Tìm Kiếm

6 tháng 12, 2020

Third Sunday of Advent – Year B (December 13, 2020)

First Reading (Is 61:1-2A, 10-11)

A reading from the Book of the Prophet Isaiah

The spirit of the Lord GOD is upon me,
because the LORD has anointed me;
he has sent me to bring glad tidings to the poor,
to heal the brokenhearted,
to proclaim liberty to the captives
and release to the prisoners,
to announce a year of favor from the LORD
and a day of vindication by our God.
I rejoice heartily in the LORD,
in my God is the joy of my soul;
for he has clothed me with a robe of salvation
and wrapped me in a mantle of justice,
like a bridegroom adorned with a diadem,
like a bride bedecked with her jewels.
As the earth brings forth its plants,
and a garden makes its growth spring up,
so will the Lord GOD make justice and praise
spring up before all the nations.

The word of the Lord.

Bài đọc I (Is 61:1-2A, 10-11)

“Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, 2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,
10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao!
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (Lk 1:46-48, 49-50, 53-54)

R/ My soul rejoices in my God.
R/ Linh hồn tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa tôi.   


My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon  his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: R/
Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. R/

The Almighty has done great things for me, and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. R/
Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. R/

He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy. R/
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người như đã hứa cùng cha ông chúng ta. R/

Second Reading (1 Thes 5:16-24)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters:
Rejoice always. Pray without ceasing.
In all circumstances give thanks,
for this is the will of God for you in Christ Jesus.
Do not quench the Spirit.
Do not despise prophetic utterances.
Test everything; retain what is good.
Refrain from every kind of evil.

May the God of peace make you perfectly holy
and may you entirely, spirit, soul, and body,
be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ.
The one who calls you is faithful,
and he will also accomplish it.

The word of the Lord.

Bài đọc II (1 Tx 5:16-24)

“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến”.

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica.

16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

Đó là Lời Chúa

Alleluia IS 61:1 (cited in LK 4:18)

R. Alleluia, alleluia.
The Spirit of the Lord is upon me,
because he has anointed me
to bring glad tidings to the poor.
R. Alleluia, alleluia.

ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)

Alleluia, alleluia! 
– Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. – Alleluia.

Gospel (Jn 1:6-8, 19-28)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

A man named John was sent from God.
He came for testimony, to testify to the light,
so that all might believe through him.
He was not the light,
but came to testify to the light.

And this is the testimony of John.
When the Jews from Jerusalem sent priests
and Levites to him
to ask him, “Who are you?”
He admitted and did not deny it,
but admitted, “I am not the Christ.”
So they asked him,
“What are you then? Are you Elijah?”
And he said, “I am not.”
“Are you the Prophet?”
He answered, “No.”
So they said to him,
“Who are you, so we can give an answer to those who sent us?
What do you have to say for yourself?”
He said:
“I am the voice of one crying out in the desert,
‘make straight the way of the Lord,’”
as Isaiah the prophet said.”
Some Pharisees were also sent.
They asked him,
“Why then do you baptize
if you are not the Christ or Elijah or the Prophet?”
John answered them,
“I baptize with water;
but there is one among you whom you do not recognize,
the one who is coming after me,
whose sandal strap I am not worthy to untie.”
This happened in Bethany across the Jordan,
where John was baptizing.

The Gospel of the Lord.

Phúc âm (Ga 1:6-8, 19-28)

“Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? "
20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô."
21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không."
22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? " 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.
24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.
25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? "
26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."
28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Đó là Lời Chúa.