Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2023

Chúc Mừng Ngày Kỷ Niệm Hôn Phối của Ca Viên trong Tháng 11

 

teresafamily.org

Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cécillia Phạm Thị Mai Khanh - 08/11/1997
Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Chương – Chị Têrêsa Nguyễn Kim Phượng - 30/11/2002


The Holy Spirit Choir


29 tháng 10, 2023

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year A (November 5, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For November 5, 2023


First Reading (Mal 1:14b-2:2b, 8-10)

A reading from the Book of the Prophet Malachi

A great King am I, says the LORD of hosts,
and my name will be feared among the nations.
And now, O priests, this commandment is for you:
If you do not listen,
if you do not lay it to heart,
to give glory to my name, says the LORD of hosts,
I will send a curse upon you
and of your blessing I will make a curse.
You have turned aside from the way,
and have caused many to falter by your instruction;
you have made void the covenant of Levi,
says the LORD of hosts.
I, therefore, have made you contemptible
and base before all the people,
since you do not keep my ways,
but show partiality in your decisions.
Have we not all the one father?
Has not the one God created us?
Why then do we break faith with one another,
violating the covenant of our fathers?

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10)

“Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là Vua cao cả, và danh Ta đáng kính sợ trong các dân tộc. [Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu.]

{Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế: Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng (sự) chúc dữ xuống trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi.}

Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi, Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta?

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 131:1, 2, 3) - EM page 235


R. In you, Lord, I have found my peace.
Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

O LORD, my heart is not proud,
nor are my eyes haughty;
I busy not myself with great things,
nor with things too sublime for me.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn.

Nay rather, I have stilled and quieted
my soul like a weaned child.
Like a weaned child on its mother's lap,
so is my soul within me.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con.

O Israel, hope in the LORD,
both now and forever.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời.

Second Reading (1 Thes 2:7b-9, 13)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters:
We were gentle among you, as a nursing mother cares for her children.
With such affection for you, we were determined to share with you
not only the gospel of God, but our very selves as well,
so dearly beloved had you become to us.
You recall, brothers and sisters, our toil and drudgery.
Working night and day in order not to burden any of you,
we proclaimed to you the gospel of God.

And for this reason we too give thanks to God unceasingly,
that, in receiving the word of God from hearing us,
you received not a human word but, as it truly is, the word of God,
which is now at work in you who believe.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (1 Tx 2, 7b-9, 13)

“Chúng tôi muốn trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn mạng sống chúng tôi nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 23:9b, 10b)

R. Alleluia, alleluia.
You have but one Father in heaven
and one master, the Christ.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 23:9b, 10b)

 Alleluia, alleluia! Anh em chỉ có một cha là Cha trên trời, anh em chỉ có một lãnh đạo là Đức Ki-tô – Alleluia.

Gospel (Mt 23:1-12)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying,
"The scribes and the Pharisees
have taken their seat on the chair of Moses.
Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you,
but do not follow their example.
For they preach but they do not practice.
They tie up heavy burdens hard to carry
and lay them on people's shoulders,
but they will not lift a finger to move them.
All their works are performed to be seen.
They widen their phylacteries and lengthen their tassels.
They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues,
greetings in marketplaces, and the salutation 'Rabbi.'
As for you, do not be called 'Rabbi.'
You have but one teacher, and you are all brothers.
Call no one on earth your father;
you have but one Father in heaven.
Do not be called 'Master';
you have but one master, the Christ.
The greatest among you must be your servant.
Whoever exalts himself will be humbled;
but whoever humbles himself will be exalted."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 23, 1-12)

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.https://bible.usccb.org/bible/readings/110523.cfm


Homily for the XXX Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year A (Oct 29, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


27 tháng 10, 2023

Hymns for the Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 29, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 363 "WHERE LOVE IS FOUND"


-Responsorial Psalm (Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51) - EM page 233
Em BAB/AGFE


R. (2) I love you, Lord, my strength.
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

I love you, O LORD, my strength,
O LORD, my rock, my fortress, my deliverer.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Ðá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh.

My God, my rock of refuge,
my shield, the horn of my salvation, my stronghold!
Praised be the LORD, I exclaim,
and I am safe from my enemies.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.

The LORD lives and blessed be my rock!
Extolled be God my savior.
You who gave great victories to your king
and showed kindness to your anointed.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 305 "PRAYER OF ST. FRANCIS"


-Recessional Hymn: ES # 381 "MAGNIFICAT"The Holy Spirit Choir


24 tháng 10, 2023

Những khoảnh khắc 4h

 


Có 1 lần, Tony bay với 1 ông khách hàng người Thuỵ Điển, thủ tục xong thì nghe thông báo máy bay delay 4 tiếng.

