡ mọi người.
Con vào thăm ca đoàn Thánh Linh tại địa chỉ: www.cadoanthanhlinh.net

P.X. Nhứt

4 tháng 2, 2019

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Feb 4 - 9, 2019)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI


Kính chúc Cha,
Bs Phương Anh
và tất cả các Anh Chị trong ca đoàn Thánh Linh
VẠN PHÚC CỦA CHÚA THÁNH LINH
Và giọng ca của Mẹ Lavang

Lm Gioakim Lê Thanh Hoàng

3 tháng 2, 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚIKÍNH CHÚC

QUÝ CHA,

QUÝ TU SĨ,

QUÝ ÂN NHÂN,

QUÝ THÂN HỮU,

QUÝ ANH CHỊ CA VIÊN

VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN,

NĂM MỚI KỶ HỢI 2019

DỒI DÀO MUÔN PHƯỚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA:

SỨC KHỎE, BÌNH AN, HẠNH PHÚC!

CA ĐOÀN THÁNH LINH

Homily For The Fourth Sunday in Ordinary Time , Year C (Feb 3, 2019)


Fr. Joseph Pham Quoc Van, O.P.

1 tháng 2, 2019

THƯ MỜI DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN


THƯ MỜI DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN

Kính thưa quý anh chị!

Bầu khí se lạnh những ngày gần đây báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Mọi người cũng rộn ràng chuẩn bị đưa tiễn năm cũ Mậu Tuất để chào đón năm mới Kỷ Hợi.

Theo truyền thống tốt đẹp từ 7 năm qua của lớp học hỏi Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo , chúng ta sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày thứ hai, 4 tháng 2, năm 2019, tức là 30 Tết Kỷ Hợi, tại Nhà nguyện Chầu Thánh Thể, Giáo Xứ Thánh Đa Minh-Ba Chuông, 190 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận.

Kính mời Quý Anh Chị và Quý Quyến vui lòng đến buổi họp mặt truyền thống của Đại Gia Đình Giáo Huấn Xã Hội, thuộc các nhóm Kỳ Đồng - Gò Vấp - Ba Chuông, để cùng nhau chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn phước lành trong năm cũ, và khẩn cầu ngàn ân huệ nữa trong năm mới.

Rất vui mừng được đón tiếp Quý Anh Chị và Quý Quyến.

Chương Trình:

16g 30: họp mặt-chào mừng, thăm hỏi nhau - chuẩn bị Thánh Lễ

17g 30: Thánh Lễ do Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. chủ sự

Sau Thánh Lễ, mọi người nhận Lộc Thánh Đầu Năm và mỗi gia đình nhận quà Xuân Kỷ Hợi.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên lạc với:

1) Anh Giu-se Trần Trung Thiện, Đt 09-18-90-56-41

2) Anh Phao-lô Uông Đình Thuần, Đt -0918-17-78-90

30 tháng 1, 2019

Fourth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 3, 2019)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass service. As we celebrate the Fourth Sunday in the Ordinary Time today, the Word of God urges us to see things and people in the light of our faith in order that we are not blinded by discrimination and prejudice.
We pray hard in this Holy Mass for God’s gift of peace and justice, love and compassion in the relationship between individuals, families, and communities.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Jer 1:4-5, 17-19
The Prophet Jeremiah was called by the Lord God to speak out the saving truth to sinful people including those in top power in both the royal palace and the holy temple. To the frightened messenger facing a hostile audience’s reactions, the Lord God promised His mighty support.

- Second Reading: 1 Cor 12:31 - 13:13
For Saint Paul, charity or Christian love means everything in whatever we do. Without love the Christian community would be reduced to a lifeless body.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #136 - “Sing To The Mountains”
b) EM page 68
c) ES #291 - “The God of All Grace”
d) ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”
e) ES #348 - “Be With Us, Mary”

Hymns for the Fourth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 3, 2019)

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”b) Responsorial Psalm: EM page 68
Psalm 71:1-2, 3-4, 5-6, 15-17

R. I will sing of your salvation.
R. Con sẽ ngợi ca ơn cứu độ của Ngài ban.


In you, O LORD, I take refuge; let me never be put to shame. In your justice rescue me, and deliver me; incline your ear to me, and save me. R.
   Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin cứu vớt và giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ. R.

Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety, for you are my rock and my fortress. O my God, rescue me from the hand of the wicked. R.
   Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để bảo vệ con, núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. R.

For you are my hope, O Lord; my trust, O God, from my youth. On you I depend from birth; from my mother’s womb you are my strength. R.
   Lạy Chúa, Ngài là Đấng con trông đợi. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài là sức mạnh của con ngay từ trong lòng mẹ. R.

My mouth shall declare your justice, day by day your salvation. O God, you have taught me from my youth, and till the present I proclaim your wondrous deeds. R.
   Miệng con sẽ lan truyền sự công minh của Ngài suốt ngày kể cả ơn Ngài cứu độ. Lạy Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở niên thiếu, và cho tới bây giờ con vẫn kể lại những kỳ công của Ngài. R.

c) Offertory: ES #291 - “The God of All Grace”d) Communion: ES #160 - “Ang Katawan ni Kristo”e) Recessional: ES #348 - “Be With Us, Mary”


29 tháng 1, 2019

Fourth Sunday in Ordinary Time - Year C (Feb 3, 2019)


FIRST READING: Jer 1:4-5, 17-19

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
The word of the LORD came to me, saying: Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I dedicated you, a prophet to the nations I appointed you.
But do you gird your loins; stand up and tell them all that I command you. Be not crushed on their account, as though I would leave you crushed before them; for it is I this day who have made you a fortified city, a pillar of iron, a wall of brass, against the whole land: against Judah’s kings and princes, against its priests and people. They will fight against you but not prevail over you, for I am with you to deliver you, says the LORD.

BÀI ĐỌC I: Gr 1:4-5, 17-19

(4) Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: (5) "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân." (17) Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. (18) Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. (19) Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi."

RESPONSORIAL PSALM: Ps 71:1-2, 3-4, 5-6, 15-17

R. I will sing of your salvation.
R. Con sẽ ngợi ca ơn cứu độ của Ngài ban.


In you, O LORD, I take refuge; let me never be put to shame. In your justice rescue me, and deliver me; incline your ear to me, and save me. R.
   Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin cứu vớt và giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ. R.

Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety, for you are my rock and my fortress. O my God, rescue me from the hand of the wicked. R.
   Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để bảo vệ con, núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ. R.

For you are my hope, O Lord; my trust, O God, from my youth. On you I depend from birth; from my mother’s womb you are my strength. R.
   Lạy Chúa, Ngài là Đấng con trông đợi. Lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài là sức mạnh của con ngay từ trong lòng mẹ. R.

My mouth shall declare your justice, day by day your salvation. O God, you have taught me from my youth, and till the present I proclaim your wondrous deeds. R.
   Miệng con sẽ lan truyền sự công minh của Ngài suốt ngày kể cả ơn Ngài cứu độ. Lạy Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở niên thiếu, và cho tới bây giờ con vẫn kể lại những kỳ công của Ngài. R.

28 tháng 1, 2019

Tất niên ca đoàn Thánh Linh

Mời cả nhà mình cùng xem lại vài khoảnh khắc trong ngày 27/01 vừa qua.
Những hình ảnh đẹp mắt đã được ban truyền thông cập nhật.
Cả nhà cùng xem nhé! :)Anh Phương Anh - đại diện Ca Đoàn chào mừng ca viên và thân nhân đến tham dự Bữa Tiệc Tất Niên - Ca Đoàn Thánh Linh

Cha Phanxicô Xaviê trao Lì Xì cho cô Mai và chị Duyên thay lời cảm ơn Cô và Chị đã hỗ trợ Cha chăm lo cho Ca Đoàn rất tích cực trong thời gian Cha dưỡng sức sau cơn bệnh đột quỵ.

Những phần qua may mắn dành cho chủ nhận thắng giải Lôtô

Sau đây là hỉnh ảnh các ban ca viên và thân nhân may mắn trúng giải thưởng Lôtô:

bé Tony trao giải thưởng may mắn cho các Cô


bé Nhân trao giải thưởng may mắn cho các Cô

Cha Phanxicô trao giải thưởng may mắn

bé Kem trao giải thưởng may mắn cho các Bà, Cô và Chú


bé Ken trao giải thưởng may mắn cho các Cô và anh Nhân

Giải thưởng đặc biệt đã thuộc về Thầy Vũ

Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh tặng quà Tết thay lời cảm ơn chị Duyên

Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh tặng quà Tết thay lời cảm ơn cô Mai