Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2023

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 2023)

tgpsaigon.net


 Daily Mass Reading Podcast For July 30, 2023


First Reading (1 Kgs 3:5, 7-12)

A reading from the first Book of Kings

The LORD appeared to Solomon in a dream at night.
God said, "Ask something of me and I will give it to you."
Solomon answered:
"O LORD, my God, you have made me, your servant, king
to succeed my father David;
but I am a mere youth, not knowing at all how to act.
I serve you in the midst of the people whom you have chosen,
a people so vast that it cannot be numbered or counted.
Give your servant, therefore, an understanding heart
to judge your people and to distinguish right from wrong.
For who is able to govern this vast people of yours?"

The LORD was pleased that Solomon made this request.
So God said to him:
"Because you have asked for this—
not for a long life for yourself,
nor for riches,
nor for the life of your enemies,
but for understanding so that you may know what is right—
I do as you requested.
I give you a heart so wise and understanding
that there has never been anyone like you up to now,
and after you there will come no one to equal you."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (1 V 3, 5. 7-12)

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130) - EM page 209

R. (97a) Lord, I love your commands.
Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! 

I have said, O LORD, that my part
is to keep your words.
The law of your mouth is to me more precious
than thousands of gold and silver pieces.
R. Lord, I love your commands.
Xướng:  Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

Let your kindness comfort me
according to your promise to your servants.
Let your compassion come to me that I may live,
for your law is my delight.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. 

For I love your command
more than gold, however fine.
For in all your precepts I go forward;
every false way I hate.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. 

Wonderful are your decrees;
therefore I observe them.
The revelation of your words sheds light,
giving understanding to the simple.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. 

Second Reading (Rom 8:28-30)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
We know that all things work for good for those who love God,
who are called according to his purpose.
For those he foreknew he also predestined
to be conformed to the image of his Son,
so that he might be the firstborn
among many brothers and sisters.
And those he predestined he also called;
and those he called he also justified;
and those he justified he also glorified.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Rm 8, 28-30)

“Người đã tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính?, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Mt 11:25)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth;
for you have revealed to little ones the mysteries of the kingdom.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Mt 11:25)

Alleluia, alleluia! – Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn". – Alleluia.

Gospel (Mt 13:44-52)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus said to his disciples:
"The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field,
which a person finds and hides again,
and out of joy goes and sells all that he has and buys that field.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant
searching for fine pearls.
When he finds a pearl of great price,
he goes and sells all that he has and buys it.
Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea,
which collects fish of every kind.
When it is full they haul it ashore
and sit down to put what is good into buckets.
What is bad they throw away.
Thus it will be at the end of the age.
The angels will go out and separate the wicked from the righteous
and throw them into the fiery furnace,
where there will be wailing and grinding of teeth.

"Do you understand all these things?"
They answered, "Yes."
And he replied,
"Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven
is like the head of a household
who brings from his storeroom both the new and the old."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 13, 44-52)

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

“Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.

Ðó là lời Chúa.