Tony và đám khách người Việt cứ lo lắng bồn chồn, chạy tới hỏi, rồi thở dài, rồi có người bắt đầu to tiếng. Tony cũng không ngoại lệ, 4 tiếng đồng hồ ngồi chờ đó, lòng cứ khó chịu, chê ông giám đốc, mắng nhân viên mặt đất và nhắn tin với mọi người và đăng lên FB đại loại "khộ quá khộ, lại   delay, lần sau không đi hãng này nữa". 

Quay nhìn thì thấy ông Thuỵ Điển vẫn bình thản đọc sách, thậm chí chả thèm nhìn đồng hồ. Khi lên máy bay, ông nói với Tony là "nhờ máy bay delay mà tao đọc hết cuốn sách này, thật thú vị". Tony tuôn 1 tràng về chuyện cái hãng chó chết (dead dog) gọi là delay airlines, trễ công việc, thiệt hại ai tính, xoã tóc gầm gừ mắt long lên sòng sọc, dùng hết mọi từ vựng trong giáo trình thobiology (thô bỉ học) để nói về họ. 

Ổng nói mất 4 tiếng buồn bực tức giận chi vậy, mày có thay đổi được đâu, chuyện máy bay đã trễ thì mình tự xoay sở kiểu trễ, gọi lại hẹn cái lịch làm việc mới với đối tác rồi tự tìm niềm vui trong lúc chờ đợi. Nếu đối tác không thông cảm thì đối tác đó cũng không xứng đáng để làm cùng, tương lai sẽ tìm đối tác khác tốt hơn, biết thông cảm hơn. Cùng 4h đồng hồ đó, tao thì thấy rất vui vẻ, mày và 1 số người lại tức giận. Trong cuộc đời tao và cuộc đời mày, sẽ có hàng ngàn khoảnh khắc "4h delay" như vậy, phản ứng của mình sẽ thể hiện CHẤT LƯỢNG cuộc sống. Mày nói tẩy chay hãng này là nóng giận tức thời mà nói thế thôi, chứ vài tháng nữa, nó bán giá rẻ hơn hãng khác 100,000 thì mày cũng book vé đi à. 

Mình hứ 1 cái, thề là không thèm, cho không cũng không đi, kiểu Việt Nam đặc trưng hay phản ứng vậy (2 tuần sau thì quên mất, Tony lại book tiếp hãng này vì nó rẻ hơn hãng khác 50,000 đồng, lên sân bay vẫn chụp hình cười như không có chuyện gì, Tony não cá vàng mà). 
 
Rồi trên máy bay, nhìn tiếp viên phục vụ không niềm nở, lại bực. Thức uống gì mà không có nhiều, cà phê mùi hương liệu nồng quá, vào toilet thì người trước quên xả nước rất hôi. Một cảm giác khó chịu bức bối mãi đến khi xuống máy bay, đi taxi về công ty, lại kẹt xe. Trên phố, mỗi người 1 chiếc xe máy đâm chéo qua chéo lại, leo lên lề, còi xe bóp inh ỏi...nhưng tất cả đều dồn cục vô 1 góc vì quá nhiều xe trên đường, dù ai cũng muốn giành phần đi nhanh hơn. Mình ngán ngẩm, buộc miệng chê mấy câu về đường sá, nói tại không chịu mở rộng, tại quy hoạch bất cập, tại mấy ông làm đường và cả dân chạy ẩu, người nhập cư gì mà nhiều, nói cuộc sống quá tệ,....
 
Ông Thuỵ Điển nói tụi mày sao suy nghĩ tiêu cực quá, mày có bức bối khi nhìn sự việc thì cũng có thay đổi được đâu. Chính mày, cha ông mày, ba mẹ mày cũng đã nhập cư đến đây, đường sá thì có mở rộng mãi được đâu. Chính mày đã mua 2 chiếc xe máy và 1 chiếc ô tô, cái nhà cũ đã chia tách thành 3 căn, mặt tiền nào cũng biến thành hàng quán cửa hàng....thì chính mình đã xây dựng nơi mình sống như thế. 

Đất hoang, tao thấy rất nhiều cây cỏ trên đó, tự dưng đi lấp rồi phân lô bán, ai mua được lô đất thì cười hỉ hả, xong nói người khác về việc mất rừng và bảo vệ môi trường. Có nhà đẻ 3-4 đứa con, nhân 3 -4 lên vậy thì tài nguyên phải bị mất dần chứ, vài năm nữa thì 4 đứa con đó lái xe ra đường, rồi nó lập gia đình với 4 người từ nơi khác tới nữa, thì chính mày tăng đến 8 người ra đường.

 Ham ăn, ham đẻ, ham đất đai nhà cửa, ham xe cộ vật chất....thì phải chấp nhận cảnh giành giật nhau từng m2 đường giao thông, giành nhau chỗ học, chỗ ăn, chỗ ngủ như thế. Mọi thứ do mình cả thôi. 
 
Mình ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi rất lâu, mới biết là mình lớn lên từ văn hoá Việt, nhìn điểm tiêu cực nhiều quá. Khi thấy trái ý là tức giận, ăn nói thô tục, không văn minh, Tony thấy thật hổ thẹn. Nhớ lại các chuyến đi du lịch với khách Việt Nam, không có chuyến đi nào vui vẻ. 

Khách phàn nàn liên tục vì nghĩ đã bỏ tiền ra, phải được hầu hạ như vua, và tưởng tượng lung linh quá, trong hình người ta photoshop chứ thực tế đâu có cảnh nào đẹp cỡ vậy. Từ lịch trình đến hướng dẫn đến đồ ăn đến điểm đến, cứ có khách Việt là có sự phàn nàn, tiếc tiền, các bạn đi du lịch đoàn hay làm hướng dẫn viên sẽ hiểu rõ cái này.
 Cứ mua hàng là chê mắc, vì làm ra ít tiền quá nên không có sự hào sảng và sang trọng. Mà không có sự hào sảng thì lại không thể làm ra tiền nhiều. 
 
Mình thử đi 1 tour ở châu Âu với khách Âu, chỉ có mình và 1 gia đình người Việt kia, mình thấy khác hẳn.
 Máy bay delay, họ lấy sách ra đọc.
 Tài xế đi sai đường, họ nói wow, nhờ đi sai mà tao thấy được nhiều cái hay và lạ trên đường, tao rất thích. 

Đồ ăn không hợp khẩu vị, họ nói để tao thử thách challenge với món ăn này xem sao, cả nhà cùng nhau thử thách ai ăn hết được 10 điểm, cười vui rộn ràng. 

Đi cơ quan công quyền, thấy cô nhân viên hành chính nhăn nhó, quay quả bảo nhau "chắc hôm nay cô ấy đèn đỏ, đau bụng nên thông cảm, hỏi thăm giúp cô ấy vui vẻ lên đi". 

Họ luôn miệng xin lỗi, cám ơn, chúc 1 ngày vui vẻ. Họ giải thích mọi thứ theo hướng tích cực, nên tự động có chất lượng cuộc sống rất tốt.

 Riêng gia đình người Việt trong đoàn thì lúc nào cũng nhăn nhó, bà vợ quên cái kính mát ở khách sạn, mà hôm đó đi biển, ngồi mặt nhăn nhó, chửi chồng không nhắc.

 Ông chồng thì lúc lấy điện thoại ra chụp cảnh đẹp thì thấy điện thoại hết pin do thằng con chơi game, ông liền chửi thằng con.

 Và họ ăn món gì cũng chê, nào nhạt nhẽo, ly này thì đường ngọt quá, ly kia thì sao lại không có đường ai uống cho vô....và bà mẹ luôn gào thét vì thằng con, bắt nó phải thế này thế kia cho đúng ý. 

Mấy người Tây nhún vai nói, mấy bà mẹ châu Á luôn là a shouting mom, tức bà mẹ hay la. Tự dưng cũng y chang tour du lịch vậy, mà có người thì tự biến thành thiên đường, có người thì tự biến thành địa ngục. Sao không tự thưởng thức từng phút giây ở nơi đấy? 
Vì sao vậy? 
 
Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải đi áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây cối sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong lành. Nắng nóng gay gắt là cơ hội để tiêu diệt mọi mầm vi khuẩn vi rút và nấm bệnh trong không khí. Sau lũ lụt, đó là phù sa sẽ màu mỡ hơn cho cánh đồng, sâu bọ sẽ bị quét sạch ra biển, những dư lượng hóa chất trong đất đai sẽ bị rửa sạch. Lỗi lầm của người khác (do mình nghĩ vậy thôi chứ chưa chắc đó là lỗi lầm của người khác), thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì sự thoải mái của mình trước đã. 
 
Trong từ Hán Việt, nguy cơ bao gồm nguy và cơ. Và đối với người có tư duy tích cực, nguy (problem) họ sẽ biến thành cơ (opportunity). Người tích cực và lạc quan sẽ có gương mặt sáng bừng, nụ cười thường trực trên môi, sống và cháy hết mình, học tập và làm việc hết mình, nên có thành tựu rực rỡ. Còn người tiêu cực, có thể họ có tiền, nhưng họ không bao giờ có 1 cuộc sống chất lượng và có thành tựu lớn, vì cảm xúc tiêu cực đã chiếm hết quỹ thời gian trong đời họ. 
 
Với 1 cốc nước trên tay, có người nhìn thấy "nước chỉ còn 1 nửa", và uống với cảm giác chán chường. Có người sẽ thấy "ối, còn tới cả nửa ly nước" và uống với tâm trạng vui vẻ. Cũng nhiêu ml nước đó vào cơ thể, nhưng 2 tâm trạng khác nhau. 
 
Bạn có thoát được văn hoá phàn nàn và tiêu cực để thưởng thức cuộc sống không?
 Hay vẫn "thưởng thức gì nổi, tại x, tại y, tại z..."? 

Bạn nhìn nửa xanh hay nửa đỏ trong ly nước này? 
Nếu nhìn được phần màu xanh, thì bạn đã sống rất khôn ngoan, văn minh rồi đó.

Theo TNBS


22 tháng 10, 2023

Thirtieth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 29, 2023)

 
dongcatminh.org


Daily Mass Reading Podcast For October 29, 2023


First Reading (Ex 22:20-26)

A reading from the Book of Exodus

Thus says the LORD:
"You shall not molest or oppress an alien,
for you were once aliens yourselves in the land of Egypt.
You shall not wrong any widow or orphan.
If ever you wrong them and they cry out to me,
I will surely hear their cry.
My wrath will flare up, and I will kill you with the sword;
then your own wives will be widows, and your children orphans.

"If you lend money to one of your poor neighbors among my people,
you shall not act like an extortioner toward him
by demanding interest from him.
If you take your neighbor's cloak as a pledge,
you shall return it to him before sunset;
for this cloak of his is the only covering he has for his body.
What else has he to sleep in?
If he cries out to me, I will hear him; for I am compassionate."

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Xh 22, 21-27)

“Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Ðây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải goá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi.

“Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn: vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ; nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Ðấng thương xót”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51) - EM page 233


R. (2) I love you, Lord, my strength.
Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

I love you, O LORD, my strength,
O LORD, my rock, my fortress, my deliverer.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Ðá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh.

My God, my rock of refuge,
my shield, the horn of my salvation, my stronghold!
Praised be the LORD, I exclaim,
and I am safe from my enemies.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù.

The LORD lives and blessed be my rock!
Extolled be God my savior.
You who gave great victories to your king
and showed kindness to your anointed.
R. I love you, Lord, my strength.
Xướng: Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài.

Second Reading (1 Thes 1:5c-10)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters:
You know what sort of people we were among you for your sake.
And you became imitators of us and of the Lord,
receiving the word in great affliction, with joy from the Holy Spirit,
so that you became a model for all the believers
in Macedonia and in Achaia.
For from you the word of the Lord has sounded forth
not only in Macedonia and in Achaia,
but in every place your faith in God has gone forth,
so that we have no need to say anything.
For they themselves openly declare about us
what sort of reception we had among you,
and how you turned to God from idols
to serve the living and true God
and to await his Son from heaven,
whom he raised from the dead,
Jesus, who delivers us from the coming wrath.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Tx 1, 5c-10)

“Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để phụng sự Người và để trông đợi Con của Người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em, anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia.

Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macêđônia và Akaia, mà còn trong mọi nơi; lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, “Ðấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại”, là Ðức Giêsu, Ðấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 14:23)

R. Alleluia, alleluia.
Whoever loves me will keep my word, says the Lord,
and my Father will love him and we will come to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 14, 23)

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Gospel (Mt 22:34-40)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees,
they gathered together, and one of them,
a scholar of the law tested him by asking,
"Teacher, which commandment in the law is the greatest?"
He said to him,
"You shall love the Lord, your God,
with all your heart,
with all your soul,
and with all your mind.
This is the greatest and the first commandment.
The second is like it:
You shall love your neighbor as yourself.
The whole law and the prophets depend on these two commandments."

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mt 22, 34-40)

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Ðó là lời Chúa.
Homily for the XXIX Sunday in Ordinary Time, Year A (October 22, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


20 tháng 10, 2023

Hymns for the Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (MISSION SUNDAY) (October 22, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 219 (verses 1&2) "HERE I AM, LORD"


-Responsorial Psalm (Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10) -  EM pages 231-232
EM  GBG/FGFE


R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Sing to the LORD a new song;
sing to the LORD, all you lands.
Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

For great is the LORD and highly to be praised;
awesome is he, beyond all gods.
For all the gods of the nations are things of nought,
but the LORD made the heavens.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. – Ðáp.

Give to the LORD, you families of nations,
give to the LORD glory and praise;
give to the LORD the glory due his name!
Bring gifts, and enter his courts.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. – Ðáp.

Worship the LORD, in holy attire;
tremble before him, all the earth;
say among the nations: The LORD is king,
he governs the peoples with equity.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 320  (verses 1&2) "THE GOD OF ALL GRACE"


-Communion Hymn: ES # 355 "WE BELONG TO YOU"


-Recessional Hymn: ES # 382 (verses 1&2) "O HOLY MARY"The Holy Spirit Choir


18 tháng 10, 2023

Happy 21st priestly ordination to Father Peter! 18-10-2002 - 18-10-2023

 


Dear Father Peter,

On behalf of the Holy Spirit Choir and all present here, I would like to send our heartfelt congratulations on your 21 Priestly Ordination Anniversary.

May the Spirit of God guide you, enlighten you and strengthen you in your ministry to represent God.

On this special day, we would like to express our deepest gratitude for your unwavering senice of God with our beautiful bouquet of flowers.

We wish you Happy Priestly Ordination Anniversary!

Thank you.


The Holy Spirit Choir


16 tháng 10, 2023

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 22, 2023)

 

loi-nhap-the.com

Daily Mass Reading Podcast For October 22, 2023


First Reading (Is 45:1, 4-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD to his anointed, Cyrus,
whose right hand I grasp,
subduing nations before him,
and making kings run in his service,
opening doors before him
and leaving the gates unbarred:
For the sake of Jacob, my servant,
of Israel, my chosen one,
I have called you by your name,
giving you a title, though you knew me not.
I am the LORD and there is no other,
there is no God besides me.
It is I who arm you, though you know me not,
so that toward the rising and the setting of the sun
people may know that there is none besides me.
I am the LORD, there is no other.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 45, 1. 4-6)

“Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:

Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10) -  EM pages 231-232


R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

R. (7b) Give the Lord glory and honor.
Sing to the LORD a new song;
sing to the LORD, all you lands.
Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

For great is the LORD and highly to be praised;
awesome is he, beyond all gods.
For all the gods of the nations are things of nought,
but the LORD made the heavens.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. – Ðáp.

Give to the LORD, you families of nations,
give to the LORD glory and praise;
give to the LORD the glory due his name!
Bring gifts, and enter his courts.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. – Ðáp.

Worship the LORD, in holy attire;
tremble before him, all the earth;
say among the nations: The LORD is king,
he governs the peoples with equity.
R. Give the Lord glory and honor.
Xướng: Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

Second Reading (1 Thes 1:1-5b)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians
in God the Father and the Lord Jesus Christ:
grace to you and peace.
We give thanks to God always for all of you,
remembering you in our prayers,
unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love
and endurance in hope of our Lord Jesus Christ,
before our God and Father,
knowing, brothers and sisters loved by God,
how you were chosen.
For our gospel did not come to you in word alone,
but also in power and in the Holy Spirit and with much conviction.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Tx 1, 1-5b)

“Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.

Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Phil 2:15d, 16a)

R. Alleluia, alleluia.
Shine like lights in the world
as you hold on to the word of life.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Pl 2:15d, 16a)

Alleluia, alleluia! – "Anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống." – Alleluia.

Gospel (Mt 22:15-21)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

The Pharisees went off
and plotted how they might entrap Jesus in speech.
They sent their disciples to him, with the Herodians, saying,
"Teacher, we know that you are a truthful man
and that you teach the way of God in accordance with the truth.
And you are not concerned with anyone's opinion,
for you do not regard a person's status.
Tell us, then, what is your opinion:
Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?"
Knowing their malice, Jesus said,
"Why are you testing me, you hypocrites?
Show me the coin that pays the census tax."
Then they handed him the Roman coin.
He said to them, "Whose image is this and whose inscription?"
They replied, "Caesar's."
At that he said to them,
"Then repay to Caesar what belongs to Caesar
and to God what belongs to God."

The word of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 22, 15-21)

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

15 tháng 10, 2023

13 tháng 10, 2023

Hymns for the Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 15, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 165 "GATHER US TOGETHER"


-Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6) - EM pages 229-230
GM BDB/ABAG


R. (6cd) I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài

The LORD is my shepherd; I shall not want.
In verdant pastures he gives me repose;
beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

He guides me in right paths
for his name's sake.
Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. – (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con.

