Tìm Kiếm

30 tháng 3, 2021

CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG CA VIÊN THÁNG 429-04 Catarina Nguyễn Thị Thu Cúc
29-04 Catarina Lê Thị Ngọc Huệ

The Holy Spirit Choir

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA BENEDICT & CÁC CA VIÊN THÁNG 4

Kết quả hình ảnh cho happy birthday card


01-04 Fr. Benedict Vương Thuật, O.P.
05-04 Maria Nguyễn Ánh Bảo Ngọc
07-04 Ludovico Chân Phước Nguyễn Thành Nhân
11-04 Lucia Nguyễn Xuân Khánh
13-04 Teresa Nghiêm Tố Quyên
14-04 Maria Hoàng Thị Ánh Hồng 
16-04 Phêrô Hồ Trung Đoàn 
28-04 Christine Phùng Ngọc Bảo Linh 

The Holy Spirit Choir

Hymns for Easter Sunday The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day (April 4, 2021)

 a) Entrance ES #125 “Jesus Christ Is Risen Today”


Responsorial Psalm (Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23) - EM page 145


R.  (24) This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
Let the house of Israel say,
    “His mercy endures forever.”
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

“The right hand of the LORD has struck with power;
    the right hand of the LORD is exalted.
I shall not die, but live,
    and declare the works of the LORD.”
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes.
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

Ðáp Ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24).

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.

Xướng: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.

Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Sequence
Christians, To The Paschal Victim


c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #326 "All Good Gifts"


e) Communion ES #126 “Christ, The Lord, Is Risen Today”


f) Recessional  ES #136 "This Day Was Made By The Lord"


Easter Sunday The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day (April 4, 2021)


 

First Reading (Acts 10:34a, 37-43)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter proceeded to speak and said:
“You know what has happened all over Judea, 
beginning in Galilee after the baptism
that John preached, 
how God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and power.
He went about doing good
and healing all those oppressed by the devil, 
for God was with him.
We are witnesses of all that he did
both in the country of the Jews and in Jerusalem.
They put him to death by hanging him on a tree.
This man God raised on the third day and granted that he be visible,
not to all the people, but to us,
the witnesses chosen by God in advance,
who ate and drank with him after he rose from the dead.
He commissioned us to preach to the people
and testify that he is the one appointed by God
as judge of the living and the dead.
To him all the prophets bear witness,
that everyone who believes in him
will receive forgiveness of sins through his name.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23)


R.  (24) This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
Let the house of Israel say,
    “His mercy endures forever.”
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

“The right hand of the LORD has struck with power;
    the right hand of the LORD is exalted.
I shall not die, but live,
    and declare the works of the LORD.”
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes.
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

Ðáp Ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24).

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.

Xướng: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.

Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Second Reading (Col 3:1-4)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Colossians

Brothers and sisters:
If then you were raised with Christ, seek what is above, 
where Christ is seated at the right hand of God.
Think of what is above, not of what is on earth.
For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
When Christ your life appears,
then you too will appear with him in glory.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Sequence
Christians, To The Paschal Victim


(Victimae paschali laudes)

Christians, to the Paschal Victim
Offer your thankful praises!
A Lamb the sheep redeems;
Christ, who only is sinless,
Reconciles sinners to the Father.
Death and life have contended in that combat stupendous:
The Prince of life, who died, reigns immortal.
Speak, Mary, declaring
What you saw, wayfaring.
“The tomb of Christ, who is living,
The glory of Jesus’ resurrection;
bright angels attesting,
The shroud and napkin resting.
Yes, Christ my hope is arisen;
to Galilee he goes before you.”
Christ indeed from death is risen, our new life obtaining.
Have mercy, victor King, ever reigning!
Amen. Alleluia.

Ca Tiếp Liên

Các Kitô hữu hãy tiến dâng
lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ:
Ðức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha.
Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,
tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị.
Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe
bà đã thấy gì trên quãng đường đi?
Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống
và vinh quang của Ðấng Phục Sinh,
thấy các thiên thần làm chứng,
thấy khăn liệm và y phục.
Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,
Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.
Chúng tôi biết Ðức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!
Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.
Amen. Alleluia.

Alleluia (Cf. 1 Cor 5:7b-8a)

R. Alleluia, alleluia.
Christ, our paschal lamb, has been sacrificed;
let us then feast with joy in the Lord.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: 1 Cr 5, 7b-8a

Alleluia, alleluia! – Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. – Alleluia.

