Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2023

Hymns for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 2023)

 -Entrance: ES # 192  "ALL THE ENDS OF THE EARTH"


Responsorial Psalm (Ps 119:57, 72, 76-77, 127-128, 129-130) - EM page 209
FM    ACA/GAGF


R. (97a) Lord, I love your commands.
Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao! 

I have said, O LORD, that my part
is to keep your words.
The law of your mouth is to me more precious
than thousands of gold and silver pieces.
R. Lord, I love your commands.
Xướng:  Lạy Chúa, con xưng thực kỷ phần của con là tuân giữ những lời ban dạy của Ngài. Ðối với con, luật pháp do miệng Chúa đáng chuộng hơn vàng bạc châu báu muôn ngàn.

Let your kindness comfort me
according to your promise to your servants.
Let your compassion come to me that I may live,
for your law is my delight.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. 

For I love your command
more than gold, however fine.
For in all your precepts I go forward;
every false way I hate.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Bởi thế nên con yêu quý chỉ thị Ngài hơn vàng, và hơn cả vàng ròng tinh khiết. Bởi thế nên con tự chọn tất cả huấn lệnh của Ngài; hết thảy đường lối gian tà con đều ghét bỏ. 

Wonderful are your decrees;
therefore I observe them.
The revelation of your words sheds light,
giving understanding to the simple.
R. Lord, I love your commands.
Xướng: Kỳ diệu thay những lời Ngài nghiêm huấn, bởi thế linh hồn con vẫn tuân theo. Sự mạc khải lời Ngài soi sáng và dạy bảo những người chưa kinh nghiệm. 

-Prayer of the Faithful: 

Lord, Hear Our Prayer!

-Offertory: ES # 173 "OUR BLESSING CUP"


-Communion: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Recessional: ES # 285 "LOVE GOES ON"The Holy Spirit Choir