Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2021

Ca đoàn Thánh Linh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Từ Đường Phục Sinh và Nghĩa Trang GX Đa Minh

 Hôm nay, Thánh Lễ Chúa Nhựt XXXI Thường Niên Năm B, ngày 31 tháng 10 năm 2021, sau giờ Lễ, Cha Phanxico, ca đoàn Thánh Linh cùng cộng đoàn tham dự Thánh Lễ đã viếng Từ Đường Phục Sinh, dâng lời kinh, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.Ngay sau đó, Cha Phanxico cùng ca viên ca đoàn Thánh Linh đến viếng Nghĩa Trang GX Đa Minh, chúng con dâng 50 Kinh Mân Côi - Mầu Nhiệm Mừng để cầu nguyện cho quý Cha , quý tín hữu đã an nghỉ tại đây.The Holy Spirit ChoirThirty-first Sunday in Ordinary Time B (October 31, 2021)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


PRAYER
Thirty-second Sunday in Ordinary Time B (November 7, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 11 - 07 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (1 Kgs 17:10-16)

A reading from the first Book of Kings

In those days, Elijah the prophet went to Zarephath.
As he arrived at the entrance of the city,
a widow was gathering sticks there; he called out to her,
"Please bring me a small cupful of water to drink." 
She left to get it, and he called out after her,
"Please bring along a bit of bread." 
She answered, "As the LORD, your God, lives,
I have nothing baked; there is only a handful of flour in my jar
and a little oil in my jug. 
Just now I was collecting a couple of sticks,
to go in and prepare something for myself and my son;
when we have eaten it, we shall die." 
Elijah said to her, "Do not be afraid. 
Go and do as you propose.
But first make me a little cake and bring it to me. 
Then you can prepare something for yourself and your son. 
For the LORD, the God of Israel, says,
'The jar of flour shall not go empty,
nor the jug of oil run dry,
until the day when the LORD sends rain upon the earth.'" 
She left and did as Elijah had said. 
She was able to eat for a year, and he and her son as well;
the jar of flour did not go empty,
nor the jug of oil run dry,
as the LORD had foretold through Elijah.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (V 17, 10-16)

“Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”.

Bà thưa: “Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”.

Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: ‘Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất'”.

Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 146:7, 8-9, 9-10)

R. (1b) Praise the Lord, my soul!
Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 1).


The LORD keeps faith forever,
    secures justice for the oppressed,
    gives food to the hungry.
The LORD sets captives free.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.

The LORD gives sight to the blind.
    The LORD raises up those who were bowed down;
the LORD loves the just.
    The LORD protects strangers.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. 

The fatherless and the widow he sustains,
    but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
    your God, O Zion, through all generations. Alleluia.
R. Praise the Lord, my soul!
Xướng: Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.


Reading II (Heb 9:24-28)

A reading from the Letter to the Hebrews

Christ did not enter into a sanctuary made by hands,
a copy of the true one, but heaven itself,
that he might now appear before God on our behalf. 
Not that he might offer himself repeatedly,
as the high priest enters each year into the sanctuary
with blood that is not his own;
if that were so, he would have had to suffer repeatedly
from the foundation of the world. 
But now once for all he has appeared at the end of the ages
to take away sin by his sacrifice. 
Just as it is appointed that human beings die once,
and after this the judgment, so also Christ,
offered once to take away the sins of many,
will appear a second time, not to take away sin
but to bring salvation to those who eagerly await him.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 9, 24-28)

“Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia (Mt 5:3)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 5:3)

Alleluia, alleluia! – "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". – Alleluia.


Gospel (Mk 12:38-44 or 12:41-44)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

In the course of his teaching Jesus said to the crowds,
"Beware of the scribes, who like to go around in long robes
and accept greetings in the marketplaces,
seats of honor in synagogues, 
and places of honor at banquets.
They devour the houses of widows and, as a pretext
recite lengthy prayers. 
They will receive a very severe condemnation."

