Tìm Kiếm

29 tháng 1, 2020

The Presentation of the Lord (February 2, 2020)


A. Introduction

a. To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  This fourth Sunday in Ordinary time we offer to commemorate the Presentation of the Lord into the Holy Temple.
Christ Jesus, the Son of God, the Savior of the world, was given since his birth as sin sacrifice to the human race.  His presentation into the Holy Temple was seen as the solemn entrance of the true and authentic High Priest Who would soon lay down His own life as the worthiest and most satisfactory offering on the altar of the cross to obtain for humanity God’s merciful forgiveness. 
Please all stand for the entrance hymn. 

b. To the Readings

- First Reading: Mal 3:1-4

The Prophet Malachi announcing the coming of the Lord describes it as the day of final judgment and restoration of peace and order for all peoples in the world.
 
- Second Reading: Heb 2:14-18

In his Letter to the Hebrews, Saint Paul holds the truth that Jesus Christ’s mission was to destroy the power of death and free those chained by sin.

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #140: “Let Us Go to the Altar”
b) Responsorial Psalm: page 71
c) Response to Universal Prayer: “Hear us, O Lord!”
d) Offertory: ES #219: “Christify”
e) Communion: ES #327” “We Belong to You”
f) Recessional: “284: “Prayer of Saint Francis”

The Holy Spirit Choir

Hymns for the Feast of the Presentation of the Lord (February 2, 2020)

a) Entrance: ES #140: “Let Us Go to the Altar”


b) Responsorial Psalm 24:7, 8, 9, 10 - page 71

R.    (8) Who is this king of glory?  It is the Lord!
Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy?

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! 
để Vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD, strong and mighty,
the LORD, mighty in battle. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, 
đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, 
để vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD of hosts; he is the king of glory. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 


c) Response to Universal Prayer: “Hear us, O Lord!

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES #327” “We Belong to You”


f) Recessional: “284: “Prayer of Saint Francis”


The Holy Spirit Choir

28 tháng 1, 2020

Feast of the Presentation of the Lord (February 2, 2020)


First Reading: MAL 3:1-4

A reading from the Book of the Prophet Malachi

Thus says the Lord GOD:
Lo, I am sending my messenger
to prepare the way before me;
And suddenly there will come to the temple
the LORD whom you seek,
And the messenger of the covenant whom you desire.
Yes, he is coming, says the LORD of hosts.
But who will endure the day of his coming?
And who can stand when he appears?
For he is like the refiner’s fire,
or like the fuller’s lye.
He will sit refining and purifying silver,
and he will purify the sons of Levi,
Refining them like gold or like silver
that they may offer due sacrifice to the LORD.
Then the sacrifice of Judah and Jerusalem
will please the LORD,
as in the days of old, as in years gone by.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4

"Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người".

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!" Lập tức Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Ðó là lời Chúa toàn năng phán.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm 24:7, 8, 9, 10

R.    (8) Who is this king of glory?  It is the Lord!
Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy?

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! 
để Vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD, strong and mighty,
the LORD, mighty in battle. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, 
đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, 
để vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD of hosts; he is the king of glory. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 

25 tháng 1, 2020

Bài Giảng Thánh Lễ Giao Thừa Canh Tý 2020 - Lớp Giáo Huấn Xã Hội


BA ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO NĂM MỚI CANH TÝ 2020


Anh Chị Em trong Đại Gia Đình Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo quý mến,
Khi ra tranh cử chức vụ tổng thống vào năm 2016, Ông Donald Trump giương cao khẩu hiệu “Nước Mỹ Ưu Tiên Số Một—America First”.  Ông đã chiếm trọn trái tim của người Mỹ và họ đã trao cho ông chiếc ghế quyền lực ở Tòa Bạch Ốc. 
Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa dịp Tất Niên Kỷ Hợi và Cầu Xin Ơn Hiền Phụ trên trời cho Năm Mới Canh Tý, chúng ta cùng nhau thiết tha van nài Thiên Chúa ban cho chúng ta trọn vẹn trái tim đầy trắc ẩn của Người, bằng cách giương cao khẩu hiệu: “BA ƯU TIÊN SỐ MỘT CHO NĂM MỚI CANH TÝ 2020”.

