Tìm Kiếm

20 tháng 12, 2020

Hymns for the Nativity of the Lord (Christmas): At The Mass During the Day (December 25, 2020)

 a) Entrance: ES #59: “JOY TO THE WORLD”


Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6)
FM353/2321

R. All the ends of the earth have seen the saving power of God.
Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
his right hand has won victory for him,
his holy arm. R.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Đ.

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel. R.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. Đ.

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
break into song; sing praise. R.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca! Đ.

Sing praise to the LORD with the harp,
with the harp and melodious song.
With trumpets and the sound of the horn
sing joyfully before the King, the LORD. R.
Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua. Đ.

c) Response to Universal Prayer

R: "O COME, LET US ADORE HIM, 
O COME, LET US ADORE HIM,
    O COME, LET US ADORE HIM,    
CHRIST, THE LORD"

d) Offertory: ES #51: “SILENT NIGHT”


e) Communion: ES #56: “O COME, ALL YE FAITHFUL”


f) Recessional: ES #63: “HANG BÊLEM”