He sat down opposite the treasury
and observed how the crowd put money into the treasury. 
Many rich people put in large sums.
A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. 
Calling his disciples to himself, he said to them,
"Amen, I say to you, this poor widow put in more
than all the other contributors to the treasury. 
For they have all contributed from their surplus wealth,
but she, from her poverty, has contributed all she had,
her whole livelihood."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44})

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.}

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

Ðó là lời Chúa.
29 tháng 10, 2021

Các bài hát chuẩn bị cho giờ Kinh Mân Côi tại nghĩa trang

 ** Mở đầu: Come, O Holy Spirit (1-2) – ES#145


1. O God, You Search Me (1) – ES#252
2. (2)


3. Save Your People (1) – ES#87
4. (2)


5. Love Goes On (1-2) – ES#285


** Kết thúc: Hail, Holy Queen #378 (1-2)The Holy Spirit Choir


28 tháng 10, 2021

THƯ NGỎ LÀ THƯ GÌ?

Đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ một ngày Chúa Nhựt, chúng ta nhiều lần nhận được mỗi người một bức thư ngỏ khi bước vào cổng thánh đường.  Hôm ấy có một cha xứ ở miền xa tới giáo xứ nầy xin giúp đỡ tài chính cho việc xây dựng nhà thờ.

Không mấy ai còn xa lạ với các thư ngỏ tương tự.  Tuy nhiên, nếu quen thuộc đến mức cứ mặc nhiên gán cho thư ngỏ một ý nghĩa hoàn toàn sai lạc với bản chất của loại thư tín đặc trưng nầy thì hẳn là rất cần dành ra chút ít thời gian mà chỉnh sửa lại.     

Thử bắt đầu với câu hỏi: thư ngỏ là gì?

Chắc chắn hầu hết các câu trả lời đều dựa trên công dụng thực tiễn của thư ngỏ: đó là một lá thư gởi tới mọi người để kêu gọi giúp đỡ cho một nhu cầu nào đó, thuộc lãnh vực từ thiện, văn hóa hay tôn giáo.

Quả đúng là thư ngỏ thường xuất hiện khi cần kêu gọi quyên góp tiền bạc, thực phẩm, thuốc men và mọi vật phẩm khác cho nạn nhân thiên tai, dịch họa hay chiến tranh.

Cách hiểu thư ngỏ như vậy một phần còn do chính từ ngữ được sử dụng: “ngỏ” được hiểu là “lên tiếng”, như trong cụm từ “ngỏ lời” hay “lời ngỏ”. 

Bằng chứng của lối hiểu nầy là đường dẫn:


Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn, kèm theo việc đối chiếu với lời giải thích của cụm từ tương đương trong Anh Ngữ và Pháp Ngữ thì rõ ràng có ngộ nhận ý nghĩa, khiến dẫn tới việc sử dụng sai cụm từ “thư ngỏ”.

A. Trước tiên, về hình thức, từ tố “ngỏ” trong “thư ngỏ” có nghĩa là “để ngỏđể trống”, “không dán kín”.  Thư tín chuyển qua đường bưu điện thường được dán kín để bảo mật điều trao đổi riêng tư giữa người gởi và người nhận.  Luật bảo mật thư tín trừng phạt kẻ vi phạm khi tự ý mở đọc thư.  Vậy một lá thư “để ngỏkhông dán” có mục đích công khai nội dung cho mọi người cùng đọc thì đó là “thư ngỏ”.

Thư ngỏ” còn là thư đăng trên báo chí, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, trên mạng xã hội, hay niêm yết nơi công cộng.    

Trong Anh Ngữ, “thư ngỏ” là “open letter”, một kháng thư, được phát hành, thường để gởi đến một cá nhân, nhưng chủ ý thông tri cho công chúng (published letter of protest or appeal usually addressed to an individual but intended for the general public https://www.merriam-webster.com/dictionary/open%20letter).

Còn trong Pháp Ngữ “thư ngỏ” là “lettre ouverte”, một văn bản phát hành trên các nhựt báo hoặc internet để thông tri cho đại chúng (un texte publié dans les journaux ou sur Internet et destiné au grand public https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-lettre-ouverte-f1117). 

B. Thứ đến, về nội dung, “thư ngỏ” được công bố với các lý do sau đây:   
- Như biện pháp cuối cùng để kêu gọi công luận phân xử người nhận thư hoặc những ai có liên can, theo một quan điểm thường mang tính phê phán, nhưng không hẳn luôn luôn như vậy
- Để tuyên bố lập trường của tác giả về một giải pháp cá biệt
- Để khởi xướng hay kết thúc một cuộc đối thoại rộng hơn về một giải pháp
- Để tập trung chú ý nhiều hơn vào người nhận khiến họ phải hành động 
- Có ý khôi hài   
- Chỉ đơn giản như một bức thư mang tính thủ tục để thông tri cho công chúng về một điều phải xảy ra 
(There are a number of reasons why an individual would choose the form of an open letter, including the following reasons:
As a last resort to ask the public to judge the letter's recipient or others involved, often but not always, in a critical light
To state the author's position on a particular issue
As an attempt to start or end a wider dialogue around an issue
As an attempt to focus broad attention on the letter's recipient, prompting them to some action
For humor value
Simply to make public a communication that must take place as a letter for reasons of formality  https://en.wikipedia.org/wiki/Open letter

Theo Oxford Advanced Learner’s Dictionaniry 8th Edition, “thư ngỏ là thư khiếu kiện hay phản kháng gởi đến một nhân vật hoặc một nhóm người quan trọng được ấn hành trên báo chí để công chúng có thể đọc được” (open pen letter a letter of complaint or protest to an important person or group that is printed in a newspaper so that the public can read it).  

Thiết nghĩ, nếu có ý bày tỏ tâm tình tri ân, chia sẻ lòng trắc ẩn…thì viết “tâm thư”.  Khi muốn kêu gọi mọi người cộng tác, giúp đỡ vào một việc thiện nguyện, công ích thì gởi “thư kêu gọi” sẽ tránh làm người nhận giật thót tim nếu đọc thấy tiêu đề “thư ngỏ”.  


P.X. Nguyễn Văn Nhứt


24 tháng 10, 2021

Thirty-first Sunday in Ordinary Time B (October 31, 2021)

 

https://www.giaophandanang.org/

2021 - 10 - 31 USCCB Daily Mass Readings

Reading I (Dt 6:2-6)

A reading from the Book of Deuteronomy

Moses spoke to the people, saying:
"Fear the LORD, your God,
and keep, throughout the days of your lives,
all his statutes and commandments which I enjoin on you,
and thus have long life.
Hear then, Israel, and be careful to observe them,
that you may grow and prosper the more,
in keeping with the promise of the LORD, the God of your fathers,
to give you a land flowing with milk and honey.

"Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD alone! 
Therefore, you shall love the LORD, your God,
with all your heart,
and with all your soul,
and with all your strength. 
Take to heart these words which I enjoin on you today."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðnl 6, 2-6)

“Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài.

“Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật.

“Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51)

R. (2)    I love you, Lord, my strength.
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2).


I love you, O LORD, my strength,
    O LORD, my rock, my fortress, my deliverer.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa; lạy Chúa là đá tảng, chiến luỹ, cứu tinh. 

My God, my rock of refuge,
    my shield, the horn of my salvation, my stronghold!
Praised be the LORD, I exclaim,
    and I am safe from my enemies.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.

The LORD lives!  And blessed be my rock!
    Extolled be God my savior.
You who gave great victories to your king
    and showed kindness to your anointed.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Vạn tuế Thiên Chúa, chúc tụng Ðá Tảng của con, ngợi khen Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho đức vua được đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. 

Reading II (Heb 7:23-28)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
The levitical priests were many
because they were prevented by death from remaining in office,
but Jesus, because he remains forever,
has a priesthood that does not pass away.
Therefore, he is always able to save those who approach God through him, 
since he lives forever to make intercession for them.

It was fitting that we should have such a high priest:
holy, innocent, undefiled, separated from sinners,
higher than the heavens.
He has no need, as did the high priests,
to offer sacrifice day after day,
first for his own sins and then for those of the people;
he did that once for all when he offered himself. 
For the law appoints men subject to weakness to be high priests,
but the word of the oath, which was taken after the law,
appoints a son,
who has been made perfect forever.

The word of the Lord.

Alleluia (Jn 14:23)

R. Alleluia, alleluia.
Whoever loves me will keep my word, says the Lord;
and my father will love him and we will come to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 14, 23)

Alleluia, alleluia! – Đức Giê-su đáp : "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. – Alleluia.

Gospel (Mk 12:28b-34)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

One of the scribes came to Jesus and asked him,
"Which is the first of all the commandments?" 
Jesus replied, "The first is this:
Hear, O Israel!
The Lord our God is Lord alone!
You shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, 
with all your mind,
and with all your strength.
The second is this:
You shall love your neighbor as yourself.
There is no other commandment greater than these." 
The scribe said to him, "Well said, teacher.
You are right in saying,
'He is One and there is no other than he.'
And 'to love him with all your heart,
with all your understanding,
with all your strength,
and to love your neighbor as yourself'
is worth more than all burnt offerings and sacrifices."
And when Jesus saw that he answered with understanding,
he said to him,
"You are not far from the kingdom of God." 
And no one dared to ask him any more questions.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 12, 28b-34)

“Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Ðó là lời Chúa.Homily for the Thirtieth Sunday in Ordinary Time B (October 24, 2021) - Fr. Francis Xavier Nguyen, O.P.


RUTH YESTERDAY AND TODAY: BEST MODEL OF CHRISTIAN CONVERSION


Dear Divya,

Ruth in the Old Testament was a Moabite girl who did not know the true God of Abraham, the true God of Isaac and the true God of Jacob until she became the daughter-in-law of Naomi.

Naomi and Elimelech, her husband, together with their two sons, Mahlon and Chilion, were among the wave of migrant people from Israel who left their country because of a severe famine and who came to Moab looking for a chance of survival.       

After the death of her husband, the widow had to work very hard taking care of her two young kids.  Living in a foreign land, Naomi had no choice but took two Moabite women, one named Orpah, the other Ruth, to be the wives of Mahlon and Chilion respectively.  The two men died shortly leaving a desperate family with three childless widows.

Naomi decided to go back to Israel her homeland where she would not escape from the hardship of everyday life though but there she was assured of full freedom of worshipping the Great Almighty God of her ancestors.  

Naomi told her two daughters-in-law of her plan and allowed them to return to their own parents’ homes.

Orpah kissed Naomi good-bye and left.

But Ruth embraced her mother-in-law Naomi and said to her in tears:

Do not ask me to abandon or forsake you!  For wherever you go I will go, wherever you lodge I will lodge, your people shall be my people, and your God my God” (see Ru 1:16).   

The rest of this so touching and inspiring a story was a happy ending.  Ruth got married to Boaz a relative of the Elimelech family and as a result she became the great-grand mother of King David.  So, in the genealogy of Jesus, as reported by Saint Matthew, Chapter I, verses from 5 to 6, Ruth will be honored for ever as one of the holy ancestors of Jesus Christ, our Lord and Savior.

Dear Divya,

We thank the loving and caring Father in heaven, the true God of our holy ancestors, for receiving you on this very meaningful day into His Holy genealogy because you have left everything to profess your faith in Jesus Christ, his Only Begotten Son, true God and true man.

By so doing, you have made a wise, right and grace-filled decision that brings you one of the best blessings that you have ever dreamt of.  Through the saving power of Jesus Christ’s Suffering, Death and Resurrection in the Sacrament of Baptism, you have become a member of the big family of God’s children, the Holy Catholic Church, founded by Jesus Christ himself.  You are now called to be eye-witness to your own family, the same way Ruth did her own family before, of the good news that there is now an ever larger extended family of which you are the trusted contact person, between your blood family and present Christian family.

Dear Divya,

We thank your good and generous parents for their wonderful family education background that has encouraged you to say what did Ruth before: “Do not ask me to abandon or forsake you!  For wherever you go I will go, wherever you lodge I will lodge, your people shall be my people, and your God my God.”

We are overwhelmed today by the great blessing of Christian conversion, this means the encounter with Jesus Christ and the starting of the new life in Jesus Christ until the day we will be totally transformed into his Life. Death and Resurrection. 

Let us join Bartimaeus, the blind man in this Mission Sunday Gospel, taken from Mark, Chapter 10, verses from 46 to 52, to ask Jesus for this favor: “Master, I want to see”. 


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


    

17 tháng 10, 2021

Hymns for the Thirtieth Sunday in Ordinary Time B (October 24, 2021)

 a) Entrance ES #136 "This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6) - EM p. 220


R. (3)    The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

When the LORD brought back the captives of Zion,
    we were like men dreaming.
Then our mouth was filled with laughter,
    and our tongue with rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Then they said among the nations,
    "The LORD has done great things for them."
The LORD has done great things for us;
    we are glad indeed.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Restore our fortunes, O LORD,
    like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
    shall reap rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Although they go forth weeping,
    carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
    carrying their sheaves.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

c) Response to universal prayer: 


d) Offertory  ES #178 "Taste And See"


e) Communion ES #305 “Prayer Of St. Francis”


f) Recessional  ES #378 "Hail, Holy Queen"
Thirtieth Sunday in Ordinary Time B (October 24, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 10 - 24 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Jer 31:7-9)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

 Thus says the LORD:
    Shout with joy for Jacob,
        exult at the head of the nations;
        proclaim your praise and say:
    The LORD has delivered his people,
        the remnant of Israel.
    Behold, I will bring them back
        from the land of the north;
    I will gather them from the ends of the world,
        with the blind and the lame in their midst,
    the mothers and those with child;
        they shall return as an immense throng.
    They departed in tears,
        but I will console them and guide them;
    I will lead them to brooks of water,
        on a level road, so that none shall stumble.
    For I am a father to Israel,
        Ephraim is my first-born.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Gr 31, 7-9)

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng vang lên, ca hát rằng: “Lạy Chúa, xin hãy cứu dân Chúa là những kẻ sống sót trong Israel”.

Ðây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây.

Chúng vừa đi vừa khóc, Ta sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước; chúng không phải vấp ngã trên đường đi: vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel, và Ephraim là trưởng tử của Ta.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6)

R. (3)    The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).


When the LORD brought back the captives of Zion,
    we were like men dreaming.
Then our mouth was filled with laughter,
    and our tongue with rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Khi Chúa đem những người từ Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Then they said among the nations,
    "The LORD has done great things for them."
The LORD has done great things for us;
    we are glad indeed.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: “Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng.” Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Restore our fortunes, O LORD,
    like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
    shall reap rejoicing.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Lạy Chúa, hãy đổi số phận của con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Although they go forth weeping,
    carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
    carrying their sheaves.
R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
Xướng: Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo; họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.

Reading II (Heb 5:1-6)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Every high priest is taken from among men
and made their representative before God,
to offer gifts and sacrifices for sins.
He is able to deal patiently with the ignorant and erring,
for he himself is beset by weakness
and so, for this reason, must make sin offerings for himself
as well as for the people.
No one takes this honor upon himself
but only when called by God,
just as Aaron was.
In the same way,
it was not Christ who glorified himself in becoming high priest,
but rather the one who said to him:
    You are my son:
        this day I have begotten you;
just as he says in another place:
    You are a priest forever
        according to the order of Melchizedek.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 5, 1-6)

“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế, cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi như Aaron.

Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Tm 1:10)

R. Alleluia, alleluia.
Our Savior Jesus Christ destroyed death
and brought life to light through the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (x.c 2 Tm 1:10)

Alleluia, alleluia! – Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. – Alleluia.

Gospel (Mk 10:46-52)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd,
Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus,
sat by the roadside begging.
On hearing that it was Jesus of Nazareth,
he began to cry out and say,
"Jesus, son of David, have pity on me."
And many rebuked him, telling him to be silent. 
But he kept calling out all the more,
"Son of David, have pity on me."
Jesus stopped and said, "Call him."
So they called the blind man, saying to him,
"Take courage; get up, Jesus is calling you."
He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. 
Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" 
The blind man replied to him, "Master, I want to see." 
Jesus told him, "Go your way; your faith has saved you." 
Immediately he received his sight
and followed him on the way.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 10, 46-52)

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time B (October 17, 2021)

 First Reading-Miss Ngoc Linh


Second Reading-Mr. Patric


Homily for the Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time B (October 17, 2021)-Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.