Gospel (Jn 20:1-9)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

On the first day of the week,
Mary of Magdala came to the tomb early in the morning,
while it was still dark, 
and saw the stone removed from the tomb.
So she ran and went to Simon Peter 
and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, 
“They have taken the Lord from the tomb, 
and we don’t know where they put him.”
So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.
They both ran, but the other disciple ran faster than Peter 
and arrived at the tomb first; 
he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, 
he went into the tomb and saw the burial cloths there, 
and the cloth that had covered his head, 
not with the burial cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, 
the one who had arrived at the tomb first, 
and he saw and believed.
For they did not yet understand the Scripture 
that he had to rise from the dead.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: Ga 20, 1-9

“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Ðó là lời Chúa.


NHL Envol vers Mars...

 Khám Phá Sao Hỏa3 bộ phận cơ thể “trọng yếu” nhất: Biết chúng sợ gì mà tránh chính là cách để giảm bệnh tật

 15/12/2020


TIM, GAN, PHỔI PHẢI ĐẢM NHẬN NHỮNG NHIỆM VỤ VÔ CÙNG NẶNG NỀ. NẾU CHÚNG TA CHĂM SÓC ĐÚNG CÁCH, TRÁNH NHỮNG TÁC NHÂN KHIẾN CHÚNG “SỢ” THÌ SỨC KHỎE SẼ ĐẢM BẢO, BỆNH TẬT GIẢM ĐI.

Vì sao muốn ít bệnh thì phải bảo vệ 3 bộ phận trọng yếu nhất sau đây?

Cơ thể con người là một cỗ máy mà ở nơi đó, bộ phận nào cũng vô cùng cần thiết, quan trọng, tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, có 3 bộ phận sau đây, nếu không bảo vệ tốt thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiều bộ phận khác, đến sức khỏe tổng thể, thẩm chí là tính mạng.

Lứa tuổi nào cũng cần chăm sóc sức khỏe, nhưng lứa tuổi sau 40, khi đã bước vào ngưỡng cửa trung niên, thì bạn cần phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn.

Sau đây là lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe Trung Quốc về cách bảo vệ các cơ quan nội tạng trọng yếu.


1. BẢO VỆ TRÁI TIM

Trái tim là trung tâm của cơ thể con người, vì vậy sức khỏe của trái tim cũng là chìa khóa của sức khỏe con người.

Sau 40 tuổi là độ tuổi các bệnh tim mạch phổ biến hơn, tình trạng mệt mỏi, căng thẳng kéo dài và tâm trạng không tốt có thể gây ra những tổn thương nhất định cho tim, lúc này chúng ta nên bảo vệ tim khỏi những tác hại.


Tim có 4 nỗi sợ mà bạn nên tránh kịp thời

1. Sợ sự mệt mỏi: Mệt mỏi có thể gây nhồi máu cơ tim, thậm chí suy tim. Do vậy, bạn nên nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, không để cho cơ thể rơi vào trạng thái quá mệt mỏi.

2. Sợ huyết áp tăng cao: Điều này sẽ làm tăng khả năng tử vong ở bệnh nhân tim mạch vành. Giữ sự ổn định huyết áp là điều quan trọng.

3. Sợ buồn, bi quan lâu ngày: Đây là yếu tố dễ khiến cho bạn bị bệnh tim, tỷ lệ tử vong cao gấp đôi so với những người có thái độ sống lạc quan.

4. Sợ đổ mồ hôi: Mồ hôi là chất lỏng của tim, đổ mồ hôi nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tim mạch. Do vậy, khi có các vấn đề về mồ hôi ra nhiều, bạn nên tìm cách kiểm soát.


2. BẢO VỆ PHỔI

Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi ngày càng tăng cao. Trong đó, hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, khói bụi đều là những nguyên nhân liên quan có thể gây bệnh.

Đặc biệt những người trung niên hút thuốc càng phải chú ý bảo vệ phổi, vì thuốc lá đã đầu độc phổi từ nhiều năm trước đó. Hãy dừng ngay việc hút thuốc lá nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe.


Phổi có 5 nỗi sợ mà bạn cần tránh xa

1. Sợ bị “khô”. Cơ thể của bạn khi bị khô, phổi cũng khô, làm tiêu hao dịch cơ thể, gây khô miệng, khô mũi, khô da. Do đó, bổ sung nước, độ ẩm cho cơ thể là việc nên chú ý làm thường xuyên.

2. Sợ “lạnh”: Thời tiết lạnh hay cơ thể bị nhiễm lạnh thì chất dịch trong cơ thể có thể bị cô đặc lại, từ đó dễ sinh các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Bạn nên chú ý giữ ấm cơ thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt là vào mùa đông, khi đi ra ngoài.

3. Sợ “nhiệt”: Cơ thể bị quá nóng/nhiệt có thể dẫn đến tình trạng dễ bị ho, hen suyễn. Do đó, duy trì được nhiệt độ cơ thể thích hợp, cả bên trong lẫn bên ngoài là vô cùng cần thiết. Thông qua chế độ ăn uống và môi trường sống.

4. Sợ sự “phiền muộn và lo lắng”: Cảm xúc tiêu cực làm tổn hại khí phổi, hoặc làm cho khí phổi hoạt động không bình thường. Do vậy, bạn nên duy trì thái độ sống thư giãn, vui vẻ, thoải mái, giảm áp lực, tránh những lo lắng không đáng có. Nếu bị lo lắng, áp lực thì nên nhanh chóng giải quyết.

5. Sợ “khói bụi bẩn và khí độc hại”: Những yếu tố từ môi trường không sạch sẽ dễ gây ứ đọng đàm và trôi vào phế nang, không lưu thông được khí trên và dưới nên dễ gây bệnh ở đường hô hấp.


3. BẢO VỆ GAN

Sau 40 tuổi cần chú ý kiêng rượu, bồi bổ gan mật. Đây là điều nên ưu tiên hàng đầu để cơ thể đảm bảo được sự ổn định.

Đông y có câu nói nổi tiếng: “Dưỡng gan là dưỡng mệnh”. Sau tuổi 40, bạn càng phải chú ý bảo vệ gan, nhất là những người uống rượu bia lâu năm. Rượu bia có thể khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng, sau tuổi 40, hãy chú ý cai rượu và bồi bổ gan, kịp thời tránh xa “5 nỗi sợ” đối với gan:


1. Sợ uống rượu bia: Đây là yếu tố làm hại gan, gây gan nhiễm mỡ, gan bệnh do rượu, xơ gan, v.v.

2. Sợ thức khuya: Thói quen này làm tổn thương huyết trong gan, tăng gánh nặng cho gan, làm cho gan không thể tự phục hồi. Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là khung giờ hoạt động tốt nhất của gan, giai đoạn này bạn cần ngủ sâu để gan thực hiện tốt các chức năng của mình.

Nếu bạn thức khuya, vô tình làm cho gan không thể làm tốt chức năng của mình, từ đó mà gây ra bệnh.

3. Sợ tức giận: Nóng nảy và thái độ giận dữ có thể dẫn đến gan khí đảo ngược, dẫn đến bốc hỏa, nóng trong gan. Đông y cho rằng “nóng giận hại gan” là vì như vậy. Bạn nên điều chỉnh thái độ của mình để không tác động xấu đến khí trong gan.

4. Sợ nhìn lâu: Nhìn vào mục tiêu nào đó quá lâu (đọc sách, xem máy tính, điện thoại) sẽ làm tiêu hao gan và huyết, gây khô mắt, mờ mắt và các triệu chứng phức tạp khác. Hãy tranh thủ nhắm mắt an thần bất kỳ lúc nào bạn có khả năng làm việc đó.

5. Gan rất sợ nấm mốc: Trong nấm mốc chứa nhiều chất độc hại, có khả năng gây nhiễm độc từ aflatoxin, dễ có khả năng gây ra ung thư. Tránh ăn những thực phẩm ẩm mốc, thực phẩm cũ để lâu ngày.


*Theo Health/Secret / Trithuctre


28 tháng 3, 2021

Buổi Hồi Tâm & Học Hỏi Mùa Chay 2021 "GIỐNG QUỶ ẤY CHỈ CÓ CẦU NGUYỆN MỚI TRỪ ĐƯỢC THÔI" (Mc 9:29)


 Khai MạcĐọc Kinh Mân Côi

SUY NIỆM NĂM SỰ THƯƠNG


Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá

Dẫn nhập:


Chặng I:


Chặng II:

Chặng III:
Chặng IV:

Chặng V:Chặng VI:Chặng VII:Chặng VIII:

Chặng IX:


Chặng X:Chặng XI:
Chặng XII:

Chặng XIII:Chặng XIV:
PHẦN HỌC HỎI

NHÌN LẠI SỰ KIỆN THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI DƯỚI ÁNH SÁNG LỜI CHÚA

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P.


BA HOẠT ĐỘNG CỦA ÁC TÀ: ÁM ẢNH, ÁM NHẬP VÀ ÁM HẠI

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.Lời Cảm Ơn Kết Thúc
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp