Tìm Kiếm

21 tháng 7, 2024

Hymns for the Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 28, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 132 “LET HEAVEN REJOICE”


-Responsorial Psalm (Ps 145:10-11, 15-16, 17-18) - EM page 210

R. (cf. 16) The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).

Let all your works give you thanks, O LORD,
and let your faithful ones bless you.
Let them discourse of the glory of your kingdom
and speak of your might.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.

The eyes of all look hopefully to you,
and you give them their food in due season;
you open your hand
and satisfy the desire of every living thing.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.

The LORD is just in all his ways
and holy in all his works.
The LORD is near to all who call upon him,
to all who call upon him in truth.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.

-Alleluia (Lk 7:16)

R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst.
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” – Alleluia.

-Prayer of the Faithful

Priest Celebrant

God, our provider who feeds us and blesses us,
we dare to raise our voices in supplication.

Deacon or Lector

A. That all who teach the Gospel message,
especially all who joyously teach children,
let us pray to the Lord:

B. That our country be a hospitable place,
striving to offer a hand of welcome to the underprivileged,
let us pray to the Lord:

C. That the people of the world respect life,
from conception to natural death,
let us pray to the Lord:

D. That we always hold in prayer the poor and the homeless,
having faith in God's loving care,
let us pray to the Lord:

E. That all on summer vacation enjoy their time with safety,
never forgetting to be thankful for recreation and refeshment,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

God of abundant grace, you know our needs before we know them ourselves.
Look with favor on the prayers we offer through Christ our Lord.

-Offertory Hymn: ES # 181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


-Communion Hymn: ES # 162 “JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE”


-Recessional Hymn: LIFE IN THE SPIRIT LIFE IN ABUNDANCE 
- The Holy Spirit Choir Traditional HymnThe Holy Spirit Choir

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 28, 2024)


Daily Mass Reading Podcast For July 28, 2024


First Reading (2 Kgs 4:42-44)

A reading from the second Book of Kings

A man came from Baal-shalishah bringing to Elisha, the man of God,
twenty barley loaves made from the firstfruits,
and fresh grain in the ear.
Elisha said, "Give it to the people to eat."
But his servant objected,
"How can I set this before a hundred people?"
Elisha insisted, "Give it to the people to eat."
"For thus says the LORD,
'They shall eat and there shall be some left over.'"
And when they had eaten, there was some left over,
as the LORD had said.

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (2 V 4:42-44)

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: “Xin dọn cho dân chúng ăn”. Ðầy tớ của người trả lời: “Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?” Nhưng người ra lệnh: “Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: ‘Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'”. Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 145:10-11, 15-16, 17-18) - EM page 210

R. (cf. 16) The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).

Let all your works give you thanks, O LORD,
and let your faithful ones bless you.
Let them discourse of the glory of your kingdom
and speak of your might.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.

The eyes of all look hopefully to you,
and you give them their food in due season;
you open your hand
and satisfy the desire of every living thing.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê.

The LORD is just in all his ways
and holy in all his works.
The LORD is near to all who call upon him,
to all who call upon him in truth.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.

Second Reading (Eph 4:1-6)

A reading from the Letter of Saint Paul to the  Ephesians

Brothers and sisters:
I, a prisoner for the Lord,
urge you to live in a manner worthy of the call you have received,
with all humility and gentleness, with patience,
bearing with one another through love,
striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace:
one body and one Spirit,
as you were also called to the one hope of your call;
one Lord, one faith, one baptism;
one God and Father of all,
who is over all and through all and in all.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (Ep 4:1-6)

“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Lk 7:16)

R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst.
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” – Alleluia.

Gospel (Jn 6:1-15)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus went across the Sea of Galilee.
A large crowd followed him,
because they saw the signs he was performing on the sick.
Jesus went up on the mountain,
and there he sat down with his disciples.
The Jewish feast of Passover was near.
When Jesus raised his eyes
and saw that a large crowd was coming to him,
he said to Philip,
"Where can we buy enough food for them to eat?"
He said this to test him,
because he himself knew what he was going to do.
Philip answered him,
"Two hundred days' wages worth of food would not be enough
for each of them to have a little."
One of his disciples,
Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,
"There is a boy here who has five barley loaves and two fish;
but what good are these for so many?"
Jesus said, "Have the people recline."
Now there was a great deal of grass in that place.
So the men reclined, about five thousand in number.
Then Jesus took the loaves, gave thanks,
and distributed them to those who were reclining,
and also as much of the fish as they wanted.
When they had had their fill, he said to his disciples,
"Gather the fragments left over,
so that nothing will be wasted."
So they collected them,
and filled twelve wicker baskets with fragments
from the five barley loaves
that had been more than they could eat.
When the people saw the sign he had done, they said,
"This is truly the Prophet, the one who is to come into the world."
Since Jesus knew that they were going to come and carry him off
to make him king,
he withdrew again to the mountain alone.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Ga 6:1-15)

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Ðó là lời Chúa.

Prayer of the Faithful

Priest Celebrant

God, our provider who feeds us and blesses us,
we dare to raise our voices in supplication.

Deacon or Lector

A. That all who teach the Gospel message,
especially all who joyously teach children,
let us pray to the Lord:

B. That our country be a hospitable place,
striving to offer a hand of welcome to the underprivileged,
let us pray to the Lord:

C. That the people of the world respect life,
from conception to natural death,
let us pray to the Lord:

D. That we always hold in prayer the poor and the homeless,
having faith in God's loving care,
let us pray to the Lord:

E. That all on summer vacation enjoy their time with safety,
never forgetting to be thankful for recreation and refeshment,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

God of abundant grace, you know our needs before we know them ourselves.
Look with favor on the prayers we offer through Christ our Lord.
Homily for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 21, 2024)

 

Fr. Peter Lam Phuoc Hung, O.P.

19 tháng 7, 2024

“THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.”

 Mẹ bảo: 
- Khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹt xẹt, mới là người THANH TAO.

- Khi nhai phải từ tốn, môi khép vào, không được chóp chép, không được húp sùm sụp, mới là người LỊCH SỰ.

- Khi gắp thức ăn, không được xới tung lên chọn miếng mình thích, không được gắp miếng này lên bỏ xuống lại chọn miếng khác, mới là người BIẾT ĐIỀU và NHƯỜNG NHỊN

- Khi quét nhà phải quét sạch cả trên, dưới, trong,ngoài, mới là người CẨN THẬN, biết nhìn toàn cảnh chứ không cắm mặt biết mỗi lối đi.

- Khi quét sân, phải quét luôn đường đi trước cửa nhà mình và tiện tay quét luôn cho nhà hàng xóm để tất cả cùng sạch mới là người CÓ TRÁCH NHIỆM với cộng đồng.

- Khi làm lỗi phải biết dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi, sửa chữa mới là người biết HƯỚNG THIỆN.

- Khi chưa biết phải hỏi, khi dốt phải học, không được dấu dốt, và lắng nghe khi người khác chỉ dạy, mới là người KHÔN NGOAN và HIỂU BIẾT.

- Khi thấy người ta không biết thì phải chỉ dạy mới là người ĐÀNG HOÀNG 

- Khi thấy người ăn xin, cơ nhỡ phải biết chia sẻ, giúp đỡ mới là người biết YÊU THƯƠNG.

- Khi thấy người sa cơ phải nhận sự giúp đỡ của mình, không được hỏi về quê quán và GIÚP NGƯỜI mà không để người ta có cảm giác hàm ơn.

Tôi hỏi mẹ, “Nếu con làm được tất cả những điều mẹ dạy thì con thành người như thế nào?”

Mẹ cười, “THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.”

Lượm

18 tháng 7, 2024

Lời hay ý đẹp - LIFE

 Đừng tìm kiếm nơi vẻ đẹp bề ngoài; chúng có thể đánh lừa bạn.
Cũng đừng tìm kiếm nơi của cải vật chất; vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi.
Hãy tìm kiếm người có thể khiến bạn mỉm cười,
Vì chỉ cần có nụ cười thì ngày ảm đạm cũng trở nên tươi sáng.
Hãy tìm người có thể khiến trái tim bạn mỉm cười

LIFE
The photos are great, but the philosophy is even better!
CUỘC SỐNG
Các bức ảnh thật tuyệt vời, nhưng những bài học từ cuộc sống còn tuyệt vời hơn nữa!


We never get what we want,
We never want what we get, 
We never have what we like, 
We never like what we have.
And still we live & love. 
That's life...
Không có thứ ta muốn,
Không muốn thứ ta có,
Không có thứ ta thích,
Cũng không thích thứ ta có.
Thế nhưng ta vẫn sống và yêu.
Đó là cuộc sống...


The best kind of friends,  
Is the kind you can sit on a porch and swing with, 
Never say a word,
And then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had. 
Bạn tốt nhất
Là người mà bạn có thể cùng ngồi đong đưa trước hiên nhà,
Không nói lời nào cả,
Vậy mà khi rời khỏi, bạn vẫn cảm giác như đó là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà bạn từng có.


It's true that we don't know 
What we've got until it's gone,
But it's also true that we don't know  
What we've been missing until it arrives.
Ta thường chẳng biết mình có gì cho đến khi đánh mất chúng,
và cũng chẳng biết mình thiếu gì cho đến khi chúng đến.


Giving someone all your love is never an assurance that they'll love you back! 
Don't expect love in return;  
Just wait for it to grow in their heart,
But if it doesn't, be content it grew in yours. 
Trao ai hết tình yêu thương của bạn không có nghĩa rằng chắc chắn họ cũng sẽ thương yêu bạn!
Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả;
Hãy chỉ đợi cho nó lớn lên trong tim họ,
Nhưng nếu không được như vậy, thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong tim bạn.


It takes only a minute to get a crush on someone, 
An hour to like someone,
And a day to love someone,
But it takes a lifetime to forget someone.
Có khi chỉ mất một phút để phải lòng ai đó,
một giờ để bắt đầu cảm thấy thích,
và một ngày để bắt đầu yêu,
Nhưng lại phải mất một đời để có thể quên được họ.


Don't go for looks; they can deceive.  
Don't go for wealth; even that fades away. 
Go for someone who makes you smile, 
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright. 
Find the one that makes your heart smile! 
Đừng tìm kiếm nơi vẻ đẹp bề ngoài; chúng có thể đánh lừa bạn.
Cũng đừng tìm kiếm nơi của cải vật chất; vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi.
Hãy tìm kiếm người có thể khiến bạn mỉm cười,
Vì chỉ cần có nụ cười thì ngày ảm đạm cũng trở nên tươi sáng.
Hãy tìm người có thể khiến trái tim bạn mỉm cười!


May you have 
Enough happiness to make you sweet,  
Enough trials to make you strong, 
Enough sorrow to keep you human, 
And enough hope to make you happy
Cầu cho bạn
Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân hậu,
Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh mẽ,
Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông,
Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc.


Always put yourself in others' shoes.
If you feel that it hurts you, 
It probably hurts the other person, too. 
Hãy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Điều gì làm bạn tổn thương,
thì cũng có thể sẽ làm tổn thương họ.


The happiest of people 
Don't necessarily have the best of everything; 
They just make the most of everything that comes along their way.
Happiness lies for
Those who cry, 
Those who hurt,
Those who have searched, 
And those who have tried, 
For only they can appreciate the importance of people 
Who have touched their lives. 
Người hạnh phúc nhất
Không hẳn là người có được những thứ tốt nhất;
Mà chỉ là người biết tận dụng tất cả những gì đến với họ.
Hạnh phúc sẽ đến
Với những ai từng rơi lệ,
Từng tổn thương,
Từng tìm kiếm,
Và từng cố gắng,
Bởi chỉ có họ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của những người đã từng chạm vào cuộc đời họ.


When you were born, you were crying  
And everyone around you was smiling. 
Live your life so that when you die, 
You're the one who is smiling
And everyone around you is crying.
Khi bạn chào đời, bạn khóc và mọi người xung quanh nhìn bạn mỉm cười.
Hãy sống cuộc đời mình thế nào để khi chết,
Mọi người xung quanh than khóc, và bạn mỉm cười.


Please send this message
To those people who mean something to you,  
To those who have touched your life in one way or another, 
To those who make you smile when you really need it, 
To those that make you see the brighter side of things When you are really down, 
To those who you want to know 
That you appreciate their friendship.
Hãy gửi thông điệp này
Cho người có ý nghĩa đối với bạn,
Cho người đã chạm vào cuộc đời bạn bằng cách này hay cách khác,
Cho người có thể khiến bạn nở nụ cười khi bạn thật sự cần nó,
Cho người có thể giúp bạn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề khi bạn thật sự thất vọng,
Và cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn trân quý tình bạn của họ.


And if you don't, don't worry,  
Nothing bad will happen to you, 
You will just miss out on the opportunity 
to brighten someone's life with this message...
Nếu không làm vậy, cũng đừng lo lắng,
Sẽ chẳng có điều tồi tệ nào xảy đến với bạn đâu,
Chỉ là bạn vừa lỡ mất cơ hội
Làm cuộc sống ai đó tươi sáng hơn với thông điệp này mà thôi..

Xin click vào Link bên dưới , Mời xem ... hoa nởTrong túi Kangaroo có gì?

Chiếc túi da này đóng vai trò như tử cung thứ hai tạo môi trường ấm áp, an toàn cho Kangaroo con phát triển. Và giống như bụng bầu, chiếc túi có thể co giãn phù hợp với Kangaroo con khi lớn hơn.


Thoạt nhìn túi Kangaroo không khác gì chiếc địu trẻ em nhưng nếu nhìn vào trong bạn sẽ thấy nó phức tạp hơn nhiều chiếc túi đơn giản.Nó phải như vậy vì Kangaroo bên trong không phải em bé bình thường. Một con chuột túi đỏ đực trưởng thành có thể cao hơn 1,5m và nặng 90kg , to hơn cả một người đàn ông trưởng thành nhưng những con Kangaroo sơ sinh có kích thước chỉ bằng hạt đậu. Chúng bị mù, điếc và không có lông để giữ ấm. Rốt cuộc chúng chỉ ở trong bụng mẹ 33 ngày trước khi được sinh ra. Điều này giống như người phụ nữ sinh con khi mới ở tháng thứ 2. Nên Kangaroo con chưa sẵn sàng đối mặt với vùng đất hoang vu khắc nghiệt của Úc.

Đó là khi túi trở nên vô cùng hữu ích. Chiếc túi da này đóng vai trò như tử cung thứ hai tạo môi trường ấm áp, an toàn cho Kangaroo con phát triển. Và giống như bụng bầu, chiếc túi có thể co giãn phù hợp với Kangaroo con khi lớn hơn. Túi nằm dọc với các cơ và dây chằng vững chắc nhưng vô vùng linh hoạt.

Để bảo vệ Kangaroo con được an toàn, Kangaroo mẹ sẽ siết chặt các cơ đó để đóng túi sát lại cơ thể giống như kéo dây túi rút. Trong suốt 8 tháng Kangaroo con nhỏ bằng hạt đậu sẽ đạt kích cỡ của một con mèo lớn, to hơn hàng ngàn lần trọng lượng lúc mới sinh. Sự tăng trưởng nhanh chóng đó là nhờ bốn núm vú trong túi mẹ tạo ra dòng sữa chứa các kháng thể chống vi trùng bảo vệ Kangaroo con khỏi bệnh.

Mức độ dinh dưỡng cũng cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu Kangaroo con ở mỗi độ tuổi. Ví dụ, sữa sẽ có lượng lưu huỳnh một thành phần chính của lông đạt đỉnh trong tháng thứ 3 đó cũng là thời điểm Kangaroo con bắt đầu mọc lông. Kangaroo mẹ có thể tạo ra nhiều loại sữa cùng một lúc từ núm vú của nó, vì vậy Kangaroo mẹ có thể cho 2 con ở các nhóm tuổi khác nhau bú cùng một lúc.

Một điểm thú vị khác về túi của Kangaroo là nó được lót bằng các tuyến mồ hôi tiết ra các chất kháng khuẩn giúp bảo vệ Kangaroo con khỏi virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây hại. Còn một đặc điểm nữa của chiếc túi sẽ giữ cho Kangaroo con an toàn, nó hoàn toàn không có lông nên sự tiếp xúc da kề da sẽ giữ cho Kangaroo con ấm áp.

Về cơ bản đó chính là '' nhà trẻ'' cuối cùng. Nhưng không có gì tồn tại mãi mãi, cuối cùng Kangaroo con vẫn cần rời khỏi túi. Khi được khoảng 5 tháng tuổi nó sẽ thò đầu ra và một tháng sau nó sẽ bước ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Ở đó nó sẽ khám phá trong vài giây ngắn ngủi trước khi trở lại túi, nhưng khi lớn lên và cứng cáp hơn chúng sẽ ở bên ngoài lâu hơn. Cho đến 8 tháng nó sẽ sẵn sàng rời khỏi túi hoàn toàn.


14 tháng 7, 2024

Hymns for the Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 21, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 157 “SING TO THE MOUNTAINS”


-Responsorial Psalm (Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6) - EM page 208

R. (1) The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

The LORD is my shepherd; I shall not want.
In verdant pastures he gives me repose;
beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

He guides me in right paths
for his name's sake.
Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con.

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overflows.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. 

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

-Alleluia (Jn 10:27)

R. Alleluia, alleluia.
My sheep hear my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 10:27)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. – Alleluia.

Prayer of the Faithful

Priest Celebrant

God's loving kindness  gives us the confidence
to offer our prayer for our sisters and brothers.

Deacon or Lector

A. For the Church and its shepherds,
for a deepened spirit of service to all people,
let us pray to the Lord:

B. For the world, for the preservation of its verdant pastures
and the care of clean restful waters,
let us pray to the Lord:

C. For all who feel lost or alone in the world,
for prisoners and those who suffer their absence,
let us pray to the Lord:

D. For good weather and abundant crops,
let us pray to the Lord:

E. For this gathering of the flock of Christ 
and for our pastor who shepherds us,
let us pray to the Lord: 

Priest Celebrant

Generous God, you give blessings without number
and continually call us to share our gifts with others.
Hear these prayers and sustain us until you call us home.
We ask this through Christ our Lord.

-Offertory Hymn: ES # 326 “ALL GOOD GIFTS”


-Communion Hymn: ES # 162 “JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE”


-Recessional Hymn: ES # 227 “OPEN MY EYES”The Holy Spirit Choir

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 21, 2024)


Daily Mass Reading Podcast For July 21, 2024

First Reading (Jer 23:1-6)

A reading from the Book of the Prophet Jeremiah

Woe to the shepherds
who mislead and scatter the flock of my pasture,
says the LORD.
Therefore, thus says the LORD, the God of Israel,
against the shepherds who shepherd my people:
You have scattered my sheep and driven them away.
You have not cared for them,
but I will take care to punish your evil deeds.
I myself will gather the remnant of my flock
from all the lands to which I have driven them
and bring them back to their meadow;
there they shall increase and multiply.
I will appoint shepherds for them who will shepherd them
so that they need no longer fear and tremble;
and none shall be missing, says the LORD.

Behold, the days are coming, says the LORD,
when I will raise up a righteous shoot to David;
as king he shall reign and govern wisely,
he shall do what is just and right in the land.
In his days Judah shall be saved,
Israel shall dwell in security.
This is the name they give him:
"The LORD our justice."

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Gr 23: 1-6)

“Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: “Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: “Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta”. Chúa lại phán: “Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa”.

Chúa còn phán rằng: “Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Ðavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là “Chúa công bình của chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6) - EM page 208

R. (1) The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).

The LORD is my shepherd; I shall not want.
In verdant pastures he gives me repose;
beside restful waters he leads me;
he refreshes my soul.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

He guides me in right paths
for his name's sake.
Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng con.

You spread the table before me
in the sight of my foes;
you anoint my head with oil;
my cup overflows.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa. 

Only goodness and kindness follow me
all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD
for years to come.
R. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

Second Reading (Eph 2:13-18)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
In Christ Jesus you who once were far off
have become near by the blood of Christ.

For he is our peace, he who made both one
and broke down the dividing wall of enmity, through his flesh,
abolishing the law with its commandments and legal claims,
that he might create in himself one new person in place of the two,
thus establishing peace,
and might reconcile both with God,
in one body, through the cross,
putting that enmity to death by it.
He came and preached peace to you who were far off
and peace to those who were near,
for through him we both have access in one Spirit to the Father.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (Ep 2: 13-18)

“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Ðức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Jn 10:27)

R. Alleluia, alleluia.
My sheep hear my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Ga 10:27)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi”. – Alleluia.

Gospel (Mk 6:30-34)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

The apostles gathered together with Jesus
and reported all they had done and taught.
He said to them,
“Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.”
People were coming and going in great numbers,
and they had no opportunity even to eat.
So they went off in the boat by themselves to a deserted place.
People saw them leaving and many came to know about it.
They hastened there on foot from all the towns
and arrived at the place before them.

When he disembarked and saw the vast crowd,
his heart was moved with pity for them,
for they were like sheep without a shepherd;
and he began to teach them many things.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 6: 30-34)

“Họ như đàn chiên không người chăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài.

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Ðó là lời Chúa.

Prayer of the Faithful

Priest Celebrant

God's loving kindness  gives us the confidence
to offer our prayer for our sisters and brothers.

Deacon or Lector

A. For the Church and its shepherds,
for a deepened spirit of service to all people,
let us pray to the Lord:

B. For the world, for the preservation of its verdant pastures
and the care of clean restful waters,
let us pray to the Lord:

C. For all who feel lost or alone in the world,
for prisoners and those who suffer their absence,
let us pray to the Lord:

D. For good weather and abundant crops,
let us pray to the Lord:

E. For this gathering of the flock of Christ 
and for our pastor who shepherds us,
let us pray to the Lord: 

Priest Celebrant

Generous God, you give blessings without number
and continually call us to share our gifts with others.
Hear these prayers and sustain us until you call us home.
We ask this through Christ our Lord.
Homily for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 14, 2024)


Fr. John Nguyen Thien Minh, O.P.


The Holy Spirit Choir

11 tháng 7, 2024

Thư cha gởi Anh Chị Em Ca Đoàn Thánh Linh

 Hẹn Đến Lễ Chúa Thánh Thần Năm 2025!

Tam Hà, ngày 11 tháng 7, năm 2024
Quý Anh Chị và Chúng Con Ca Đoàn Holy Spirit thân yêu, 

1. Mười hai năm trước đây, Cha Cố Giu-se Nguyễn Đức Hoà khai sinh Ca Đoàn Holy Spirit.  Một mẹ trăm con mà thật may mắn mẹ tròn con vuông.  Tựa như một cuộc thi marathon, anh chị em chúng con hăng hái đáp ứng lời mời của Chúa Thánh Thần kề vai sánh bước trên đường học tập cách thức dâng Thánh Lễ Anh Ngữ.
2. Cha được vinh dự vừa làm bảo mẫu vừa làm gia sư của chúng con.  Phát âm từng vần tiếng Anh sao cho chuẩn; hít hơi vào, mở miệng nhả khí ra đúng nhịp đúng phách.  Cứ kiên trì ê a tung tăng theo các dấu đen dấu móc trên khung nhạc như vậy cho đến một ngày đọc được nhạc, hát được thánh ca, tự tin, ngất ngây phục vụ Thánh Lễ Anh Ngữ, với cả tấm lòng, với trọn đức tin.
3. Bởi lẽ, ngoài trách nhiệm phải khổ công học ca hát như ơn gọi chính yếu của một ban thánh ca nhà thờ, chúng con còn được quyền học nhân bản Ki-tô Giáo, hiểu biết Phụng Vụ Thánh và sống có tình có nghĩa với nhau như Chúa đã dạy bảo và nêu gương cho chúng ta.
4. Đâu có là chuyện tình cờ, khi vào đúng Lễ Bổn Mạng năm nay, 2024, lúc Ca Đoàn Holy Spirit vừa tròn 12 tuổi, cha được Thánh Thần sai đi thi hành một sứ vụ mới, tại một vùng đất mới, tới một thành phố mới thành lập: thành phố Thủ Đức.
5. Đối diện với việc vừa xảy ra, chúng con có hai hướng nhìn:
6. Nhìn lùi lại quá khứ không thể không cảm thấy buồn và tiếc.  Buồn vì không còn được tiếp tục nếm trải thời gian êm đẹp sinh sống trong môi trường quen thuộc và trong tương quan thân thiết. Tiếc vì đã vô tình hay chủ tâm bỏ lỡ một điều tốt đẹp, một dịp ý nghĩa, không còn mong có duyên tái ngộ.    
7. Nhìn phía trước tương lai là chân trời ngời sáng hy vọng với chút mây mù âu lo nhưng nhiều chồi xanh và nụ tươi thao thức.
8. Chúng con cùng nhìn lên phía trước: hướng Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta—chúng con và cha—đi tới.
9. Nếu đây là điều thuận theo Thiên Ý, không bao lâu nữa, tại vùng đất mới nầy, một địa danh thường được ví von như nơi  mà mọi  người cứ phải “Thức Đủ Năm Canh”* , sẽ sớm được khai sinh một Saint Vincent Liêm Holy Spirit Junior Choir, để cùng chung tiếng, chung lòng, nối rộng vòng tay thương yêu, cùng tập tễnh bước đi trên đường sứ vụ phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, theo bước chân mạnh mẽ, tự tin của một Saint Dominic Holy Spirit Senior Choir.   
10. Chúng con sẽ là nhân tố ý nghĩa và cần thiết  để giúp cho ước mơ tốt lành nầy trở thành hiện thực xinh đẹp.

Xin Chúa Thánh Linh chúc phước, hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. P.X. Nguyễn Văn Nhứt

*  “Qua Cầu Sơn cơn sầu chưa dứt, về Thủ Đức thức đủ năm canh”.


8 tháng 7, 2024

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 14, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 136 “THIS DAY WAS MADE BY THE LORD”


-Responsorial Psalm (Ps 85:9-10, 11-12, 13-14) - EM page 206

R. (8)    Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

I will hear what God proclaims;
    the LORD —for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
    glory dwelling in our land.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. 

Kindness and truth shall meet;
    justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
    and justice shall look down from heaven.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

The LORD himself will give his benefits;
    our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
    and prepare the way of his steps.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

-Alleluia (Cf. Eph 1:17-18)
R. Alleluia, alleluia.
May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten the eyes of our hearts,
that we may know what is the hope that
belongs to our call.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ep 1:17-18)

Alleluia, alleluia! – Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. – Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

-PRAYER OF THE FAITHFUL

Priest Celebrant

God gives us love without condition.
Humbly we hold up all our needs in prayer.

Deacon or Lector

A. That the prayers and sacrifices of consecrated religious
bear great fruit for the Church and the world,
let us pray to the Lord:

B. That governments ensure religious freedom for all citizens,
let us pray to the Lord:

C. That all victims of human trafficking be freed
and those who enslave them be converted,
let us pray to the Lord:

D. That young people respond to the call of Christ to be sent out doing good
through vocations to the priesthood and religious life,
let us pray to the Lord:

E. That the diverse people of our community
cherish one another as brothers and sisters in Christ,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

Holy God, you call us to walk in the love of your presence.
Help us to share the inexhaustible riches of your goodness
with those who are most in need,
through Jesus Christ our Lord.

-Offertory Hymn: ES # 240 “CHRISTIFY”


-Communion Hymn: ES # 160 “BLESS THE LORD”


-Recessional Hymn: ES # 293 “AGE TO AGE”The Holy Spirit Choir

7 tháng 7, 2024

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 14, 2024)Daily Mass Reading Podcast For July 14, 2024


First Reading (Am 7:12-15)

A reading from the Book of the Prophet Amos

Amaziah, priest of Bethel, said to Amos,
“Off with you, visionary, flee to the land of Judah! 
There earn your bread by prophesying,
but never again prophesy in Bethel;
for it is the king’s sanctuary and a royal temple.” 
Amos answered Amaziah, “I was no prophet,
nor have I belonged to a company of prophets;
I was a shepherd and a dresser of sycamores. 
The LORD took me from following the flock, and said to me,
Go, prophesy to my people Israel.”

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Am 7:12-15)

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 85:9-10, 11-12, 13-14) - EM page 206

R. (8)    Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

I will hear what God proclaims;
    the LORD —for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
    glory dwelling in our land.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. 

Kindness and truth shall meet;
    justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
    and justice shall look down from heaven.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

The LORD himself will give his benefits;
    our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
    and prepare the way of his steps.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Second Reading (Eph 1:3-14 or 1:3-10)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavens,
as he chose us in him, before the foundation of the world,
to be holy and without blemish before him. 
In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
in accord with the favor of his will,
for the praise of the glory of his grace
that he granted us in the beloved.
In him we have redemption by his blood,
the forgiveness of transgressions,
in accord with the riches of his grace that he lavished upon us. 
In all wisdom and insight, he has made known to us
the mystery of his will in accord with his favor
that he set forth in him as a plan for the fullness of times,
to sum up all things in Christ, in heaven and on earth.

In him we were also chosen,
destined in accord with the purpose of the One
who accomplishes all things according to the intention of his will,
so that we might exist for the praise of his glory,
we who first hoped in Christ. 
In him you also, who have heard the word of truth,
the gospel of your salvation, and have believed in him,
were sealed with the promised holy Spirit,
which is the first installment of our inheritance
toward redemption as God’s possession, to the praise of his glory.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (Ep 1: 3-10 {hoặc 3-14})

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

{Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.}

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Eph 1:17-18)

R. Alleluia, alleluia.
May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten the eyes of our hearts,
that we may know what is the hope that
belongs to our call.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ep 1:17-18)

Alleluia, alleluia! Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. – Alleluia.

Gospel (Mk 6:7-13)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two
and gave them authority over unclean spirits. 
He instructed them to take nothing for the journey
but a walking stick—
no food, no sack, no money in their belts. 
They were, however, to wear sandals
but not a second tunic. 
He said to them,
“Wherever you enter a house, stay there until you leave. 
Whatever place does not welcome you or listen to you,
leave there and shake the dust off your feet
in testimony against them.” 
So they went off and preached repentance. 
The Twelve drove out many demons,
and they anointed with oil many who were sick and cured them.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 6:7-13)

“Người bắt đầu sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa.

PRAYER OF THE FAITHFUL

Priest Celebrant

God gives us love without condition.
Humbly we hold up all our needs in prayer.

Deacon or Lector

A. That the prayers and sacrifices of consecrated religious
bear great fruit for the Church and the world,
let us pray to the Lord:

B. That governments ensure religious freedom for all citizens,
let us pray to the Lord:

C. That all victims of human trafficking be freed
and those who enslave them be converted,
let us pray to the Lord:

D. That young people respond to the call of Christ to be sent out doing good
through vocations to the priesthood and religious life,
let us pray to the Lord:

E. That the diverse people of our community
cherish one another as brothers and sisters in Christ,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

Holy God, you call us to walk in the love of your presence.
Help us to share the inexhaustible riches of your goodness
with those who are most in need,
through Jesus Christ our Lord.
4 tháng 7, 2024

Kinh Xin Gia Đình Chân Phước Ulma Chuyển Cầu - Mừng Lễ Gia Đình Chứng Nhân Ulma 07/07


A PRAYER FOR THE INTERCESSION OF THE ULMA FAMILY

Almighty and eternal God,
we thank You for the testimony of the heroic love
of the spouses Józef and Wiktoria with their children,
who gave their lives to save persecuted Jews.

May their prayers and example
support families in Christian life
and help everyone to follow the true path of holiness.

Lord, if it is in accordance with Your will,
kindly grant me the grace … for which I am asking You
through their intercession
and count them among the Blessed.
Through Christ our Lord.

Amen.

Our Father…, Hail Mary…, Glory Be…


 KINH NGUYỆN XIN GIA ĐÌNH CHÂN PHƯỚC ULMA CHUYỂN CẦU

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con cảm tạ Chúa vì bằng chứng tình yêu anh dũng của đôi vợ chồng chân phước Giu-se và Vi-to-ri-a cùng các con của hai vị, khi các vị hiến dâng sinh mạng mình để cứu sống anh chị em Do Thái đang bị truy sát.  Xin cho lời chuyển cầu và gương sáng của các vị nâng đỡ các gia đình biết sống đời Ki-tô Hữu và giúp mọi người bước theo con đường thánh đức.

Lạy Chúa, nếu phù hợp với Thánh Ý Chúa, con tha thiết nài xin Chúa nhậm lời cầu bầu của các vị mà thương ban cho con được ơn (…) và xin ân thưởng cho các vị được đón nhận vinh quang các Thánh Nhân.  Nhờ Chúa Ki-tô, Chúa chúng con.

Amen.

Vui lòng đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh     

 Bản dịch Việt Ngữ của Lm P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. 

Nguồn:

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp