Tìm Kiếm

29 tháng 10, 2023

Thirty-first Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year A (November 5, 2023)

Daily Mass Reading Podcast For November 5, 2023


First Reading (Mal 1:14b-2:2b, 8-10)

A reading from the Book of the Prophet Malachi

A great King am I, says the LORD of hosts,
and my name will be feared among the nations.
And now, O priests, this commandment is for you:
If you do not listen,
if you do not lay it to heart,
to give glory to my name, says the LORD of hosts,
I will send a curse upon you
and of your blessing I will make a curse.
You have turned aside from the way,
and have caused many to falter by your instruction;
you have made void the covenant of Levi,
says the LORD of hosts.
I, therefore, have made you contemptible
and base before all the people,
since you do not keep my ways,
but show partiality in your decisions.
Have we not all the one father?
Has not the one God created us?
Why then do we break faith with one another,
violating the covenant of our fathers?

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ml 1, 14b – 2, 2b. 8-10)

“Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là Vua cao cả, và danh Ta đáng kính sợ trong các dân tộc. [Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu.]

{Và bây giờ, trên các ngươi có án lệnh này, hỡi các tư tế: Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh danh Ta, Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ phóng (sự) chúc dữ xuống trên các ngươi; và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi.}

Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi, Chúa các đạo binh phán như vậy. Bởi thế, Ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của Ta, và vị nể trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta?

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 131:1, 2, 3) - EM page 235


R. In you, Lord, I have found my peace.
Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

O LORD, my heart is not proud,
nor are my eyes haughty;
I busy not myself with great things,
nor with things too sublime for me.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn.

Nay rather, I have stilled and quieted
my soul like a weaned child.
Like a weaned child on its mother's lap,
so is my soul within me.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con.

O Israel, hope in the LORD,
both now and forever.
R. In you, Lord, I have found my peace.
Xướng: Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời.

Second Reading (1 Thes 2:7b-9, 13)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters:
We were gentle among you, as a nursing mother cares for her children.
With such affection for you, we were determined to share with you
not only the gospel of God, but our very selves as well,
so dearly beloved had you become to us.
You recall, brothers and sisters, our toil and drudgery.
Working night and day in order not to burden any of you,
we proclaimed to you the gospel of God.

And for this reason we too give thanks to God unceasingly,
that, in receiving the word of God from hearing us,
you received not a human word but, as it truly is, the word of God,
which is now at work in you who believe.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (1 Tx 2, 7b-9, 13)

“Chúng tôi muốn trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn mạng sống chúng tôi nữa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa: vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi: chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế, lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Mt 23:9b, 10b)

R. Alleluia, alleluia.
You have but one Father in heaven
and one master, the Christ.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 23:9b, 10b)

 Alleluia, alleluia! Anh em chỉ có một cha là Cha trên trời, anh em chỉ có một lãnh đạo là Đức Ki-tô – Alleluia.

Gospel (Mt 23:1-12)

A reading from the holy Gospel according to Saint Matthew

Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying,
"The scribes and the Pharisees
have taken their seat on the chair of Moses.
Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you,
but do not follow their example.
For they preach but they do not practice.
They tie up heavy burdens hard to carry
and lay them on people's shoulders,
but they will not lift a finger to move them.
All their works are performed to be seen.
They widen their phylacteries and lengthen their tassels.
They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues,
greetings in marketplaces, and the salutation 'Rabbi.'
As for you, do not be called 'Rabbi.'
You have but one teacher, and you are all brothers.
Call no one on earth your father;
you have but one Father in heaven.
Do not be called 'Master';
you have but one master, the Christ.
The greatest among you must be your servant.
Whoever exalts himself will be humbled;
but whoever humbles himself will be exalted."

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Mt 23, 1-12)

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.https://bible.usccb.org/bible/readings/110523.cfm