Prayer-Mr. Chinh
15 tháng 10, 2021

Lòng biết ơn


The Fox and the Bird - CGI short film by Fred and Sam Guillaume


10 tháng 10, 2021

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time B (October 17, 2021)

 

https://www.tonggiaophanhanoi.org/

2021 - 10 - 17 USCCB Daily Mass Readings


Reading I (Is 53:10-11)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The LORD was pleased
    to crush him in infirmity.

If he gives his life as an offering for sin,
    he shall see his descendants in a long life,
    and the will of the LORD shall be accomplished through him.

Because of his affliction
    he shall see the light in fullness
        of days;
through his suffering, my servant shall justify many,
    and their guilt he shall bear.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 53, 10-11)

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22)

R. (22)    Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).


Upright is the word of the LORD,
    and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
    of the kindness of the LORD the earth is full.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
    upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
    and preserve them in spite of famine.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. 

Our soul waits for the LORD,
    who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
    who have put our hope in you.
R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
Xướng: Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Reading II (Heb 4:14-16)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:
Since we have a great high priest who has passed through the heavens, 
Jesus, the Son of God,
let us hold fast to our confession.
For we do not have a high priest
who is unable to sympathize with our weaknesses,
but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin. 
So let us confidently approach the throne of grace
to receive mercy and to find grace for timely help.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Dt 4, 14-16)

“Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mk 10:45)

R. Alleluia, alleluia.
The Son of Man came to serve
and to give his life as a ransom for many.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mc 10:45)

Alleluia, alleluia! – Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”– Alleluia.

Gospel (Mk 10:35-45 or 10:42-45)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him,
"Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." 
He replied, "What do you wish me to do for you?" 
They answered him, "Grant that in your glory
we may sit one at your right and the other at your left." 
Jesus said to them, "You do not know what you are asking. 
Can you drink the cup that I drink
or be baptized with the baptism with which I am baptized?" 
They said to him, "We can." 
Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink,
and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized;
but to sit at my right or at my left is not mine to give
but is for those for whom it has been prepared." 
When the ten heard this, they became indignant at James and John. 
Jesus summoned them and said to them,
"You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles
lord it over them,
and their great ones make their authority over them felt. 
But it shall not be so among you.
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant;
whoever wishes to be first among you will be the slave of all. 
For the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mc 10, 35-45)

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Ðó là lời Chúa.Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time B (October 10, 2021)


First Reading-Mr. Patric


Second Reading-Ms. Divya


Homily for Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time B(October 10, 2021)-Fr. Francis Xavier Nguyen, O.P.


Prayer of the Faithful-Mr. DavidThe Holy Spirit Choir


9 tháng 10, 2021

Phân Ưu &Cầu Nguyện

https://www.123rf.com/CA ĐOÀN THÁNH LINH VỪA ĐƯỢC TIN BÀ MÁT-TA LÀ MỆ (O) CHỒNG CỦA CÔ DUNG, CA VIÊN CA ĐOÀN, VỪA ĐƯỢC AN NGHỈ TRONG CHÚA KI-TÔ.

ANH CHỊ EM CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH XIN CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CÙNG CÔ DUNG VÀ TANG QUYẾN VÀ XIN DÂNG THÁNH LỄ, KINH MÂN CÔI CẦU XIN THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT BAN CHO BÀ MÁT-TA HƯỞNG CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI.

 

NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2021.

 

CA ĐOÀN THÁNH LINH GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH, BA CHUÔNG 8 tháng 10, 2021

LHS Thứ Bảy Tuần XXVII TN: ƠN ĐẠI PHƯỚC DÀNH CHO AI BIẾT LẮNG VÀ VÂNG THEO-Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Bảy Tuần XXVII TN: ƠN ĐẠI PHƯỚC DÀNH CHO AI BIẾT LẮNG VÀ VÂNG THEO - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


7 tháng 10, 2021

LHS Thứ Sáu Tuần XXVII TN: CHÚA KITÔ ĐÃ CHIẾN THẮNG THẾ LỰC ÁC TÀ - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Sáu Tuần XXVII TN: CHÚA KITÔ ĐÃ CHIẾN THẮNG THẾ LỰC ÁC TÀ - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN