Tìm Kiếm

29 tháng 1, 2020

Hymns for the Feast of the Presentation of the Lord (February 2, 2020)

a) Entrance: ES #140: “Let Us Go to the Altar”


b) Responsorial Psalm 24:7, 8, 9, 10 - page 71

R.    (8) Who is this king of glory?  It is the Lord!
Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy?

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! 
để Vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD, strong and mighty,
the LORD, mighty in battle. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, 
đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Lift up, O gates, your lintels;
reach up, you ancient portals,
that the king of glory may come in! R
Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, 
vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, 
để vua hiển vinh Người ngự qua.

Who is this king of glory?
The LORD of hosts; he is the king of glory. R
Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? 
Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. 


c) Response to Universal Prayer: “Hear us, O Lord!

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES #327” “We Belong to You”


f) Recessional: “284: “Prayer of Saint Francis”


The Holy Spirit Choir