Tìm Kiếm

31 tháng 12, 2021

LHS Thứ Bảy 01.01: LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Bảy 01.01: LỄ THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


30 tháng 12, 2021

LHS Thứ Sáu 31.12: CÔNG CUỘC SÁNG TẠO MỚI NHỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Sáu 31.12: CÔNG CUỘC SÁNG TẠO MỚI NHỜ NGÔI LỜI NHẬP THỂ - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


29 tháng 12, 2021

LHS Thứ Năm 30.12: MỘT CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Năm 30.12: MỘT CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


28 tháng 12, 2021

LHS Thứ Tư 29.12: DÂNG LÊN THIÊN CHÚA CON CÁI LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIA ĐÌNH - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Tư 29.12: DÂNG LÊN THIÊN CHÚA CON CÁI LÀ TƯƠNG LAI CỦA GIA ĐÌNH - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


27 tháng 12, 2021

LHS 28.12 Lễ Các Thánh Anh Hài: CHỨNG TỪ CỦATHINH LẶNG - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS 28.12 Lễ Các Thánh Anh Hài: CHỨNG TỪ CỦATHINH LẶNG - Lm Phanxico X. Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN

26 tháng 12, 2021

Hymns for The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2022)

  a) Entrance: ES #53: “ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH”


b) Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R. (2a) May God bless us in his mercy.
Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

c) Response to Universal Prayer

d) Offertory: ES #326: “ALL GOOD GIFTS”


e) Communion: ES #56: “O COME, O YE FAITHFUL”


f) Recessional: ES #378: “HAIL, HOLY QUEEN”The Holy Spirit Choir


LHS Thứ Hai Sau Lễ Giáng Sinh: NGƯỜI MÔN ĐỒ ĐƯỢC CHÚA YÊU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Hai Sau Lễ Giáng Sinh: NGƯỜI MÔN ĐỒ ĐƯỢC CHÚA YÊU - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God (January 1, 2022)

Reading I (Nm 6:22-27)

A reading from the Book of Numbers

The LORD said to Moses:  
“Speak to Aaron and his sons and tell them:  
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:  
The LORD bless you and keep you!  
The LORD let his face shine upon      
you, and be gracious to you!  
The LORD look upon you kindly and      
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,  
and I will bless them.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Ds 6, 22-27)

“Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: “Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con”. Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 67:2-3, 5, 6, 8)

R. (2a) May God bless us in his mercy.
Ðáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con

May God have pity on us and bless us;
may he let his face shine upon us.
So may your way be known upon earth;
among all nations, your salvation.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ.

May the nations be glad and exult
because you rule the peoples in equity;
the nations on the earth you guide.
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu.

May the peoples praise you, O God;
may all the peoples praise you!
May God bless us,
and may all the ends of the earth fear him!
R. May God bless us in his mercy.
Xướng: Chư dân, hãy ca tụng Ngài; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài.

Reading II (Gal 4:4-7)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Galatians

Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,  
born of a woman, born under the law,  
to ransom those under the law,  
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,  
God sent the Spirit of his Son into our hearts,  
crying out, “Abba, Father!”
So you are no longer a slave but a son,  
and if a son then also an heir, through God.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Gl 4, 4-7)

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Abba!”, nghĩa là “Lạy Cha!” Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Heb 1:1-2)

R. Alleluia, alleluia.
In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Dt 1, 1-2)

Alleluia, alleluia! – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. – Alleluia.

Gospel (Lk 2:16-21)

A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,  
and the infant lying in the manger.
When they saw this,  
they made known the message  
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed  
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,  
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,  
glorifying and praising God  
for all they had heard and seen,  
just as it had been told to them.  

When eight days were completed for his circumcision,  
he was named Jesus, the name given him by the angel  
before he was conceived in the womb.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 2, 16-21)

“Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi… và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Ðó là lời Chúa.
The Holy Family Of Jesus, Mary and Joseph (December 26, 2021)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.


PRAYERThe Holy Spirit Choir


Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (26/12/2021)

Hôm nay, Chúa Nhựt Lễ Thánh Gia, Cha Gio-an chúc lành cho các Gia đình tham dự Thánh Lễ.

Chú Phê-rô Nghiêm Trọng Chinh – Cô Cecilia Trịnh Thị Kim Chi -- 21-06-1975

Anh Phao-lô Lã Quang Bình – Chị Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh -- 25-04-2015

Anh Gio-an Đào Tiến Dũng – Chị Maria Hoàng Lệ Thủy -- 21-12-2013

Anh Phê-rô Mai Văn Trí – Chị Maria Nguyễn Thị Kiều Hạnh -- 29-12-2001

 Anh An-tôn Trần Xuân Thành – Chị Maria Huỳnh Thị Mỹ Phượng -- 13-10-2017

Anh Giuse Đào Anh Tuấn- Chị Teresa Hoàng Phương Thảo - 13/10/2018

Chú Phê-rô Phạm Ngọc Lâm - Cécillia Phạm Thị Mai Khanh - 08/11/1997

Chú Phê-rô Nguyễn Mã Thành Long-Cô Cecilia Trần Thị Mỹ Trang - 25/12/1989

Anh Vinh sơn Vũ Đỗ Huy Cường – Chị Teresa Trần Ngọc Thuỳ Châu - 17/1/2015

Hình ảnh kỷ niệm sau Thánh Lễ:Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp


LHS Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất: GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG DẠY LÀM NGƯỜI


LHS Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất: GIA ĐÌNH LÀ TRƯỜNG DẠY LÀM NGƯỜI - Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN


TIỆC GIÁNG SINH ẤM ÁP 2021

Sau Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ngày 25/12/2021, ca đoàn Thánh Linh chúng con, khách mời là những vị giáo dân thường xuyên tham dự Thánh Lễ tiếng Anh cùng với vị Cha đáng kính, Cha Phan-xi-cô đã có được buổi tiệc Giáng Sinh nhỏ, gọn và thật ấm áp lòng người.

Chúng con xin tạ ơn Chúa Hài Đồng, chúng con xin cảm ơn quý vị ân nhân đã luôn thương yêu, đồng hành và ủng hộ chúng con trên con đường phục vụ nơi thánh thiêng.

Chúng con cầu nguyện xin Chúa Hài Đồng luôn ở cùng quý Cha, quý Thầy, quý ân nhân cùng gia đình thương mến, chúng con xin Ngài ban ơn bình an, ơn sức khỏe, hạnh phúc tuôn tràn trên quý vị cùng gia quyến.

Hallelujah, Hallelujah!
The Holy Spirit Choir24 tháng 12, 2021

19 tháng 12, 2021

Fourth Sunday of Advent, Year C (December 19, 2021)

 FIRST READING


SECOND READING


HOMILY - FR. JOHN NGUYEN THIEN MINH, O.P.
The Holy Spirit Choir


Blessing Of The Advent Wreath-Fourth Sunday of Advent - Year C (December 19, 2021)

 Hôm nay Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C, Cô G.chwazik Gee và người bạn dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.The Holy Spirit Choir