Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2020

The Feast of the Baptism of the Lord (January 12 2020)


First Reading IS 42:1-4, 6-7

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
Here is my servant whom I uphold,
my chosen one with whom I am pleased,
upon whom I have put my spirit;
he shall bring forth justice to the nations,
not crying out, not shouting,
not making his voice heard in the street.
a bruised reed he shall not break,
and a smoldering wick he shall not quench,
until he establishes justice on the earth;
the coastlands will wait for his teaching.

I, the LORD, have called you for the victory of justice,
I have grasped you by the hand;
I formed you, and set you
as a covenant of the people,
a light for the nations,
to open the eyes of the blind,
to bring out prisoners from confinement,
and from the dungeon, those who live in darkness.

The word of the Lord.

Bài đọc I: Isa 42:1-4, 6-7

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.
6 Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, 7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

Responsorial Psalm PS 29:1-2, 3-4, 3, 9-10

R. (11b)  The Lord will bless his people with peace.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b)

Give to the LORD, you sons of God,
give to the LORD glory and praise,
Give to the LORD the glory due his name;
adore the LORD in holy attire.R
Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, 
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; 
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

The voice of the LORD is over the waters,
the LORD, over vast waters.
The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic.R
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, 
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. 
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, 
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

The God of glory thunders,
and in his temple all say, “Glory!”
The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever.R
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, 
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! 
Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, 
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. Second Reading ACTS 10:34-38

A reading from the Acts of the Apostles

Peter proceeded to speak to those gathered
in the house of Cornelius, saying:
“In truth, I see that God shows no partiality.
Rather, in every nation whoever fears him and acts uprightly
is acceptable to him.
You know the word that he sent to the Israelites
as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is Lord of all,
what has happened all over Judea,
beginning in Galilee after the baptism
that John preached,
how God anointed Jesus of Nazareth
with the Holy Spirit and power.
He went about doing good
and healing all those oppressed by the devil,
for God was with him.”

The word of the Lord.

Bài đọc II: Acts 10:34-38

 34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. 36 "Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng.
38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.

Alleluia MK 9:7

R. Alleluia, alleluia.
The heavens were opened and the voice of the Father thundered:
This is my beloved Son, listen to him.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! 
- Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người". - Alleluia.

Gospel MT 3:13-17

Jesus came from Galilee to John at the Jordan
to be baptized by him.
John tried to prevent him, saying,
“I need to be baptized by you,
and yet you are coming to me?”
Jesus said to him in reply,
“Allow it now, for thus it is fitting for us
to fulfill all righteousness.”
Then he allowed him.
After Jesus was baptized,
he came up from the water and behold,
the heavens were opened for him,
and he saw the Spirit of God descending like a dove
and coming upon him.
And a voice came from the heavens, saying,
“This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”

Phúc Âm: Mt 3:13-17

13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.
14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!"
15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.
16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.
17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."