Tìm Kiếm

19 tháng 12, 2021

Blessing Of The Advent Wreath-Fourth Sunday of Advent - Year C (December 19, 2021)

 Hôm nay Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C, Cô G.chwazik Gee và người bạn dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.The Holy Spirit Choir