Tìm Kiếm

4 tháng 7, 2024

Kinh Xin Gia Đình Chân Phước Ulma Chuyển Cầu - Mừng Lễ Gia Đình Chứng Nhân Ulma 07/07


A PRAYER FOR THE INTERCESSION OF THE ULMA FAMILY

Almighty and eternal God,
we thank You for the testimony of the heroic love
of the spouses Józef and Wiktoria with their children,
who gave their lives to save persecuted Jews.

May their prayers and example
support families in Christian life
and help everyone to follow the true path of holiness.

Lord, if it is in accordance with Your will,
kindly grant me the grace … for which I am asking You
through their intercession
and count them among the Blessed.
Through Christ our Lord.

Amen.

Our Father…, Hail Mary…, Glory Be…


 KINH NGUYỆN XIN GIA ĐÌNH CHÂN PHƯỚC ULMA CHUYỂN CẦU

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con cảm tạ Chúa vì bằng chứng tình yêu anh dũng của đôi vợ chồng chân phước Giu-se và Vi-to-ri-a cùng các con của hai vị, khi các vị hiến dâng sinh mạng mình để cứu sống anh chị em Do Thái đang bị truy sát.  Xin cho lời chuyển cầu và gương sáng của các vị nâng đỡ các gia đình biết sống đời Ki-tô Hữu và giúp mọi người bước theo con đường thánh đức.

Lạy Chúa, nếu phù hợp với Thánh Ý Chúa, con tha thiết nài xin Chúa nhậm lời cầu bầu của các vị mà thương ban cho con được ơn (…) và xin ân thưởng cho các vị được đón nhận vinh quang các Thánh Nhân.  Nhờ Chúa Ki-tô, Chúa chúng con.

Amen.

Vui lòng đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh     

 Bản dịch Việt Ngữ của Lm P.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P. 

Nguồn:

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp