Tìm Kiếm

29 tháng 1, 2020

The Presentation of the Lord (February 2, 2020)


A. Introduction

a. To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  This fourth Sunday in Ordinary time we offer to commemorate the Presentation of the Lord into the Holy Temple.
Christ Jesus, the Son of God, the Savior of the world, was given since his birth as sin sacrifice to the human race.  His presentation into the Holy Temple was seen as the solemn entrance of the true and authentic High Priest Who would soon lay down His own life as the worthiest and most satisfactory offering on the altar of the cross to obtain for humanity God’s merciful forgiveness. 
Please all stand for the entrance hymn. 

b. To the Readings

- First Reading: Mal 3:1-4

The Prophet Malachi announcing the coming of the Lord describes it as the day of final judgment and restoration of peace and order for all peoples in the world.
 
- Second Reading: Heb 2:14-18

In his Letter to the Hebrews, Saint Paul holds the truth that Jesus Christ’s mission was to destroy the power of death and free those chained by sin.

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #140: “Let Us Go to the Altar”
b) Responsorial Psalm: page 71
c) Response to Universal Prayer: “Hear us, O Lord!”
d) Offertory: ES #219: “Christify”
e) Communion: ES #327” “We Belong to You”
f) Recessional: “284: “Prayer of Saint Francis”

The Holy Spirit Choir

Hymns for the Feast of the Presentation of the Lord (February 2, 2020)

a) Entrance: ES #140: “Let Us Go to the Altar”


b) Responsorial Psalm 24:7, 8, 9, 10 - page 71

R.    (8) Who is this king of glory?  It is the Lord!
Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy?

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! 
để Vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD, strong and mighty,
the LORD, mighty in battle. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, 
đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, 
để vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD of hosts; he is the king of glory. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 


c) Response to Universal Prayer: “Hear us, O Lord!

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES #327” “We Belong to You”


f) Recessional: “284: “Prayer of Saint Francis”


The Holy Spirit Choir

28 tháng 1, 2020

Feast of the Presentation of the Lord (February 2, 2020)


First Reading: MAL 3:1-4

A reading from the Book of the Prophet Malachi

Thus says the Lord GOD:
Lo, I am sending my messenger
to prepare the way before me;
And suddenly there will come to the temple
the LORD whom you seek,
And the messenger of the covenant whom you desire.
Yes, he is coming, says the LORD of hosts.
But who will endure the day of his coming?
And who can stand when he appears?
For he is like the refiner’s fire,
or like the fuller’s lye.
He will sit refining and purifying silver,
and he will purify the sons of Levi,
Refining them like gold or like silver
that they may offer due sacrifice to the LORD.
Then the sacrifice of Judah and Jerusalem
will please the LORD,
as in the days of old, as in years gone by.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4

"Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người".

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!" Lập tức Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Ðó là lời Chúa toàn năng phán.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm 24:7, 8, 9, 10

R.    (8) Who is this king of glory?  It is the Lord!
Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy?

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! 
để Vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD, strong and mighty,
the LORD, mighty in battle. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, 
đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, 
để vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD of hosts; he is the king of glory. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 

25 tháng 1, 2020

Bài Giảng Thánh Lễ Giao Thừa Canh Tý 2020 - Lớp Giáo Huấn Xã Hội


BA ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO NĂM MỚI CANH TÝ 2020


Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo quý mến,
Khi ra tranh cử chức vụ tổng thống vào năm 2016, Ông Donald Trump giương cao khẩu hiệu “Nước Mỹ Ưu Tiên Số Một—America First”.  Ông đã chiếm trọn trái tim của người Mỹ và họ đã trao cho ông chiếc ghế quyền lực ở Tòa Bạch Ốc. 
Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa dịp Tất Niên Kỷ Hợi và Cầu Xin Ơn Hiền Phụ trên trời cho Năm Mới Canh Tý, chúng ta cùng nhau thiết tha van nài Thiên Chúa ban cho chúng ta trọn vẹn trái tim đầy trắc ẩn của Người, bằng cách giương cao khẩu hiệu: “BA ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO NĂM MỚI CANH TÝ 2020”.

1. Ưu Tiên Thứ Nhứt: “Thiên Chúa Ưu Tiên Số Một”

Theo Thánh Âu-gu-xti-nô, Thiên Chúa sáng tạo nên con người để dành riêng cho một mình Chúa.  Do đó, cõi lòng con người cứ mãi khắc khoải, bất an, cho tới khi được gặp gỡ chính cội nguồn của mình.  Do hậu quả tội lỗi và bị quyền lực Ác Tà lừa dối, lôi kéo, con người lầm tưởng tiền tài, danh vọng, khoái lạc vật chất là Thiên Chúa, nên rơi vào thứ tội thờ con bê vàng, như tường thuật của Sách Xuất Hành Chương 32, dưới nhiều biến tướng khác nhau.  Thánh Phao-lô trong thư gởi giáo đoàn Phi-líp, Chương 3, câu 19, khiển trách những người thờ cái dạ dày.  Đáng sợ nhứt là tội được Sách Sáng Thế Chương 3 mô tả bằng hình ảnh ăn trái cây biết thiện biết ác, tức là tội thờ chính cái tôi, cái ngã, cái tự mãn tự đại của chính mình, bằng tư tưởng, ngôn từ hay hành động, cho rằng con người là chuẩn mực luân lý cho chính mình, tự mình đạt tới cứu cánh của mình mà không cần Thiên Chúa.    
Chúa Ki-tô trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chương 4 câu 4 đã chống lại khuynh hướng duy bản năng, hạ thấp con người xuống hàng lục súc, khi nhắc chúng ta chân lý nầy: “Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà con nhờ lời Thiên Chúa nữa.”  Con người được Thiên Chúa ban cho hồn thiêng bất tử, như được mô tả trong Chương 2 câu 7, nên còn có những cơn đói khát các giá trị tinh thần chỉ một minh Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn.
                                 
2. Ưu Tiên Thứ Hai: “Con Người Ưu Tiên Số Một”

Vì được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, theo Sách Sáng Thế Chương 1, câu 27, con người là một nhân vị, có phẩm giá cao quý hơn muôn loài muôn vật.  Phẩm giá nầy do Thiên Chúa ban cho tất cả và từng người, như một quà tặng phổ cập—nghĩa là cho mọi con người, sống bất kỳ ở đâu, vào bất cứ thời đại nào—    kèm theo những quyền bất khả xâm phạm, bất khả chuyển nhượng.  Cao quý nhứt là quyền tự do tôn thờ Thiên Chúa.  Nhân vị trở thành mục tiêu của chương trình sáng tạo và “cứu sống”—hay như thường gọi là “cứu chuộc”, “cứu độ”—của Thiên Chúa.  Kinh Tin Kính của Công Đồng Ni-xê dạy: “Vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế.”  Con người, với tính cách là một nhân vị, trở thành chủ thể, là trung tâm, là mục đích, là động lực xây dựng thế giới, và là người thụ hưởng thành quả của công cuộc ấy.  Không được biến con người thành công cụ phục vụ cho bất kỳ một ý thức hệ nào.
      
3. Ưu Tiên Thứ Ba: “Gia Đình Ưu Tiên Số Một”

Như được trình bày trong Sách Sáng Thế, Chương 1, câu 27 và 28, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.  Thiên Chúa kết hợp họ thành một xương một thịt, ban cho họ quyền tạo ra những con người khác—một cách mô tả đời sống hôn nhân gia đình.  Hội Thánh Công Giáo dạy Gia Đình là tế bào sống còn của xã hội, là môi trường tự nhiên, truyền thống, xứng đáng, nơi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục, thành một nhân vị toàn diện và hoàn hảo.  Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, Chương 2, câu 51 và 52; và theo Thánh Phao-lô trong Thư gởi Giáo Đoàn Ga-lát, Chương 4 câu 4,  Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình. Do đó, gia đình phải là một đinh chế bền vững, xây dựng trên hôn nhân tự nhiên và truyền thống, tức là việc tác hợp vợ chồng giữa một người đàn ông và một người đàn bà.  Vì vai trò sản sinh ra các nhân vị để xây dựng xã hội loài người, gia đình phải chiếm ưu tiên trên xã hội và quốc gia.  Nhà nước phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình về mọi phương diện, có điều kiện sinh sống, nuôi dạy con cái.  Mặt khác, phải tôn trọng những quyền tự lập và tự quyết của gia đình, theo nguyên lý bổ trợ.       
   Thưa Anh Chị Em,
Chúng ta hướng lên Thiên Chúa, xin được ơn khôn ngoan để nhận biết Thánh Ý Chúa trong những gì minh suy nghĩ, nói năng và ơn can đảm để hành động luôn phù hợp với Tin Mừng Chúa Ki-tô và Giáo Huấn của Hội Thánh.
Kinh chúc Anh Chị Em một Năm Mới binh an.


Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Thánh Lễ Tất Niên 30 Tết Kỷ Hợi,
Giáo Xứ Đa Minh, Ba Chuông 

22 tháng 1, 2020

English Mass at Thien Than Church, cancelled on Saturday, January 25th, Tet Weekend

Dear Fr. Vu, Fr. Nhut, Sr. Elmie, and Winston,
Just to keep you informed of the English Mass schedule at Thien Than Church in District 2.  Fr. Tan, SJ, pastor, informed the community last Saturday that due to low numbers there will not be an English Mass at 4:45 pm on January 25th, Tet Weekend.
At the end of Mass, I announced this to the assembly, and encouraged them, if they wished to attend an English Mass, to go to the Cathedral, Pastoral Center, or St. Dominic Church.  Below is a flyer that was posted in the bulletin board, at the rear of the church.

Wanted you all to know, if case anyone asks you, so you know that the Mass is cancelled, and for only one Saturday, and will resume on February 1st.

I am now returning home, to California, and will be returning to Saigon in early April. 
Wishing you all a relaxing and Tet holiday, and blessings on your ministry.


peace,

Rufino

==//==

Dear Brother,
Thank you for the information.
May the Lord guide your way back home safe and happy.
Francis

20 tháng 1, 2020

III Sunday in Ordinary Time A (January 26, 2020)


A. Introduction       

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  The message of the Readings from the Holy Bible for this Sunday tells us how Our Lord Jesus Christ was treading towns and cities of Israel preaching the Good News of salvation.  We need to repent of our wrongdoings to be worthy of God’s Kingdom. 
Please all stand to join in the singing of the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading Is 8:23-9:3

Without the light of divine wisdom, people walk in the darkness of error, fear and death.  Once brought to the radiance of God’s saving truth they find the way to life ever happy and everlasting.

- Second Reading 1 Cor 7:10-13

Unity among Christians has been so vital for the Church founded by Christ since the early times that Saint Paul urges us to fight against all forms of division no matter what reason they could have to justify their failure in living up to the Lord’s burning desire that His disciples be one as the Father and the Son are one.   

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #200: “Here I Am, Lord”
b) Responsorial Psalm: EM page 66
c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!”
d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”
e) Communion: ES #336: “Where Love Is Found”
f) Recessional: ES #261: “Love Goes On” 

The Holy Spirit Choir

Hymns for Third Sunday In Ordinary Time A (January 26, 2020)

a) Entrance: ES #200: “Here I Am, Lord”


b) Responsorial Psalm (Ps 27:1, 4, 13-14) - EM page 66

R/ The Lord is my light and my salvation.
R/ Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? R/
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?

One thing I ask of the LORD; this I seek: To dwell in the house of the LORD all the days of my life, That I may gaze on the loveliness of the LORD and contemplate his temple. R/
Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R/
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”


e) Communion: ES #336: “Where Love Is Found”


f) Recessional: ES #261: “Love Goes On


The Holy Spirit Choir

19 tháng 1, 2020

Third Sunday In Ordinary Time A (January 26, 2020)First Reading (Is 8:23 – 9:3)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
First the Lord degraded the land of Zebulun and the land of Naphtali; but in the end he has glorified the seaward road, the land west of the Jordan, the District of the Gentiles. Anguish has taken wing, dispelled is darkness: for there is no gloom where but now there was distress. The people who walked in darkness have seen a great light; upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest, as people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster you have smashed, as on the day of Midian.

Bài đọc I:  Isa 8:23-9:3


 23 Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

1 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
3 Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

Responsorial Psalm (Ps 27:1, 4, 13-14)

R/ The Lord is my light and my salvation.
R/ Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? R/
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?

One thing I ask of the LORD; this I seek: To dwell in the house of the LORD all the days of my life, That I may gaze on the loveliness of the LORD and contemplate his temple. R/
Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R/
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.

Second Reading (1 Cor 1:10-13, 17)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose. For it has been reported to me about you, my brothers and sisters, by Chloe’s people, that there are rivalries among you. I mean that each of you is saying, “I belong to Paul,” or “I belong to Apollos,” or “I belong to Cephas,” or “I belong to Christ.” Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with the wisdom of human eloquence, so that the cross of Christ might not be emptied of its meaning.

Bài đọc II: 1 Cor 1:10-13, 17


1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi,

10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em.
12 Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: "Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô."
13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao?
17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.

Gospel (Mt 4:12-23)


When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled: Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light, on those dwelling in a land overshadowed by death light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen. He said to them, “Come after me, and I will make you fishers of men.” At once they left their nets and followed him. He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat and their father and followed him. He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people.


Phúc Âm: Mt 4:12-23


12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.

13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,
14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!
16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.
19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

http://www.loinhapthe.com/

Second Sunday in Ordinary Time A (January 19, 2020)


The Holy Spirit Choir

TIỆC TẤT NIÊN 2019
The Holy Spirit Choir

ANNOUNCEMENT OF EXTRA CHOIR REHEARSAL


Dear Choir Members,

Due to some changes of schedule for Tết Holidays,
We will have choir rehearsals on
1. Monday, Jan 20, 2020, at 19:30 PM 
2. Tuesday, Jan 21, 2020, at 19:30 PM

Therefore, we do not have rehearsals on Thursday Jan 23 and on Saturday Jan 25    


Thank you so much

Fr. Francis

LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝXIN KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, QUÝ ÔNG BÀ,
QUÝ ANH CHỊ, QUÝ BẠN VÀ GIA QUYẾN
MUÔN PHƯỚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÀU LƯỢNG THƯƠNG YÊU.

CA ĐOÀN THÁNH LINH


BEST WISHES FOR THE LUNAR NEW YEAR OF THE RAT

Dear Rev. Fathers, Brothers, Benefactors, Friends and Families,
May the Most Holy Trinity
Bless You and Your Loved Ones
With Abundances of Gifts
Throughout This Grace-filled New Year   

The Holy Spirit Choir 

Chất độc gấp 68 lần Asen và gây ung thư hàng đầu luôn có mặt trong bếp

19/12/2019    18:16 GMT+7

Các chuyên gia cho biết, những thói quen dưới đây có thể tạo ra chất độc gấp 68 lần so với Asen, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và thậm chí có thể gây ung thư.

Nguồn nước nhiễm Asen đang là nguy cơ đe dọa tới sức khỏe hiện nay, khiến nhiều người lo lắng vì những tác hại mà nó đem lại, thậm chí, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) và liên minh Châu Âu (EU) đã công nhận Asen là một trong những “chất gây ung thư nhóm 1”.

Tuy nhiên gần đây, nhiều chuyên gia cho biết, một chất gây ung thư độc hơn Asen tới 68 lần đang xuất hiện ngay trong thói quen chế biến và vệ sinh trong mỗi căn bếp của gia đình chúng ta, chúng được gọi là Aflatoxin.


 Aflatoxin được đánh giá nguy hiểm gấp 68 lần so với độc Asen

Hợp chất Aflatoxin là một dẫn xuất của dihydrofurvitymarin, thành phần chính là chất béo và không tan trong nước. Việc con người hấp thụ bao nhiêu aflatoxin sẽ tỉ lệ thuận với khả năng mắc ung thư gan và các loại ung thư nguy hiểm khác. Thậm chí, bạn có thể tử vong nếu không may hấp thụ 20 miligam hợp chất này.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, những thói quen đến từ ăn uống và vệ sinh căn bếp có thể vô tình tạo ra Aflatoxin nguy hiểm cho sức khỏe, vì vậy, hãy thay đổi 3 thói quen xấu dưới đây bên trong căn bếp của bạn:

1. Không vệ sinh tủ lạnh thường xuyên


Tủ lạnh đã là một thiết bị thiết yếu cho mọi hộ gia đình, chúng được sử dụng để lưu trữ trái cây, rau, thịt... Nhiều gia đình đã quen với việc bỏ mọi thứ vào tủ lạnh, bất kể thời gian sử dụng và mức độ an toàn vệ sinh của chúng.

Trên thực tế, ngay cả khi đã được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thấp,  thực phẩm vẫn trong quá trình trở nên ôi thiu, nấm mốc nếu quá hạn sử dụng. Việc này theo thời gian sẽ khiến tủ lạnh của bạn là nơi vi khuẩn trú ngụ, xuất hiện mầm bệnh và Aflatoxin.

2. Để bề mặt thớt bị mốc khi sử dụng


Thớt là một công cụ không thể thiếu trong nhà bếp, chúng được sử dụng để chặt, thái nhỏ rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh sạch sẽ hoặc đặt ở nơi ẩm ướt bề mặt thớt sẽ dễ dàng bị mốc và sản sinh Aflatoxin, theo thời gian sẽ là nguyên nhân chính gây các bệnh như ung thư gan, hệ tiêu hóa…

3. Ăn các loại ngũ cốc đã hỏng


Nhiều gia đình có thói quen dự trữ nhiều loại ngũ cốc trong nhà như đậu phộng, ngô, gạo, đậu,... Thế nhưng, nếu không bảo quản đúng cách, chúng rất dễ dàng lên nấm mốc, tạo điều kiện tốt để chất gây hại Aflatoxin sản sinh.

Không chỉ có vậy, nhiều bà nội trợ có thói quen “tiếc của” mà vẫn cố ăn những loại ngũ cốc này bằng cách cắt bỏ chỗ bị mốc đi. Trên thực tế, một lượng lớn Aflatoxin đã xuất hiện trong loại thực phẩm này và chúng vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi bạn loại bỏ những sợi nấm mốc bên trên thực phẩm.

Làm thế nào để ngăn chặn Aflatoxin?

Nếu muốn ngăn ngừa chất độc này, hãy tập thói quen vệ sinh sạch sẽ căn bếp của mình một cách thường xuyên và đúng cách, không chỉ dừng lại ở những đồ dùng như thớt hay tủ lạnh, tập thói quen ăn chín, uống sôi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lí.

Việc lựa chọn rau củ, hoa quả, các loại ngũ cốc tươi ngon là một trong những việc làm quan trọng để tránh sự xuất hiện của Aflatoxin. Sử dụng vừa phải, bảo quản đúng cách và không bảo quản quá lâu cũng là nguyên tắc quan trọng mà các bà nội trợ cần nhớ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

An An(Dịch theo QQ)

11 công dụng bất ngờ từ kem đánh răng


Không chỉ dùng để vệ sinh răng miệng, kem đánh răng còn có những công dụng tuyệt vời và hữu ích khác mà bạn có thể không ngờ tới. Dưới đây là 11 công dụng của kem đánh răng, hãy khám phá và ứng dụng trong cuộc sống nhé!

1. Làm sạch vết bẩn trên giày khiến chúng trắng mới hơn


2. Làm sạch đồ trang sức những vết hoen ố sau nhiều ngày không sử dụng


3. Khử mùi tanh của cá


4. Tẩy trắng áo dính mực, vết bẩn hoặc son


5. Làm giảm bớt đỏ ngứa do bị côn trùng đốt


6. Làm sạch tay do bị ố khi tiếp xúc với thực phẩm có màu

7. Làm sạch những vết ố trên bàn là


8. Tẩy các vết bẩn trên kính


9. Làm sạch vết bẩn trên mặt điện thoại 


10. Vết xước, vết bẩn trên đĩa nhạc cũng được đánh bay


11. Làm sạch gương, bồn rửa mặt trong nhà tắm


Như vậy, kem đánh răng quả là tiện lợi và hữu ích cho cuộc sống phải không nào? Hãy tận dụng nó để cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn bạn nhé!

16 tháng 1, 2020

Second Sunday in Ordinary Time A (January 19, 2020)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  This Sunday belongs to the first part of Ordinary Time, Year A, before the Lenten Season.
Ordinary Time has no other proper celebrations but focuses more on the Mystery of the Lord’s Resurrection.  In other words, Ordinary Time is the continuation and expansion in depth of Easter Sunday.  Christians contemplate in strong faith and grateful heart God’s merciful love for sinful humanity, manifest in the person of Jesus Christ, from His Birth to His Death and Resurrection.
We pray in this Holy Mass for the blessing of being witnesses to God’s saving power before all peoples and nations.
Please all stand for the entrance hymn. 

b) To the Readings

- First Reading: Is 49: 3.5-6

The love of God for His People Israel made them a shining light before the world to ensure all peoples and nations of His salvation for the whole human race. 

- Second Reading: 1 Cor 1:1-3

Saint Paul reminds Christians of God’s calling to which they should faithfully respond with a life of holiness.  

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”
b) Responsorial Psalm: EM pages 63-64
c) Response to Universal Prayer: “Hear us, Lord!”
d) Offertory: ES #219: “Christify”
e) Communion: ES  #209: “These Alone Are Enough”
f)  Recessional: ES ES #206: “To Praise You”

The Holy Spirit Choir

Hymns for Second Sunday In Ordinary Time (January 19, 2020)

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”


b) Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM pages 63-64

R/ Here am I, Lord; I come to do your will.
R/ Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sin-offerings you sought not; then said I, “Behold I come.” R/
Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!”

“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart!” R/
Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know. R/
Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh.

c) Response to Universal Prayer: “Hear us, Lord!

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES  #209: “These Alone Are Enough”


f)  Recessional: ES ES #206: “To Praise You”


The Holy Spirit Choir

12 tháng 1, 2020

Second Sunday In Ordinary Time (January 19, 2020)First Reading (Is 49:3, 5-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The LORD said to me: You are my servant, Israel, through whom I show my glory. Now the LORD has spoken who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him and Israel gathered to him; and I am made glorious in the sight of the LORD, and my God is now my strength! It is too little, the LORD says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and restore the survivors of Israel; I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth.

Bài đọc I (Is 49:3, 5-6)

Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang”. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”.

Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10)

R/ Here am I, Lord; I come to do your will.
R/ Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sin-offerings you sought not; then said I, “Behold I come.” R/
Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!”

“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart!” R/
Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know. R/
Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Catholic Mass Daily Bible Reading


The Holy Spirit Choir