Tìm Kiếm

8 tháng 7, 2024

Hymns for the Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Liturgical Year B (July 14, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 136 “THIS DAY WAS MADE BY THE LORD”


-Responsorial Psalm (Ps 85:9-10, 11-12, 13-14) - EM page 206

R. (8)    Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

I will hear what God proclaims;
    the LORD —for he proclaims peace.
Near indeed is his salvation to those who fear him,
    glory dwelling in our land.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. 

Kindness and truth shall meet;
    justice and peace shall kiss.
Truth shall spring out of the earth,
    and justice shall look down from heaven.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. 

The LORD himself will give his benefits;
    our land shall yield its increase.
Justice shall walk before him,
    and prepare the way of his steps.
R. Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.
Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái, đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. 

-Alleluia (Cf. Eph 1:17-18)
R. Alleluia, alleluia.
May the Father of our Lord Jesus Christ
enlighten the eyes of our hearts,
that we may know what is the hope that
belongs to our call.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi Ep 1:17-18)

Alleluia, alleluia! – Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. – Alleluia.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

-PRAYER OF THE FAITHFUL

Priest Celebrant

God gives us love without condition.
Humbly we hold up all our needs in prayer.

Deacon or Lector

A. That the prayers and sacrifices of consecrated religious
bear great fruit for the Church and the world,
let us pray to the Lord:

B. That governments ensure religious freedom for all citizens,
let us pray to the Lord:

C. That all victims of human trafficking be freed
and those who enslave them be converted,
let us pray to the Lord:

D. That young people respond to the call of Christ to be sent out doing good
through vocations to the priesthood and religious life,
let us pray to the Lord:

E. That the diverse people of our community
cherish one another as brothers and sisters in Christ,
let us pray to the Lord:

Priest Celebrant

Holy God, you call us to walk in the love of your presence.
Help us to share the inexhaustible riches of your goodness
with those who are most in need,
through Jesus Christ our Lord.

-Offertory Hymn: ES # 240 “CHRISTIFY”


-Communion Hymn: ES # 160 “BLESS THE LORD”


-Recessional Hymn: ES # 293 “AGE TO AGE”The Holy Spirit Choir