Tìm Kiếm

7 tháng 7, 2024

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 14, 2024)Daily Mass Reading Podcast For July 14, 2024


First Reading (Am 7:12-15)

A reading from the Book of the Prophet Amos

Amaziah, priest of Bethel, said to Amos,
“Off with you, visionary, flee to the land of Judah! 
There earn your bread by prophesying,
but never again prophesy in Bethel;
for it is the king’s sanctuary and a royal temple.” 
Amos answered Amaziah, “I was no prophet,
nor have I belonged to a company of prophets;
I was a shepherd and a dresser of sycamores. 
The LORD took me from following the flock, and said to me,
Go, prophesy to my people Israel.”

The word of the Lord

Bài Ðọc I: (Am 7:12-15)

“Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc”. Amos trả lời cùng Amasia rằng: “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 85:9-10, 11-12, 13-14) - EM page 206

R. (8)    Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

I will hear what God proclaims;
    the LORD —for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
    glory dwelling in our land.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. 

Kindness and truth shall meet;
    justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
    and justice shall look down from heaven.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

The LORD himself will give his benefits;
    our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
    and prepare the way of his steps.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

Second Reading (Eph 1:3-14 or 1:3-10)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavens,
as he chose us in him, before the foundation of the world,
to be holy and without blemish before him. 
In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
in accord with the favor of his will,
for the praise of the glory of his grace
that he granted us in the beloved.
In him we have redemption by his blood,
the forgiveness of transgressions,
in accord with the riches of his grace that he lavished upon us. 
In all wisdom and insight, he has made known to us
the mystery of his will in accord with his favor
that he set forth in him as a plan for the fullness of times,
to sum up all things in Christ, in heaven and on earth.

In him we were also chosen,
destined in accord with the purpose of the One
who accomplishes all things according to the intention of his will,
so that we might exist for the praise of his glory,
we who first hoped in Christ. 
In him you also, who have heard the word of truth,
the gospel of your salvation, and have believed in him,
were sealed with the promised holy Spirit,
which is the first installment of our inheritance
toward redemption as God’s possession, to the praise of his glory.

The word of the Lord

Bài Ðọc II: (Ep 1: 3-10 {hoặc 3-14})

“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Ðức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương.

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Ðức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Ðức Kitô.

{Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Ðấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Ðức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.}

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. Eph 1:17-18)

R. Alleluia, alleluia.
May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten the eyes of our hearts,
that we may know what is the hope that
belongs to our call.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ep 1:17-18)

Alleluia, alleluia! Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. – Alleluia.

Gospel (Mk 6:7-13)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two
and gave them authority over unclean spirits. 
He instructed them to take nothing for the journey
but a walking stick—
no food, no sack, no money in their belts. 
They were, however, to wear sandals
but not a second tunic. 
He said to them,
“Wherever you enter a house, stay there until you leave. 
Whatever place does not welcome you or listen to you,
leave there and shake the dust off your feet
in testimony against them.” 
So they went off and preached repentance. 
The Twelve drove out many demons,
and they anointed with oil many who were sick and cured them.

The Gospel of the Lord

Phúc Âm: (Mc 6:7-13)

“Người bắt đầu sai các ông đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Ðó là lời Chúa.

PRAYER OF THE FAITHFUL

Priest Celebrant

God gives us love without condition.
Humbly we hold up all our needs in prayer.

Deacon or Lector

A. That the prayers and sacrifices of consecrated religious
bear great fruit for the Church and the world,
let us pray to the Lord:

B. That governments ensure religious freedom for all citizens,
let us pray to the Lord:

C. That all victims of human trafficking be freed
and those who enslave them be converted,
let us pray to the Lord:

D. That young people respond to the call of Christ to be sent out doing good
through vocations to the priesthood and religious life,
let us pray to the Lord:

E. That the diverse people of our community
cherish one another as brothers and sisters in Christ,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

Holy God, you call us to walk in the love of your presence.
Help us to share the inexhaustible riches of your goodness
with those who are most in need,
through Jesus Christ our Lord.