Tìm Kiếm

30 tháng 3, 2021

Hymns for Easter Sunday The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day (April 4, 2021)

 a) Entrance ES #125 “Jesus Christ Is Risen Today”


Responsorial Psalm (Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23) - EM page 145


R.  (24) This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

Give thanks to the LORD, for he is good,
    for his mercy endures forever.
Let the house of Israel say,
    “His mercy endures forever.”
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

“The right hand of the LORD has struck with power;
    the right hand of the LORD is exalted.
I shall not die, but live,
    and declare the works of the LORD.”
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

The stone which the builders rejected
    has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
    it is wonderful in our eyes.
R.  This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.

Ðáp Ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24).

Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.

Xướng: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.

Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Sequence
Christians, To The Paschal Victim


c) Response to universal prayer: 

"This day was made by the Lord, let us rejoice, let us be glad.
This day was made by the Lord, let us rejoice in salvation!"

d) Offertory  ES #326 "All Good Gifts"


e) Communion ES #126 “Christ, The Lord, Is Risen Today”


f) Recessional  ES #136 "This Day Was Made By The Lord"