Tìm Kiếm

17 tháng 1, 2020

Third Sunday In Ordinary Time A (January 26, 2020)First Reading (Is 8:23 – 9:3)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah
First the Lord degraded the land of Zebulun and the land of Naphtali; but in the end he has glorified the seaward road, the land west of the Jordan, the District of the Gentiles. Anguish has taken wing, dispelled is darkness: for there is no gloom where but now there was distress. The people who walked in darkness have seen a great light; upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest, as people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster you have smashed, as on the day of Midian.

Bài đọc I:  Isa 8:23-9:3


 23 Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

1 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt,
như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
3 Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an.

Responsorial Psalm (Ps 27:1, 4, 13-14)

R/ The Lord is my light and my salvation.
R/ Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

The LORD is my light and my salvation; whom should I fear? The LORD is my life’s refuge; of whom should I be afraid? R/
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?

One thing I ask of the LORD; this I seek: To dwell in the house of the LORD all the days of my life, That I may gaze on the loveliness of the LORD and contemplate his temple. R/
Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.

I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R/
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa.

Second Reading (1 Cor 1:10-13, 17)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose. For it has been reported to me about you, my brothers and sisters, by Chloe’s people, that there are rivalries among you. I mean that each of you is saying, “I belong to Paul,” or “I belong to Apollos,” or “I belong to Cephas,” or “I belong to Christ.” Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with the wisdom of human eloquence, so that the cross of Christ might not be emptied of its meaning.

Bài đọc II: 1 Cor 1:10-13, 17


1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi,

10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. 11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em.
12 Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: "Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô."
13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao?
17 Quả vậy, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.

Gospel (Mt 4:12-23)


When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet might be fulfilled: Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light, on those dwelling in a land overshadowed by death light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen. He said to them, “Come after me, and I will make you fishers of men.” At once they left their nets and followed him. He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat and their father and followed him. He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people.


Phúc Âm: Mt 4:12-23


12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.

13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,
14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!
16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.
19 Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

http://www.loinhapthe.com/

16 tháng 1, 2020

Second Sunday in Ordinary Time A (January 19, 2020)


A. Introduction

a) To the Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration.  This Sunday belongs to the first part of Ordinary Time, Year A, before the Lenten Season.
Ordinary Time has no other proper celebrations but focuses more on the Mystery of the Lord’s Resurrection.  In other words, Ordinary Time is the continuation and expansion in depth of Easter Sunday.  Christians contemplate in strong faith and grateful heart God’s merciful love for sinful humanity, manifest in the person of Jesus Christ, from His Birth to His Death and Resurrection.
We pray in this Holy Mass for the blessing of being witnesses to God’s saving power before all peoples and nations.
Please all stand for the entrance hymn. 

b) To the Readings

- First Reading: Is 49: 3.5-6

The love of God for His People Israel made them a shining light before the world to ensure all peoples and nations of His salvation for the whole human race. 

- Second Reading: 1 Cor 1:1-3

Saint Paul reminds Christians of God’s calling to which they should faithfully respond with a life of holiness.  

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”
b) Responsorial Psalm: EM pages 63-64
c) Response to Universal Prayer: “Hear us, Lord!”
d) Offertory: ES #219: “Christify”
e) Communion: ES  #209: “These Alone Are Enough”
f)  Recessional: ES ES #206: “To Praise You”

The Holy Spirit Choir

Hymns for Second Sunday In Ordinary Time (January 19, 2020)

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”


b) Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10) - EM pages 63-64

R/ Here am I, Lord; I come to do your will.
R/ Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sin-offerings you sought not; then said I, “Behold I come.” R/
Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!”

“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart!” R/
Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know. R/
Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh.

c) Response to Universal Prayer: “Hear us, Lord!

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: ES  #209: “These Alone Are Enough”


f)  Recessional: ES ES #206: “To Praise You”


The Holy Spirit Choir

12 tháng 1, 2020

Second Sunday In Ordinary Time (January 19, 2020)First Reading (Is 49:3, 5-6)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The LORD said to me: You are my servant, Israel, through whom I show my glory. Now the LORD has spoken who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him and Israel gathered to him; and I am made glorious in the sight of the LORD, and my God is now my strength! It is too little, the LORD says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and restore the survivors of Israel; I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth.

Bài đọc I (Is 49:3, 5-6)

Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang”. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”.

Responsorial Psalm (Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10)

R/ Here am I, Lord; I come to do your will.
R/ Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

I have waited, waited for the LORD, and he stooped toward me and heard my cry. And he put a new song into my mouth, a hymn to our God. R/
Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.

Sacrifice or offering you wished not, but ears open to obedience you gave me. Holocausts or sin-offerings you sought not; then said I, “Behold I come.” R/
Chúa không thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: “Này con xin đến!”

“In the written scroll it is prescribed for me, to do your will, O my God, is my delight, and your law is within my heart!” R/
Trong sách có lời chép về con rằng: con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con.

I announced your justice in the vast assembly; I did not restrain my lips, as you, O LORD, know. R/
Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy Chúa, Ngài từng biết con đâu có ngậm miệng làm thinh.

Catholic Mass Daily Bible Reading


The Holy Spirit Choir


Thương nhớ gia đình Thánh Linh

Con chào Cha, các cô, anh chị và các bạn ca đoàn Thánh Linh thương mến,

Kể từ khi có dịp về thăm Cha và ca đoàn đến nay, nay con mới chịu viết thư thăm hỏi Cha và mọi người, con hư quá phải không ạ. Thật ra con muốn viết lắm chứ, vì con có nhiều chuyện vui muốn kể với Cha và mọi người.

Con về lại đây, lại cắm đầu đi làm, công việc bị đọng lại, nên thời gian đầu cũng bận rộn chút ạ. Bé Xu con trai con lại chuẩn bị vào lới 10, nên cũng phải chuẩn bị đủ thứ cho bé đi học. Sáng con đưa Xu đi học, chiều con phải nhờ Shuttle bus đón bé về. Vì là dịch vụ tư nhân, nên  xe 7 chỗ thường đón thêm các bé trường khác. Nhà ở cũng xa nhau, nên bé có khi phải chờ hơn 30’ và phải mong ngóng đứng canh xe, con thấy tội bé quá, nên xin boss của con cho con được về sớm đón bé , lúc 4:30 con về, đến trường Xu là khoảng 5h. Từ lúc con quyết định đưa đón bé, bé vui lắm, an tâm ở trong trường chơi đợi con, tuy cũng không sớm hơn trước đây bao nhiêu , nhưng hình như cảm giác được ba mẹ đón về cũng là cảm giác an toàn hơn hay sao đó, và con cũng yên tâm hơn, và con thấy vui vẻ và bình an hơn đó ạ.

Con thuộc giáo xứ Our Lady of Angels. Có lần các anh chị người Việt gần giáo xứ mời Cha Trịnh Đức Hoà đến tĩnh tâm và giải tội tại nhà thờ. Con có đi tĩnh tâm và được các anh chị mời gọi tham gia ca đoàn và các công việc phục vụ khác. Con nhớ trước khi đi xa, con có tự nhủ, nếu có điều kiện thuận lợi con nhất định sẽ tham gia ca đoàn, tham gia phục vụ việc Chúa. Nên con có nhận lời tham gia cùng các anh chị ấy.  Mục đích của các anh chị là muốn có một Thánh lễ hàng tuần cho cộng đồng người Việt chung quanh giáo xứ Our Lady of Angel, vì có rất nhiều người Việt phải đi lễ bên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách xa nhà cả tiếng đồng hồ lái xe. Hiện tại anh chị chỉ mới xin phép Cha Chánh Xứ được dâng các Thánh Lễ như lễ  kính các thánh tử đạo Việt Nam ngày 25/11/2019, và sắp tới là Lễ Giáng Sinh . Vì đây là thánh lễ đầu tiên, nên rất cần nhiều người góp sức chuẩn bị, ca đoàn cũng là mời gọi mọi người cùng tham gia, gom góp mãi ca đoàn cũng được khoảng 12 người. Có vài chị cũng từng ở ca đoàn trước đây nên cũng đỡ, còn lại chưa từng tham gia, nên chị ca trưởng tập hát cũng vất vả lắm Cha ơi. Con vui lắm, con như sống lại không khi ngày xưa, được họp mặt và dâng lời ca tiếng hát như ngày nào. Chỉ được vài buổi tập hát nhưng cũng khá khó khăn vì nhà cũng xa, và các anh chị khác cũng bận rộn công việc. Tuy vậy, cuối cùng Thánh Lễ cũng diễn ra tốt đẹp, Thánh Lễ rất sốt sắng và ấm cúng thân tình. Con xin khoe với Cha và cả nhà vài hình ảnh của chúng con. Ngoài ra con cũng phụ giúp các anh chị bán hàng gây quỹ để nhà thờ xây mái hiên che mưa nắng. Nói chung là khi các anh chị có việc gì cần phụ giúp, con cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng mọi người, nhờ vậy con tạm thời quên đi nỗi nhớ nhà, khi mùa đông lại về, khi mà các bài hát mùa Giáng Sinh lại được vang lên trong radio, khi Cha và ca đoàn bận rộn chuẩn bị tĩnh tâm, khi cả nhà đang ưu tư lo lắng bận rộn may áo dài đồng phục cho kịp Lễ Giáng Sinh. Con nhớ Cha và mọi người. Con nhớ mùa Caroling truyền thống mỗi năm, nhớ mỗi dịp tụ tập với nhau, biết bao buồn vui va đầy kỷ niệm.

Con chúc Cha luôn mạnh khoẻ và tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn che chở gìn giữ gia đình Thánh Linh của chúng con luôn bình an, luôn yêu thương và hy sinh cho nhau.

Thương nhớ cả nhà
Con
Thảo Linh


==//==

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã có ghư thăm cha và Ca Đoàn Thánh Linh.  Cha tạ ơn Chúa vì được tin vợ chồng Con và cháu bình an, chăm chỉ làm việc và học hành, luôn lo tận tình chăm sóc nhau.
Ở quê nhà, khi có các dịp lễ, tĩnh tâm, đi chơi chung, anh chị em đều nhớ đến Con.
Xin Chúa và Mẹ chúc phước cho chúng con nhân dịp Năm Mới.
Thân mến.
P.X. Nhứt

BAPTISM OF THE LORD (January 12, 2020)
Fr. Joachim


The Holy Spirit Choir

7 tháng 1, 2020

BAPTISM OF THE LORD (January 12, 2020)


A. Introduction

a. To The Holy Mass

Dear Sisters and Brothers in Christ,
Good morning!
Welcome to Saint Dominic’s Parish Church for the Sunday Holy Mass celebration to commemorate the Baptism of the Lord.
Sinless though He was, Our Lord came to the Jordan River to be baptized by Saint John the Baptist in order to—as He Himself said to the latter, “fulfill all righteousness.”   By so doing, He taught us how to obey the Holy Will of God the Father.
We Christians also celebrate our sacrament of Baptism in the Holy Name of the Most Holy Trinity through which we become members of the mystical Body of Christ, the Church, and sharers of His Divine Sonship and coheirs to life everlasting.
Kindly all stand and sing the entrance hymn.
  
b. To the Readings

- First Reading: Is 42:1-4.6-7

The Book of the Prophet Isaiah depicts the Messiah as the humble and dedicated servant of the Lord.  This image would later be found in Jesus, our Lord and Savior.  

- Second Reading: Acts 10:34-38

Saint Peter in the Acts of the Apostles, pointing at Jesus introduces Him as Cod’s Anointed Who came to save humanity from the power of the devil.  

B. Hymns for Holy Mass

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”
b) Responsorial Psalm: EM page 62
c) Response to Universal Prayer: “This is my beloved Son/ with Whom I am well pleased.” 
d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”
e) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo” 
f) Recessional: ES#293: “Companions on the Journey”

The Holy Spirit Choir

Hymns for The Feast of the Baptism of the Lord (January 12 2020)

a) Entrance: ES #109: “Worthy Is The Lamb”


b) Responsorial Psalm: PS 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 - EM page 62

R. (11b)  The Lord will bless his people with peace.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b)

Give to the LORD, you sons of God,
give to the LORD glory and praise,
Give to the LORD the glory due his name;
adore the LORD in holy attire.R
Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, 
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; 
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

The voice of the LORD is over the waters,
the LORD, over vast waters.
The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic.R
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, 
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. 
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, 
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

The God of glory thunders,
and in his temple all say, “Glory!”
The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever.R
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, 
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! 
Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, 
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 


c) Response to Universal Prayer: “This is my beloved Son/ with Whom I am well pleased.” 

d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”


e) Communion: ES #160: “Ang Katawan ni Kristo” 


f) Recessional: ES#293: “Companions on the Journey”


The Holy Spirit Choir

The Feast of the Baptism of the Lord (January 12 2020)


First Reading IS 42:1-4, 6-7

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

Thus says the LORD:
Here is my servant whom I uphold,
my chosen one with whom I am pleased,
upon whom I have put my spirit;
he shall bring forth justice to the nations,
not crying out, not shouting,
not making his voice heard in the street.
a bruised reed he shall not break,
and a smoldering wick he shall not quench,
until he establishes justice on the earth;
the coastlands will wait for his teaching.

I, the LORD, have called you for the victory of justice,
I have grasped you by the hand;
I formed you, and set you
as a covenant of the people,
a light for the nations,
to open the eyes of the blind,
to bring out prisoners from confinement,
and from the dungeon, those who live in darkness.

The word of the Lord.

Bài đọc I: Isa 42:1-4, 6-7

1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. 4 Nó không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.
6 Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, 7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."

Responsorial Psalm PS 29:1-2, 3-4, 3, 9-10

R. (11b)  The Lord will bless his people with peace.
Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b)

Give to the LORD, you sons of God,
give to the LORD glory and praise,
Give to the LORD the glory due his name;
adore the LORD in holy attire.R
Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, 
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; 
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

The voice of the LORD is over the waters,
the LORD, over vast waters.
The voice of the LORD is mighty;
the voice of the LORD is majestic.R
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, 
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. 
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, 
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.  

The God of glory thunders,
and in his temple all say, “Glory!”
The LORD is enthroned above the flood;
the LORD is enthroned as king forever.R
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, 
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! 
Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, 
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.