Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2020

Hymns for The Feast of the Baptism of the Lord (January 12 2020)

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”


b) Responsorial Psalm: PS 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 - EM page 62

R. (11b)  The Lord will bless his people with peace.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b)

Give to the LORD, you sons of God,
give to the LORD glory and praise,
Give to the LORD the glory due his name;
adore the LORD in holy attire.R
Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, 
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; 
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

The voice of the LORD is over the waters,
the LORD, over vast waters.
The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic.R
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, 
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. 
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, 
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

The God of glory thunders,
and in his temple all say, “Glory!”
The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever.R
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, 
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! 
Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, 
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 


c) Response to Universal Prayer: “This is my beloved Son/ with Whom I am well pleased.” 

d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo” 


f) Recessional: ES#293: “Companions on the Journey”


The Holy Spirit Choir