1. Ưu Tiên Thứ Nhứt: “Thiên Chúa Ưu Tiên Số Một”

Theo Thánh Âu-gu-xti-nô, Thiên Chúa sáng tạo nên con người để dành riêng cho một mình Chúa.  Do đó, cõi lòng con người cứ mãi khắc khoải, bất an, cho tới khi được gặp gỡ chính cội nguồn của mình.  Do hậu quả tội lỗi và bị quyền lực Ác Tà lừa dối, lôi kéo, con người lầm tưởng tiền tài, danh vọng, khoái lạc vật chất là Thiên Chúa, nên rơi vào thứ tội thờ con bê vàng, như tường thuật của Sách Xuất Hành Chương 32, dưới nhiều biến tướng khác nhau.  Thánh Phao-lô trong thư gởi giáo đoàn Phi-líp, Chương 3, câu 19, khiển trách những người thờ cái dạ dày.  Đáng sợ nhứt là tội được Sách Sáng Thế Chương 3 mô tả bằng hình ảnh ăn trái cây biết thiện biết ác, tức là tội thờ chính cái tôi, cái ngã, cái tự mãn tự đại của chính mình, bằng tư tưởng, ngôn từ hay hành động, cho rằng con người là chuẩn mực luân lý cho chính mình, tự mình đạt tới cứu cánh của mình mà không cần Thiên Chúa.    
Chúa Ki-tô trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chương 4 câu 4 đã chống lại khuynh hướng duy bản năng, hạ thấp con người xuống hàng lục súc, khi nhắc chúng ta chân lý nầy: “Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà con nhờ lời Thiên Chúa nữa.”  Con người được Thiên Chúa ban cho hồn thiêng bất tử, như được mô tả trong Chương 2 câu 7, nên còn có những cơn đói khát các giá trị tinh thần chỉ một minh Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn.
                                 
2. Ưu Tiên Thứ Hai: “Con Người Ưu Tiên Số Một”

Vì được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, theo Sách Sáng Thế Chương 1, câu 27, con người là một nhân vị, có phẩm giá cao quý hơn muôn loài muôn vật.  Phẩm giá nầy do Thiên Chúa ban cho tất cả và từng người, như một quà tặng phổ cập—nghĩa là cho mọi con người, sống bất kỳ ở đâu, vào bất cứ thời đại nào—    kèm theo những quyền bất khả xâm phạm, bất khả chuyển nhượng.  Cao quý nhứt là quyền tự do tôn thờ Thiên Chúa.  Nhân vị trở thành mục tiêu của chương trình sáng tạo và “cứu sống”—hay như thường gọi là “cứu chuộc”, “cứu độ”—của Thiên Chúa.  Kinh Tin Kính của Công Đồng Ni-xê dạy: “Vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế.”  Con người, với tính cách là một nhân vị, trở thành chủ thể, là trung tâm, là mục đích, là động lực xây dựng thế giới, và là người thụ hưởng thành quả của công cuộc ấy.  Không được biến con người thành công cụ phục vụ cho bất kỳ một ý thức hệ nào.
      
3. Ưu Tiên Thứ Ba: “Gia Đình Ưu Tiên Số Một”

Như được trình bày trong Sách Sáng Thế, Chương 1, câu 27 và 28, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.  Thiên Chúa kết hợp họ thành một xương một thịt, ban cho họ quyền tạo ra những con người khác—một cách mô tả đời sống hôn nhân gia đình.  Hội Thánh Công Giáo dạy Gia Đình là tế bào sống còn của xã hội, là môi trường tự nhiên, truyền thống, xứng đáng, nơi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục, thành một nhân vị toàn diện và hoàn hảo.  Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, Chương 2, câu 51 và 52; và theo Thánh Phao-lô trong Thư gởi Giáo Đoàn Ga-lát, Chương 4 câu 4,  Khi xuống thế làm người, Con Thiên Chúa đã được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình. Do đó, gia đình phải là một đinh chế bền vững, xây dựng trên hôn nhân tự nhiên và truyền thống, tức là việc tác hợp vợ chồng giữa một người đàn ông và một người đàn bà.  Vì vai trò sản sinh ra các nhân vị để xây dựng xã hội loài người, gia đình phải chiếm ưu tiên trên xã hội và quốc gia.  Nhà nước phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình về mọi phương diện, có điều kiện sinh sống, nuôi dạy con cái.  Mặt khác, phải tôn trọng những quyền tự lập và tự quyết của gia đình, theo nguyên lý bổ trợ.       
   Thưa Anh Chị Em,
Chúng ta hướng lên Thiên Chúa, xin được ơn khôn ngoan để nhận biết Thánh Ý Chúa trong những gì minh suy nghĩ, nói năng và ơn can đảm để hành động luôn phù hợp với Tin Mừng Chúa Ki-tô và Giáo Huấn của Hội Thánh.
Kinh chúc Anh Chị Em một Năm Mới binh an.


Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Thánh Lễ Tất Niên 30 Tết Kỷ Hợi,
Giáo Xứ Đa Minh, Ba Chuông 

22 tháng 1, 2020

English Mass at Thien Than Church, cancelled on Saturday, January 25th, Tet Weekend

Dear Fr. Vu, Fr. Nhut, Sr. Elmie, and Winston,
Just to keep you informed of the English Mass schedule at Thien Than Church in District 2.  Fr. Tan, SJ, pastor, informed the community last Saturday that due to low numbers there will not be an English Mass at 4:45 pm on January 25th, Tet Weekend.
At the end of Mass, I announced this to the assembly, and encouraged them, if they wished to attend an English Mass, to go to the Cathedral, Pastoral Center, or St. Dominic Church.  Below is a flyer that was posted in the bulletin board, at the rear of the church.

Wanted you all to know, if case anyone asks you, so you know that the Mass is cancelled, and for only one Saturday, and will resume on February 1st.

I am now returning home, to California, and will be returning to Saigon in early April. 
Wishing you all a relaxing and Tet holiday, and blessings on your ministry.


peace,

Rufino

==//==

Dear Brother,
Thank you for the information.
May the Lord guide your way back home safe and happy.
Francis

20 tháng 1, 2020

III Sunday in Ordinary Time A (January 26, 2020)


A. Introduction       

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  The message of the Readings from the Holy Bible for this Sunday tells us how Our Lord Jesus Christ was treading towns and cities of Israel preaching the Good News of salvation.  We need to repent of our wrongdoings to be worthy of God’s Kingdom. 
Please all stand to join in the singing of the entrance hymn.

b) To the Readings

- First Reading Is 8:23-9:3

Without the light of divine wisdom, people walk in the darkness of error, fear and death.  Once brought to the radiance of God’s saving truth they find the way to life ever happy and everlasting.

- Second Reading 1 Cor 7:10-13

Unity among Christians has been so vital for the Church founded by Christ since the early times that Saint Paul urges us to fight against all forms of division no matter what reason they could have to justify their failure in living up to the Lord’s burning desire that His disciples be one as the Father and the Son are one.   

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #200: “Here I Am, Lord”
b) Responsorial Psalm: EM page 66
c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!”
d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”
e) Communion: ES #336: “Where Love Is Found”
f) Recessional: ES #261: “Love Goes On” 

The Holy Spirit Choir

Hymns for Third Sunday In Ordinary Time A (January 26, 2020)

a) Entrance: ES #200: “Here I Am, Lord”


b) Responsorial Psalm (Ps 27:1, 4, 13-14) - EM page 66

R/ The Lord is my light and my salvation.
R/ Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? R/
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?

One thing I ask of the LORD; this I seek: To dwell in the house of the LORD all the days of my life, That I may gaze on the loveliness of the LORD and contemplate his temple. R/
Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R/
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”


e) Communion: ES #336: “Where Love Is Found”


f) Recessional: ES #261: “Love Goes On


The Holy Spirit Choir

19 tháng 1, 2020

Second Sunday in Ordinary Time A (January 19, 2020)


The Holy Spirit Choir

TIỆC TẤT NIÊN 2019
The Holy Spirit Choir

ANNOUNCEMENT OF EXTRA CHOIR REHEARSAL


Dear Choir Members,

Due to some changes of schedule for Tết Holidays,
We will have choir rehearsals on
1. Monday, Jan 20, 2020, at 19:30 PM 
2. Tuesday, Jan 21, 2020, at 19:30 PM

Therefore, we do not have rehearsals on Thursday Jan 23 and on Saturday Jan 25    


Thank you so much

Fr. Francis

LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH TÝXIN KÍNH CHÚC QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, QUÝ ÔNG BÀ,
QUÝ ANH CHỊ, QUÝ BẠN VÀ GIA QUYẾN
MUÔN PHƯỚC LÀNH CỦA THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÀU LƯỢNG THƯƠNG YÊU.

CA ĐOÀN THÁNH LINH


BEST WISHES FOR THE LUNAR NEW YEAR OF THE RAT

Dear Rev. Fathers, Brothers, Benefactors, Friends and Families,
May the Most Holy Trinity
Bless You and Your Loved Ones
With Abundances of Gifts
Throughout This Grace-filled New Year   

The Holy Spirit Choir 

Chất độc gấp 68 lần Asen và gây ung thư hàng đầu luôn có mặt trong bếp

19/12/2019    18:16 GMT+7

Các chuyên gia cho biết, những thói quen dưới đây có thể tạo ra chất độc gấp 68 lần so với Asen, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và thậm chí có thể gây ung thư.

Nguồn nước nhiễm Asen đang là nguy cơ đe dọa tới sức khỏe hiện nay, khiến nhiều người lo lắng vì những tác hại mà nó đem lại, thậm chí, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) và liên minh Châu Âu (EU) đã công nhận Asen là một trong những “chất gây ung thư nhóm 1”.

Tuy nhiên gần đây, nhiều chuyên gia cho biết, một chất gây ung thư độc hơn Asen tới 68 lần đang xuất hiện ngay trong thói quen chế biến và vệ sinh trong mỗi căn bếp của gia đình chúng ta, chúng được gọi là Aflatoxin.


 Aflatoxin được đánh giá nguy hiểm gấp 68 lần so với độc Asen

Hợp chất Aflatoxin là một dẫn xuất của dihydrofurvitymarin, thành phần chính là chất béo và không tan trong nước. Việc con người hấp thụ bao nhiêu aflatoxin sẽ tỉ lệ thuận với khả năng mắc ung thư gan và các loại ung thư nguy hiểm khác. Thậm chí, bạn có thể tử vong nếu không may hấp thụ 20 miligam hợp chất này.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, những thói quen đến từ ăn uống và vệ sinh căn bếp có thể vô tình tạo ra Aflatoxin nguy hiểm cho sức khỏe, vì vậy, hãy thay đổi 3 thói quen xấu dưới đây bên trong căn bếp của bạn:

1. Không vệ sinh tủ lạnh thường xuyên


Tủ lạnh đã là một thiết bị thiết yếu cho mọi hộ gia đình, chúng được sử dụng để lưu trữ trái cây, rau, thịt... Nhiều gia đình đã quen với việc bỏ mọi thứ vào tủ lạnh, bất kể thời gian sử dụng và mức độ an toàn vệ sinh của chúng.

Trên thực tế, ngay cả khi đã được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thấp,  thực phẩm vẫn trong quá trình trở nên ôi thiu, nấm mốc nếu quá hạn sử dụng. Việc này theo thời gian sẽ khiến tủ lạnh của bạn là nơi vi khuẩn trú ngụ, xuất hiện mầm bệnh và Aflatoxin.

2. Để bề mặt thớt bị mốc khi sử dụng


Thớt là một công cụ không thể thiếu trong nhà bếp, chúng được sử dụng để chặt, thái nhỏ rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh sạch sẽ hoặc đặt ở nơi ẩm ướt bề mặt thớt sẽ dễ dàng bị mốc và sản sinh Aflatoxin, theo thời gian sẽ là nguyên nhân chính gây các bệnh như ung thư gan, hệ tiêu hóa…

3. Ăn các loại ngũ cốc đã hỏng


Nhiều gia đình có thói quen dự trữ nhiều loại ngũ cốc trong nhà như đậu phộng, ngô, gạo, đậu,... Thế nhưng, nếu không bảo quản đúng cách, chúng rất dễ dàng lên nấm mốc, tạo điều kiện tốt để chất gây hại Aflatoxin sản sinh.

Không chỉ có vậy, nhiều bà nội trợ có thói quen “tiếc của” mà vẫn cố ăn những loại ngũ cốc này bằng cách cắt bỏ chỗ bị mốc đi. Trên thực tế, một lượng lớn Aflatoxin đã xuất hiện trong loại thực phẩm này và chúng vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi bạn loại bỏ những sợi nấm mốc bên trên thực phẩm.

Làm thế nào để ngăn chặn Aflatoxin?

Nếu muốn ngăn ngừa chất độc này, hãy tập thói quen vệ sinh sạch sẽ căn bếp của mình một cách thường xuyên và đúng cách, không chỉ dừng lại ở những đồ dùng như thớt hay tủ lạnh, tập thói quen ăn chín, uống sôi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lí.

Việc lựa chọn rau củ, hoa quả, các loại ngũ cốc tươi ngon là một trong những việc làm quan trọng để tránh sự xuất hiện của Aflatoxin. Sử dụng vừa phải, bảo quản đúng cách và không bảo quản quá lâu cũng là nguyên tắc quan trọng mà các bà nội trợ cần nhớ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

An An(Dịch theo QQ)

11 công dụng bất ngờ từ kem đánh răng


Không chỉ dùng để vệ sinh răng miệng, kem đánh răng còn có những công dụng tuyệt vời và hữu ích khác mà bạn có thể không ngờ tới. Dưới đây là 11 công dụng của kem đánh răng, hãy khám phá và ứng dụng trong cuộc sống nhé!

1. Làm sạch vết bẩn trên giày khiến chúng trắng mới hơn


2. Làm sạch đồ trang sức những vết hoen ố sau nhiều ngày không sử dụng


3. Khử mùi tanh của cá


4. Tẩy trắng áo dính mực, vết bẩn hoặc son


5. Làm giảm bớt đỏ ngứa do bị côn trùng đốt


6. Làm sạch tay do bị ố khi tiếp xúc với thực phẩm có màu

7. Làm sạch những vết ố trên bàn là


8. Tẩy các vết bẩn trên kính


9. Làm sạch vết bẩn trên mặt điện thoại 


10. Vết xước, vết bẩn trên đĩa nhạc cũng được đánh bay


11. Làm sạch gương, bồn rửa mặt trong nhà tắm


Như vậy, kem đánh răng quả là tiện lợi và hữu ích cho cuộc sống phải không nào? Hãy tận dụng nó để cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn bạn nhé!

16 tháng 1, 2020

Second Sunday in Ordinary Time A (January 19, 2020)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  This Sunday belongs to the first part of Ordinary Time, Year A, before the Lenten Season.
Ordinary Time has no other proper celebrations but focuses more on the Mystery of the Lord’s Resurrection.  In other words, Ordinary Time is the continuation and expansion in depth of Easter Sunday.  Christians contemplate in strong faith and grateful heart God’s merciful love for sinful humanity, manifest in the person of Jesus Christ, from His Birth to His Death and Resurrection.
We pray in this Holy Mass for the blessing of being witnesses to God’s saving power before all peoples and nations.
Please all stand for the entrance hymn. 

b) To the Readings

- First Reading: Is 49: 3.5-6

The love of God for His People Israel made them a shining light before the world to ensure all peoples and nations of His salvation for the whole human race. 

- Second Reading: 1 Cor 1:1-3

Saint Paul reminds Christians of God’s calling to which they should faithfully respond with a life of holiness.  

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”
b) Responsorial Psalm: EM pages 63-64
c) Response to Universal Prayer: “Hear us, Lord!”
d) Offertory: ES #219: “Christify”
e) Communion: ES  #209: “These Alone Are Enough”
f)  Recessional: ES ES #206: “To Praise You”

The Holy Spirit Choir

Hymns for Second Sunday In Ordinary Time (January 19, 2020)

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”


b) Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM pages 63-64

R/ Here am I, Lord; I come to do your will.
R/ Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sin-offerings you sought not; then said I, “Behold I come.” R/
Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!”

“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart!” R/
Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know. R/
Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh.

c) Response to Universal Prayer: “Hear us, Lord!

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES  #209: “These Alone Are Enough”


f)  Recessional: ES ES #206: “To Praise You”


The Holy Spirit Choir

12 tháng 1, 2020

Catholic Mass Daily Bible Reading


The Holy Spirit Choir


Thương nhớ gia đình Thánh Linh

Con chào Cha, các cô, anh chị và các bạn ca đoàn Thánh Linh thương mến,

Kể từ khi có dịp về thăm Cha và ca đoàn đến nay, nay con mới chịu viết thư thăm hỏi Cha và mọi người, con hư quá phải không ạ. Thật ra con muốn viết lắm chứ, vì con có nhiều chuyện vui muốn kể với Cha và mọi người.

Con về lại đây, lại cắm đầu đi làm, công việc bị đọng lại, nên thời gian đầu cũng bận rộn chút ạ. Bé Xu con trai con lại chuẩn bị vào lới 10, nên cũng phải chuẩn bị đủ thứ cho bé đi học. Sáng con đưa Xu đi học, chiều con phải nhờ Shuttle bus đón bé về. Vì là dịch vụ tư nhân, nên  xe 7 chỗ thường đón thêm các bé trường khác. Nhà ở cũng xa nhau, nên bé có khi phải chờ hơn 30’ và phải mong ngóng đứng canh xe, con thấy tội bé quá, nên xin boss của con cho con được về sớm đón bé , lúc 4:30 con về, đến trường Xu là khoảng 5h. Từ lúc con quyết định đưa đón bé, bé vui lắm, an tâm ở trong trường chơi đợi con, tuy cũng không sớm hơn trước đây bao nhiêu , nhưng hình như cảm giác được ba mẹ đón về cũng là cảm giác an toàn hơn hay sao đó, và con cũng yên tâm hơn, và con thấy vui vẻ và bình an hơn đó ạ.

Con thuộc giáo xứ Our Lady of Angels. Có lần các anh chị người Việt gần giáo xứ mời Cha Trịnh Đức Hoà đến tĩnh tâm và giải tội tại nhà thờ. Con có đi tĩnh tâm và được các anh chị mời gọi tham gia ca đoàn và các công việc phục vụ khác. Con nhớ trước khi đi xa, con có tự nhủ, nếu có điều kiện thuận lợi con nhất định sẽ tham gia ca đoàn, tham gia phục vụ việc Chúa. Nên con có nhận lời tham gia cùng các anh chị ấy.  Mục đích của các anh chị là muốn có một Thánh lễ hàng tuần cho cộng đồng người Việt chung quanh giáo xứ Our Lady of Angel, vì có rất nhiều người Việt phải đi lễ bên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách xa nhà cả tiếng đồng hồ lái xe. Hiện tại anh chị chỉ mới xin phép Cha Chánh Xứ được dâng các Thánh Lễ như lễ  kính các thánh tử đạo Việt Nam ngày 25/11/2019, và sắp tới là Lễ Giáng Sinh . Vì đây là thánh lễ đầu tiên, nên rất cần nhiều người góp sức chuẩn bị, ca đoàn cũng là mời gọi mọi người cùng tham gia, gom góp mãi ca đoàn cũng được khoảng 12 người. Có vài chị cũng từng ở ca đoàn trước đây nên cũng đỡ, còn lại chưa từng tham gia, nên chị ca trưởng tập hát cũng vất vả lắm Cha ơi. Con vui lắm, con như sống lại không khi ngày xưa, được họp mặt và dâng lời ca tiếng hát như ngày nào. Chỉ được vài buổi tập hát nhưng cũng khá khó khăn vì nhà cũng xa, và các anh chị khác cũng bận rộn công việc. Tuy vậy, cuối cùng Thánh Lễ cũng diễn ra tốt đẹp, Thánh Lễ rất sốt sắng và ấm cúng thân tình. Con xin khoe với Cha và cả nhà vài hình ảnh của chúng con. Ngoài ra con cũng phụ giúp các anh chị bán hàng gây quỹ để nhà thờ xây mái hiên che mưa nắng. Nói chung là khi các anh chị có việc gì cần phụ giúp, con cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng mọi người, nhờ vậy con tạm thời quên đi nỗi nhớ nhà, khi mùa đông lại về, khi mà các bài hát mùa Giáng Sinh lại được vang lên trong radio, khi Cha và ca đoàn bận rộn chuẩn bị tĩnh tâm, khi cả nhà đang ưu tư lo lắng bận rộn may áo dài đồng phục cho kịp Lễ Giáng Sinh. Con nhớ Cha và mọi người. Con nhớ mùa Caroling truyền thống mỗi năm, nhớ mỗi dịp tụ tập với nhau, biết bao buồn vui va đầy kỷ niệm.

Con chúc Cha luôn mạnh khoẻ và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn che chở gìn giữ gia đình Thánh Linh của chúng con luôn bình an, luôn yêu thương và hy sinh cho nhau.

Thương nhớ cả nhà
Con
Thảo Linh


==//==

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã có ghư thăm cha và Ca Đoàn Thánh Linh.  Cha tạ ơn Chúa vì được tin vợ chồng Con và cháu bình an, chăm chỉ làm việc và học hành, luôn lo tận tình chăm sóc nhau.
Ở quê nhà, khi có các dịp lễ, tĩnh tâm, đi chơi chung, anh chị em đều nhớ đến Con.
Xin Chúa và Mẹ chúc phước cho chúng con nhân dịp Năm Mới.
Thân mến.
P.X. Nhứt

BAPTISM OF THE LORD (January 12, 2020)
Fr. Joachim


The Holy Spirit Choir

7 tháng 1, 2020

BAPTISM OF THE LORD (January 12, 2020)


A. Introduction

a. To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration to commemorate the Baptism of the Lord.
Sinless though He was, Our Lord came to the Jordan River to be baptized by Saint John the Baptist in order to—as He Himself said to the latter, “fulfill all righteousness.”   By so doing, He taught us how to obey the Holy Will of God the Father.
We Christians also celebrate our sacrament of Baptism in the Holy Name of the Most Holy Trinity through which we become members of the mystical Body of Christ, the Church, and sharers of His Divine Sonship and coheirs to life everlasting.
Kindly all stand and sing the entrance hymn.
  
b. To the Readings

- First Reading: Is 42:1-4.6-7

The Book of the Prophet Isaiah depicts the Messiah as the humble and dedicated servant of the Lord.  This image would later be found in Jesus, our Lord and Savior.  

- Second Reading: Acts 10:34-38

Saint Peter in the Acts of the Apostles, pointing at Jesus introduces Him as Cod’s Anointed Who came to save humanity from the power of the devil.  

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”
b) Responsorial Psalm: EM page 62
c) Response to Universal Prayer: “This is my beloved Son/ with Whom I am well pleased.” 
d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”
e) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo” 
f) Recessional: ES#293: “Companions on the Journey”

The Holy Spirit Choir

Hymns for The Feast of the Baptism of the Lord (January 12 2020)

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”


b) Responsorial Psalm: PS 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 - EM page 62

R. (11b)  The Lord will bless his people with peace.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b)

Give to the LORD, you sons of God,
give to the LORD glory and praise,
Give to the LORD the glory due his name;
adore the LORD in holy attire.R
Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, 
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; 
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

The voice of the LORD is over the waters,
the LORD, over vast waters.
The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic.R
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, 
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. 
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, 
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

The God of glory thunders,
and in his temple all say, “Glory!”
The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever.R
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, 
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! 
Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, 
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 


c) Response to Universal Prayer: “This is my beloved Son/ with Whom I am well pleased.” 

d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo” 


f) Recessional: ES#293: “Companions on the Journey”


The Holy Spirit Choir

The Feast of the Baptism of the Lord (January 12 2020)


First Reading IS 42:1-4, 6-7

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
Here is my servant whom I uphold,
my chosen one with whom I am pleased,
upon whom I have put my spirit;
he shall bring forth justice to the nations,
not crying out, not shouting,
not making his voice heard in the street.
a bruised reed he shall not break,
and a smoldering wick he shall not quench,
until he establishes justice on the earth;
the coastlands will wait for his teaching.

I, the LORD, have called you for the victory of justice,
I have grasped you by the hand;
I formed you, and set you
as a covenant of the people,
a light for the nations,
to open the eyes of the blind,
to bring out prisoners from confinement,
and from the dungeon, those who live in darkness.

The word of the Lord.

Bài đọc I: Isa 42:1-4, 6-7

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.
6 Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, 7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

Responsorial Psalm PS 29:1-2, 3-4, 3, 9-10

R. (11b)  The Lord will bless his people with peace.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b)

Give to the LORD, you sons of God,
give to the LORD glory and praise,
Give to the LORD the glory due his name;
adore the LORD in holy attire.R
Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, 
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; 
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

The voice of the LORD is over the waters,
the LORD, over vast waters.
The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic.R
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, 
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. 
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, 
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

The God of glory thunders,
and in his temple all say, “Glory!”
The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever.R
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, 
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! 
Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, 
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.