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overflows.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 170 "SPIRIT AND GRACE"


-Communion Hymn: ES # 178 "TASTE AND SEE"


-Recessional Hymn: ES # 384 "BE WITH US, MARY"The Holy Spirit Choir


8 tháng 10, 2023

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 15, 2023)

 
dongcatminh.org


Daily Mass Reading Podcast For October 15, 2023


First Reading (Is 25:6-10a)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

On this mountain the LORD of hosts
will provide for all peoples
a feast of rich food and choice wines,
juicy, rich food and pure, choice wines.
On this mountain he will destroy
the veil that veils all peoples,
the web that is woven over all nations;
he will destroy death forever.
The Lord GOD will wipe away
the tears from every face;
the reproach of his people he will remove
from the whole earth; for the LORD has spoken.
On that day it will be said:
"Behold our God, to whom we looked to save us!
This is the LORD for whom we looked;
let us rejoice and be glad that he has saved us!"
For the hand of the LORD will rest on this mountain.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 25, 6-10a)

“Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta. Ðây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6) - EM pages 229-230


R. (6cd) I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Ðáp: Trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài

The LORD is my shepherd; I shall not want.
In verdant pastures he gives me repose;
beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Chúa chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

He guides me in right paths
for his name's sake.
Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. – (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con.

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overflows.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương; đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.
R. I shall live in the house of the Lord all the days of my life.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Second Reading (Phil 4:12-14, 19-20)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters:
I know how to live in humble circumstances;
I know also how to live with abundance.
In every circumstance and in all things
I have learned the secret of being well fed and of going hungry,
of living in abundance and of being in need.
I can do all things in him who strengthens me.
Still, it was kind of you to share in my distress.

My God will fully supply whatever you need,
in accord with his glorious riches in Christ Jesus.
To our God and Father, glory forever and ever. Amen.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Pl 4, 12-14. 19-20)

“Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh sang của Người trong Ðức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen!

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Eph 1:17-18)

R. Alleluia, alleluia.
May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten the eyes of our hearts,
so that we may know what is the hope
that belongs to our call.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ep 1:17-18)

Alleluia, alleluia! – Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. – Alleluia.

Gospel (Mt 22:1-14)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus again in reply spoke to the chief priests and elders of the people
in parables, saying,
"The kingdom of heaven may be likened to a king
who gave a wedding feast for his son.
He dispatched his servants
to summon the invited guests to the feast,
but they refused to come.
A second time he sent other servants, saying,
'Tell those invited: "Behold, I have prepared my banquet,
my calves and fattened cattle are killed,
and everything is ready; come to the feast."'
Some ignored the invitation and went away,
one to his farm, another to his business.
The rest laid hold of his servants,
mistreated them, and killed them.
The king was enraged and sent his troops,
destroyed those murderers, and burned their city.
Then he said to his servants, 'The feast is ready,
but those who were invited were not worthy to come.
Go out, therefore, into the main roads
and invite to the feast whomever you find.'
The servants went out into the streets
and gathered all they found, bad and good alike,
and the hall was filled with guests.
But when the king came in to meet the guests,
he saw a man there not dressed in a wedding garment.
The king said to him, 'My friend, how is it
that you came in here without a wedding garment?'
But he was reduced to silence.
Then the king said to his attendants, 'Bind his hands and feet,
and cast him into the darkness outside,
where there will be wailing and grinding of teeth.'
Many are invited, but few are chosen."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 22, 1-10 {hoặc 1-14})

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

{Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.}

Ðó là lời Chúa.
Homily for the Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year A (October 8, 2023)


Fr. Francis Xavier Nguyen Van Nhut, O.P.


The Holy Spirit Choir


6 tháng 10, 2023

Hymns for the Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year A (October 8, 2023)

 -Entrance Hymn: ES # 157 (verses 1, 2 and 3)  "SING TO THE MOUNTAINS"


Responsorial Psalm (Ps 80:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20) - EM pages 227-228
GM BDB/ABAG

R. (Is 5:7a) The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Ðáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel


A vine from Egypt you transplanted;
you drove away the nations and planted it.
It put forth its foliage to the Sea,
its shoots as far as the River.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang.

Why have you broken down its walls,
so that every passer-by plucks its fruit,
The boar from the forest lays it waste,
and the beasts of the field feed upon it?
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân?

Once again, O LORD of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted,
the son of man whom you yourself made strong.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.

Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name.
O LORD, God of hosts, restore us;
if your face shine upon us, then we shall be saved.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Through Motherly Intercession of Mary, Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 326 "ALL GOOD GIFTS"


-Communion Hymn: ES # 252 "O GOD, YOU SEARCH ME"


-Recessional Hymn: ES # 378 "HAIL, HOLY QUEEN"The Holy Spirit Choir


2 tháng 10, 2023

AI 'tăng tốc' lừa đảo bằng giọng nói, nạn nhân ngày càng nhiều

 GIA MINH

Lừa đảo bằng giọng nói đang gây mối đe dọa ngày càng tăng đối với người dùng điện thoại, khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển và khiến việc phát hiện thật - giả khó khăn hơn.

77% người nhận được cuộc điện thoại lừa đảo bị mất tiền - Ảnh: YAHOO FINANCE

77% người nhận được cuộc gọi thoại AI bị mất tiền

Đang ngồi ở nhà, bác sĩ Rudolph Cumberbatch nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Khi nhấc máy, ông nhận ra giọng của cháu trai Eddie của mình.  Eddie giải thích anh đang gọi từ Ohio, rằng anh gặp một tai nạn nghiêm trọng và xe bị hư hỏng hoàn toàn. Anh cần gấp 18.000 USD.

Nhưng cha của Eddie ngồi gần đó cảm thấy nghi ngờ. Ông gọi cho Eddie và biết rằng chàng trai 19 tuổi vẫn an toàn trong căn hộ ở Chicago.  Một kẻ lừa đảo bằng giọng nói đã tìm thấy kênh TikTok nổi tiếng của Eddie, lấy mẫu giọng nói của anh bằng công nghệ tổng hợp giọng nói và mạo danh.

Vào tháng 3, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo bằng giọng nói AI.

Một nghiên cứu gần đây của Công ty phần mềm an ninh toàn cầu McAfee cho thấy trong số 7.000 người được khảo sát, cứ bốn người thì có một người cho biết họ từng gặp lừa đảo bằng giọng nói AI, hoặc biết có người từng bị hình thức lừa đảo này tấn công.

Nghiên cứu tương tự báo cáo rằng 77% những người nhận được cuộc gọi thoại AI đã bị mất tiền.

Trước đây, những kẻ lừa đảo có thể kết nối với các nạn nhân tiềm năng qua email hoặc tin nhắn, nhưng giờ đây chúng có thể sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói. Nói cách khác, một kẻ lừa đảo nam có thể gọi cho một ông già cô đơn với giọng nói giả tạo của một phụ nữ trẻ để lừa gạt ông ta.

Việc có thể sao chép giọng nói giờ đây đang tăng cường sức mạnh cho những trò lừa đảo. AI làm cho việc lừa đảo bằng giọng nói trở nên tinh vi hơn.

Đối phó AI lừa đảo ra sao?Các chuyên gia bảo mật chia sẻ một số cách có thể giảm thiểu nguy cơ bị AI lừa đảo.

Sử dụng "từ khóa mật"

Wasim Khaled, giám đốc điều hành của Công ty an ninh Blackbird.AI, cho biết "từ khóa mật" là một trong những hình thức phòng thủ hiệu quả nhất trước các hành vi lừa đảo bằng giọng nói AI. 

Bạn có thể nghĩ ra một từ hoặc cụm từ bí mật làm từ khóa "giao tiếp" với bạn bè, nếu kẻ lừa đảo gọi điện không dùng từ khóa này thì bạn có thể khẳng định đấy không phải bạn mình.

Cài app theo dõi vị trí

Tiến sĩ Michael Skiba, có chuyên môn trong lĩnh vực lừa đảo và tội phạm, cho biết các dịch vụ theo dõi như Find My Friends hoặc Life360 cho phép người dùng xem vị trí của bạn bè họ trên bản đồ. Khi nhận cuộc gọi nghi ngờ mạo danh bạn mình, người dùng có thể dùng app kiểm tra vị trí của họ. 

Sàng lọc cuộc gọi

Steve Grobman, phó chủ tịch cấp cao kiêm giám đốc công nghệ tại McAfee, khuyên mọi người nên sàng lọc các cuộc gọi từ số máy lạ.

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động cung cấp tính năng sàng lọc cuộc gọi, trong đó người gọi phải cung cấp thông tin nhận dạng trước khi người dùng trả lời cuộc gọi.

Kiểm tra các hoạt động trên mạng 

Kiểm tra các tài khoản và kênh truyền thông xã hội xem giọng nói bạn có xuất hiện trên đó không? Nên cài đặt tài khoản ở chế độ bạn bè hoặc riêng tư thay vì công khai để tránh nguy cơ bị kẻ xấu ăn cắp video bạn đăng và dùng để tổng hợp giọng nói.

Ông Grobman cũng cảnh báo người dùng về sự nguy hiểm của việc để lộ quá nhiều thông tin trên mạng, vì nó chính là “mỏ vàng” cho những kẻ lừa đảo.Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time, Year A (October 8, 2023)

First Reading (Is 5:1-7)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Let me now sing of my friend,
my friend's song concerning his vineyard.
My friend had a vineyard
on a fertile hillside;
he spaded it, cleared it of stones,
and planted the choicest vines;
within it he built a watchtower,
and hewed out a wine press.
Then he looked for the crop of grapes,
but what it yielded was wild grapes.

Now, inhabitants of Jerusalem and people of Judah,
judge between me and my vineyard:
What more was there to do for my vineyard
that I had not done?
Why, when I looked for the crop of grapes,
did it bring forth wild grapes?
Now, I will let you know
what I mean to do with my vineyard:
take away its hedge, give it to grazing,
break through its wall, let it be trampled!
Yes, I will make it a ruin:
it shall not be pruned or hoed,
but overgrown with thorns and briers;
I will command the clouds
not to send rain upon it.
The vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel,
and the people of Judah are his cherished plant;
he looked for judgment, but see, bloodshed!
for justice, but hark, the outcry!

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Is 5, 1-7)

“Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho.

Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại.

Vậy giờ đây, hỡi dân cư Giêrusalem và người Giuđa, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trông mong nó sinh quả nho, mà nó lại sinh quả nho dại!

Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta: Ta sẽ phá hàng rào, để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị giầy đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới; gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 80:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20) - EM pages 227-228

R. (Is 5:7a) The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Ðáp: Vườn nho của Chúa là nhà Israel


A vine from Egypt you transplanted;
you drove away the nations and planted it.
It put forth its foliage to the Sea,
its shoots as far as the River.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Từ Ai-cập Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn ngành ra cho tới nơi biển cả, vươn chồi non cho tới chỗ đại giang.

Why have you broken down its walls,
so that every passer-by plucks its fruit,
The boar from the forest lays it waste,
and the beasts of the field feed upon it?
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào, để bao khách qua đường đều lảy hái nó, để lợn rừng xông ra tàn phá, và muông thú ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân?

Once again, O LORD of hosts,
look down from heaven, and see;
take care of this vine,
and protect what your right hand has planted,
the son of man whom you yourself made strong.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại; từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành nho mà Ngài đã củng cố cho mình.

Then we will no more withdraw from you;
give us new life, and we will call upon your name.
O LORD, God of hosts, restore us;
if your face shine upon us, then we shall be saved.
R. The vineyard of the Lord is the house of Israel.
Xướng: Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.

Second Reading (Phil 4:6-9)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Philippians

Brothers and sisters:
Have no anxiety at all, but in everything,
by prayer and petition, with thanksgiving,
make your requests known to God.
Then the peace of God that surpasses all understanding
will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

Finally, brothers and sisters,
whatever is true, whatever is honorable,
whatever is just, whatever is pure,
whatever is lovely, whatever is gracious,
if there is any excellence
and if there is anything worthy of praise,
think about these things.
Keep on doing what you have learned and received
and heard and seen in me.
Then the God of peace will be with you.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Pl 4, 6-9)

“Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.

Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Jn 15:16)

R. Alleluia, alleluia.
I have chosen you from the world, says the Lord,
to go and bear fruit that will remain.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ga 15, 16)

Alleluia, alleluia! – Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. – Alleluia.

Gospel (Mt 21:33-43)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus said to the chief priests and the elders of the people:
"Hear another parable.
There was a landowner who planted a vineyard,
put a hedge around it, dug a wine press in it, and built a tower.
Then he leased it to tenants and went on a journey.
When vintage time drew near,
he sent his servants to the tenants to obtain his produce.
But the tenants seized the servants and one they beat,
another they killed, and a third they stoned.
Again he sent other servants, more numerous than the first ones,
but they treated them in the same way.
Finally, he sent his son to them, thinking,
'They will respect my son.'
But when the tenants saw the son, they said to one another,
'This is the heir.
Come, let us kill him and acquire his inheritance.'
They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him.
What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?"
They answered him,
"He will put those wretched men to a wretched death
and lease his vineyard to other tenants
who will give him the produce at the proper times."
Jesus said to them, "Did you never read in the Scriptures:
The stone that the builders rejected
has become the cornerstone;
by the Lord has this been done,
and it is wonderful in our eyes?
Therefore, I say to you,
the kingdom of God will be taken away from you
and given to a people that will produce its fruit."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 21, 33-43)

“Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.

Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Ðó là lời Chúa.