Tìm Kiếm

6 tháng 12, 2021

Blessing Of The Advent Wreath-Second Sunday of Advent - Year C (December 5, 2021)

 Hôm nay Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C, Gia đình Anh Pakianathan Saverimuthu dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.The Holy Spirit Choir