Tìm Kiếm

31 tháng 7, 2023

Chúc Mừng Ngày Kỷ Niệm Hôn Phối của Ca Viên trong Tháng 8

 
teresafamily.org

Anh Chị Matthias Trần Bửu Văn Bình - Maria Đặng Thị Thùy Linh - 04/08/2018


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


CHÚC MỪNG NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA QUÝ CHA TRONG THÁNG 8

Cha Giuse Đinh Trọng Chính, O.P. - 04/8/2009
Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. - 11/8/2011
Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P. - 14/8/2009


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợpCHÚC MỪNG NGÀY KỶ NIỆM KHẤN DÒNG CỦA QUÝ CHA VÀ QUÝ THẦY TRONG THÁNG 8


Thầy Phê-rô Mai Viết Độ, O.P. - 04/8/2009
Cha Michael Nguyễn Văn Bắc, O.P. - 8/8/1975
Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P. - 13/8/1938
Giuse Nguyễn Duy Linh, O.P. - 13/8/2010
Cha Giuse Đinh Trọng Chính, O.P. - 14/8/1999
Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, O.P. - 14/8/2000
Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. - 14/8/2003
Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P. - 15/8/1972
Cha Benedict Vương Thuật, O.P. - 15/8/1997
Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. - 15/8/1997


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA VIÊN TRONG THÁNG 8


08-08 Dominico Nguyễn Văn Thập
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Báu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lưu Thị Kim Loan
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lê Thị Huyền Châu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Thị Mỹ Dung
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Kim Hạnh
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Ánh Hằng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Liễu Thúy Hằng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Phạm Minh Hiền
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Minh Hiền
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Thị Ánh Hồng
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Ngọc Loan
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Liễu Mi
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Ánh Bảo Ngọc
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Tống Thị Kim Ngân 
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương 
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thanh Tú Quyên
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Dương Thị Ngọc Thu
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Nguyễn Thị Thu Thủy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hồ Ngọc Bảo Trân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lê Ngọc Bảo Trân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thi Mai Trâm
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Ngô Thị Thanh Vân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Tường Vi Vân
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Đỗ Khuê Vy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Trần Thi Phượng Vy
15-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Đỗ Như Ý
29-08 Gioan Baotixita Trần Xuân Thiện

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CA VIÊN THÁNG 8


04-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bùi Thị Ngọc Diệp
05-08 Maria Elizabeth Trần Bùi Thanh Dung
06-08 Cecile Phan Thanh Thùy Liễu
10-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Nguyễn Ngọc Nhật Minh
12-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Lưu Thị Kim Loan
18-08 Têrêsa Hài Đồng Giêsu Bùi Thị Thùy Trang
24-08 Maria Nguyễn An Kim Loan
26-08 Maria Đức Mẹ Mông Triệu Hoàng Linh Phương
26-08 Phêrô Mai Văn Trí

30 tháng 7, 2023

Feast of the Transfiguration of the Lord, Year A (August 6, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For August 6, 2023


First Reading (Dn 7:9-10, 13-14)

A reading from the Book of the Prophet Daniel

As I watched:

Thrones were set up
and the Ancient One took his throne.
His clothing was bright as snow,
and the hair on his head as white as wool;
his throne was flames of fire,
with wheels of burning fire.
A surging stream of fire
flowed out from where he sat;
Thousands upon thousands were ministering to him,
and myriads upon myriads attended him.
The court was convened and the books were opened.

As the visions during the night continued, I saw:

One like a Son of man coming,
on the clouds of heaven;
When he reached the Ancient One
and was presented before him,
The one like a Son of man received dominion, glory, and kingship;
all peoples, nations, and languages serve him.
His dominion is an everlasting dominion
that shall not be taken away,
his kingship shall not be destroyed.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ðn 7, 9-10. 13-14)

“Áo Người trắng như tuyết”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 97:1-2, 5-6, 9) - EM page 266

R. (1a and 9a) The Lord is king, the Most High over all the earth.
Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a).

The LORD is king; let the earth rejoice;
let the many islands be glad.
Clouds and darkness are round about him,
justice and judgment are the foundation of his throne.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.

The mountains melt like wax before the LORD,
before the LORD of all the earth.
The heavens proclaim his justice,
and all peoples see his glory.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

Because you, O LORD, are the Most High over all the earth,
exalted far above all gods.
R. The Lord is king, the Most High over all the earth.
Xướng: Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể.

Second Reading (2 Pt 1:16-19)

A reading from the second Letter of Saint Peter

Beloved:
We did not follow cleverly devised myths
when we made known to you
the power and coming of our Lord Jesus Christ,
but we had been eyewitnesses of his majesty.
For he received honor and glory from God the Father
when that unique declaration came to him from the majestic glory,
"This is my Son, my beloved, with whom I am well pleased."
We ourselves heard this voice come from heaven
while we were with him on the holy mountain.
Moreover, we possess the prophetic message that is altogether reliable.
You will do well to be attentive to it,
as to a lamp shining in a dark place,
until day dawns and the morning star rises in your hearts.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (2 Pr 1, 16-19)

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 17:5c)

R. Alleluia, alleluia.
This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 17, 5c)

Alleluia, alleluia! – Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. – Alleluia.

Gospel (Mt 17:1-9)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus took Peter, James, and his brother, John,
and led them up a high mountain by themselves.
And he was transfigured before them;
his face shone like the sun
and his clothes became white as light.
And behold, Moses and Elijah appeared to them,
conversing with him.
Then Peter said to Jesus in reply,
"Lord, it is good that we are here.
If you wish, I will make three tents here,
one for you, one for Moses, and one for Elijah."
While he was still speaking, behold,
a bright cloud cast a shadow over them,
then from the cloud came a voice that said,
"This is my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him."
When the disciples heard this, they fell prostrate
and were very much afraid.
But Jesus came and touched them, saying,
"Rise, and do not be afraid."
And when the disciples raised their eyes,
they saw no one else but Jesus alone.

As they were coming down from the mountain,
Jesus charged them,
"Do not tell the vision to anyone
until the Son of Man has been raised from the dead."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 17, 1-9)

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.
Homily for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 23)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


Danh sách các Giám mục và Giáo phận tại Việt Nam năm 2023Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis

 (Chinhphu.vn) - Chiều 27/7/2023, nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Tòa thánh Vatican.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Giáo hoàng Francis - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến với Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng tới thăm Tòa thánh Vatican và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Giáo hoàng và Tòa thánh dành cho Đoàn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ hết sức trân trọng những quan tâm và tình cảm của Giáo hoàng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam trước đây và cho Việt Nam ngày nay, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Tòa thánh thông qua việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao trong những năm qua và triển khai hiệu quả cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo trong đó có Công giáo. 

Chủ tịch nước hoan nghênh những đóng góp tích cực của cộng đồng Công giáo Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề, đồng thời mong muốn Công giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Giáo hoàng Francis hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là cơ hội để hai bên trao đổi về tình hình Công giáo Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Tòa thánh. 

Giáo hoàng Francis nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi đón tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trước đây, chia sẻ tình cảm của Giáo hoàng đối với đất nước, con người và quan tâm đặc biệt dành cho cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và trân trọng các chỉ dẫn và huấn từ của Giáo hoàng và Tòa thánh đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam; mong rằng Giáo hoàng tiếp tục quan tâm chỉ dẫn các chức sắc, tín đồ Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện đường hướng gắn bó, đồng hành cùng Nhà nước và nhân dân, vì sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của Tòa thánh đối với những vấn đề toàn cầu, duy trì hòa bình, phát triển bền vững, môi trường, bảo đảm quyền con người.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với Giáo hoàng Francis - Ảnh: TTXVN

Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa thánh mong muốn quan hệ Tòa thánh - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng "đồng hành cùng dân tộc", "giáo dân tốt là công dân tốt", đồng thời khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis đánh giá việc thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam là bước tiến quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai bên phát triển tích cực, là kết quả của quá trình trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên tin tưởng rằng, Đại diện thường trú sẽ đóng góp tích cực cho quan hệ giữa Tòa thánh và cộng đồng Công giáo Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam – Tòa thánh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động của đại diện thường trú, phù hợp pháp luật, quy định của Việt Nam và thỏa thuận hai bên; bày tỏ mong muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày càng phát triển và đóng góp ngày càng tích cực hơn vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh việc thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam là hình mẫu của sự tin tưởng lẫn nhau và là cơ sở để thúc đẩy, mở rộng quan hệ hơn nữa trong thời gian tới./.

BNG


Thông báo về “Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”


✅Link bài viết: https://bom.so/gU0Xzc ✅Link Youtube:    • Thông báo về “Thỏ...   📍Kính mời quý vị cùng theo dõi và BẬT THÔNG BÁO để nhận những thông tin mới nhất từ Truyền thông Hội Đồng Giám mục Việt Nam. __________________________________________________ Bản quyền thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam Xin không đăng tải lại. __________________________________________________ Ban Thư Ký & Ủy ban Truyền thông Xã hội của HĐGMVN - 72/12 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. ➤ Email: bbt.whd@gmail.com ➤ Facebook: fb.com/hdgmvietnam ➤ Website: hdgmvietnam.com

Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận về Quy chế Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam


Thông cáo chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, được công bố chiều ngày 27/7/2023, cho biết hai bên đã ký kết “Thỏa thuận về Quy chế của Đại diện Thường trú của Tòa Thánh và về Văn phòng Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”. Trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Liên lạc và hỗ trợ Vatican News Tiếng Việt qua email & Zelle: tiengviet@vaticannews.va


24 tháng 7, 2023

Hymns for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 2023)

 -Entrance: ES # 192  "ALL THE ENDS OF THE EARTH"


Responsorial Psalm (Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130) - EM page 209
FM    ACA/GAGF


R. (97a) Lord, I love your commands.
Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! 

I have said, O LORD, that my part
is to keep your words.
The law of your mouth is to me more precious
than thousands of gold and silver pieces.
R. Lord, I love your commands.
Xướng:  Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

Let your kindness comfort me
according to your promise to your servants.
Let your compassion come to me that I may live,
for your law is my delight.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. 

For I love your command
more than gold, however fine.
For in all your precepts I go forward;
every false way I hate.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. 

Wonderful are your decrees;
therefore I observe them.
The revelation of your words sheds light,
giving understanding to the simple.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. 

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Recessional: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir


Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 2023)

tgpsaigon.net


 Daily Mass Reading Podcast For July 30, 2023


First Reading (1 Kgs 3:5, 7-12)

A reading from the first Book of Kings

The LORD appeared to Solomon in a dream at night.
God said, "Ask something of me and I will give it to you."
Solomon answered:
"O LORD, my God, you have made me, your servant, king
to succeed my father David;
but I am a mere youth, not knowing at all how to act.
I serve you in the midst of the people whom you have chosen,
a people so vast that it cannot be numbered or counted.
Give your servant, therefore, an understanding heart
to judge your people and to distinguish right from wrong.
For who is able to govern this vast people of yours?"

The LORD was pleased that Solomon made this request.
So God said to him:
"Because you have asked for this—
not for a long life for yourself,
nor for riches,
nor for the life of your enemies,
but for understanding so that you may know what is right—
I do as you requested.
I give you a heart so wise and understanding
that there has never been anyone like you up to now,
and after you there will come no one to equal you."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (1 V 3, 5. 7-12)

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130) - EM page 209

R. (97a) Lord, I love your commands.
Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! 

I have said, O LORD, that my part
is to keep your words.
The law of your mouth is to me more precious
than thousands of gold and silver pieces.
R. Lord, I love your commands.
Xướng:  Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

Let your kindness comfort me
according to your promise to your servants.
Let your compassion come to me that I may live,
for your law is my delight.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. 

For I love your command
more than gold, however fine.
For in all your precepts I go forward;
every false way I hate.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. 

Wonderful are your decrees;
therefore I observe them.
The revelation of your words sheds light,
giving understanding to the simple.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. 

Second Reading (Rom 8:28-30)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
We know that all things work for good for those who love God,
who are called according to his purpose.
For those he foreknew he also predestined
to be conformed to the image of his Son,
so that he might be the firstborn
among many brothers and sisters.
And those he predestined he also called;
and those he called he also justified;
and those he justified he also glorified.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 8, 28-30)

“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Mt 11:25)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;
for you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Mt 11:25)

Alleluia, alleluia! – Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn". – Alleluia.

Gospel (Mt 13:44-52)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus said to his disciples:
"The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field,
which a person finds and hides again,
and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant
searching for fine pearls.
When he finds a pearl of great price,
he goes and sells all that he has and buys it.
Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea,
which collects fish of every kind.
When it is full they haul it ashore
and sit down to put what is good into buckets.
What is bad they throw away.
Thus it will be at the end of the age.
The angels will go out and separate the wicked from the righteous
and throw them into the fiery furnace,
where there will be wailing and grinding of teeth.

"Do you understand all these things?"
They answered, "Yes."
And he replied,
"Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven
is like the head of a household
who brings from his storeroom both the new and the old."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 13, 44-52)

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.

Ðó là lời Chúa.
23 tháng 7, 2023

20 tháng 7, 2023

NEW HYMN

 ES # 194 "I WILL SING FOREVER"
The Holy Spirit Choir


17 tháng 7, 2023

Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 23, 2023)

 Entrance Hymn: ES # 195 "O BLESS THE LORD, MY SOUL"


Responsorial Psalm (Ps 86:5-6, 9-10, 15-16) - EM pages 206-207
CM    GAG/FED


R. (5a) Lord, you are good and forgiving.
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung 

You, O LORD, are good and forgiving,
abounding in kindness to all who call upon you.
Hearken, O LORD, to my prayer
and attend to the sound of my pleading.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

All the nations you have made shall come
and worship you, O LORD,
and glorify your name.
For you are great, and you do wondrous deeds;
you alone are God.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 

You, O LORD, are a God merciful and gracious,
slow to anger, abounding in kindness and fidelity.
Turn toward me, and have pity on me;
give your strength to your servant.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con; ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 320 "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion: ES # 303 "O BEAUTY, EVER ANCIENT"


-Recessional: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir


Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 23, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For July 23, 2023


First Reading (Wis 12:13, 16-19)

A reading from the Book of Wisdom

There is no god besides you who have the care of all,
that you need show you have not unjustly condemned.
For your might is the source of justice;
your mastery over all things makes you lenient to all.
For you show your might when the perfection of your power is disbelieved;
and in those who know you, you rebuke temerity.
But though you are master of might, you judge with clemency,
and with much lenience you govern us;
for power, whenever you will, attends you.
And you taught your people, by these deeds,
that those who are just must be kind;
and you gave your children good ground for hope
that you would permit repentance for their sins.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Kn 12, 13. 16-19)

“Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.

Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung: vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng: Người công chính phải ăn ở nhân đạo, và Người làm cho con cái Người đầy hy vọng rằng: Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 86:5-6, 9-10, 15-16) - EM pages 206-207

R. (5a) Lord, you are good and forgiving.
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung 

You, O LORD, are good and forgiving,
abounding in kindness to all who call upon you.
Hearken, O LORD, to my prayer
and attend to the sound of my pleading.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. 

All the nations you have made shall come
and worship you, O LORD,
and glorify your name.
For you are great, and you do wondrous deeds;
you alone are God.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. 

You, O LORD, are a God merciful and gracious,
slow to anger, abounding in kindness and fidelity.
Turn toward me, and have pity on me;
give your strength to your servant.
R. Lord, you are good and forgiving.
Xướng: Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con; ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

Second Reading (Rom 8:26-27)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
The Spirit comes to the aid of our weakness;
for we do not know how to pray as we ought,
but the Spirit himself intercedes with inexpressible groanings.
And the one who searches hearts
knows what is the intention of the Spirit,
because he intercedes for the holy ones
according to God's will.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 8, 26-27)

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Mt 11:25)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;
you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Mt 11:25)

Alleluia, alleluia! – Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn". – Alleluia.

Gospel (Mt 13:24-43)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus proposed another parable to the crowds, saying:
"The kingdom of heaven may be likened
to a man who sowed good seed in his field.
While everyone was asleep his enemy came
and sowed weeds all through the wheat, and then went off.
When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well.
The slaves of the householder came to him and said,
'Master, did you not sow good seed in your field?
Where have the weeds come from?'
He answered, 'An enemy has done this.'
His slaves said to him,
'Do you want us to go and pull them up?'
He replied, 'No, if you pull up the weeds
you might uproot the wheat along with them.
Let them grow together until harvest;
then at harvest time I will say to the harvesters,
"First collect the weeds and tie them in bundles for burning;
but gather the wheat into my barn."'"

He proposed another parable to them.
"The kingdom of heaven is like a mustard seed
that a person took and sowed in a field.
It is the smallest of all the seeds,
yet when full-grown it is the largest of plants.
It becomes a large bush,
and the 'birds of the sky come and dwell in its branches.'"

He spoke to them another parable.
"The kingdom of heaven is like yeast
that a woman took and mixed with three measures of wheat flour
until the whole batch was leavened."

All these things Jesus spoke to the crowds in parables.
He spoke to them only in parables,
to fulfill what had been said through the prophet:
I will open my mouth in parables,
I will announce what has lain hidden from the foundation
of the world.

Then, dismissing the crowds, he went into the house.
His disciples approached him and said,
"Explain to us the parable of the weeds in the field."
He said in reply, "He who sows good seed is the Son of Man,
the field is the world, the good seed the children of the kingdom.
The weeds are the children of the evil one,
and the enemy who sows them is the devil.
The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels.
Just as weeds are collected and burned up with fire,
so will it be at the end of the age.
The Son of Man will send his angels,
and they will collect out of his kingdom
all who cause others to sin and all evildoers.
They will throw them into the fiery furnace,
where there will be wailing and grinding of teeth.
Then the righteous will shine like the sun
in the kingdom of their Father.
Whoever has ears ought to hear."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 13, 24-43)

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

{Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”.

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”. Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.}

Ðó là lời Chúa.
16 tháng 7, 2023

15 tháng 7, 2023

MÈ RANG VÀ CHANH ĐÔNG LẠNH

 Mới đây, trong câu chuyện về các chứng bệnh của người già, chị Hạnh -- người đẹp của anh Tài, hội viên hội Vietnam Healing Foundation --nói rằng người lớn tuổi ăn một ngày 3 muỗng cà phê mè rang ( nguyên hột, không muối, không đường ) sẽ khỏi phải thức giấc tiểu tiện ban đêm.

Chị Hạnh là người thành thật và khả kính, nhưng tôi vốn không tin mấy phương thuốc ngoại khoa, nhất là các “bí quyết gia truyền” phổ biến trên mạng Internet từ các thầy lang trong nước.

Tuy vậy, nhà có sẵn mè và theo tôi biết mè rất lợi ích cho sức khỏe, nên tôi ( và bà xã ) thử áp dùng phương pháp chị Hạnh bày .

Tin vui là phương pháp đó rất hiệu quả.

Tôi muốn viết thư ngay để cảm ơn chị Hạnh và chia xẻ với các anh chị nhưng ngại rằng hiệu quả đó có thể nhất thời, cá biệt, do thể chất của tôi hay phản ứng hóa học giữa mè và mấy thứ đồ ăn nào đó.

Tôi nghĩ tôi nên chờ đợi. Gần ba tháng trôi qua, mè rang vẫn hữu hiệu với gia đình tôi. Những buổi chiều tập thể dục, cắt cỏ, hay đánh tennis tôi uống nhiều nước, có khi cả đến hai chai, mè rang vẫn hữu hiệu.
Cảm ơn chị Hạnh.

Các anh chị thử dùng mè rang.Ước mong mè rang hữu hiệu trong trường kỳ và không có phản ứng phụ bất lợi nào hết.

NgPhụng

NỘI DUNG CHI TIẾT

Hạt vừng hay được gọi là hạt mè với nhiều loại, phổ biến là vừng vàng, vừng trắng và vừng đen. Hạt vừng có một hồ sơ dinh dưỡng rất kinh ngạc. Ngoài những vitamin thì trong hạt mè còn chứa lượng lớn các khoáng chất tự nhiên và các hợp chất hữu cơ bao gồm canxi, sắt, magiê, phốt pho, mangan, đồng, kẽm, chất xơ, thiamin, vitamin B6, axit folic, protein, và tryptophan.

Do vậy mà những lợi ích mà hạt vừng mang lại cho sức khỏe cũngvô cùng lớn.

1. Huyết áp

Một số nghiên cứu đã chứng minh được dầu mè có thể làm giảm huyết áp cao, giúp hệ thống tim mạch hoạt động nhẹ nhàng hơn, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Ngoài ra, Magie được biết tới như một thần dược giãn mạch máu giúp giảm huyết áp cao, vì vậy mà magie có trong dầu mè cũng có tác dụng như thế. Có thể bạn không biết, hàm lượng magie trong dầu mè trong 1 khẩu phần ăn cung cấp cho cơ thể 25% nhu cầu magie hàng ngày của bạn. Con số này không nhỏ phải không?

2. Phòng chống ung thư

Với giá trị dinh dưỡng cùng các vitamin, khoáng chất có trong hạt vừng thì không ai có thể phủ định khả năng phòng chống ung thư của loại hạt nhỏ bé này. Bên cạnh các khoáng chất thì hạt vừng còn chứa axit phytic là một hợp chất chống ung thư mà ít ai biết tới và nó hoạt động như một chất chống oxi hóa, ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do. Do đó mà không chỉ ngăn ngừa bệnh ung thư, hợp chất này còn giúp cơ thể tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện và ngăn ngừa bệnh tim mạch, ngăn chặn các bệnh liên quan đến rối loạn nhận thức.Một số loại bệnh ung thư mà hạt vừng có thể ngăn ngừa được là ung thư bạch cầu, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt.

3. Kiểm soát bệnh tiểu đường

Một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của magie và các khoáng chất trong hạt vừng, các sản phẩm từ hạt vừng có tác dụng ngăn chặn và kiểm soát bệnh tiểu đường ở mọi tình trạng khác nhau. Hơn thế nữa, một số nghiên cứu đã chứng minh được rằng dầu mè có những tác động tích cực trong điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2. Dầu mè có thể cải thiện và nâng cao tác động của thuốc điều trị tới tình trạng bệnh, điều hòa lượng insulin và glucose trong cơ thể, từ đó có thể kiểm soát tình hình bệnh lý.

4. Đường tiêu hóa

Cũng như các loại hạt khác, trong hạt vừng có chất xơ. Chất xơ giúp cho đường tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn, giúp thức ăn dễ tiêu hóa hơn. Do vậy mà cơ thể cũng tránh được các loại bệnh về đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, các bệnh về ruột già và đồng thời phòng chống ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra, chất xơ còn là địch thủ của cholesterol LDL nguy hại từ thịt động vật,chất xơ loại bỏ những cholesterol có hại đó ra khỏi cơ thể giúp bạn phòng tránh được các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch.

5. Sức khỏe xương

Hàm lượng cao các chất khoáng  chất cần thiết trong hạt vừng như kẽm, canxi  và phốt pho có tác dụng cải thiện sức khỏe xương của cơ thể. Các khoáng chất này có thể hổ trợ quá trình tái tạo và cung cấp canxi cho xương, phòng chống bệnh loãng xương.

6. Chống viêm nhiễm

Đồng có trong hạt vừng có rất nhiều tác dụng, một trong số đó là hỗ trợ giảm đau do viêm xương, khớp, cơ bắp; nó cũng có thể làm giảm tình trạng bệnh viêm xương, khớp, cơ bắp. Hơn nữa, đồng là khoáng chất cần thiết cho việc bảo vệ thành mạch mạch máu, xương và khớp. Thêm vào đó, đồng là yếu tố cần thiết cho sự hấp thu hợp chất sắt ở cơ thể.

7. Bảo vệ dưới các tác nhân bức xạ

Sesamol là một hợp chất có trong hạt vừng và nó có thể bảo vệ ADN khỏi tác động của các tác nhân bức xạ. Bức xạ có thể do những tình huống tình cờ hoặc trong quá trình điều trị bệnh bằng  hóa trị hay xạ trị.Hạt mè có thể bảo vệ ADN khỏi biến đổi bức xạ, từ đó ngăn ngừa ung thư hay các bệnh lý liên quan tới biến đổi ADN.

8. Sức khỏe răng miệng

Hạt vừng có tác động mạnh mẽ tới sức khỏe răng miệng. Khi chà bột vừng hoặc vừng giã lên răng sẽ giúp bạn kháng khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn bám trên răng. Đặc biệt là hạt vừng có thể ngăn chặn hoạt động của vi khuẩn chính gây ra sâu răng là vi khuẩn Streptococcus.

9. Da và tóc

Hạt vừng có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da. Dầu mè còn có thể làm  giảm sự xuất hiện của các vết đồi mồi và các dấu hiệu lão hóa khác trên da.

10. Chức năng chuyển hóa

Trong hạt vừng có một lượng protein khá lớn và chúng có thể phân tán hoặc tập trung lại trong quá trình chuyển hóa. Vì vậy, hạt vừng có thể tăng cường năng lượng cơ thể, củng cố hoạt động của tế bào và hệ thống trao đổi chất.

11. Lưu ý

Nếu như ăn quá nhiều hạt mè có thể gây khó chịu ở dạ dày và ruột kết.
Tuy nhiên, những việc này chỉ xảy ra khi ăn với lượng rất lớn.

=================================

  CHANH ĐÔNG LẠNH

Ai cũng khuyên nên bỏ chanh vào ngăn đá rồi dùng dần, tôi làm thử không ngờ thần kỳ thật!

Chuyện là từ trước đến nay  nghe mấy chị em hàng xóm bảo mua chanh nếu muốn chanh phát huy hết tác dụng thì phải bỏ vào tủ lạnh đông lạnh rồi hãy sử dụng.  Nhưng hôm trước một bài báo nói về tác dụng của chanh đông lạnh, hóa ra mới biết đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu, có tác dụng phòng ngừa ung thư.

Chanh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe :

Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO) khuyên mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 150 g vỏ cam hoặc chanh đông lạnh mỗi tuần để phòng chống ung thư.

Việc đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu bên trong.Theo Health, nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh quả chanh có rất nhiều công dụng. Chẳng hạn như giải độc cơ thể bằng cách kích thích chức năng gan thận hoạt động, tăng cường hệ thống miễn dịch và làm giảm tác động của các gốc tự do. Do đó ngăn ngừa sự phát triển của các căn bệnh khác nhau.

Chanh chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe và toàn bộ chức năng của cơ thể. Nghiên cứu các nhà khoa học Viện Ung thư Anh phát hiện trong một trái chanh có khoảng 22 chất chống ung thư bao gồm limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C…

Nước ép chanh có nhiều lợi ích thanh lọc cơ thể nhưng khi nhấn mạnh tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư thì phải nói đến  vỏ chanh. Các đặc tính chống ung thư có được là do hợp chất limonoids chứa trong vỏ chanh.Mới đây limonoids được chứng minh lâm sàng có tác dụng tích cực trong điều trị các các loại ung thư như ung thư đại trực tràng, tuyến tụy, tuyến tiền liệt, gan, bệnh bạch cầu.

Theo các nhà khoa học của CSIRO,một trái chanh có thể phòng chống đến 50% các loại ung thư. Họ khuyên mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 150 g vỏ cam hoặc chanh mỗi tuần để phòng chống ung thư. Việc đông lạnh sẽ giúp vỏ chanh giữ nguyên các chất chống oxy hóa và tinh dầu bên trong và quan trọng hơn là bạn dễ dàng sử dụng.

Công thức cấp đông chanh

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị :

– 500gam chanh tươi
– Khay đá.

2. Cách làm :

– Chanh sau khi mua về bạn đem rửa sạch dưới vòi nước rồi ngâm tiếp vào trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 10 – 15 phút.
– Cho chanh vào trong trong khay đá rồi dùng túi nilon bọc thực phẩm trùm kín, để trong ngăn đá.
– Để như vậy chừng 5-6 tiếng đến khi chanh đông thành đá thì bạn có thể sử dụng.

Cách sử dụng :

– Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp.
–Mỗi tuần các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 – 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài.