Tìm Kiếm

28 tháng 10, 2018

Homily for XXX Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 28, 2018)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

25 tháng 10, 2018

XXX Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 28, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass service. As we celebrate the 30th Sunday in the Ordinary Time today, the Gospel story tells us how the blind man was restored to his eye sight just because he believed in Jesus, Son of David and the Son of God. We, too, need the healing power of Christ, our Lord and Savior, in order that we may see God’s great love in every person, in all forms of life.
Please all stand to sing the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Jer 31:7-9
The Lord God of merciful love will deliver His people from all forms of slavery to the evil forces. This declaration always brings hope to the sinful humanity which can in no way save themselves from the bondage of sin and death.

- Second Reading: Heb 5:1-6
Christ Jesus, our Lord and Savior, was made High Priest by God the Father to offer the sacrifice for sins with His own life. Sharing in our humanity, Christ did His.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #142 - “Jesus Christ, You Are My Life”
b) EM page 220
c) ES #298 - “All Good Gifts”
d) ES #263 - “Love Has Come”
e) ES #354 - “Hail, Holy Queen”

22 tháng 10, 2018

Hymns for The 30th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 28, 2018)

a) Entrance: ES #142 - “Jesus Christ, You Are My Life”b) Responsorial Psalm: EM page 220
Psalm 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R.
   Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. R.

Then they said among the nations, "The LORD has done great things for them." The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R.
   Bấy giờ, trong thiên hạ người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay”. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. R.

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. R.
   Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. R.

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R.
   Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. R.

c) Offertory: ES #298 - “All Good Gifts”d) Communion: ES #263 - “Love Has Come”e) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen”


30th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 28, 2018)


FIRST READING: Jer 31: 7-9

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah
Thus says the LORD:
Shout with joy for Jacob,
   exult at the head of the nations;
   proclaim your praise and say:
The LORD has delivered his people,
   the remnant of Israel.
Behold, I will bring them back
   from the land of the north;
I will gather them from the ends of the world,
   with the blind and the lame in their midst,
   the mothers and those with child;
   they shall return as an immense throng.
They departed in tears,
   but I will console them and guide them;
I will lead them to brooks of water,
   on a level road, so that none shall stumble.
For I am a father to Israel,
   Ephraim is my first-born.

BÀI ĐỌC I: Gr 31,7-9

(7) Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!
Nào loan tin, ca ngợi và công bố: "ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!"
(8) Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ:
tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.
(9) Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng,
dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã.
Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6

R. The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
R. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.


When the LORD brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. R.
   Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. R.

Then they said among the nations, "The LORD has done great things for them." The LORD has done great things for us; we are glad indeed. R.
   Bấy giờ, trong thiên hạ người ta bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay”. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. R.

Restore our fortunes, O LORD, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. R.
   Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. R.

Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, They shall come back rejoicing, carrying their sheaves. R.
   Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. R.

SECOND READING: Heb 5:1-6

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: Every high priest is taken from among men and made their representative before God, to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weakness and so, for this reason, must make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes this honor upon himself but only when called by God, just as Aaron was. In the same way, it was not Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him:
   You are my son:
     this day I have begotten you;

just as he says in another place:
   You are a priest forever
     according to the order of Melchizedek.

BÀI ĐỌC II: Dt 5,1-6

(1) Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội.
(2) Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối; (3) mà vì yếu đuối, nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy.
(4) Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi.
(5) Cũng vậy, không phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con,
(6) như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.

GOSPEL: Mk 10:46-52

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, son of David, have pity on me." And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, "Take courage; get up, Jesus is calling you." He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" The blind man replied to him, "Master, I want to see." Jesus told him, "Go your way; your faith has saved you." Immediately he received his sight and followed him on the way.

PHÚC ÂM: Mc 10,46-52

(46) Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
(47) Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"
(48) Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!"
(49) Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây!" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!"
(50) Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.
(51) Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."
(52) Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 22 - 27, 2018)


21 tháng 10, 2018

Homily for XXIX Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 21, 2018)


Fr. Thomas Aquinas Nguyen Truong Tam, O.P.

20 tháng 10, 2018

XXIX Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 21, 2018)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for Sunday Holy Mass celebration of the 29th Week in the Ordinary Time, Cycle B. As we listen to the Gospel story, we come to know the reality that the in the Church governing power of leaders should be meant to serve the common good of God’s children.
Today is the third Sunday of October, traditionally observed in the Church as World Mission Sunday. This special celebration was established by Pope Pius XI in 1926 and commemorated for the first time in 1927. The principal intentions of the World Mission Sunday are to encourage prayer and actions in all Christian communities from parishes, dioceses and institutes to religious congregations, for the Church’s evangelization mission. We pray in this Holy Mass for the Church’s humble leaders and successful mission.
Please all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Is 53:10-11
The Prophet Isaiah describes the face of the Savior as that of the obedient and suffering Servant who by dedicating his life to serve the Lord God pleased Him and saved humanity.

- Second Reading: Heb 4:14-16
For our deliverance from the power of evil forces, Christ, the Son of God, took our human nature in order for us sinners to be convinced of God’s merciful love.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #133 - “Table Of Plenty”
b) EM page 218
c) ES #159 - “Bread For The World”
d) ES #327 - “We Belong To You”
e) ES #347 - “Salve, Regina”

15 tháng 10, 2018

Hymns for The 29th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 21, 2018)

a) Entrance: ES #133 - “Table Of Plenty”b) Responsorial Psalm: EM page 218
Psalm 33:4-5, 18-19, 20, 22

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng tin cậy nơi Ngài.


Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the LORD the earth is full. R.
   Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi điều Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. R.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R.
   Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. R.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R.
   Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. R.

c) Offertory: ES #159 - “Bread For The World”d) Communion: ES #327 - “We Belong To You”e) Recessional: ES #347 - “Salve, Regina”


29th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 21, 2018)


FIRST READING: Is 53:10-11

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
The LORD was pleased
to crush him in infirmity.
If he gives his life as an offering for sin,
he shall see his descendants in a long life,
and the will of the LORD shall be accomplished through him.
Because of his affliction
he shall see the light in fullness of days;
through his suffering, my servant shall justify many,
and their guilt he shall bear.

BÀI ĐỌC I: Is 53,10-11

(10) ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.
(11) Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22

R. Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng tin cậy nơi Ngài.


Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the LORD the earth is full. R.
   Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi điều Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. R.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R.
   Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. R.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R.
   Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. R.

SECOND READING: Heb 4:14-16

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: Since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help.

BÀI ĐỌC II: Dt 4,14-16

(14) Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.
(15) Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. (16) Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

GOSPEL: Mk 10:35-45

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." He replied, "What do you wish me to do for you?" They answered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left." Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism with which I am baptized?" They said to him, "We can." Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized; but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it has been prepared." When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."

PHÚC ÂM: Mc 10,35-45

(35) Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." (36) Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?" (37) Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang." (38) Đức Giê-su bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" (39) Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-su bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (40) Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." (41) Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. (42) Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. (43) Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; (44) ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. (45) Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 15 - 20, 2018)


14 tháng 10, 2018

Chương trình phụng vụ tháng 10.2018
Bảng phân công phục vụ Thánh lễ Chúa nhật – tháng 10.2018

Chúa nhật
Dẫn lễ
Lời nguyện
Bài đọc 1
Bài đọc 2
Giúp lễ
XVII 07/10
K. Hạnh
L. Tố
L. Phương
P. Vinh
M. Quân – V. Bình
XVIII 14/10
V. Trí
K. Phượng
T. Trang
K. Chi
M. Quân – V. Bình
XXIX 21/10
T. Trang
K. Hạnh
H. Như
T. Khanh
M. Quân – V. Bình
XXX 28/10
T. Khanh
V. Chương
K. Chi
T. Trang
M. Quân – V. Bình


The Holy Spirit Choir

Homily for XXVIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.

9 tháng 10, 2018

XXVIII Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)

A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good Morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration. As we celebrate the 28th Sunday in Ordinary Time, Year B, today, the Gospel story tells us how meaningful our life would be when we wish to achieve eternal happiness in God’s Kingdom. The Lord in response to the young man who wanted to follow Him encouraged the latter to sell what he had. That means absolute detachment from whatever and whomever we consider an obstacle to our love for God.
We pray hard in this Holy Mass for the wisdom to make a right decision with regard to our faith in Christ.
Kindly all stand for the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading: Wis 7:7-11
God’s blessing of wisdom is much worthier than anything else because once we have had wisdom we also have other blessings accompanying it.

- Second Reading: Heb 4:12-13
The Word of God helps us Christians to live up to our dignity as children of light and truth.

B. Hymns For Holy Mass

a) ES #141 - “Gather Us Together”
b) EM page 216
c) ES #161 - “The Supper Of The Lord”
d) ES #200 - “Here I Am, Lord”
e) ES #348 - “Be With Us, Mary”

8 tháng 10, 2018

Hymns for The 28th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)

a) Entrance: ES #141 - “Gather Us Together”b) Responsorial Psalm: EM page 216
Psalm 90:12-13, 14-15, 16-17
R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
R. Lạy Chúa, xin cho chúng con được no đầy tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca!Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O LORD! How long? Have pity on your servants! R. 
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. R. 

Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. Make us glad, for the days when you afflicted us, for the years when we saw evil. R.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. R.

Let your work be seen by your servants and your glory by their children; and may the gracious care of the LORD our God be ours; prosper the work of our hands for us! Prosper the work of our hands! R.
Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. R.

c) Offertory: ES #161 - “The Supper Of The Lord”d) Communion: ES #200 - “Here I Am, Lord”e) Recessional: ES #348 - “Be With Us, Mary” (1:39 - 2:49)

28th Sunday in Ordinary Time - Year B (Oct 14, 2018)FIRST READING: Wis 7:17-11

A reading from the Book of Wisdom
I prayed, and prudence was given me;
I pleaded, and the spirit of wisdom came to me.
I preferred her to scepter and throne,
and deemed riches nothing in comparison with her,
nor did I liken any priceless gem to her;
because all gold, in view of her, is a little sand,
and before her, silver is to be accounted mire.
Beyond health and comeliness I loved her,
and I chose to have her rather than the light,
because the splendor of her never yields to sleep.
Yet all good things together came to me in her company,
and countless riches at her hands.

BÀI ĐỌC I: Kn 7,7-11

(7) Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết.
Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi.
(8) Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng.
Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan.
(9) Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,
vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi,
và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất.
(10) Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp,
đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi.
(11) Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi.
Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 90:12-13, 14-15, 16-17

R. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for joy!
R. Lạy Chúa, xin cho chúng con được no đầy tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca!Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart. Return, O LORD! How long? Have pity on your servants! R. 
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy CHÚA, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ? Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. R. 

Fill us at daybreak with your kindness, that we may shout for joy and gladness all our days. Make us glad, for the days when you afflicted us, for the years when we saw evil. R.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. R.

Let your work be seen by your servants and your glory by their children; and may the gracious care of the LORD our God be ours; prosper the work of our hands for us! Prosper the work of our hands! R.
Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa được thấy công trình Ngài thực hiện, và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài. Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm. R.

SECOND READING: Heb 4:12-13

A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: Indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. No creature is concealed from him, but everything is naked and exposed to the eyes of him to whom we must render an account.

BÀI ĐỌC II: Dt 4,12-13

(12) Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.
(13) Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. 

GOSPEL: Mk 10:17-30

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments: You shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall not bear false witness; you shall not defraud; honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of these I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to the poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me." At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions.
Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!" The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God." Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come."

PHÚC ÂM: Mc 10,17-30

(17) Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
(18) Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. (19) Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." (20) Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."
(21) Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (22) Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (23) Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" (24) Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! (25) Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." (26) Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" (27) Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." (28) Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" (29) Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, (30) mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 8 - 13, 2018)

7 tháng 10, 2018

5 tháng 10, 2018

Solemnity of The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Oct 7, 2018)


A.    Introduction

a)      To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good Morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the celebration of The Sunday Holy Mass.
Today, October 7, we celebrate the Solemnity of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary.
This solemn Feast was ordered by Pope Pius V, as an act of thanksgiving to God for saving the Christian Europe from being conquered by Muslim armed forces during the battle of Lepanto in 1571.  The deliverance was strongly believed as the fruit of the Prayer of the Rosary in order to obtain the powerful intercession of the Mother of God.      
We also pray in this Holy Mass for God’s saving power from all forms of evil.  May the Mother of Christ help us all.
Kindly all stand for the entrance hymn.
                                                                                                 
b)     To The Readings

-          First Reading( Acts 1: 12-14)
          
      The Blessed Virgin Mary was present in the early Christian community worshipping God and awaiting Christ’s return in glory.  For this biblical evidence, the Mother of Christ has been the good example of Christian prayer in faith, hope and love. 

-          Second Reading (Gal 4:4-7)

It was God’s decision that in order to save a fallen humanity, Jesus Christ, His Son was born as a human being. 

B.     Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”
b) Responsorial Psalm: EM page 41
c) Offertory: ES #167 - “One Bread, One Body”
d) Communion: ES #230 - “O God, You Search Me”
e) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen” 

1 tháng 10, 2018

Hymns for Solemnity of The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Oct 7, 2018)

a) Entrance: ES #136 - “Sing To The Mountains”


b) Responsorial Psalm: EM page 41
Luke 1:46-48, 49-50, 53-54
R. My soul rejoices in my God.
R. Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa tôi.My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon  his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: R. 
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. R. 

The Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. R.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. R.

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy. R.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. R.

c) Offertory: ES #167 - “One Bread, One Body”


d) Communion: ES #230 - “O God, You Search Me”


e) Recessional: ES #354 - “Hail, Holy Queen” 

Solemnity of The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary (Oct 7, 2018)


FIRST READING: Acts 1:12-14

A reading from the Acts of the Apostles
After Jesus had been taken up into heaven, the Apostles returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath day's journey away.
When they entered the city they went to the upper room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers.

BÀI ĐỌC I: Cv 1,12-14

(12) Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Cây Dầu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần Giêrusalem, bằng quãng đường được đi trong này sabát. (13) Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê, Philípphê và Tôma, Batôlômêô và Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê và Simon Giêlôtê, và Giuđa con ông Giacôbê, trú ngụ. (14) Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria Mẹ Chúa Giêsu với các anh em Người.

RESPONSORIAL PSALM: Lk 1:46-48, 49-50, 53-54

R. My soul rejoices in my God.
R. Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa tôi.My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon  his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: R. 
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. R. 

The Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. R.
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. R.

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy. R.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. R.

Daily Bible Readings of Catholic Mass (Oct 1 - 6, 2018)